intTypePromotion=3

Bài giảng Luật Dân sự: Chương 8

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
127
lượt xem
51
download

Bài giảng Luật Dân sự: Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Dân sự: Chương 8 có nội dung trình bày khái niệm về Luật Dân sự, một số nội dung cơ bản của Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự và một số nội dung liên quan khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự: Chương 8

 1. Ch­¬ng 8
 2. 1. Kh¸I niÖm c hung vÒ luËt d©n s ù 2. Mét s è né i dung c ¬ b¶n cña luËt d©n s ù 2.1. ChÕ ®Þnh vÒ quyÒn së h÷u 2.2. ChÕ ®Þnh vÒ quyÒn thõa kÕ 2.3. ChÕ ®Þnh vÒ hîp ®ång d© sù n 3. luËt tè tông d©n s ù
 3. 1. Gi¸o tr×nh Ph¸p luËt ®¹i c ­¬ng – Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Què c g ia ­ 2006 2. Bé luËt D©n s ù n­íc c é ng ho µ x· hé i c hñ ng hÜa ViÖt Nam ­ 1999 3. Bé luËt Tè tô ng h×nh s ù n­íc c é ng ho µ x· hé i c hñ ng hÜa ViÖt Nam ­ 1999 4. S ¸c h, b¸o , t¹p c hÝ ph¸p luËt, m¹ng inte rne t v.v..
 4. 1.1. §èi t­îng ®iÒu c hØnh c ña luËt d©n s ù Quan hÖ §èi t­îng Nh©n th©n ® iÒu chØnh cña LuËt d© sù lµ n C¸ nh©n §è i t­îng ®iÒu C¸ nh©n c hØnh c ña c¸c quan hÖ Tæ c hø c Tæ c hø c LuËt d©n s ù nh©n th©n vµ quan hÖ tµi s ¶n Quan hÖ gi÷ c¸c c¸ nh© a n, Tµi s ¶n tæ chøc
 5. Quan hÖ tµi s ¶n Lµ quan hÖ gi÷a ng­ê i v µ ng­ê i th«ng qua, g¾n liÒn v íi tµi s ¶n Tµi s¶n bao gåm: Ng­êi VËt c ã thùc , tiÒn, g iÊy tê trÞ g i¸ b»ng tiÒn, quyÒn tµi s ¶n (§172 - Tµi s ¶n BLDS) Quan hÖ tµi s¶n trong luËt d© n sù mang tÝnh Ng­êi chÊt ®Òn bï ng ang g i¸
 6. Quan hÖ nh©n th©n Lµ q uan hÖ g i÷a ng­ê i v µ ng­ê i g¾n liÒn v íi gi¸ trÞ nh©n th©n c ña c ¸ nh©n, tæ c høc Kh«ng mang tÝnh kinh Ng­êi tÕ, kh«ng x¸c ®Þnh ®­ îc b»ng tiÒn Lµ gi¸ trÞ tinh thÇn, Gi¸ trÞ lu«n g¾n liÒn víi mét nh©n th©n c¸ nh© tæ chøc n, Kh«ng thÓ dÞch Ng­êi chuyÓn ® cho ng­êi ­îc kh¸c
 7. QH nh© th© g¾n n n Quan hÖ QH nh© th© kh«ng n n liÒn víi tµi s¶n nh©n th©n g¾n víi tµi s¶n (Së h÷ trÝ tuÖ, së u (Tªn tuæi, h×nh h÷ c«ng nghiÖp…) u ¶nh …)
 8. 1.2. ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña luËt d©n s ù Tho ¶ Ng­êi Ng­êi Ph­¬ ng ph¸p thuËn b×nh ®¼ng , tho ¶ thuËn lµ ph­¬ ng ph¸p ® iÒu chØnh ® Æc tr­ng cña LuËt d© sù n
 9. 1.3. Kh¸I niÖm luËt d©n s ù LuËt d© sù lµ ngµnh luËt ® lËp trong hÖ n éc thèng ph¸p luËt n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, bao gåm c¸c quy ph¹m ph¸p luËt do nhµ n­íc ban hµnh ® iÒu chØnh c¸c quan hÖ nh© th© vµ tµi s¶n n n cña c¸c c¸ nh© ph¸p nh© vµ c¸c chñ thÓ kh¸c khi n, n tham gia vµo quan hÖ ph¸p luËt ®ã. C¸c quan C¸c quan hÖ nh© n hÖ tµi s¶n th©n
 10. 1.4. Nguån c ña luËt d©n s ù  HiÕn ph¸p 1992  Bé luËt d© sù 1995, n 2005  Mét sè c¸c v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt kh¸c Bé luËt d©n s ù ViÖt Nam n¨m 2005 ® Quèc héi ViÖt Nam kho¸ XI kú häp thø ­îc 7 th«ng qua ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005 bao gåm 6 phÇn víi 35 ch­¬ ng; 777 ®iÒu thay thÕ cho Bé luËt d© sù n¨m 1995. n
 11. PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng quy ®Þnh c hung bao gåm 9 ch­¬ (ch­¬ 1 - 9) bao gåm 162 ® ng ng iÒu (tõ ®iÒu 1 - 162) PhÇn thø hai: Tµi s ¶n vµ quyÒn s ë h÷u bao gåm 7 ch­¬ (tõ ch­¬ 10 – 16) víi 188 ® ng ng iÒu (tõ ® iÒu 163 - 350) PhÇn thø ba: Ng hÜa vô d©n s ù vµ hîp ®ång d©n s ù bao gåm 5 ch­¬ (ch­¬ 17 - 21) víi 351 ® ng ng iÒu (tõ ®iÒu 280 - 630) PhÇn thø t­: Thõ a kÕ bao gåm 4 ch­¬ (ch­¬ 22 – ng ng 25) bao gåm 47 ®iÒu (tõ ®iÒu 631 - 697) PhÇn thø n¨m: Quy ®Þnh vÒ quyÒn s ö dô ng ®Êt bao gåm 8 ch­¬ (ch­¬ 26 - 33) bao gåm 38 ® ng ng iÒu (tõ ®iÒu 698 – 735) PhÇn thø s¸u: QuyÒn t¸c g i¶ vµ quyÒn c huyÓn g iao c «ng ng hÖ bao gåm 2 ch­¬ (ch­¬ 34 - 35) bao gåm 42 ng ng ® iÒu tõ ®iÒu 736 – 777)
 12. Quy Òn c hiÕm h÷u QuyÒn s ë Quy Òn s ö h÷u d ô ng Quy Òn ®Þnh ®o ¹t
 13. 2.1.1. Quy Òn c hiÕm h÷u QuyÒn chiÕm h÷ lµ quyÒn n¾m g i÷, qu¶n lý u tµi s¶n - Chñ së h÷ qu¶n lý tµi u ChiÕm h÷u s¶n cña m× nh hîp ph¸p - Ng­êi ® chñ së h÷ ­îc u Quy Òn cho m­în, göi gi÷ tÆng , Kh«ng c hiÕm h÷u cho. ngay t×nh ChiÕm h÷u - Tµi s¶n cã ® th«ng ­îc bÊt qua giao dich d© sù hîp n hîp ph¸p ph¸p -Ngay hiÖn vµ gi÷ tµi s¶n Ph¸t t×nh bÞ bá r¬ ch«n vïi, ch× i m ® ¾m, gia sóc, gia cÇm vËt nu«i d­íi n­íc bÞ thÊt
 14. Khai th¸c hoa lîi 2.1.2. Quy Òn s ö d ô ng QuyÒn sö dông lµ quyÒn khai th¸c c «ng dô ng , h­ë ng ho a lîi, lîi tø c tõ tµi s¶n Nh÷ng ng ­ê i c ã q uy Òn s ö d ô ng • Chñ së h÷ u Khai th¸c lîi tøc • Nh÷ ng­êi ® chñ ng ­îc së h÷ trao quyÒn u
 15. 2.1.3. Quy Òn ®Þnh ®o ¹t QuyÒn ® Þnh ® lµ o¹t quyÒn c huyÓn g iao quyÒn s ë h÷u tµi s ¶n ho Æc tõ bá quyÒn s ë h÷u ® ã. Nh÷ng ng­ê i cã quyÒn ®Þnh ®oat • Chñ s ë h÷u Chñ së h÷ bß ® u ­ îc quyÒn tÆng, cho; Trong mét sè tr­êng hîp ® em b¸n hoÆc quyÒn ® Þnh ® bÞ h¹n chÕ. o¹t ® Þnh ® sè phËn o¹t Vd: tiÒn, di tÝch lÞch sö v.v.. cña con bß
 16. Ng­êi 2.2.1. Kh¸i niÖm Ng­êi sèng Tµi s¶n sèng Thõ a kÕ lµ v iÖc d Þc h c huy Ón d i s ¶n TÆng cho tõ ng ­ê i c hÕt c ho nh÷ng ng ­ê i c ß n s è ng Ng­êi Ng­êi chÕt Tµi s¶n sèng Thõa kÕ
 17. 2.2.2. Mé t s è q uy ®Þnh v Ò thõ a kÕ Ng ­ê i ®Ó l¹i di s ¶n: Ng­êi chÕt cã Ng­êi tµi s¶n ® l¹i Ó chÕt Quan hÖ Thõa kÕ Di s ¶n: Bao gåm tµi s¶n riªng vµ tµi chung víi ng­êi kh¸c vµ c¸c Di quyÒn vÒ tµi s¶n cña ng­êi chÕt s¶n Ng ­ê i thõ a kÕ: lµ ng­êi cßn sèng vµo thêi ® iÓm më thõa kÕ hoÆc Ng­êi sinh ra vµ cßn sèng sau thêi ® iÓm sèng më thõa kÕ nh­ng ® thµnh thai tr­ · íc khi ng­êi ® l¹i di s¶n chÕt Ó Thê i ®iÓm më thõ a kÕ: lµ thêi ®iÓm ng­êi ® l¹i di s¶n chÕt Ó §Þa ®iÓm më thõ a kÕ lµ: lµ n¬ ng­êi ® l¹i di s¶n c­ i Ó tró cuèi cïng hoÆc n¬ cã phÇn lín di s¶n (nÕu kh«ng i x¸c ® Þnh ® n¬ c­ tró cuèi cïng) ­îc i
 18. 2.2.3. H×nh thø c thõ a kÕ Thõ a kÕ The o The o Di c hó c Ph¸p luËt Thõa kÕ theo ý Thõa kÕ theo quy chÝ cña ng­êi ® Þnh cña ph¸p chÕt khi hä cßn luËt sèng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản