Bài giảng Bướu tim

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

1
358
lượt xem
71
download

Bài giảng Bướu tim

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Triệu chứng phổ biến nhất là khó thở, hồi hộp, đau ngực không điển hình và loạn nhịp, do sự chèn ép các cấu trúc xung quanh hoặc tắc nghẽn. Nếu bướu ở vách liên thất hoặc nút nhĩ thất, có thể gây block hoàn toàn và tử vong đột ngột. Khi bướu ở bên P của vách liên nhĩ, nó có thể gây hẹp phểu động mạch phổi . Trong một vài trường hợp, bướu phát triển trong màng tim gây tràn dịch màng tim(10). Cũng có trường hợp bướu không có triệu chứng như trường hợp của bệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bướu tim

 1. BÖÔÙU TIM BS Ñaøo Höõu Trung
 2. Toång quan Lòch söû beänh – Taàn suaát Khaûo saùt – chaån ñoaùn Xöû trí phaåu thuaät 2
 3. Toång quan Raát hieám 0.01 – 0.02% (Rose) < 3/ 10 000(Autopsie – Nadas) Tính baåm sinh? Tính chaát: U- ngòch phoâi (Dysembryoma) Nghòch phoâi sinh (Dysembryopmasia) Hamaùc toâm (Hamac toma) 3
 4. Phaân loaïi U laønh tính: 1. U trong cô tim: U cô vaân (Rhabdomyoma) 45% (60% ca ôû treû sô sinh) U sôïi (Fibroma) 25% U maïch maùu ( Hemangioma) 3-5% 2. U trong buoàng tim: U nhaày (Myxoma) 10% 3. U maøng ngoaøi tim: U quaùi (Teratoma) U aùc tính Tieân phaùt Thöù phaùt 4
 5. Phöông tieän chaån ñoaùn Sieâu aâm tim 2D-Doppler Kyõ thuaät soá Digital imaging 2 D Echo) Nhuoäm maøu (Color processing 2D gray – Scale) Qua thöïc quaûn (TEE) Coäng höôûng töø (ECG geted-MRI) Radio Frequency labelling MRI Constrast enhanced MRI Maïch ñoà caûn quang (Angiography) Thoâng tim + Sinh thieát 5
 6. Böôu va ken taïi Tim va taïi Mang ngoai tim ô ngöôi lôùn Loaïi Soá BN % Laønh tính U nhaày 118 26,6 U moâ môõ 45 10,1 U nhuù sô chun 42 9,5 U maïach maùu 11 2,5 U trung maïc nuùt nhó thaát 9 1,1 U sôïi 5 U quaùi 3 U teá baøo haït 3 U maïch baïch huyeát 2 U cô vaân 1 Coäng 241 54,3 Keùn maøng ngoaøi tim 80 18 Keùn pheá quaûn 6 1,4 Coäng 86 19,4 6
 7. Böôu va ken taïi Tim va taïi Mang ngoai tim ô ngöôi lôùn Loaïi Soá BN % AÙc tính Saùccoâm maïch maùu 39 8,8 Saùccoâm cô vaân 24 5,4 U trung maïc 19 4,3 Saùccoâm sôïi 13 2,9 U lymphoâ 7 1,6 Saùccoâm xöông ngoaøi boä khung xöông 5 1,1 U tuyeán öùc 4 U boïc thaàn kinh 3 Saùccoâm cô trôn 1 Saùccoâm moâ môõ 1 Saùccoâm moâ maøng ngoaøi tim 1 Coäng 117 26,3 Toäng coäng 444 100 AFIP : Armed Forces Institute of Pathology USA : Vieän giaûi phaãu Luïc quaân Hoa Kyø) (Theo McAllister cuûa Fanoglico-AFIP 1978) 7
 8. Böôùu vaø keùn taïi Tim vaø taïi Maøng ngoaøi tim ôû caùc nhoùm tuoåi Loaïi Soá BN % Laønh tính U nhaày 130 24,4 U môõ 45 8,4 U nhuù sô chun 42 7,9 U cô vaân (Rhabdomyoma) 36 6,8 U xô 17 3,2 U maïch maùu 15 2,8 U quaùi 14 2,6 U trung maïc nuùt nhó thaát 12 2,3 U teá baøo haït 3 U xô thaàn kinh 3 U maïch baïch huyeát 2 Coäng 319 59,8 Keùn maøng ngoaøi tim 82 15,4 Keùn pheá quaûn 7 1,3 Coäng 89 16,7 8
 9. Böôùu vaø keùn taïi Tim vaø taïi Maøng ngoaøi tim ôû caùc nhoùm tuoåi Loaïi Soá BN % AÙc tính Saùccoâm maïch maùu 39 7,3 Saùccoâm cô vaân 26 4,9 U trung maïc 19 3,6 Saùccoâm sôïi 14 2,6 U lymphoâ 7 1,6 Saùccoâm xöông ngoaøi boä khung xöông 5 1,1 U tuyeán öùc 4 U boïc thaàn kinh 4 4 Saùccoâm cô trôn 1 Saùccoâm moâ môõ 1 Saùccoâm moâ maøng ngoaøi tim 1 Coäng 125 23,5 Toäng coäng 533 100 9
 10. BÖÔÙU TIM NGUYEÂN PHAÙT 10
