intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

94
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1 Lập trình hướng đối tượng. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lập trình thông thường, lập trình hướng đối tượng, unified Modeling Language - UML.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1

N i dung<br /> • L p trình thông thư ng.<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> L P TRÌNH HƯ NG ð I TƯ NG<br /> <br /> • L p trình hư ng ñ i tư ng.<br /> • Unified Modeling Language - UML.<br /> <br /> 9/30/2009<br /> <br /> lttlan.tdu@gmail.com<br /> http://lttlan-tdu.blogspot.com<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> L p trình thông thư ng<br /> <br /> L p trình thông thư ng (tt)<br /> tt)<br /> <br /> • L p trình tuy n tính<br /> <br /> • L p trình c u trúc<br /> <br /> – Tư duy theo l i tu n t , ñơn gi n.<br /> – ðơn lu ng và các công vi c ñư c th c hi n tu n<br /> t trong lu ng ñó.<br /> – T n t i trong modul nh c a phương pháp l p<br /> trình khác.<br /> <br /> C u trúc d li u + Gi i thu t = Chương trình<br /> Chương<br /> <br /> – C u trúc d li u: cách t ch c d li u, mô t bài<br /> toán dư i d ng ngôn ng l p trình.<br /> – Gi i thu t: m t quy trình ñ th c hi n m t công<br /> vi c xác ñ nh.<br /> <br /> – Không gi i quy t ñư c các yêu c u ph c t p.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> L p trình thông thư ng (tt)<br /> tt)<br /> <br /> L p trình hư ng ñ i tư ng<br /> <br /> • L p trình c u trúc (tt)<br /> <br /> • M t s khái ni m cơ b n<br /> • L p trình hư ng ñ i tư ng<br /> Object Oriented Programming – OOP<br /> • Các ñ c ñi m c a OOP<br /> <br /> – Phân chia chương trình chính thành các chương<br /> trình con cho phù h p v i yêu c u, ch c năng và<br /> m c ñích c a m i bài toán<br /> – Gi i thu t luôn ph thu c ch t ch vào c u trúc<br /> d li u<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> <br /> • ð i tư ng (Object)<br /> <br /> • ð i tư ng trong th gi i th c<br /> <br /> – Trong th gi i th c:<br /> • ñ i tư ng là m t th c th (entity) c th mà thông<br /> thư ng ta có th s , nhìn th y hay c m nh n ñư c.<br /> <br /> – Trong l p trình:<br /> • Dùng ñ mô t 1 ngư i, s v t hay khái ni m.<br /> • ð i tư ng là cái mà ng d ng mu n ñ c p ñ n.<br /> • Trong h th ng hư ng ñ i tư ng, m i th ñ u là ñ i<br /> tư ng.<br /> <br /> xe hơi<br /> <br /> 7<br /> <br /> Tr ng thái:<br /> • màu<br /> • hãng s n xu t<br /> • model<br /> • giá<br /> •…<br /> <br /> Hành ñ ng:<br /> • D ng<br /> • Ch y<br /> • Tăng t c<br /> •Th ng<br /> •…<br /> 8<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> <br /> • ð i tư ng trong th gi i th c (tt)<br /> <br /> • ð i tư ng trong l p trình<br /> <br /> – M i ñ i tư ng ñ u có tr ng thái (state) và hành<br /> ñ ng (behavior)<br /> <br /> – Thu c tính, ñ c tính, d li u (attribute,<br /> property, data):<br /> • Trình bày, mô t các ñ c ñi m c a ñ i tư ng.<br /> <br /> – Phương th c, ng x , hàm (method,<br /> behavior, function):<br /> • Liên quan ñ n nh ng th ñ i tư ng làm.<br /> • Tác ñ ng lên d li u c a ñ i tư ng.<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> Thu c tính:<br /> •tiêu ñ<br /> •n i dung<br /> •kích thư c<br /> •màu…<br /> Phương th c:<br /> •v<br /> •di chuy n<br /> •ñ i kích thư c<br /> •ñóng, …<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> • Th hi n (instance)<br /> <br /> Thu c tính:<br /> •Màu lá<br /> •Màu thân<br /> •Chi u cao<br /> •T a ñ<br /> <br /> – Thu c tính ñư c xác ñ nh giá tr c th .<br /> – ð i tư ng c th g i là m t th hi n.<br /> <br /> Phương th c:<br /> •v<br /> <br /> 13<br /> <br /> ð i tư ng (object) là m t th c th<br /> ph n m m bao b c các thu c tính<br /> b i các phương th c liên quan.<br /> <br /> ð i tư ng Xe ñ p<br /> (là 1 th hi n)<br /> n)<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> tt)<br /> <br /> • L p (class)<br /> <br /> 14<br /> <br /> • L p (class)<br /> – L p t o ra ñ i tư ng: b ng cách gán giá tr c<br /> th cho các thu c tính.<br /> <br /> – Là m u (prototype) c a các ñ i tư ng cùng<br /> ki u.<br /> – Là khuôn ñ ñ ra các ñ i tư ng.<br /> – ð nh nghĩa các thu c tính và phương th c<br /> chung cho các ñ i tư ng có cùng lo i.<br /> <br /> • L p ñư c t o ra khi biên d ch<br /> • ð i tư ng t o ra khi th c thi chương trình.<br /> <br /> VD: L p XeDap là thi t k chung cho các ñ i<br /> tư ng xe mini, xe ñòn, xe ñ m, xe ñua, xe leo<br /> núi, …<br /> <br /> ð i tư ng là m t th hi n (instance) c a 1 l p<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n (tt)<br /> NhanVien<br /> <br /> • Truy n thông báo<br /> <br /> Mã nhân viên<br /> – H và tên<br /> – Năm sinh<br /> – Ngh nghi p<br /> – ð a ch<br /> – H s lương<br /> – Ch c v<br /> –<br /> <br /> Làm vi c ()<br /> + Ngh phép ()<br /> + Lãnh lương ()<br /> +<br /> <br /> – Thông báo (message): là 1 l i yêu c u 1 ho t<br /> ñ ng.<br /> – Thông báo bao g m:<br /> • ð i tư ng nh n thông ñi p.<br /> • Ho t ñ ng (tên c a phương th c th c hi n).<br /> • Chi ti t th c hi n (giá tr các tham s ).<br /> Ông NVA<br /> <br /> Bà TTB<br /> <br /> Ông LVC<br /> <br /> – Truy n thông báo: kích ho t hàm cùng tên<br /> trên 1 ñ i tư ng ñ yêu c u thông tin.<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> L p trình hư ng ñ i tư ng<br /> NhanVien<br /> <br /> NhanVien<br /> <br /> Mã nhân viên<br /> – H và tên<br /> – Năm sinh<br /> – Ngh nghi p<br /> – ð a ch<br /> – H s lương<br /> – Ch c v<br /> Làm vi c ()<br /> + Ngh phép ()<br /> + Lãnh lương ()<br /> +<br /> <br /> • M t s khái ni m cơ b n<br /> L p trình hư ng ñ i tư ng<br /> (Object Oriented Programming – OOP)<br /> • Các ñ c ñi m c a OOP<br /> <br /> 8494<br /> – NVA<br /> – 1970<br /> – Ths Tin h c<br /> – ðH Tây ðô<br /> – 3.04<br /> – Gi ng viên<br /> <br /> –<br /> <br /> –<br /> <br /> Ông NVA<br /> NVA.ngh phép<br /> (22/9/2009)<br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2