intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
46
lượt xem
5
download

Bài giảng Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về XSL; cách tạo tài liệu XSLT; XSL nâng cao. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng

 1. Gi ng viên: Nguy n c C ng Website: http://www.nguyenduccuong.com Email: cuongnguyenduc@gmail.com
 2. 0 I. GI I THI U V XSL II. T O TÀI LI U XSLT III. XSL nâng cao ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, /
 3. 2 ( 3 4 XSL -> Extension Style Language XSL chuy n d li u c a xml ra d ng html. XSL chia làm hai lo i: XSLT (XSL Transformation):ngôn ng XSL chuyên v chuy n d ch - th c hi n vi c rút trích d li u XML a vào khuôn d ng HTML XSLFO (XSL Formating Object):ngôn ng XSL chuyên v nh d ng- cung c p các thu c tính nh d ng tài li u cho phong phú và a d ng h n nh font ch , màu s c, hình nh Ghi chú: XSLFO có ch c n ng t ng t CSS nh ng ch a c linh ng và uy n chuy n nên ta ch s d ng XSLT ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, 1
 4. (56(7 3 ( 1. S chuy n i d li u 2. Các lo i nút (node) mà XSLT x lý c 3. C u trúc t ng quát file XSL 4. M t s ph n t XSL 5. Các l nh xsl 6. M t s hàm thông d ng 7. Thao tác trên file xsl ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&,
 5. 9 : ; < 3 C U TRÚC CÂY C U TRÚC CÂY D li u u D li u u ra( vào(tài li u tài li u k t qu XML c n B x lý XSL c hi n th ) chuy n i) T P H!P CÁC NODE XSL stylesheet ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, 8
 6. >
 7. D EFG! EH I JE K -. ) - -> ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, C
 8. D EFG! EH I JE K -. ) NHÚNG TÀI LI U XSLT VÀO TÀI LI U XML
 9. ( N O P (Q ( Template Apply-templates value-of sort copy-of copy … ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, M
 10. TU V.E),W. 'E)X Cú pháp: ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, RS
 11. TU V.E),W. 'E)X @ EEB Ý ngh*a: Template là n n t ng c a ki n trúc lu&t c b n mà XSLT s d ng S d ng template n i dung trong ó xu t hi n nh m t ngõ xu t Các thu c tính c a template: Thu c tính match Thu c tính name Thu c tính mode, s d ng khi mu n x lý cùng m t ph n nh ng trong các template khác nhau. Chú ý: c n ph i có ít nh t m t template trong toàn b tài li u c a chúng ta. ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, RR
 12. TU V.'WW.0E),W. 'E)VX Cú pháp: Ví d : ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, R/
 13. TU V.'WW.0E),W. 'E)VX @ EEB Ý ngh*a: c dùng bên trong m t template. nh ngh*a m t t&p các node c x lý. X lý b t k+ template ‘con’ (ph n t con c a ph n t ang xét). K t h p thu c tính select x lý node c th ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, R1
 14. TU V.'WW.0E),W. 'E)VX ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, R
 15. Y *Z TU V.'WW.0E),W. 'E)VX ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, R8
 16. TU V.[ '.)0&K X Cú pháp: Ví d : (bài t&p s 1) L y giá tr t i nút OperatorName T ng t t i nút th 2 ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, R=
 17. Y *Z [ '.)0&K Lien lac:
 18. SQL Server magazine Penton Web Techniques CMP Wireless Business and Technology Sys-con media MSDN CMP ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, RL
 19. > 3 ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, RM
 20. TU V.-K X Cú pháp: Kh i l nh Ý ngh*a: Ví d : ! "# $ %&' (( $ ! & ) * !+ ,'-.!&, /S
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2