Thư viện Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Văn bản luật Vi phạm hành chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tổng hợp văn bản luật Vi phạm hành chính gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 69 kết quả
 • Nghị định Số 105/2013/NĐ-CP trình bày Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 03 năm 2011; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toá...

   phamthithuhuyen9b 21-03-2018 4 0   Download

 • Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung và một số mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

   nghivanquyet0908 24-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 130/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

   nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đi...

   nghiquyet0910 22-11-2017 7 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

   nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

   nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

   nghiquyet0910 22-11-2017 8 0   Download

 • Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

   nghiquyet01 22-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND về việc quy định mức chi thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

   nghiquyet01 20-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2017/NQ­-HĐND quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

   nghiquyet01 20-11-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản