Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 7 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

82
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 7 Kế toán hoạt động sản xuất - kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán hoạt động sản xuất, nguồn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 7 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

 1. CH NG 7 TOÁN HO T NG SX-KD VÀ SX- HO T NG U T TÀI CHÍNH LOGO I DUNG 1. Khái ni m – c m – nhi m v 2. Ngu n v n kinh doanh 3. K toán chi phí s n xu t và tính giá thành SP 4. K toán tiêu th s n ph m hàng hóa d ch v 5. K toán ho t ng u t tài chính 6. K toán xác nh KQKD và phân ph i l i nhu n 2 Khái ni m - c m - nhi m v Hi n nay, m t s quan n v nghi p, các oàn th c NSNN c p ho c h tr kinh phí th c hi n ch c n ng nhi m v c giao, nh ng n t ch c ho ng s n xu t - kinh doanh nh m khai thác c t ch t k thu t và ngu n nhân l c n có o thêm thu nh p, h tr i s ng cho cán , công ch c, viên ch c và b sung kinh phí ho t ng c nv. 3 1
 2. Khái ni m - c m - nhi m v Ho ng SX-KD ph i d a trên c t ch t k thu t và n ng l c lao ng s n có c nv n li n v i ho ng, nhi m v chuyên môn chính nv. Ho ng SX-KD mang tính ch t h tr cho ho t ng chuyên môn c n v không vì m c tiêu i nhu n mà ph i trên nguyên t c l y thu bù chi và có tích l y. 4 Khái ni m - c m - nhi m v Ngoài ho ng s n xu t- kinh doanh, n v nghi p thu c lo i t m b o toàn b kinh phí và n v nghi p t m b o m t ph n kinh phí còn t ch c ho ng liên doanh- liên k t ho em ti n, tài s n v t i góp v n liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân bên ngoài b ng ngu n v n ngoài ngân sách 5 Khái ni m - c m - nhi m v Quy mô ho ng SX-KD th ng nh , b máy qu n lý g n nh có th là i ng viên ch c thu c biên ch n v , c ng có th là viên ch c h ng mà n v c phép thuê ngoài ho c h ng thuê khoán vi c. u ki n nâng cao tay ngh , trình chuyên môn nghi p v lý lu n và th c ti n, t o thêm vi c làm và t ng thu nh p cho ng i lao ng 6 2
 3. Khái ni m - m - nhi m v Tính toán, ghi chép, ph n ánh chính xác, k p th i, y chi phí th c t phát sinh cho t ng ho ng theo ng ngu n v n Tính toán chính xác chi phí s n xu t, giá thành s n ph m, d ch v n xu t ra; quy t toán chi phí s n xu t nghi p không có thu Ghi chép doanh thu tiêu th ; ki m tra giám c tình hình th c hi n quy ch chi tiêu n i b , ch p hành chi tiêu tài chính và xác nh k t qu ho ng SX-KD Cung c p thông tin cho vi c l p BC quy t toán và phân tích tình hình thu chi và k t qu ho ng SX-KD. 7 TOÁN NGU N V N KINH DOANH Ngu n hình thành Ngân sách nhà n c c p mang tính ch t h tr . Kho n kinh phí h tr có th thu h i sau th i gian ho ng ho c là c luân chuy duy trì ho t ng c nv n v trích t các qu ho c huy ng cán b , viên ch c trong n v óng góp làm v ho ng s n xu t – kinh doanh Nh n v n góp c a t ch c, cá nhân bên ngoài nv 8 TOÁN NGU N V N KINH DOANH Do b sung t i nhu n sau thu a ho ng s n xu t-kinh doanh-d ch v iv ic liên doanh thì v n kinh doanh c h ch toán chi ti t theo 2 ngu n là: +V ut a ch u: Là kho n v n góp c a các thành viên góp v n + V n khác: Là ngu n v c b sung t i nhu n sau thu ho c t ng, bi u, vi n tr sau khi ã kê khai n p thu thu nh p doanh nghi p. Các kho n khác (n u có) 9 3
