Bài tập thì quá khứ đơn - quá khứ tiếp diễn

Chia sẻ: bibinbi

EXERCISE 1:Supply the correct verb form: 1.I _______________at home all weekend (stay) 2.It ______________everyday last week (rain) 3.We ______________her very carefully (listen) 4.The shop _____________at 5 o’clock (close) 5.My friend

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản