Thư viện Văn hóa xã hội

Tổng hợp văn bản luật Văn hóa xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản luật Văn hóa xã hội quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật Văn hóa xã hội để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Hiển thị 1-10 trên 135 kết quả
 • Quyết định số 731/QĐ-UBND phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

  doc15p  sensacoolfree 26-04-2019 16 0   Download

 • Quyết định số 421/QĐ-TTg ban hành chương trình công tác năm 2019 của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc14p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam ban hàng ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc7p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2019.

  doc6p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 428/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2019.

  doc9p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 229/QĐ-UBDT về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Uy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2019.

  doc10p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Thông báo số 153/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 896 tại cuộc họp ban chỉ đạo do văn phòng Chính phủ đưa ra ngày 18 tháng 4 năm 2019.

  doc4p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Tài liệu "Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc (HPPMG)" có nội dung gồm 10 chương để hướng dẫn việc điều hành và thực hiện chương trình, dự án liên quan đến Phương thức quốc gia thực hiện (NIM) và về trách nhiệm phối hợp giữa các bên khi áp dụng phương thức khác cho các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam và LHQ áp dụng...

  pdf119p  hanh_tv9 17-01-2019 3 0   Download

 • Kế hoạch số: 68 - KH/ĐTN trình bày tổ chức “Ngày thứ bảy Tình nguyện" tháng 5/2018. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc6p  thkambutte 23-10-2018 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản