Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 6 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
32
lượt xem
6
download

Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 6 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học phần "Báo cáo thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân" trình bày các nội dung: Khái niệm và mục đích, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, thu nhập không chịu thuế, căn cứ tính thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 6 - ThS. Tăng Thanh Thủy

HH<br /> <br /> 6666<br /> <br /> NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN<br /> <br /> NTTTNNhhNNT NThhTNNTy<br /> N4N4444<br /> <br /> @<br /> àà<br /> <br /> <br /> <br /> @ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  àà uuu<br /> <br /> <br /> <br /> @ <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> à <br /> <br /> @# #<br /> <br /> # à # <br /> ####<br />  <br />    <br /> <br /> @ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> à<br /> <br />  <br /> <br /> àà  <br /> ##<br /> <br /> #<br /> <br /> ####<br /> <br /> N666N66hhN6T66hhN6<br /> 1 <br /> <br /> ## àà #<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />  ####<br /> <br />  # <br /> <br /> <br /> <br />  # <br /> <br />  <br /> <br />  ##<br /> <br /> <br /> <br /> ####<br /> ####<br /> <br /> <br /> <br />  1 à <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />   à <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />  #  <br />     <br /> <br /> ####<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> 6 @ # #### @ @@@@@@@1 àà @ 333333333333<br /> 6 #<br /> <br /> 1@@@@@&@#&#& à @&@@&@@@&&<br /> <br /> 6 <br /> <br /> <br /> <br /> 6 #  <br /> <br /> <br /> <br /> @@@&@##&## #@@@@@&# àà #  <br /> @<br />  <br /> @ # &<br /> <br /> ✡✁☎✁✂✄☎✁✄☎☎✠ ✟✆✞✝✆✆✄✁☎✁✂✄✂✁<br /> <br /> 6 #  @@@1@@##&## #@@@@@1@#<br /> @  à<br /> ####<br /> <br />  <br /> <br /> 6 <br />  <br /> <br /> @ #  <br /> <br />  @<br /> <br /> <br /> 6 #<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> @@1@#&#& à @@@@1&<br /> <br /> 6 <br /> <br />  <br /> <br /> ** *<br /> <br /> * * ** * * * ** **<br /> <br /> 1 1<br /> <br /> # <br /> àà <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ##<br /> <br /> à  *<br /> <br /> * <br /> <br />     <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ããããã ãã<br /> # <br /> <br />  à<br /> <br /> # ###.<br /> <br />  <br /> <br /> 1 # #<br /> 4 @  #  <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> àà hh huhh hhhu hhhhu<br /> <br /> 4 # ####<br /> <br /> àà nn ãnnã huhhh hhhu hhhhu<br /> 4 @à @  <br /> <br /> à<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />   à # #  <br /> <br /> q# #<br /> <br /> #<br /> <br /> ☞<br /> <br /> 1  <br /> <br />  ####<br /> <br />  <br /> # ãã # <br /> <br /> à <br /> <br />  @ à <br /> q #  <br /> <br />  @<br /> <br /> ** <br /> <br />  àà à ã<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> # ## # <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> # <br /> <br /> v  h<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> @ <br /> <br />  ã<br /> <br /> *<br /> <br /> # ##<br />   <br /> # <br />  # ##<br />    à <br /> <br /> ☛<br /> <br /> à<br /> <br /> *<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> ✌<br /> <br /> @ <br /> <br /> <br /> <br /> ✌<br /> <br /> v <br /> <br /> à<br /> <br /> ** <br /> <br /> *<br /> <br /> #  <br /> <br /> * <br /> <br /> 1 #@ ##  # ## <br /> #@  <br /> <br /> ** <br /> <br />  ã  # ##<br /> <br /> *** <br /> <br /> ✎<br /> <br /> *** <br /> <br /> * <br /> <br /> <br /> <br /> h *  <br /> <br /> q #<br /> <br /> ##  <br /> <br /> ** <br /> <br /> <br /> <br /> à @1@@1 # 1@1# <br /> <br /> @ à @ ## # <br /> <br /> <br /> <br /> h<br /> <br />  * <br /> <br /> q #@  <br /> <br /> ✤✣<br /> <br /> q<br /> <br /> <br /> <br />   à <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> à   ## <br /> <br />  * * <br /> <br />  <br /> <br />  à <br /> <br /> # <br /> <br /> &@ <br /> <br />   &@<br /> <br /> <br /> <br /> ✍<br /> <br /> ✢✜✛✚✙ ✘✗ ✖✕✓✔ ✓✒✑✏<br /> <br /> q<br /> <br /> ***  h<br /> <br /> *<br /> <br /> #  <br /> <br /> ***  h<br /> <br /> @ <br /> <br /> *<br /> <br />  <br /> <br />  @ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> h<br /> <br /> § @à# à # # @ <br /> § #@ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> à à <br /> <br />    <br /> <br /> ✬✫ ★✪ ✩★ ✧✦<br /> <br /> q<br /> <br /> <br /> <br /> @  # <br /> <br /> <br /> <br /> @ <br /> <br /> ✌<br /> <br /> q<br /> <br /> *<br /> ★✪✩★ ✧✦<br /> <br /> <br /> <br /> * <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> # '  #<br /> <br /> # # <br /> <br /> ** <br /> <br />  <br /> @ <br /> <br /> <br />  h hh* * * <br /> <br /> *  * *<br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> q#<br /> <br /> # <br /> <br /> à<br /> <br /> q#<br /> <br />  à @ #<br /> <br /> <br /> <br /> #<br /> <br /> <br /> #<br /> <br /> <br />  # @@  @<br /> @ @ <br /> <br /> <br /> <br /> à  # #@ <br /> <br /> ✥<br /> <br /> q @ <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản