intTypePromotion=1

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng chương trình Xilisoft Video Converter Ultimate 6

Chia sẻ: Jamin Hu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
199
lượt xem
9
download

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng chương trình Xilisoft Video Converter Ultimate 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hướng dẫn sử dụng chương trình Xilisoft Video Converter Ultimate 6" giới thiệu đến các bạn giao diện của phần mềm và hướng dẫn cụ thể chi tiết sử dụng chương trình Xilisoft Video Converter Ultimate 6. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn sử dụng chương trình Xilisoft Video Converter Ultimate 6

  1. H­íng  dÉn s ö  dô ng  c h­¬ng   tr×nh Xilis o ft Vide o   Co nve rte r Ultimate  6
  2. Giao diÖn cña phÇn mÒm NhËp file cÇn converter vµo khung
  3. NhËp file cÇn converter vµo khung
  4. Chän ®Þnh d¹ng ®u«I xuÊt Chän n¬I l­u
  5. ThiÕt lËp cho file (kÝch th­íc khung h×nh, chÊt l­ îng ©m thanh)
  6. KÝch vµo ®©y ®Ó chuyÓn
  7. - Ngoµi ra c¸c biÓu t­îng: HiÖu øng Nèi phim C¾t phim Xãa phim
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2