intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 21

Chia sẻ: Le Ba Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
135
lượt xem
10
download

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 21: Bài tập chương trình con trình bày một số bài tập về chương trình con, tìm hiểu đề bài và đề xuất thuật toán, tổ chức thực hiện theo nhóm. Chúc các em học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 21

  1. Bµi 21 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
  2. Bµi tËp ch­¬ tr× con ng nh §Ò bµi: LËp ch­¬ tr× nhËp vµo to¹ ® 3 ® §Ò bµi: LËp ch­¬ ngtr× nhnhËp vµo to¹ ® é3 ® ØnhA(xAA,yA);;B(xBB,yB);;C(xCC,yC)cña mét ng nh é Ønh A(x,yA) B(x,yB) C(x,yC) cña mét tam gi¸c. tam gi¸c. 1. TÝnh chu vi, diÖn tÝch; 1. TÝnh chu vi, diÖn tÝch; 2. KiÓm tra tÝnh chÊt vµ cho biÕt ® © lµ tam gi¸c vu«ng, c© n,® Òu,hay th­ 2. KiÓm tra tÝnh chÊt vµ cho biÕt ® y lµ tam gi¸c vu«ng, c© ® ©y n, Òu, hay th­ êng. êng. Yªu cÇu:  T×m hiÓu ®Ò bµi vµ ®Ò xuÊt thuËt to¸n.  Tõ thuËt to¸n ®· ®Ò xuÊt ë trªn, h·y tæ c høc ph©n c hia c «ng viÖc c ho c¸c tæ d­íi d¹ng c ¸c c h­¬ng tr×nh co n, s au ®ã ghÐp l¹i thµnh c h­¬ng tr×nh c hÝnh hoµn c hØnh.
  3. 1. T× hiÓu ® bµi vµ ® xuÊt thuËt to¸n m Ò Ò A * TÝnh chu vi, diÖn tÝch yA c B1. TÝnh ®é dµi c ¹nh B b BC(a),AC(b),AB(c ) yB a = ( xb − xc) 2 + ( yb − yc) 2 a b = ( xa − xc) + ( ya − yc) 2 2 yC C c = ( xa − xb) 2 + ( ya − yb) 2 O xB xA xC B2. TÝnh nö a c hu vi, diÖn tÝc h * KiÓm tra tÝnh chÊt tam gi¸c CV = (a + b + c) Vu«ng : Tho ¶ m·n ®Þnh lÝ Pitag o P = CV / 2 §Òu: Ba c ¹nh b»ng nhau; S= p ( p − a )( p − b)( p − c) C©n: Hai tro ng ba c ¹nh b»ng nhau; Th­ê ng : kh«ng ph¶i c ¸c tÝnh c hÊt trªn.
  4. 2. Tæ chøc thùc hiÖn theo nhãm * Tæ ViÕt c h­¬ng tr×nh c o n d¹ng hµm tÝnh ®é dµi mé t c ¹nh 1: Function Daicanh(x1,y1,x2,y2: real):real; * Tæ ViÕt c h­¬ng tr×nh c o n d¹ng thñ tô c tÝnh c hu vi, diÖn tÝc h 2: Procedure CV_S( a,b,c:real; Var CV,S : real); * Tæ ViÕt c h­¬ng tr×nh c o n d¹ng thñ tô c ®Ó kiÓm tra t/c tam 3: g i¸c Procedure tinhchat(a,b,c:real; Var Deu,vuong,can: boolean);
  5. Ai thÕ nhØ? Blaise Pascal – Nhµ to¸n häc vµ triÕt häc ng­êi ph¸p Function daicanh(x1,y1,x2,y2:real):real; Procedure Tinh_chat(a,b,c : real; Var deu,can,vuong:boolean); Begin Begin daicanh:= sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2)) Deu:=False; Can:=false; Vuong:= False; end; IF (ABS(a-b)
  6. GhÐp nèi ch­¬ tr× ng nh Program Tamgiac; a:=daicanh(xb,yb,xc,yc); Uses crt; b:=daicanh(xa,ya,xc,yc); c:=daicanh(xa,ya,xb,yb); cosnt eps = 0.000001; CV_S(a,b,c,cv,dt) Var Writeln(‘ Chu vi tam giac = ‘,Cv:7:2); xa,ya,xb,yb,xc,yc,a,b,c,cv,dt:real; Writeln(‘ Dien tich tam giac = ‘,DT:7:2); D,C,V : Boolean; Tinh_ chat(a,b,c,D,C,V); {------------------------------------} IF D then write(‘ Day la tam giac deu’) CTC tinh chieu dai canh Else CTC tinh chu vi, dien tich IF C then write(‘ Day la tam giac can’) CTC kiem tra tinh chat Else {-------------------------------------} IF V then write(‘ Day tam giac vuong’) BEGIN Else write(‘Tam giac thuong’); write(‘ Nhap vao toa do diem A,B,C ‘); Readln; readln(xa,ya,xb,yb,xc,yc); END.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2