intTypePromotion=1

Bài giảng Luật kinh doanh - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Phạm Viết Tiến Phát | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
239
lượt xem
68
download

Bài giảng Luật kinh doanh - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật kinh doanh của TS Nguyễn Nam Hà có kết cấu nội dung gồm 7 chương, trình bày khái quát về luật kinh doanh, pháp luật về chủ thể kinh doanh, về đầu tư, về cạnh tranh, về phá sản và các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh doanh - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. TOÅNG QUAÙT VEÀ MOÂN HOÏC ² Soá tín chæ: 2 (30 tieát lyù thuyeát) ² Chöông trình moân hoïc: 7 Chöông ² Tieåu luaän: Thöïc hieän theo nhoùm 3 - 10 SV (noäp TL khoâng thuyeát trình) ² Hình thöùc thi: Traéc nghieäm / Töï luaän vn Giöõa kyø: Traéc nghieäm 40 caâu/45 phuùt Cuoái kyø: Khoa QTKD quyeát ñònh Nghæ hoïc > 6 tieát (> 20%): Caám thi cuoái kyø u. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 1 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 2 ed CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC TAØI LIEÄU MOÂN HOÏC Chöông 1: Khaùi quaùt luaät kinh doanh a. Chöông 2: Phaùp luaät veà chuû theå kinh doanh ² Giaùo trình Luaät kinh doanh, Khoa QTKD, Tr ôøng ÑHCN TPHCM, 2011. .fb Ch ng 3: Phaùp luaät veà ñaàu tö V N BAÛN LUAÄT (QUOÁC HOÄI XI) Chöông 4: Phaùp luaät veà caïnh tranh ² Luaät Doanh nghieäp_29/11/2005 (1/7/2006) Chöông 5: Phaùp luaät veà phaù saûn ² Luaät aàu t _29/11/2005 (1/7/2006) w Chöông 6: Phaùp luaät veà hôïp ñoàng trong kinh ² Boä luaät Daân söï_14/6/2005 (1/1/2006) doanh ² Luaät Thöông maïi_14/6/2005 (1/1/2006) w Chöông 7: Caùc phöông thöùc giaûi quyeát tranh ² Luaät Phaù saûn_15/6/2004 (15/10/2004) chaáp kinh doanh, thöông maïi w ² Luaät Hôïp taùc xaõ_26/11/2003 (1/7/2004) 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 3 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 4
 2. ² Luaät Caïnh tranh_3/12/2004 (1/7/2005) A CH T I BÀI GI NG I NT ² Boä luaät Toá tuïng daân söï_14/6/2004 (1/1/2005) ² www.hui.edu.vn / Các khoa / Qu n tr ² Luaät Troïng taøi thöông maïi_17/6/2010 (1/1/2011) kinh doanh / Bài gi ng giáo viên / Nguy n WEBSITE THAM KHAÛO Nam Hà / Môn Lu t kinh doanh. ² http://www.na.gov.vn (Quoác hoäi) A CH T I V N B N LU T ² http://www.gov.vn (Chính phuû) www.gov.vn / H th ng v n b n / Lu t và vn ² ² http://www.mpi.gov.vn (Boä KH & ÑT) Pháp l nh / N m ban hành / 2005 / Lu t ² http://www.moit.gov.vn (Boä Coâng thöông) Doanh nghi p 2005. ² http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn (Sôû u. KH&ÑT TPHCM) 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 5 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 6 ed ÑEÀ TAØI TIEÅU LUAÄN 6. Hôïp taùc xaõ: Thöïc traïng & kieán nghò. a. 1. Coâng ty Coå phaàn: Thöïc traïng & kieán nghò. 2. Coâng ty TNHH moät thaønh vieân: Thöïc traïng 7. Lieân hieäp Hôïp taùc xaõ: Thöïc traïng & kieán nghò. .fb & kieán nghò. 8. Thöïc tieãn aùp duïng Luaät Ñaàu tö 2005 3. Coâng ty TNHH hai thaønh vieân: Thöïc traïng & 9. Thöïc tieãn aùp duïng Luaät Phaù saûn 2004 10. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï w kieán nghò. theo hôïp ñoàng: Thöïc traïng & kieán nghò. 4. Coâng ty Hôïp danh: Thöïc traïng & kieán nghò 11. Nguyeân taéc giaûi thích hôïp ñoàng kinh doanh: w 5. Doanh nghieäp tö nhaân: Thöïc traïng & kieán Thöïc traïng & kieán nghò nghò. w 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 7 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 8
 3. 12. Ñaàu tö theo hôïp ñoàng xaây döïng – kinh 15. Haønh vi haïn cheá caïnh tranh: Thöïc traïng doanh – chuyeån giao (BOT): Thöïc traïng & & kieán nghò kieán nghò. 16. Haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh: 13. Ñaàu tö theo hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh Thöïc traïng & kieán nghò. (BCC): Thöïc traïng & kieán nghò. 17. Laäp boä hoà sô thaønh laäp Coâng ty TNHH 14. Ñaàu tö theo hôïp ñoàng xaây döïng – chuyeån hai thaønh vieân trôû leân. vn giao (BT): Thöïc traïng & kieán nghò. 18. Laäp boä hoà sô thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn. u. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 9 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 10 ed CHÖÔNG I a. NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG ² Khaùi nieäm luaät kinh doanh ² Ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh .fb KHAÙI QUAÙT ² Phaïm vi ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh ² Noäi dung cô baûn cuûa luaät kinh doanh LUAÄT KINH DOANH w ² Phöông phaùp ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh ² Chuû theå luaät kinh doanh w SOÁ TIEÁT HOÏC: 3 ² Heä thoáng luaät kinh doanh ² Vai troø cuûa luaät kinh doanh w 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 11 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 12
 4. 1. Khaùi nieäm luaät kinh doanh 1.2. Khaùi nieäm luaät kinh doanh 1.1. Khaùi nieäm kinh doanh ² Luaät kinh doanh laø heä thoáng luaät bao ² Kinh doanh laø vieäc chuû theå kinh doanh goàm toång theå caùc quy phaïm phaùp luaät do thöïc hieän lieân tuïc moät, moät soá hoaëc taát Nhaø nöôùc ban haønh nhaèm ñieàu chænh caùc caû caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình ñaàu tö, quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong: töø saûn xuaát ñeán tieâu thuï saûn phaåm hoaëc Lónh vöïc quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh vn cung öùng dòch vuï treân thò tröôøng nhaèm doanh; muïc ñích sinh lôïi (Khoaûn 2 Ñieàu 4 Luaät Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc chuû DN 2005). theå kinh doanh. u. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 13 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 14 ed a. 2. oái t ôïng ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh Ba nhoùm quan heä xaõ hoäi sau: C QUAN QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC .fb (1) Nhoùm quan heä giöõa CQ quaûn lyù nhaø n ôùc veà kinh doanh vaø chuû theå kinh doanh. BOÄ, CQNB CHÍNH PHUÛ UBND CAÙC CAÁP (2) Nhoùm quan heä phaùt sinh trong hoaït ñoäng w kinh doanh giöõa caùc chuû theå kinh doanh. (3) Nhoùm quan heä phaùt sinh trong noäi boä chuû w CHUÛ THEÅ CHUÛ THEÅ theå kinh doanh. KINH DOANH KINH DOANH w 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 15 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 16
 5. 3. Phaïm vi ñieàu chænh cuûa Luaät kinh 4. Noäi dung cô baûn cuûa luaät kinh doanh doanh ² Phaùp luaät veà chuû theå kinh doanh ² Hoaït ñoäng kinh doanh treân laõnh thoå VN ² Phaùp luaät veà ñaàu t ² Hoaït ñoäng kinh doanh ngoaøi laõnh thoå ² Phaùp luaät veà caïnh tranh VN trong tröôøng hôïp: ² Phaùp luaät phaù saûn Caùc beân thoûa thuaän choïn aùp duïng; ² Phaùp luaät veà hôïp ñoàng kinh doanh vn Ñieàu öôùc quoác teá maø VN laø thaønh vieân ² Phaùp luaät veà giaûi quyeát tranh chaáp kinh quy ñònh. doanh, thöông maïi u. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 17 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 18 ed 5. Ph ng phaùp ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh ² Ph a. ng phaùp quyeàn uy: Ñieàu chænh quan heä giöõa CQ quaûn lyù Nhaø n ôùc vôùi chuû theå kinh 6. Chuû theå phaùp luaät kinh doanh ² Cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh vöïc .fb doanh (ban haønh v n baûn luaät: quy ñònh veà ñ ng kinh doanh kyù kinh doanh, cheá ñoä quaûn lyù taøi chính, thueá …) ² Chuû theå kinh doanh ² Ph ng phaùp bình ñaúng: Ñieàu chænh quan heä: 6.1. C quan quaûn lyù nhaø n ôùc: w Giöõa caùc chuû theå kinh doanh (quan heä HÑ kinh ² Chính phuû-C quan quaûn lyù cao nhaát doanh, th ng maïi) ² Boä, C quan ngang Boä w Quan heä noäi boä chuû theå kinh doanh (goùp voán; chuyeån nhöôïng voán; chia lôïi nhuaän, chia loã …) ² U ban nhaân daân caùc caáp. w 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 19 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 20
 6. 6.2. Chuû theå kinh doanh aëc ieåm cuûa chuû theå kinh doanh: (1) Toå chöùc kinh teá (coù tö caùch phaùp (1) Thaønh laäp hôïp phaùp ( ôïc caáp Giaáy nhaân): CNÑKDN, Giaáy chöùng nhaän aàu tö…). ² Doanh nghieäp * (2) Coù taøi saûn rieâng, chòu traùch nhieäm veà moïi ² Hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ hoaït oäng baèng chính taøi saûn où. (3) Tham gia quan heä kinh doanh ñoäc laäp, (2) Caù nhaân kinh doanh (khoâng coù tö vn nhaân danh chính mình. caùch phaùp nhaân): (4) Coù naêng löïc kinh doanh: tröïc tieáp tieán ² Hoä kinh doanh haønh hoaït oäng kinh doanh. u. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 21 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 22 ed 7. Heä thoáng luaät kinh doanh 8. Vai troø cuûa luaät kinh doanh ² Hieán phaùp n m 1992 a. ² Taïo haønh lang phaùp lyù cho hoaït ñoäng kinh doanh oån ñònh, phaùt trieån. .fb ² V n baûn Luaät (Luaät, Phaùp leänh) ² Xaùc ñònh ñòa vò phaùp lyù, ñieàu chænh haønh vi ² V n baûn d ôùi Luaät (Nghò ñònh, thoâng t ) kinh doanh cuûa chuû theå kinh doanh. ² ieàu ôùc quoác teá VN laø thaønh vieân. ² Giaûi quyeát tranh chaáp trong kinh doanh w ² Caùc quy ñònh tham gia ñieàu chænh quan ² Khaéc phuïc nhöõng yeáu toá tieâu cöïc cuûa neàn heä kinh doanh: kinh teá thò tr ôøng. w ² Phaùt trieån neàn kinh teá thò tr ôøng theo ñònh Taäp quaùn kinh doanh h ôùng XHCN./. ieàu leä cuûa doanh nghieäp. w 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 23 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 24
 7. Caâu hoûi oân taäp: 1. Neâu khaùi nieäm luaät kinh doanh? CH NG 2 2. Neâu noäi dung, ñoái t ôïng vaø ph ng phaùp ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh? PHÁP LU T V 3. Caùc loaïi chuû theå cuûa luaät kinh doanh? 4. Vai troø cuûa luaät kinh doanh ñoái vôùi neàn CH TH KINH DOANH vn kinh teá thò tr ôøng ñònh h ôùng XHCN? S TI T H C: 12 u. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 25 02/09/2012 1 ed DANH M C T VI T T T N I DUNG CH NG 2 DN KD Doanh nghi p Kinh doanh a. Bài 1: T ng quan v DN .fb Bài 2: Cty c ph n TV Thành viên Bài 3: Cty TNHH C C ông V L V n i ul Bài 4: Cty h p danh w TNHH Trách nhi m h u h n Bài 5: Doanh nghi p t nhân (DNTN) Bài 6: H p tác xã (HTX) w TNTS Trách nhi m tài s n VP D V n phòng i di n Bài 7: H kinh doanh w SXKD S n xu t kinh doanh 02/09/2012 2 02/09/2012 3
 8. V N B N LU T BÀI 1 ² Lu t Doanh nghi p QH11 29/11/2005 (hi u l c 1/7/2006) T NG QUAN ²N 43_2010 ng ký DN ²N 102_2010_Lu t DN V DOANH NGHI P vn ² Thông t 14_2010_B KH& T_H s , th t c ng ký DN u. 02/09/2012 4 02/09/2012 5 ed N I DUNG BÀI GI NG 1. Khái ni m DN ² Khái ni m DN ² Các lo i hình DN a. ² Là t ch c kinh t có: .fb Tên riêng * ² Thành l p & ng ký DN Tài s n c l p ² Quy n & ngh a v c a DN Tr s giao d ch ² Thành viên DN w ² Ch v n c a DN Thành l p theo quy nh PL ho t ng SXKD, cung ng d ch v nh m w ² Chi nhánh, VP D c a DN m c ích l i nhu n / công ích. ² T ch c l i DN w ² Gi i th DN 02/09/2012 6 02/09/2012 7
 9. Khái ni m Cty ² Cty: Tên g i chung c a 4 lo i hình DN CTY Tr ng nhân h n tr ng v n I NHÂN Phân lo i Cty ² Theo m c ích ho t ng: Kinh doanh Trách nhi m tài s n Công ích, an ninh, qu c phòng c a thành viên: vô h n vn ² Theo m i quan h gi a thành viên: i nhân. Lo i hình: Cty h p danh u. i v n. 02/09/2012 8 02/09/2012 9 ed CTY IV N a. Tr ng v n h n tr ng nhân 2. Các lo i hình DN t i VN hi n nay (Lu t DN 2005) .fb (1) Cty c ph n (2) Cty TNHH hai thành viên tr lên Trách nhi m tài s n (3) Cty TNHH m t thành viên w c a c ông: h u h n (4) Cty h p danh w (5) Doanh nghi p t nhân Lo i hình: Cty c ph n w 02/09/2012 10 02/09/2012 11
 10. 3. Thành l p & ng ký DN ²T ch c, cá nhân c thành l p 3.1. Quy n thành l p, qu n lý, góp không h n ch s l ng Cty mà v n TNTS c a ch s h u là h u h n: ² Cá nhân VN, n c ngoài Cty TNHH m t thành viên ² T ch c VN, n c ngoài Cty TNHH hai thành viên tr lên ² Không thu c i t ng b c m Cty c ph n. vn u. TT 02/09/2012 12 02/09/2012 13 ed H n ch i v i cá nhân: ² Ch s h u DNTN / H KD / Cty ² M i cá nhân ch a. c thành l p 1 trong 3 lo i hình KD mà TNTS c a h p danh có quy n thành l p: Cty TNHH 1 TV .fb ch s h u là vô h n: Cty TNHH 2 TV H kinh doanh Cty c ph n w Doanh nghi p t nhân Cty h p danh w w 02/09/2012 14 02/09/2012 15
 11. 3.2. C m thành l p, qu n lý, i u hành 3.2. C m thành l p, qu n lý & i u hành DN (1) DN (2) ² CQ nhà n c, n v LLVT dùng tài s n ² Cán b qu n lý Cty 100% v n nhà n c. nhà n c giao thành l p DN KD thu ² Ng i ch a thành niên (ch a 18 tu i). l i riêng. ² Ng i b m t n ng l c hành vi dân s . ² Cán b , công ch c, viên ch c. ² Ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s ² S quan, h s quan, quân nhân chuyên vn ² Ng i ang ch p hành hình ph t tù. nghi p, công nhân qu c phòng_Quân i ² Ng i b Toà án c m hành ngh KD ² S quan, h s quan chuyên nghi p_Công ² Ng i qu n lý DN b Tòa án tuyên b phá u. an. s n (c m 1 - 3 n m). 02/09/2012 16 02/09/2012 17 ed 3.3. C m góp v n vào DN: 3.4. ng ký DN (1) ² CQ nhà n c, n v LLVT a. ² N i dung: DN ng ký KD + thu c c p mã s DN, ng th i là mã .fb ² Cán b , công ch c: Ng i ng u, s thu . c p phó (v , ch ng) C quan hành Ví d : Mã s Vietcombank: 0100112437 chính Nhà n c không c góp v n ² Hình th c: Tr c ti p / qua m ng w vào DN ho t ng trong ph m vi ² C quan ng ký DN: Phòng ng ký KD qu n lý tr c ti p. - S KH & T w ² Th i h n c p Gi y CN KDN: 5 ngày làm vi c w 02/09/2012 18 02/09/2012 19
 12. 3.4. ng ký DN (2) H s ng ký DN: ² Ý ngh a: Cty chính th c thành l p, có (1) Gi y ngh ng ký DN (m u) t cách pháp nhân t ngày cc p (2) D th o i u l (tr DNTN) Gi y CN KDN * (3) Danh sách TV, C (m u) ² H th ng ng ký DN qu c gia: (4) B n kê khai thông tin ng ký thu (m u) http://businessregistration.gov.vn * (5) B n sao: vn Cá nhân: CMND, h chi u T ch c: Q thành l p, Gi y CN KDN (6) Gi y xác nh n v n pháp nh, Ch ng ch u. hành ngh : ngành KD có i u ki n * * 02/09/2012 20 02/09/2012 21 ed 4. Quy n & ngh a v c a DN 4.2. Ngh a v 4.1. Quy n: a. ² KD úng ngành, ngh ng ký .fb ² T ch KD ² L p s sách k toán ² T ch v v n ² Kê khai, n p thu ² Xu t, nh p kh u hàng hóa, d ch v có ² Ch u trách nhi m ch t l ng hàng hoá w ng ký KD ² Tuân th quy nh an ninh tr t t , b o v ² Thuê và s d ng lao ng môi tr ng w w 02/09/2012 22 02/09/2012 23
 13. Ng i i di n theo pháp lu t: 5. Ch v n DN ² Do i u l DN quy nh ² Tài s n góp v n: ti n VN, ngo i t , ² Gi i h n trong ch c danh: Giám c, ch ng khoán, vàng, giá tr quy n s Ch t ch H QT, Ch t ch H TV d ng t, giá tr quy n s h u trí tu , ² i di n cho DN: công ngh * Tr c các CQ, TC, CN. ²V n góp không là ti n ph i nh giá vn Ký k t h p ng th ng m i, lao ²V n góp là tài s n ph i ng ký quy n ng s h u (nhà t, ph ng ti n v n u. t i...): chuy n quy n s h u cho Cty. 02/09/2012 24 02/09/2012 25 ed ²V n i u l : T ng s v n do TV, C 6. Cty con, Chi nhánh, V n phòng góp và ghi vào i u l Cty. ² V n pháp a. nh: M c V L t i thi u i di n, a i m kinh doanh Cty m : .fb theo quy nh kinh doanh m t s S h u > 50% V L c a Cty con ngành ngh nh t nh (ch ng khoán, Ho c có quy n: b t ng s n…) w B nhi m a s thành viên H QT, ² V n ho t ng: V L + l i nhu n gi G Cty con w l i + v n vay (tín d ng + trái phi u…). S a i i u l Cty con ² V n ch s h u: V L + l i nhu n w gi l i 02/09/2012 26 02/09/2012 27
 14. Chi nhánh: ng ký ho t ng Chi nhánh, VP D n v ph thu c c a Cty ² DN g i thông báo l p Chi nhánh, VP D i di n theo u quy n cho l i ích c a Cty t i Phòng KKD (S KH- T) n i t Chi Ho t ng SXKD nhánh, VP D kèm: V n phòng i di n: Q thành l p Chi nhánh, VP D n v ph thu c c a Cty B n sao Biên b n h p H TV vn i di n theo u quy n cho l i ích c a Cty Q b nhi m G Chi nhánh Không c ho t ng sinh l i tr c ti p ² Phòng KKD c p Gi y CN K ho t ng Chi nhánh, VP D. u. 02/09/2012 28 02/09/2012 29 ed a i m kinh doanh: 7. Thành viên, c ông DN C a hàng bán l , phòng giao d ch a. 7.1. Hình thành t cách TV: ² Góp v n, mua l i v n góp .fb Ch c t t i t nh, thành ph n i có tr ² Nh n tr n b ng v n góp s Cty / Chi nhánh. ²H ng th a k v n góp Ch c n g i Thông báo n Phòng KKD. ² c t ng cho v n góp w 7.2. Ch m d t t cách TV: ² Bán h t v n góp w ² TV - Cá nhân ch t / Toà án tuyên b ã ch t w ² TV - T ch c gi i th , phá s n. 02/09/2012 30 02/09/2012 31
 15. 7.3. Quy n & ngh a v TV ² Ngh a v : ² Quy n: Góp v n theo cam k t Bi u quy t theo t l v n góp (tr TV Không c rút v n kh i Cty, tr : Cty h p danh) C gi c ph n u ãi hoàn l i c a Cty c nh o t ph n v n góp ph n Chia l i nhu n, ch u l theo t l v n TV h p danh c a Cty h p danh vn góp Ch u trách nhi m v các kho n n c a Cty trong ph m vi v n góp, tr : Là ng i cu i cùng c chia giá tr tài s n còn l i khi Cty gi i th , phá s n Ch doanh nghi p t nhân u. Thành viên h p danh c a Cty h p danh. 02/09/2012 32 02/09/2012 33 ed Chia doanh nghi p 8. T ch c l i DN ² Các hình th c t ch c l i DN: a. A = Cty CP B + Cty CP C .fb Chia Cty CP Tách Áp d ng: Cty c ph n, Cty TNHH H p nh t w i u ki n: Các Cty m i ph i cùng Sáp nh p lo i v i Cty b chia Chuy n i w H u qu : Cty b chia ch m d t s ho t ng. w 02/09/2012 34 02/09/2012 35
 16. Tách doanh nghi p H p nh t doanh nghi p * Cty CP A + Cty CP B = Cty CP C Cty CP A = Cty CP A + Cty CP B Áp d ng: Cty cùng lo i hình C s pháp lý: H p ng h p nh t Áp d ng: Cty c ph n và Cty TNHH i u ki n: Cty m i không bu c ph i i u ki n: Cty m i ph i cùng lo i v i cùng lo i v i các Cty h p nh t vn Cty b tách. H u qu : Các Cty h p nh t ch m d t H u qu : Cty b tách không ch m d t ho t ng C m h p nh t: T ng th ph n các Cty ho t ng u. h p nh t > 50% trên th tr ng liên quan 02/09/2012 36 02/09/2012 37 ed a. Sáp nh p doanh nghi p B Chuy n i doanh nghi p ² Cty TNHH chuy n thành Cty c ph n .fb Cty CP A + Cty CP B = Cty CP ² Cty c ph n chuy n thành Cty TNHH. ² DNTN chuy n thành Cty TNHH. Áp d ng: Cty cùng lo i hình C s pháp lý: H p ng h p nh t ² Các tr ng h p khác Lu t DN không w H u qu : Cty b sáp nh p ch m d t quy nh. s t n t i. w C m sáp nh p: T ng th ph n các Cty sáp nh p > 50% th tr ng liên quan w 02/09/2012 38 02/09/2012 39
 17. 9. Gi i th DN Gi i th t nguy n ² DN ch m d t t n t i vì nhi u nguyên ² Quy n quy t nh: nhân. H TV - Cty TNHH 2 TV. ² i u ki n: Ch s h u - Cty TNHH 1 TV. B o m thanh toán h t n i h i ng c ông - Cty c ph n. Thanh lý h p ng vn Thành viên h p danh - Cty h p danh ² Phân lo i: Ch doanh nghi p t nhân. Gi i th t nguy n u. Gi i th b t bu c 02/09/2012 40 02/09/2012 41 ed Gi i th b t bu c ² H t th i h n ho t a. ng trong i u l . BÀI T P V NHÀ .fb ² Cty không còn s l ng thành ² Tìm c i u l c a m t Cty c ph n viên t i thi u 6 tháng liên t c. ho c Cty TNHH. ² Cty b thu h i Gi y ch ng nh n ng ² Ví d : i u l Cty C ph n Hoàng Anh w ký DN.* * Gia Lai * w w 02/09/2012 42 02/09/2012 43
 18. N I DUNG BÀI GI NG BÀI 2 1. Khái ni m 2. c i m pháp lý 3. Quy nh v c ph n, c phi u, c CÔNG TY C PH N ông, c t c vn 4. C c u t ch c qu n lý S TI T H C: 3 5. Ch v n, tài chính 6. Các lo i hình Cty CP u. Sunday, September 02, Sunday, September 02, 2012 1 2012 2 ed DANH M C T VI T T T 1. Khái ni m ² H C : ih i ng c ông a. ² Cty c ph n là DN: .fb ² H QT: H i ng qu n tr V L chia thành nhi u ph n b ng ² BKS: Ban ki m soát nhau ² G : Giám c M i ph n g i là c ph n. w ² CP: C ph n Cty ch u trách nhi m v n & ngh a ² C :C ông v tài s n khác trong ph m vi V L. w ² PT: Ph thông BQ: u ãi bi u quy t w ² Sunday, September 02, Sunday, September 02, 2012 3 2012 4
 19. 2. C I M PHÁP LÝ Pháp nhân NHI U CH S H U 3. c i m c ph n, c phi u * C ông sáng l p Cá nhân t i thi u: 3 ² C ph n: Ph n chia nh V L = 10.000 . ² C phi u: Ghi nh n quy n s h u c ph n Hình th c: Ch ng ch / bút toán ghi s CÔNG TY N i dung: Ghi tên / không ghi tên C C PH N Th i h n: Không th i h n vn Tài s n tài chính: Mua bán, t ng cho, th a k , tài s n b o m trong tín d ng, v n góp trong u t . u. S l ng c ông Sunday, September 02, t i a không h n ch Sunday, September 02, 2012 5 2012 6 ed C phi u có nhi u lo i giá: Phân bi t C phi u - Trái phi u ²M nh giá: Giá tr ban a. u ghi trên c ² C phi u: Ghi nh n v n góp M nh giá: 10.000 . .fb phi u. L i nhu n: Ph thu c k t qu kinh doanh ² Th giá: Giá mua bán trên th tr ng ² Trái phi u: Ghi nh n v n n ch ng khoán. M nh giá: T i thi u 100.000 . / b i s w c a 100.000 . ² Th giá: Giá tr c phi u tính theo s Hình th c: Ch ng ch , bút toán ghi s / sách k toán Cty. w d li u i n t L i nhu n: Không ph thu c k t qu kinh w doanh Sunday, September 02, Sunday, September 02, 2012 7 2012 8
 20. Phân lo i trái phi u DN Phân lo i c ph n ² C n c kh n ng chuy n i: ² Có hai lo i c ph n: Trái phi u không chuy n i 1. C ph n ph thông (th ng) Trái phi u chuy n i: Chuy n i thành 2. C ph n u ãi: c phi u ph thông. ² C n c kh n ng thanh toán: u ãi bi u quy t vn Trái phi u không có b o m u ãi c t c Trái phi u có b o m thanh toán: B ng u ãi hoàn l i tài s n Cty / b o lãnh c a Ngân hàng, u. Chính ph . Sunday, September 02, Sunday, September 02, 2012 9 2012 10 ed C ph n ph thông (CPPT) C ph n ph thông (CPPT) ² B t bu c ph i có a. ²C , nhóm C s h u t 10% CPPT .fb ² Không h ng u ãi 6 tháng liên t c có quy n: ² Không th chuy n i thành c ph n c ng i vào H QT, BKS u ãi Yêu c u Ch t ch H QT tri u t p h p w ² T o cho C quy n tham gia qu n lý H C b t th ng khi H QT ra Cty: d h p, bi u quy t t i H C quy t nh v t quá th m quy n w ² M i CPPT có 1 phi u bi u quy t c giao. w Sunday, September 02, Sunday, September 02, 2012 11 2012 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2