intTypePromotion=1
ADSENSE

3T - Giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

58
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp 3R hiện đang được khuyến khích thực hiện ở nhiều nước phát triển trên thế giới như Singapore, Anh, Nhật... bởi nó đem lại những lợi ích vô cùng to lớn không chỉ đối với môi trường. Bài viết nêu lên những vấn đề về 3R và 3T là gì? và nêu lên những lợi ích nhiều bề của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3T - Giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường

PHd BIEN KIEN IHUfC KHOA HOC<br /> bdn " trong ddi sd'ng, sinh boat<br /> ciia ngifdi dan. Day la npi<br /> dung hidu qud nhd't trong ba<br /> <br /> GiAi PHAP HQU HIEU •<br /> gidi phdp, la siT td'i lAi hda qud<br /> trinh sdn xud't vd tieu dung vd<br /> mat mdi trufdng, tao ra lufdng<br /> DE BAO VE MOI TRa(:5NG san pham Idn nhd't, suf dung<br /> hidu qud nhd't ma tidu thu it<br /> Gidi phdp 3R hidn dang diTdc khuyd'n khich thifc hien d tdi nguyen vd thdi ra liTdng<br /> nhidu nU'dc phdt trien trdn the' gidi nhiT Singapore, Anh, thdi thd'p nhd't.<br /> Nhat... bdi nd dem lai nhiTng ldi ich vd ciing to Idn<br /> khdng chi dd'i vdi mdi trifdng. Tdi su* dung (Reuse) Id<br /> vide sij'dung lai ede san pham,<br /> hay mdt phIn ciia san pham<br /> cho chinh muc dich cu, hay cho<br /> 3R va 3T la gi? Tiet giam (Reduce) Id mdt muc dich khde, suf dung<br /> 3R Id tir vid't tat ba chCT edi vide gidm Mdng rdc phat sinh mdt san phd'm nhidu lln cho<br /> diu trong tid'ng Anh: Reduce - thdng qua vide thay ddi Id'i dd'n hd't tudi thp sdn pham.<br /> Reuse - Recycle. Theo nghia song, thay ddi trong each tidu<br /> tid'ng Viet Id: Tid't gidm - Tdi diing, cdi tidn cdc quy trinh Tdi che' (Recycle) Id vide<br /> suf dung - Tdi che', gpi tat Id sdn xud't.. Chang ban dp dung suf dung rdc thai, vat lieu thai<br /> 3T. Day Id giai phdp quen cac gidi phdp san xud't sach ldm nguyen lieu san xud't ra<br /> thudc dd'i vdi nhidu niTdc trdn hdn, hda hoc xanh trong boat cdc vat chd't, cdc san pham<br /> thd' gidi giiip gidm nhe gdnh dpng san xua't, hay khuyd'n mdi cd ich. Hoat ddng thu hdi<br /> ndng len mdi tnTdng sd'ng. khich thdi quen "an chac mac lai til chd't thai cac thdnh<br /> phan cd the suf dung de ehd'<br /> bid'n thdnh cac san pham mdi<br /> suf dung lai cho ede boat ddng<br /> sinh boat vd san xud't. Mac<br /> dii chat liTdng eua sdn pham<br /> tdi che' khdng the bang san<br /> phd'm tuf nguyen lieu chinh<br /> phd'm nhiTng qua trinh nay<br /> giup ngan chan lang phi<br /> ngudn tai nguydn, gidm tidu<br /> thu nguydn Ueu thd ciing nhiT<br /> nhidn lieu suf dung so vdi qua<br /> trinh san xua't cd ban til<br /> nguyen lieu thd. Tai che' cd<br /> Gian hang tai che cac sdn pham tCl rac cda thanh nien quan 3 the chia thdnh hai dang, tdi<br /> trong ngay hoi tai che 2010 che' ngay tai ngudn tif quy 114<br /> <br /> <br /> Thong tin KHOAHOCSCONG NGHE 9 21<br /> PHO BIEN KIEN IHlfC KHOA HOC<br /> •• trinh san xua't vd tdi che' gidi phdp 3R, rdc tif cdc hd tdi khau xuf Iy va tieu buy cudi<br /> nguyen lieu tif san pham thai. gia dinh se difdc phan loai vd ciing. Cdc hoat dpng tdi^^^<br /> difdc lifu trCf lai diing quy rdc de thdnh cdng bdi ngudn<br /> Hoat ddng 3R hien da trien<br /> cdch, ldm gidm khd'i lifdng nguyen lieu dau vdo re,<br /> khai tai nhidu nufde