Thư viện Xây dựng - Đô thị

Văn bản luật Xây dựng - Đô thị gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra,Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 148 kết quả
 • Quyết định "Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Mới thời kỳ đến năm 2010 và năm 2020" nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, bằng khả năng vốn và kinh nghiệm quản lý đầu tư phát triển các ngành trong huyện, tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

   hpnguyen10 10-05-2018 3 0   Download

 • Kết cấu nội dung của Quy hoạch gồm 4 phần: Phần 1-Đánh giá tổng quan tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai; Phần 2-Hiện trạng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2014; Phần 3-Quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phần 4-Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

   hpnguyen10 10-05-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 2113/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 3 0   Download

 • Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn năm 2014. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2014,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bocapchua333 28-03-2018 15 1   Download

 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp.

   daovanmanh_123 03-03-2018 4 0   Download

 • Quyết định Ban hành Quy định về việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang gồm các chương chính: Chương 1. Quy định chung; Chương 2. Các quy định về quản lý cây xanh đô thị; Chương 3. Trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị; Chương 4. Khen thưởng, xử lý vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 2 0   Download

 • Kế hoạch Triển khai thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030" nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 4 2   Download

 • Đề án gồm 2 phần chính" Phần 1 - Thuyết minh dự án; Phần 2 - Thiết kế cơ sở. Phần 1 có kết cấu nội dung gồm 5 chương: Chương 1 - Khái quát chung về dự án; Chương 2 - Đặc điểm công tác khai thác khoáng sản; Chương 3 - Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Chương 4 - Tổ chức quản lý và giám sát môi trường; Chương 5 - Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường.

   hpnguyen1 02-02-2018 12 4   Download

 • Thông tư số 26/2016/TT-BCT Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.

   bachma47 15-12-2017 10 0   Download

 • Quyết định số 1959/QD-TTg năm 2017 về việc công nhận thành phố thủ dầu một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   daoquocmanh28 13-12-2017 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản