intTypePromotion=3

Bài giảng Châm cứu thú y - Nguyễn Hùng Nguyệt

Chia sẻ: Đỗ Hào | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
128
lượt xem
31
download

Bài giảng Châm cứu thú y - Nguyễn Hùng Nguyệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo bài giảng Châm cứu thú y dưới đây để tìm hiểu kiến thức về châm cứu và các phương pháp chữa bệnh cho thú y bằng châm cứu, các thực hiện châm cứu đúng cách,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Châm cứu thú y - Nguyễn Hùng Nguyệt

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I Nguy n Hùng Nguy t Châm C u Thú Y
 2. SƠ ð PHÁT TRI N C A CHÂM C U Không dùng ðI N CHÂM T châm thu c TH Y CHÂM Laser châm Hào châm CHÂM TÊ ði n nhi t Phương Phương Phương pháp MAI HOA pháp cũ pháp m i Chôn ch k th p CHÂM catgut CHÂM KIM C U CHÂM C U ðông dư c Nhân y Thú y Nhân y THÚ Y Tây y ðÔNG Y N NYH C
 3. L ch S Châm C u Trong Thú Y Kho ng 947- 948 Trư c công nguyên có khoa châm c u thú y. Năm 1974 - Cazieux (Pháp) châm tê trên bò, chó. Năm 1977 - Hananad H.W; Leonard gideon (M ) châm tê trên ng a. Năm 1976 - Nguy n Hùng Nguy t nghiên c u châm c u trên l n. Năm 1977 - Nguy n Hùng Nguy t nghiên c u châm c u trên bò. Năm 1979 - Nguy n Hùng Nguy t- Doãn Văn To - Lê Văn Sách làm ñ tài: “ ng d ng châm c u ch a b nh và châm tê ph u thu t cho gia súc". Năm 1982 - Nguy n Hùng Nguy t châm c u trên gia c m.
 4. L ch S Châm C u Trong Thú Y n Năm 1982 - 1990 Ph m Th Xuân Vân - Nguy n Hùng Nguy t châm c u ch a b nh cho trâu bò, ng a, l n, chó, mèo. n Năm 1985 - 1990 - Nguy n Hùng Nguy t châm c u ch a b nh cho chó c a B Công an V31, và S Công an Hà N i PC21. n Năm 1990 - Sách Châm c u Thú y - Nguy n Hùng Nguy t - ch biên. n Năm 1993- Nư c C ng Hoà Ba Lan có GABINET "Phòng ch n tr b ng châm c u cho chó". n Năm 2003 - Sách Châm c u Thú y có b sung và nâng cao - Nguy n Hùng Nguy t - ch biên. n Năm 2002 - 2005- Nguy n Hùng Nguy t châm c u ñi u tr hi n tư ng ch m sinh bò và m t s b nh khác gia súc.
 5. Châm C u Thú Y Châm c u là phương pháp ch a b nh c a y h c c truy n Á ðông. Châm và c u là hai cách ch a b nh khác nhau Châm là dùng kim châm vào huy t C u là dùng m i lá ng i c u ñ t trên huy t Thu t ng g i chung là châm c u
 6. Châm C u Thú Y n Trên cơ s lý lu n chung c a châm c u ñã hình thành các phương pháp ch a b nh khác nhau bao g m n Phương pháp cũ n Phương pháp m i n Phương pháp k t h p
 7. Châm C u Thú Y n Phương pháp cũ n Ch a b nh không dùng thu c n Hào châm n Mai hoa châm
 8. Châm C u Thú Y n Phương pháp m i n ði n châm n Thu châm n Châm tê trong ph u thu t n Chôn ch catgut
 9. Châm C u Thú Y n Phương pháp k t h p n T châm n Laser châm n ði n nhi t
 10. Châm C u Thú Y n Châm c u có hi u l c nhanh. Ph m vi ch a b nh nh t ñ nh, an toàn, s d ng d dàng, ti t ki m r ti n, không t n kém thu c men, lưu ñ ng kh p m i nơi. n Châm c u có th ch a b nh theo phác ñ ñ c l p, ñ ng th i có th k t h p v i các phương pháp khác ñ rút ng n th i gian, hi u qu kinh t cao.
 11. H c Thuy t Âm Dương H c thuy t âm dương xuyên su t quá trình phát tri n c a cơ th , âm dương là hai m t ñ i l p c a s v t, luôn luôn mâu thu n nhưng l i th ng nh t v i nhau Âm dương thăng b ng Âm l n dương Dương l n âm