 4. TOÁN NGU N V N KINH DOANH Nguyên t c h ch toán TK 411 ch áp d ng cho n v hành chính s nghi p có ho t ng SX-KD và có hình thành NVKD riêng, không h ch toán các kho n kinh phí do NSNN c p. ch c h ch toán chi ti t ngu n v n kinh doanh theo ng ngu n hình thành v n. iv ic liên doanh ph i theo dõi t ng bên góp v n 10 TOÁN NGU N V N KINH DOANH Nguyên t c h ch toán Tr ng h p nh n v n góp liên doanh, v n góp c ph n b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng VN theo t giá giao d ch th c t ho c t giá giao ch bình quân trên th tr ng ngo i t liên Ngân hàng do NHNNVi t Nam công b i th m phát sinh. Trong quá trình ho ng, không ánh giá l i s Có TK 411 có g c ngo i t Tr ng h p nh n v n góp c a các t ch c, cá nhân góp v n b ng tài s n ph n ánh t ng ngu n v n kinh doanh theo giá ánh 11 TOÁN NGU N V N KINH DOANH Nguyên t c h ch toán TK này không h ch toán các kho n kinh phí c NSNN c p, c p trên c chi ho ng, chi d án, chi th c hi t hàng c a Nhà n c 12 4
 5. toán chi ti t chi ti t Các ch ng t c có liên quan các tài kho n (S33 - H) 13 TOÁN NGU N V N KINH DOANH TK 411 SD K - Hoàn tr n kinh doanh cho - Nh n v n kinh doanh c a các thành viên góp v n NSNN ho c c p trên h tr . - Nh n v n góp a các thành viên. - Hoàn tr n kinh doanh cho NSNN, cho c p trên t m c p cho - sung NVKD chênh l ch nv. thu – chi ho t ng SX-KD - Nh n v n góp a các t ch c - Các tr ng h p gi m khác. và cá nhân bên ngoài n v . - Các tr ng h p ng v n khác nh b sung t các qu ... SDCK: Ph n ánh ngu n v n kinh doanh hi n có a n v . 14 K TOÁN NV - KD 111 TK 411 111, 112 5) Trích BHXH; BHYT; KPCD; BHTN 1) Nh n v n kinh doanh do NS c p a b ph n CB-VC tham gia ho t tr ph c v cho SX-KD ( n u có) ng SX -KD 6) Hoàn tr l i v n góp c a CB - NV 2) Nh n v n kinh doanh c p trên Và các t ch c, cá nhân bên ngoài ng ti n 112 3 ) Nh n v n góp c a CB - NV 7) Hoàn tr l i v n kinh doanh Cho NSNN ho c c p trên 152, 153 ng NL – VL ; CC - DC 8) Hoàn tr l i v n góp c a CB - NV 155, 211 Và các t ch c, cá nhân bên ngoài ng HH ; TSCC 15 5
 6. K TOÁN NV - KD 211 TK 411 421, 431 9) Hoàn tr l i v n kinh doanh 3) B sung v n kinh doanh Cho NSNN ho c c p trên 111,112, 152,155,211 10) Hoàn tr l i v n góp c a CB – NV và các t ch c, cá 4) B sung v n kinh nhân doanh c a các t ch c bên ngoài cá nhân bên ngoài 16 TOÁN NGU N V N KINH DOANH Ví d : Trích tài li u k toán t i B nh vi n thu c lo i s nghi p có thu, có ho t ng kinh doanh- d ch v : -S d u k c a TK 411: 90.000.000 - Các nghi p v kinh t phát sinh trong k : 1/ Nh n v n góp c a các CB-VC n v , bao g m: - Máy móc chuyên dùng, H i ng nh giá 100.000.000 ; Chi phí l p t, ch y th 10.000.000 b ng ti n m t. Tài s n nghi m thu a vào s d ng cho d ch v - Ti n g i ngân hàng: 500.000.000 17 2/ Dùng qu phát tri n SN mua 1 ô-tô ph c v ho ng ch v . Giá mua ch a có thu VAT 300.000.000 , thu su t thu VAT 10%. Ch a thanh toán cho nhà cung c p 3/ Các thành viên góp v n b ng ti n m t: 600.000.000 . 4/ Chuy n kho n mua v t li u nh p kho theo hóa n GTGT. Giá mua ch a có thu 120.000.000 ; thu su t thu VAT 10% 5/ B sung v n kinh doanh t chênh l ch thu l n h n chi ho ng d ch v theo quy nh n v là 100.000.000 6/ Chuy n lãi ph i tr cho ng i góp v n b sung v n kinh doanh 300.000.000 18 6
 7. 7/ Hoàn tr n góp b ng ti n m t 50.000.000 8/ Cu i tháng, nh n gi y báo Có c a ngân hàng v lãi trên s TK ti n g i thanh toán là 2.300.000 9/ Dùng ti n m t mua 1 s y c nh p kho theo hóa n GTGT, giá mua ch a có thu 60.000.000 , thu su t thu VAT 10%, chi phí v n chuy n ch a thanh toán 200.000 10/ Trích qu phúc l i t chênh l ch thu l n h n chi 30.000.000 Yêu c u: nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh. 19 TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP Nh ng v n chung Trình t k toán toán t p h p chi phí SX và tính giá thành SP 20 TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP Nh ng v n chung Chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a toàn b các hao phí v lao ng s ng và lao ng v t hoá, mà n v tiêu dùng cho ho ng SX-KD trong 1 th i k nh nh. Giá thành s n ph m là bi u hi n b ng ti n c a toàn các hao phí v lao ng s ng và lao ng v t hoá có liên quan n kh i l ng s n ph m d ch v , lao hoàn thành. 21 7
 8. TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP Trình t c 1: T p h p các y u t chi phí u vào c 2: T ng h p chi phí và tính giá thành c 3: K t chuy n ho c tính toán phân b các chi phí SP c 1 cho các i t ng t p h p chi phí có liên quan. c 4: Ki m kê, ánh giá SPDD cu i k và tính giá thành SX th c t các lo i SP hoàn thành trong k 22 TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP toán t p h p CPSX và tính giá thành SP • Chi ti n l ng, ti n công, ph p cán b , công ch c, viên ch c và ng i lao ng tr c ti p SXKD • Các kho n tính, trích BHXH, b o hi m y t , b o hi m th t nghi p và kinh phí công oàn theo quy nh. • Chi phí nguyên li u, nhiên li u, v t li u dùng cho ho ng SXKD • Chi phí d ch v mua ngoài nh : Ti n, ti n n c, ti n thuê bao n tho i, ... • Thu môn bài 23 TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP toán t p h p CPSX và tính giá thành SP • Chi phí công c , d ng c • Kh u hao TSC và chi phí s a ch a TSC dùng cho ho ng SXKD • Chi phí d ch v mua ngoài và các kho n chi phí tr c ti p khác b ng ti n • Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý liên quan n ho ng SXKD 24 8
 9. toán chi ti t Phi u xu t kho, phi u chi chi ti t chi phí s n ng tính và phân b kh u hao xu t, kinh doanh, d ch (m u S63- ng phân b chi phí H) 25 TOÁN T P H P CHI PHÍ SX-KD TK 631 - K t chuy n giá tr s n ph m XXXXX hoàn thành nh p kho - Giá tr s n ph m s n xu t xong - Các chi phí SXKD phát sinh bán ngay không qua nh p kho - Các kho n thu c ghi gi m chi - Các chi phí bán hàng và chi phí (n u có) qu n lý liên quan n ho t ng - K t chuy n chi phí bán hàng, chi phí SXKD qu n lý liên quan n ho t ng SXKD - L chênh l ch t giá h i oái - K t chuy n chi phí c a kh i l ng a ho t ng SX-KD công vi c, d ch v hoàn thành c xác nh là ã bán trong k SDCK : Chi phí ho t ng SXKD còn d dang. 26 K TOÁN CP SX-KD 152 , 153 TK 631 152 1) Xu t kho NL-VL; CC-DD 15) Nh p l i kho NL-VL ng cho SX-KD d ng không h t 153 643 111 , 112 2a) Xu t kho 2c) ng th i 16) Ph li u thu h i bán CC-DC phân phân b l n u Nh p qu ho c n p vào NH d n vào chi vào chi phí phí 17) Thu gi m chi b ng ti n Tk 005 t ho c chuy n kho n 2b) Giá tr 2d) Khi 155 xu t kho báo h ng 18) Nh p kho SP do SX hoàn thành 27 9
 10. K TOÁN CP SX-KD 334 TK 631 3) Ti n L ng, ti n công ph i tr cho 531 ph n tham gia tr c ti p SX 19) SX hoàn thành tiêu th 332 không qua kho 4) Trích BHXH; BHYT; KPCD; BHTN a b ph n CB-VC tham gia ho t ng SX -KD 20) Cu i kì, k t chuy n chi phí 111, 112, 331 bán hàng, chi phí ho t ng SX - KD 5) Chi phí d ch v mua ngoài 3113 21) Cu i kì, k t chuy n chi phí a kh i l ng d ch v hoàn thành 6) Mua NL-VL; CC-DC d ng ngay cho SX-KD 28 K TOÁN CP SX-KD 214 Tk 631 7) Trích kh u haoTSC s d ng cho SX-KD ( N u TSC thu c v n kinh doanh; v n vay ho c huy ng ) 3338,4314,461 8) Trích kh u hao TSC ( N u TSC thu c ngu n NS ) 643 9) nh kì, phân b chi phí tr tr c tính vào chi phí SX -KD 331 10) nh k tính lãi vay ph i tr 29 K TOÁN CP SX-KD 3337 TK 631 11) Thu môn bài ph i n p 331 12) Ti n công thuê ngoài ph i tr sau khi ã t m gi thu TNCN 111, 112 13) Chi khác tr b ng ti n m t, ti n g i nh Hoa h ng, chi t kh u bán hàng 311 14) N ph i thu khó òi c tính vào chi phí SX - KD 30 10
 11. TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Thành ph m là nh ng SP ã k t thúc giai n ch bi n cu i cùng bao g m c nh ng SP thuê ngoài gia công ã hoàn thành, ã qua ki m tra k thu t và ã c xác nh là phù h p v i tiêu chu n k thu t quy nh c nh p kho ho c giao tr c ti p cho KH. Hàng hoá là các lo i v t t , SP do n v mua v i ích bán. Tiêu th và vi c cung c p cho KH các SP, lao v , ch v do n v SX ra, ng th c KH thanh toán ho c ch p nh n thanh toán. 31 TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ i dung các kho n thu KD, cung ng d ch v : - Bán hàng: là bán SP do c SX ra, bán HH mua vào. - Cung ng d ch v GD- T, y t , v n hoá, TDTT,…: + Thu h c phí ng n h n, thu t nh ng nghi p, thu liên k ào t o,… + Thu ti n khám b nh, ch a b nh, xét nghi m, u tr ch t l ng cao,… + Thu ti n bán vé vào c a xem bi u di n ngh thu t, xem phim, tri n lãm,… 32 TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ + Thu t ho ng cho thuê tài s n + Các kho n chênh l ch thu > chi không ph i hoàn tr phát sinh t các kho n thu h , chi h . + Thu ti n bán SGK, giáo trình, tài li u, thu c tây, rtanh a, quà l u ni m, d ng c th thao, d ch v photo, d ch n tin, gi xe,… 33 11
