intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương VI - ThS. Kts Dương Minh Phát

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

215
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương VI: Cấu tạo kiến trúc trình bày những vấn đề cơ bản về cấu tạo kiến trúc, các loại kiến trúc chịu lực, cấu tạo các bộ phận chính trong công trình. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương VI - ThS. Kts Dương Minh Phát

 1. 6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2 CÁC LOIẠ CẤU TRÖC CHỊU LỰC 6 . 3 CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH TRONG CÔNG TRÌNH CHƯƠNG VI CẤU TẠO KIẾN TRÚC
 2. • YÊU CẦU CHUNG • CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC • CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA NHÀ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓ 6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÚC CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 3. 6 . 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÖC YÊU CẦU CHUNG  Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng là môn học nghiên cứu các nguyên tắc và các lý luận cơ bản nhất để thiết kế, chế tạo các bộ phận của nhà  • Tao ra vỏ bọc bao che cho công năng sử dụng bên trong và bên ngoài ngôi nhà.  • Xác định hệ kết cấu chịu lực tƣơng ứng với vỏ bọc nêu trên. CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 4. 6 . 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÖC YÊU CẦU CHUNG  Đảm bảo sự hoạt động bình thƣờng của công trình trong quá trình sử dụng  Đảm bảo cƣờng độ của từng bộ phận và toàn bộ công trình, phù hợp các nguyên lý chịu lực và kết cầu bền vững.  đảm bảo thời gian xây dựng nhanh nhất, với giá thành phù hợp nhất, sử dụng vật liệu và kiểu dáng hợp lý, cách cấu tạo đơn giản và thi công thuận lợi. CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 5. 6 . 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÖC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC Ảnh hƣởng của thiên nhiên Ảnh hƣởng trực tiếp của con ngƣời. CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 6. 6 . 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÖC CAÁU TRUÙC LAØ MOÄT HEÄ THOÁNG CAÙC CAÁU KIEÄN ÑÖÔÏC SAÉP XEÁP VAØ SAU ÑOÙ LIEÂN KEÁT VÔÙI NHAU MOÄT CAÙCH HÔÏP LYÙ. QUAN TROÏNG NHAÁT LAØ CAÙC BOÄ PHAÄN GIÖÕ CHÖÙC NAÊNG CHÒU LÖÏC CẤU TRÖC CHỊU LỰC (Móng, Cột, Dầm, Sàn,...) (Tên gọi chính cho cấu trúc công trình ) CẤU TRÚC NGĂN CHIA (Tƣờng, Vách, Màng, ...) CẤU TRÚC BAO CHE (Tƣờng, Mái, ...) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 7. 6 . 1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO KIẾN TRÖC CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA NHÀ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓ  Móng và nền nhà:  Tƣờng và cột  Sàn, gác  Mái  Cầu thang  Cửa đi, cửa sổ  Các bộ phận khác: Ban công, ô văng, lô gia, máng nƣớc, ống khói ,.. CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 8. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC DẠNG CẤU TRÖC CHỊU LỰC CÁC DẠNG CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) • CẤU TRÚC KHUNG KHÔNG GIAN • CẤU TRÚC VÒM KHÔNG GIAN • CẤU TRÚC DÂY TREO – MÀNG CĂNG 6 . 2 . CÁC LOẠI CẤU TRÖC CHỊU LỰC CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 9. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC + SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC DAÏNG CAÁU TRUÙC • CAÁU TRUÙC BAÈNG VAÄT LIEÄU ÑAÁT, ÑAÙ • CAÁU TRUÙC KHUNG GOÃ,SAU ÑOÙ LAØ TÖÔØNG XAÂY GAÏCH ÑAÁT NUNG • CAÁU TRUÙC BAÈNG THEÙP THEÁ KYÛ 19 • CAÁU TRUÙC BAÈNG BTCT ÑAÀU THEÁ KYÛ 20 • CAÁU TRUÙC BAÈNG VAÄT LIEÄU TOÅNG HÔÏP CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 10. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 11. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 12. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, DÀN ...) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 13. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 14. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) CÁC BIẾN DẠNG CƠ BẢN TRONG CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 15. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) • CẤU TRÚC KHUNG KHÔNG GIAN (DÀN KHÔNG GIAN) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 16. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) • CẤU TRÚC KHUNG KHÔNG GIAN (DÀN KHÔNG GIAN) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 17. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) • CẤU TRÚC KHUNG KHÔNG GIAN (DÀN KHÔNG GIAN) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.1|
 18. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) • CẤU TRÚC KHUNG KHÔNG GIAN (DÀN KHÔNG GIAN) CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 19. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) • CẤU TRÚC KHUNG KHÔNG GIAN • CẤU TRÚC VÒM KHÔNG GIAN VÕM TRỤ CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
 20. 6 . 2 . CÁC CẤU TRÖC CHỊU LỰC HỆ CẤU TRÖC (KẾT CẤU) CHỊU LỰC • CẤU TRÚC TƯỜNG CHỊU LỰC • CẤU TRÚC KHUNG PHẲNG (CỘT, DẦM, ...) • CẤU TRÚC KHUNG KHÔNG GIAN • CẤU TRÚC VÒM KHÔNG GIAN VÒM CUPOL CHƢƠNG 6: CẤU TẠO KIẾN TRÖC 6.2|
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=215

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2