 12. H c Thuy t Âm Dương n Âm dương bi n ñ i ñư c chia thàh 4 d ng: n Âm dương tương h Nói lên s giúp ñ nương t a vào nhau, nhưng l i ñ i kháng thì m i t n t i. n Âm dương ñ i l p Cơ th luôn luôn có mâu thu n, ñ gi ñư c tr ng thái thăng b ng cho cơ th như quá trình ñ ng hoá và d hoá. n Âm dương phát tri n và tiêu vong Quá trình v n ñ ng c a cơ th ñ phát tri n ph i tiêu hao và di t vong cho s chuy n hoá, như sinh ra, trư ng thành, già và ch t ñi. n Âm dương thăng b ng Là hai m t ñ i l p c a quá trình ho t ñ ng sinh lý không ng ng gi cho cơ th tr ng thái cân b ng.
 13. H c Thuy t Ngũ Hành n H c thuy t ngũ hành có quan h ch t ch m t thi t v i cơ th , trên cơ s c a h c thuy t âm dương. n Năm lo i v t ch t cơ b n c a s s ng ñư c ch n ra theo ngũ hành ñó là: n Kim n M c n Thu n Ho n Th n Năm v t ch t cơ b n ñó ñư c g n v i 5 t ng trong cơ th : n Tâm n Can n Tỳ n Ph n Th n.
 14. H c Thuy t Ngũ Hành n Ngũ hành tương sinh M c n M c sinh Ho Thu Ho n Ho sinh Th n Th sinh Kim n Kim sinh Thu Th Kim n Thu sinh M c. n Ngũ hành tương kh c M c n M c kh c Th n Th kh c Thu Thu Ho n Thu kh c Ho n Ho kh c Kim n Kim kh c M c. Kim Th
 15. H c Thuy t Ngũ Hành n Ngũ hành quan h ch hoá M c Th Kim Thu Ho Ho Th y M c Kim Th
 16. H c Thuy t T ng Tư ng n Ngũ t ng: n Ngũ t ng là cơ quan ñ c trong cơ th làm nhi m v tàng tr tinh khí, chuy n hoá khí huy t và tân d ch. n Ngũ t ng bao g m: n Can Can n Tâm n Tỳ M c n Ph Th n Tâm n Th n Thu Ho Kim Th Ph Tỳ
 17. H c Thuy t T ng Tư ng n T ng Tâm (tim và Tâm bào màng bao tim): Tâm ch huy t m ch, ch ñư ng tu n hoàn Can trong cơ th . Tâm khai khi u ra m t (Tâm bào gi ng Tâm). M c n T ng Can (gan): Th n Tâm Can tàng huy t, d tr và ñi u hoà lư ng Thu Ho máu. Can khai khi u ra m t. n T ng Tỳ (lách): Ch v n hoá và h p thu. Tỳ khai khi u ra Kim Th mũi. Ph Tỳ n T ng Ph (ph i): Ch hô h p, ch bì bao, Ph khai khi u ra môi. n T ng Th n: Th n tàng tinh, sinh khí, th n ch c t sinh tu duy trì bài ti t. Th n khai khi u ra tai.
 18. H c Thuy t T ng Tư ng n L c ph : n L c ph là cơ quan r ng làm nhi m v thu n p, tiêu hoá, h p th và bài ti t, truy n t ng c n bã ra ngoài. n L c ph bao g m: n V n Ti u Trư ng n ð m ð m n Bàng Quang n ð i Trư ng Can n Tam Tiêu Ti u Bàng M c quang trư ng Th n Tâm Thu Ho Kim Th Ph Tỳ ð i V trư ng
 19. H c Thuy t T ng Tư ng n V (d dày): ch a và làm nát th c ăn chuy n xu ng Ti u trư ng. V quan h v i Tỳ. n Ti u trư ng (ru t non): thu nh n th c ăn t d dày xu ng và h p thu dinh dư ng. Ti u trư ng quan h v i Tâm. n ð m (m t): ch a d ch và giúp tiêu hoá. ð m quan h v i Can. n Bàng quang: ch a nư c ti u và bài ti t. Bàng quang quan h v i Th n. n ð i trư ng (ru t già): bài ti t c n bã. ð i trư ng quan h v i Ph . n Tam tiêu: ba xoang trong cơ th g m có: n Thư ng tiêu: Tâm - Ph - Xoang ng c n Trung tiêu: Tỳ - V - Xoang b ng n H tiêu: Th n - Bàng quang - Xoang ch u Ch c năng g m t t c ch c năng c a t ng ph . Tam tiêu quan h v i Tâm bào l c.
 20. H c Thuy t Kinh L c n Kinh l c n Kinh l c là kinh m ch và l c m ch trong cơ th gia súc. n Kinh m ch là ñư ng chính ñi d c cơ th n L c m ch là ñư ng nhánh ñi ngang cơ th n Kinh m ch và l c m ch phân b toàn thân gia súc là con ñư ng v n hành c a âm dương khí huy t, tân d ch trong cơ th . n Kinh l c n i thông v i ngũ t ng, l c ph , gân cơ, m ch, xương kh p thành m t ch nh th th ng nh t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản