intTypePromotion=1

Bài giảng Bố cục cơ bản trong nhiếp ảnh

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
239
lượt xem
64
download

Bài giảng Bố cục cơ bản trong nhiếp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có 2 dạng bố cục Bố cục tạo hình: Là sắp xếp, tổ chức các thành phần đối tượng theo các nguyên tắc nhằm tạo ra 1 sản phẩm đẹp, hợp lý, hoặc chuyển tải được ý đồ, mong muốn của tác giả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bố cục cơ bản trong nhiếp ảnh

 1. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh Boá cuïc laø 1 trong nhöõng noäi dung quan troïng ñeå laøm neân 1 böùc aûnh toát. Neáu nhö veõ tranh laø hoaï syõ ñöa daàn vaøo khung toan traéng nhöõng neùt coï ñeå taïo ra noäi dung vaø boá cuïc cuûa noù thì trong nhieáp aûnh, ngöôøi ta laøm coâng vieäc ngöôïc laïi. Trong boá cuïc aûnh, coù caùc chuaån möïc ñeå baïn döïa vaøo, nhöng ñeå caùc taám aûnh coù hoàn, thu huùt vaø traùnh nhaøm chaùn raát caàn tôùi söï vaän duïng linh hoaït. www.kent.edu.vn
 2. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh Boá cuïc Có 2 dạng bố cục trong nhieáp aœnh Bố cục tạo hình: Là sắp xếp, tổ chức các thành phần đối tượng theo các nguyên tắc nhằm tạo ra 1 sản phẩm đẹp, hợp lý, hoặc chuyển tải được ý đồ, mong muốn của tác giả. Đối với nhiếp ảnh thì còn là vận dụng thêm các yếu tố kỹ thuật nhằm can thiệp vào bố cục (ví dụ: DOF), loại bố cục này được áp dụng cho các ảnh có setup, (ví dụ: ảnh tĩnh vật) hoặc dùng làm nguyên lý để nhận dạng các khung cảnh có sẵn để đưa vào ống kính. Bố cục khung hình: Là bố trí, dịch chuyển khung hình sao cho bức ảnh có bố cục đẹp nhất theo các nguyên tắc tỉ lệ. Dạng bố cục này được áp dụng trong trường hợp cắt cảnh, frame hình, ngắm nghía trước khi chụp :) và crop hình sau khi chụp. www.kent.edu.vn 1
 3. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 5 boá cuïc 1.Không bao giờ đặt chủ đề vào giữa tâm bức ảnh. cô baœn 2.Mọi bức ảnh chỉ có một và một điểm mạnh duy nhất. trong nhieáp aœnh 3.Đường cong chữ S là một trong những thủ pháp bố cục được ưa chuộng nhất. 4.Luôn luôn dẫn ánh mắt của người xem đi vào bên trong hình ảnh. 5.Đường chân trời không bao giờ cắt ngang chính giữa. mà luôn nằm ở một phần ba phía trên hoặc phía dưới. www.kent.edu.vn 2
 4. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 1. Không bao giờ đặt chủ đề vào giữa tâm bức ảnh. www.kent.edu.vn 3
 5. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 4
 6. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 2. Mọi bức ảnh chỉ có một và một điểm mạnh duy nhất. www.kent.edu.vn 5
 7. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 6
 8. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 3. Đường cong chữ S là một trong những thủ pháp bố cục được ưa chuộng nhất. www.kent.edu.vn 7
 9. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 8
 10. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 4. Luôn luôn dẫn ánh mắt của người xem đi vào bên trong hình ảnh. www.kent.edu.vn 9
 11. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 10
 12. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 5.Đường chân trời không bao giờ cắt ngang chính giữa. mà luôn nằm ở một phần ba phía trên hoặc phía dưới. www.kent.edu.vn 11
 13. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 12
 14. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh Tuy vậy, các quy tắc, định luật... chỉ giúp cho chúng ta chụp được tấm ảnh hài hoà, đúng sáng... chứ không phải là tất cả để cho ta một bức ảnh đẹp, độc đáo... Nhiều nhà nhiếp ảnh ủng hộ cho sự sáng tạo, họ ví von những quy tắc, định luật... giống như cái xe để tập đi. Khi chúng ta biết đi rồi mà lúc nào cũng khư khư bám vào nó thì chẳng khác nào người chưa biết đi vậy. www.kent.edu.vn 13
 15. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh Caùc yeáu toá 1. Đường mạnh, điểm mạnh. cuœa boá cuïc 2. Vùng tựa. 3. Đường nét, hình dạng. 4. Hướng nhìn – hướng chuyển động. 5. Chiều sâu không gian ảnh. 6. Sự tương phản. 7. Khung viền. www.kent.edu.vn 14
 16. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 1. Ñöôøng maïnh - ñieåm maïnh Nguyeân taéc 1/3 - 4 đường mạnh và 4 điểm mạnh - Khung ảnh được chia thành 9 phần bằng nhau với hai cặp đường thẳng ngang và dọc cắt khung hình với khoảng cách đều. Đường chân trời Đường mạnh nằm ngang Đường mạnh thẳng đứng Các điểm mạnh www.kent.edu.vn 15
 17. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh 1. Ñöôøng maïnh - ñieåm maïnh Ñöôøng thaúng ñöùng Khi bạn đặt chủ thể của bạn nơi các đường kẻ giao nhau thì tạo điểm nhấn mạnh cho chủ thể hơn là đặt tại trung tâm của ảnh www.kent.edu.vn 16
 18. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 17
 19. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 18
 20. Boá cuïc cô baœn trong nhieáp aœnh www.kent.edu.vn 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2