 11. Böôùu tim nguyeân phaùt Böôùu tim nguyeân phaùt aùc tính : Saùc-coâm maïch maùu, Saéc-coâm cô vaân, Saéc-coâm u sô, Lymphoâm haïch, U maøng ngoaøi tim aùc tính. Böôùu tim ôû treû em : U laønh tính U aùc tính 11
 12. Böôùu tim nguyeân phaùt Laønh tính: (75%): U nhaày (30%) Caùc u khaùc: U xô U cô vaân Aùc tính: (25%) Saùc-coâm maïch maùu Saéc-coâm u xô Saéc-coâm coù vaân 12
 13. Böôùu tim nguyeân phaùt laønh tính U nhaày - Dòch teå hoïc - Ñaëc ñieåm giaûi phaåu hoïc - Laâm saøng – SAT - Ñieàu trò Caùc böôùu tim nguyeân phaùt laønh tính khaùc U cô vaân, U nhuù xô chun, U sôïi, U maïch maùu, U moâ môõ, U keùn nuùt nhó thaát, U quaùi, Keùn tim, U maøng ngoaøi tim. 13
 14. U NHAÀY (Myxomas) 15-25% caùc ca u ôû treû em – Thöôøng gaëp ôû treû lôùn Coù theå gia ñình Theå phoái hôïp beänh moâ toàn dö (Pharcomatose) vôùi bieåu hieän ngoaøi da nhö chaám saéc toá (lentigerose) taøn nhang (noevi) 14
 15. U NHAÀY Giaûi phaåu beänh lyù – Moâ hoïc U coù nhieàu thuøy, deå vôõ, coù cuoáng, meàm, coù khi coù ñoùng voâi cuoáng taïi F.O ñoâi khi trôû thaønh nhæ, van 2 laù. Thöôøng ôû nhó traùi (3/4ca) thaáùt traùi, raát hieám beân phaûi. Laønh tính, amorphous, mucoid, teá baøo «ngoâi sao» Coù theå aùc tính khi coù pleomorphisme, taùi phaùt, hình thaønh tuùi phình… 15
 16. Cardiac myxomas : location of 138 myxomas in 130 patients* (Armed Forces Institute of Pathology series) Site Number of myxomas % Left atrium 103 74,5 Right atrium 25 18,1 Right ventricle 5 3,7 Left ventricle 5 3,7 Total 138 100 * Lultiple myxomas were present in 6 patients From Mc Allister and Fenoglio. Tumors of the cardiovascular system. Fascicle 15, second series. Atlas of tumerpathology. Washington, DC : Armed Forces Institute of Pathology, 1978 16
 17. U NHAÀY Laâm saøng Bieåu hieän ñoâi khi raát naëng; trieäu chöùng «vay möôïn » heïp van 2 laù. Tam chöùng : Ngheõn (Obtruction); Thuyeân taéc (Embolie) Beänh heä thoáng (Systemique) vôùi hoäi chöùng vieâm ECG – X quang: Khoâng ñaëc hieäu Echo : Raát ñaëc hieäu Xaùc ñònh vò trí, kích thöôùc, chuyeån ñoäng Vai troø SA qua thöïc quaûn ++ 17
 18. Bieåu hieän ñieän taâm ñoà cuûa 32 tröôøng hôïp u nhaày Bieåu hieän % Taàn soá tim > 100/phuùt 81,25 < 100/phuùt 18,75 Nhòp xoang 100 Lôùn nhó traùi 71,41 Lôùn nhó phaûi 33,3 Lôùn thaát phaûi 21,87 Truïc QRS bình thöôøng 65,62 Truïc QRS leäc phaûi 31,25 Truïc QRS leäch traùi 31,12 18
 19. Cardiac myxomas (n=138) : Clinical presentation of 130 patients* (Armed Forces Institute of Pathology series) Presentation No of Patients Signs and symptoms of mitral valve disease 57 Embolic phenomena 36 No cardiac symptoms ; incidental finding 16 Signs and symptoms of tricuspid valve disease 6 Sudden unexpected death 5 Pericarditis 4 Myocardial infarction 3 Signs and symptoms of pulmonary valve disease 2 Fever of undetermined orgin 2 * One patient with multiple myxomas had signs and symptoms of both mitral and tricuspid valve disease. From McAllister and Fenoglio. Tumors of the cardiovascular system. Fascicle 15, second series. Atlas of tumor pathology. Washington, DC : Armed Forces Institute of Pathology, 1978 19
 20. Bieåu hieän sieâu aâm 2D vaø Doppler maøu 32 tröôøng hôïp u nhaày tim Bieåu hieän % Kích thöôùc Lôùn nhaát 48+31mm Nhoû nhaát 34+22mm Vò trí u nhaày Nhó traùi (29/32) 90,62 Nhó phaûi (3/32) 9,38 Nôi gaén cuûa cuoáng Vaùch lieân nhó 87,5 Vaùch sau nhó traùi 9,37 Vaùch sau nhó phaûi 3,13 20
Đồng bộ tài khoản