 12. TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Nguyên t c k toán Ch ph n ánh vào TK này các kho n thu c a ho t ng SX,KD g m các kho n thu v bán s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v ho ng SX,KD và các kho n thu khác. n v tính thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr thu thì doanh thu bán s n ph m, hàng hóa, cung p d ch v thu i t ng ch u thu GTGT ph n ánh vào TK 531 là ti n bán hàng, cung c p d ch v ch a có thu GTGT. 34 TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Nguyên t c k toán n v tính thu GTGT theo ph ng pháp tr c ti p thì doanh thu bán s n ph m, hàng hóa, cung c p ch v thu i t ng ch u thu GTGT và không thu i t ng ch u thu GTGT ph n ánh vào TK 531 là t ng ti n bán s n ph m, hàng hóa, cung c p ch v bao g m c thu GTGT (T ng giá thanh toán). 35 TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Nguyên t c k toán Khi bán s n ph m, hàng hóa d ch v n v ph i ng hóa n, ch ng t theo úng ch qu n lý, in, phát hành và s ng hóa n ch ng t . t c các kho n thu ho ng SX,KD u ph i ph n ánh k p th i, vào bên Có TK 531. 36 12
 13. TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Nguyên t c k toán Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v c xác nh theo giá tr p lý c a các kho ã thu c ti n, ho c s thu c ti n trong các giao d ch và nghi p v phát sinh doanh thu bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán. Tr ng h nv giao th u cho các t ch c, cá nhân bên ngoài th c hi n các d ch v nh phô tô, gi xe, c n tin,… thì ch ph n ánh vào TK 531 s ph i thu theo m c khoán ng h ng giao th u. 37 TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Nguyên t c k toán i v i hàng hóa nh n bán i lý, ký g i theo ph ng th c bán úng giá h ng hoa h ng thì h ch toán vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là ph n hoa ng bán hàng mà n v c h ng. Tr ng h p bán hàng theo ph ng th c tr ch m, tr góp thì n v ghi nh n doanh thu bán hàng theo giá bán tr ti n ngay và ghi nh n vào doanh thu ch a th c hi n ph n lãi tính trên kho n ph i tr nh ng tr ch m phù p v i th m ghi nh n doanh thu c xác nh. 38 TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Nguyên t c k toán Nh ng s n ph m, hàng hóa c xác nh là ã bán nh ng vì lý do v ch t l ng, v quy cách k thu t,… ng i mua t ch i thanh toán, g i tr i ng i bán ho c yêu c u gi m giá và n v ch p thu n; ho c ng i mua hàng v i kh i l ng l c chi t kh u th ng m i thì các kho n gi m tr doanh thu bán hàng này c theo dõi bên N TK 531. 39 13
 14. TOÁN TIÊU TH S N PH M – HÀNG HOÁ Nguyên t c k toán Tr ng h p trong k n v ã vi t hóa n bán hàng và ã thu ti n bán hàng nh ng n cu i k n ch a giao hàng cho ng i mua hàng thì tr giá s hàng này c coi là ã bán trong k nh ng không ghi bên Có TK 531 mà ch toán vào bên Có TK 3111 v kho n ti ã thu c a khách hàng. Khi th c giao hàng cho ng i mua s ch toán vào TK 531 v tr giá hàng ã giao, ã thu tr c ti n bán hàng, phù h p v u ki n ghi nh n doanh thu. Cu i k , tính xác nh s chênh l ch thu chi c a t ng lo i ho ng SX,KD t chuy n sang TK 4212. 40 toán chi ti t - Hóa n GTGT - Hoá n bán hàng - Phi u thu chi ti t - Gi y báo Có c a Ngân hàng doanh thu (S51-H). Các ch ng t khác có liên quan 41 TK 531 “Thu ho t ng SX-KD” - Tr giá v n c a s n - Doanh thu bán s n ph m, hàng hóa bán ra ph m, hàng hóa, d ch v trong k - Lãi ti n g i, lãi ti n - K t chuy n CP bán hàng cho vay, lãi các kho n và CP qu n lý liên quan u t tài chính n ho t ng SX-KD - Lãi chênh l ch t giá - K t chuy n chi phí (giá i oái c a các nghi p thành) c a kh i l ng, kinh t phát sinh b ng công vi c d ch v hoàn ngo i t c a ho t ng thành c xác nh là ã SX,KD bán trong k 42 14
