intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 11: Các phím tắt trong Word

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:2

112
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 11 Bài giảng Microsoft Word 2003 trình bày các phím tắt trong Word giúp bạn thao tác nhanh với bàn phím khi sử dụng Word. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 11: Các phím tắt trong Word

  1. BAØI 11: CAÙC PHÍM TAÉT TRONG  WORD Ctrl + A: Choïn taát caû khoái vaên baûn Ctrl + [: Giaûm kích thöôùc kyù töï Ctrl + B: Baät taét cheá ñoä in ñaäm Ctrl + ]: Taêng kích thöôùc kyù töï Ctrl + I: Baät taét cheá ñoä in nghieâng Ctrl + M: Dôøi vaøo khoaûng caùch baèng  Ctrl + U: Baät taét cheá ñoä gaïch khoaûng caùch tab döôùi(Moät neùt) Ctrl + Q: Xoaù taát caû vò trí tab treân thöôùc Ctrl + C: Sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn Ctrl + W: Ñoùng vaên baûn ñang môû Ctrl + X: Caét moät ñoaïn vaên baûn Ctrl + F4: Ñoùng vaên baûn ñang môû Ctrl + V: Giaùn moät ñoaïn vaên baûn Ctrl + = : Taïo hieäu öùng döôùi Ctrl + Z: Lui moät thao taùc(Undo) Ctrl + Shift + =: Taïo hieäu öùng phía treân Ctrl + Y: Tôùi moät thao taùc(Redo) Ctrl + Shift + D: Baät taét cheá ñoä gaïch döôùi  Ctrl + L: Canh leà traùi ñoaïn vaên baûn hai neùt Ctrl + R: Canh leà phaûi ñoaïn vaên baûn Shift + Muõi teân: Choïn moät ñoaïn vaên baûn Ctrl + E: Canh giöõa ñoanj vaên baûn Shift + F3: Ñoåi chöõ thöôøng thaønh chöõ hoa  Ctrl + J: Canh ñeàu hai beân ñoaïn vaên hoaëc ngöôïc laïi baûn Shift + F4: Trôû veà ñaàu trang soaïn thaûo Ctrl + F: Môû hoäp thoaïi tìm kieám kyù töï Home: Veà ñaàu doøng vaên baûn Ctrl + H: Môû hoäp thoaïi tìm kieám vaø End: Veà cuoái doøng vaên baûn thay theá töø Page Up: Veà ñaàu trang maøn hình Ctrl + O: Môû hoäp thoaïi môû vaên baûn Page Down: Veà cuoái trang maøn hình cuõ Ctrl + N: Môû taäp tin vaên baûn môùi
  2. BAØI 11: CAÙC PHÍM TAÉT TRONG  WORD Alt + F: Choïn Menu File Alt + E: Choïn Menu Edit Alt + V: Choïn Menu View Alt + I: Choïn Menu Insert Alt + O: Choïn Menu Format Alt + T: Choïn Menu Tool Alt + A: Choïn Menu  Table Alt + W: Choïn Menu Windows Alt + H: Choïn Menu Help F1: Môû hoäp thoaïi giuùp ñôõ F7: Kieåm tra loãi chính taû trong Tieáng Anh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2