trdn the'<br /> chd't thdi phdt sinh, gidm phong phii va difdc hifdng ede<br /> gidi, dufdc khuyen khich phdt<br /> khd'i lu'dng chd't thdi phdi chinh sdeh khuyd'n khich. Cd<br /> trien nhdm gdp phIn suf dung<br /> chdn la'p vd kd't qud Id vifa nhieu ngudn thu nhdp ddi vdi<br /> tid't kiem vd hieu qud tdi<br /> tid't kiem dd't, vila gidm d ngdnh cdng nghidp tai che<br /> nguyen thien nhidn trong<br /> nhiem mdi trifdng. nhif ban nguyen lieu cho ede<br /> chid'n Mdc bdo vd mdi tnTdng<br /> Tai cdc cd sd tdi che", rdc ngdnh sdn xud't, bdn cac sdn<br /> vd phdt trien ben viing.<br /> tdi che' khdng cdn bj nhiem pham tieu diing dd qua sufa<br /> Chinh phu cdc nufde ndy da<br /> ban bdi cdc thdnh phIn hiTu chiTa, tan trang hay bdn didn<br /> diTa ra cdc chinh sdeh tdi<br /> cd phan buy nen dd gidm do cdc Id dot rdc san xud't ra.<br /> chinh nhiT giam thud' ldi tile<br /> thieu mdt Mdng nifdc dang ke Bdi the', khdng khd thu hut<br /> khi diu tiTcdng nghd tdi ehd'<br /> dung de rii'a nguydn lieu. Mui ddng d i u tif vdo phdt trien<br /> (Dan Mach, My); thanh lap<br /> Quy tdi ehd' chd't thdi (Ddi hdi do vdy ciing gidm han. Tai cac cdng nghe tai ehd'rac<br /> Loan, Anh) de phdt trien boat bdi chdn ldp, lufdng chd't thdi thdi hien dai vd xdy difng<br /> ddng tdi ehd' chat thdi. Cdc giam, cdng nghd chdn lap thay cac cd sd tai che.<br /> chuTdng trinh tdi che'chd't thai ddi, chat hCfu cd diTdc chdn Giai phdp 3R cdn mang lai<br /> Cling da huy ddng siI tham gia ridng ndn thanh phIn niTdc rd nhCTng ldi ich xa hdi to Idn<br /> hidu qua cua tiT nhan va cdc ri thay ddi, it bj anh hiTdng bdi md hodn toan khdng the quy<br /> cdng ddng ddn ciT. cdc chd't ddc hai. dd'i thanh tien, cuing nhif<br /> Ve mat kinh td', 3R cung khdng the nhin thay mpt<br /> Ich ldi nhidu bd<br /> dem lai nhidu ldi Ich to Idn. cdch cu the difdc. Sif tham gia<br /> Kd't qua thiTc te tir cdc niTdc TnTdc hd't Id vide tid't kidm cua cpng ddng dan cif trong<br /> da trien khai thilc hidn boat tdi nguydn thidn nhidn, bdi chifdng tnnh ndy tnTdc tidn<br /> ddng 3R cho thd'y ddy Id giai nd giiip su' dung vat lieu se gdp phIn ndng cao nhdn<br /> phdp bao vd mdi tnTdng rd't diTdc tai che' thay cho vat thifc cua ngifdi dan vd bao<br /> hidu qua, ddng thdi mang lai lieu gdc. Nd cung giiip giam vd mdi tnfdng. Tdi che chd't<br /> nhiing ich ldi to Idn ve cdc liTdng rac thdng qua vide thai cdn tao ra vide Idm, tang<br /> mat kinh td', xd hdi... gidm chi phi dd thai, giam thu nhdp, gdp phan giam<br /> tdc ddng mdi tnTdng do do ngheo. Ddng thdi, 3R ciing<br /> TnTdc hd't, 3R Id cdc gidi<br /> thai gdy ra, tid't kidm dien gidm cac chi phi cho xa hdi<br /> phdp xud't phdt til cdc ydu clu<br /> tich chdn lap. trong qudn Iy chd't thai, trong<br /> giam gdnh ndng len mdi<br /> tnfdng sd'ng. Bdi vdy, ldi ich cham sdc silc khde dd'i vdi<br /> Vide tdi ehd' rdc mang lai<br /> cho mdi trufdng Id yd'u to'diu cdc benh tat do d nhidm mdi<br /> ldi ich kinh td' rd't Idn. Nd giai<br /> tidn va quan trpng nhd't cho trifdng tif chd't thai gay ra./.<br /> thich tai sao cdc vat lieu cd<br /> vide quyd't djnh dp dung thilc the tai che'hidn diTdc thu gom B. LIEN<br /> hidn nd. Khi thifc hien cdc ngay til ngudn phdt sinh cho phapluattp.vn<br /> <br /> <br /> 22 Thong tin KHOA HOC S CONG NGHE<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2