 15. TK 531 “Thu ho t ng SX-KD” - S thu GTGT ph i n p Nhà - t chuy n lãi chênh l ch c (Ph ng pháp tr c ti p) giá h i oái do ánh giá l i - S thu nh p kh u, thu tiêu d ngo i th c bi t ph i n p t TK 413 sáng TK 531 NSNN(N u có) -K t chuy n chênh l ch thu - Doanh thu hàng bán b tr l i, < chi a ho t ng SX,KD gi m giá do hàng kém, m t sang TK 4212 ph m ch t - Chi t kh u th ng m i, chi t kh u thanh toán cho khách hàng - K t chuy n chênh l ch thu > chi c a ho t ng SX,KD sang TK 4212 43 * TK này không có s d cu i k K TOÁN 155 TK 531 111,112,311 1) DT bán hàng ch a 3) Tr giá v n c a s n ph m Có thu GTGT ( n ng giá hàng hóa xu t bán áp d ng PP thanh toán 631 kh u tr 6)K t chuy n chi c a kh i l ng 3331 ch v hoàn thành Thu GTGT 4)Tr giá v n c a s n ph m xu t tiêu u ra th ngay không qua nh p kho 2) Doanh thu bán hàng và cung c p 7) K t chuy n CP bán hàng, CP qu n lý Theo t ng giá thanh toán Liên quan n ho t ng SX-KD n v áp d ng PP tr c ti p ) 44 K TOÁN 333 531 111, 112,311 8)Thu XK, thu TT B ph i n p NSNN - Thu GTGT ph i n p ( n v áp d ng PP tr c ti p ) 5)Thu lãi ti n g i, lãi tín phi u, trái phi u c a ho t ng SX-KD 4212 9)K t chuy n chênh l ch thu > chi 10)K t chuy n chênh l ch thu < chi 45 15
 16. K TOÁN DT HO T NG SX-KD toán tiêu th s n ph m hàng hóa, cung ng lao v , d ch v 155 531 (chi ti t) 111,112,311 2) Xu t kho SP-HH tiêu th 1) Khi bán SP-HH; Cung ng theo giá v n ch v ra bên ngoài ( Tính thu GTGT theo ph ng 631 pháp kh u tr ) Ho c n u SP s n xu t 3331 xong tiêu th không qua kho, ghi theo giá th c t 46 K TOÁN DT HO T NG SX-KD toán tiêu th s n ph m hàng hóa, cung ng lao v , d ch v 311 111,112 531 ( chi ti t) 3) Nh n ti n cung ng tr c 4) Khi SP- HH, D ch v cung ng ã c a khách hàng theo h p ng xác nh tiêu th kinh t 3331 5) Khi nh n c ti n còn thi u do khách hàng tr Ho c tr ti n th a cho khách hàng 47 TOÁN MUA V T T , HÀNG HOÁ, TSC , D CH V 531 152 NG NGO I T Chênh l ch t giá ghi s Ghi theo toán < t giá giao d ch bình gía 153 quân LNH ho c t giá th c t giao d ch binh quân LNH ho c t giá th c 155 111,112 1) Mua v t t , hàng hoá,TSC , d ch v b ng ngo i t 211 331 Ghi theo t giá ghi s k toán 3) Khi xu t ti n tr n ng i bán 2) Mua ch a tr ti n ( T giá BQLNH ho c t giá th c t ) 48 16
 17. K TOÁN DT HO T NG SX-KD toán chênh l ch t giá khi bán ngo i t 111,112 111,112 Khi xu t ngo i t thu c ho t ng SXKD bán (T giá ghi s ) giá th c t 531 Chênh l ch t gía bán th c t > t giá ghi s k toán 49 K TOÁN DT HO T NG SX-KD toán x lý chênh l ch t giá do ánh giá l i các kho n m c ti n t cu i n m tài chính c a ho t ng SX - KD 531( Chi ti t) 413 631 2) K t chuy n lãi 1) K t chuy n l giá h i oái giá h i oái 50 T CHUY N DT, CP VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH 3331 531( Chi ti t) 111,112 1) Thu VAT ph i n p n u 4) Khi thu lãi ti n g i, n v tính theo ph ng pháp tr c ti p lãi tín phi u, lãi trái phi u 631 a ho t ông sxkd 2) K t chuy n chi phí bán 5) Doanh thu thu c hàng, chi phí qu n lý c a 111,112,311 ho t ng sxkd ng ti n ho c ti n chuy n kho n ( TÍnh 3) Chi t kh u BH ho c VAT theo pp kh u tr ) gi m giá hàng bán b tr l i 3331 3331 Gi m tr VAT 4212 (n u có ) 6) Lãi kinh doanh Ho c l kinh doanh 17
 18. TOÁN HO T NG UT TÀI CHÍNH Khái ni m u t tài chính là ho ng khai thác, s ng ngu n l c, ti n nhàn r i c n v u t ra ngoài nh m m ích t ng thu nh p và nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh d ch v nv. i dung ho t ng tài chính Ch ng khoán u t ng n h n Các kho n u t ng n h n khác u t tài chính dài h n 52 TOÁN HO T NG UT TÀI CHÍNH Nguyên t c k toán Ch ng khoán u t ng n h n ph i c ghi theo giá th c t mua ch ng khoán: Giá g c = Giá mua + Chi phí thu mua Trong ó chi phí thu mua bao g m chi phí môi gi i, giao d ch, cung c p thông tin, thu , l phí và phí ngân hàng 53 toán chi ti t chi ti t Các ch ng t khác có liên quan các tài kho n (S33-H) 54 18
 19. TOÁN HO T NG UT TÀI CHÍNH TK 121 SD K - Giá tr ch ng khoán u - Giá th c t ch ng khoán ng n h n bán ra, áo mua vào n ho c c thanh toán theo giá ghi s - Giá th c t các kho n u tài chính ng n h n khác - Giá tr các kho n u t TC ng n h n khác, khi thu h i theo giá tr ghi s SDCK: Tr giá th c t CK u t ng n h n và các kho n u t TC dài h n khác ang n m gi 55 KT UT TC NG N H N 111 1211 ( chi ti t ) 111 1a) Mua trái phi u nh n lãi tr c ng ti n m t, TGNH 1c) Trái phi u n kì áo h n 112 thanh toán b ng ti n m t, Ti n g i NH 531 3318 112 1b) K, phân b lãi nh n tr c, Theo s lãi ph i Thu t ng kì 56 KT UT TC NG N H N 531 111,112 1211 ( chi ti t ) 111,112 2b) K, tính lãi ph i thu t ng 2a) Mua trái phi u, 2c) Khi thanh toán trái phi u kì.N u thu TM lãi nh k n h n b ng TM, TGNH ti n g i NH 3a) Mua trái phi u, 531 Nh n lãi 1 l n vào ngày áo h n Lãi ph i thu cu i kì khi áo h n u mua trái phi u 3118 3118 u ch a thu ti n 3b) K, tính lãi ph i thu 3c) Khi thanh toán ng k ut trái phi u n h n 57 19
 20. KT UT TC NG N H N 1211 ( chi ti t ) 111,112 112 4b) Khi bán ch ng khoán b l 531 4a) Mua c phi u bán ki m l i 631 Ho c khi bán ch ng khoán có lãi 58 toán ut tài chính dài h n i v i ch ng khoán u t dài h n: - Ch ng khoán u t dài h n ph c ghi s theo giá th c t mua ch ng khoán (Giá g c) Giá g c = Giá mua ch ng khoán + Các chi phí mua - K toán ph i m chi ti t theo dõi t ng lo i trái phi ã mua theo th i h n và i tác u t , h ch toán theo nh giá, giá th c t mua c a trái phi u. N m ch c m i thông tin c a th tr ng ch ng khoán và có quy nh úng khi u t 59 toán ut tài chính dài h n i v i kho ut góp v n: - Giá tr góp v n ph n ánh trên TK 221 ph i là giá tr góp v c các bên tham gia liên doanh liên t th ng nh ánh giá và c ch p thu n trong biên n góp v n - Tr ng h p góp v n b ng TSC , v t t , hàng hóa theo quy nh c a ch tài chính, n ánh giá cao h n hay th p h n giá tr ghi s toán th i m góp v n, thì kho n chênh l ch này c ph n ánh vào bên N TK 631 ho c Có TK 531 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2