intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiện thuốc lá

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
79
lượt xem
5
download

Bài giảng Nghiện thuốc lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiện thuốc lá nêu lên thuật ngữ nghiện; quỹ đạo của việc sử dụng thuốc lá; tử vong có liên quan đến thuốc lá; thành phần khói thuốc; tác hại của thuốc lá; dược liệu để điều trị nghiện thuốc lá và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiện thuốc lá

 1. Nghiên Thuô ̣ ́c lá Tiến sĩ Jack E. Henningfield Trường Y khoa Johns Hopkins Pinney Associates  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣
 2. Thuât ng ̣ ữ Nghiên ̣ Nghiên:̣  môt thuât ng ̣ ̣ ữ thông dung, đ ̣ ược dùng đê chi ha ̉ ̉ ̀nh vi  thích nghi không tốt và buôc phai ti ̣ ̉ ̀m kiếm dược chất Tương đương với khái niêm “lê thuôc” cua Hiêp hôi Tâm  ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ Thần hoc My ̣ ̃ (APA)/Tô ch ̉ ức Y tế Thế giới (WHO) Lê thuôc: ̣ ̣  APA nói tới sự lê thuôc va ̣ ̣ ̀o “nicotine”, còn WHO nói  tới lượng “thuốc lá” được sử dung ̣  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 2
 3. Thuât ng ̣ ữ Nghiên ̣ Thiế u thuố c: các triêu ch ̣ ứng nhất thời sau khi cai nghiện  dược chất trong khi vẫn còn sự lê thuôc (t ̣ ̣ ức là sự thích ứng  thần kinh) Dung nap: ̣  ṣ ự đáp ứng giam dâ ̉ ̀n với liều dùng không đổi Sự lê thuôc, thiê ̣ ̣ ́u thuốc và sự dung nap co ̣ ́ thê xay ra đôc lâp  ̉ ̉ ̣ ̣ với nhau Triêu ch ̣ ứng thiếu thuốc và dung nap không nhâ ̣ ́t thiết mà  cũng không đu đê tao tha ̉ ̉ ̣ ̀nh sự lê thuôc ̣ ̣  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 3
 4. Thuốc lá là môt trong nh ̣ ững Dược chất Gây nghiên  ̣ Hàng đầu Nguy cơ bi nghiên sau khi s ̣ ̣ ử dung va ̣ ̀ tình trang nghiên  ̣ ̣ ở những  người dùng hiên tai: ̣ ̣ Thuốc lá > Cocaine > Nha phiến > Rượu Nguồn hình anh: phong theo CTLT t ̉ ̉ ừ Viên Khoa hoc Quô ̣ ̣ ́c gia Hoa Kỳ, Viên Nghiên c ̣ ứu Y khoa. (1999).  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 4
 5. Quỹ đao cua viêc S ̣ ̉ ̣ ử dung Thuô ̣ ́c lá  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 5
 6. Tử vong có Liên quan đến Thuốc lá Nguồn hình anh: Jack Henningfield. ̉  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 6
 7. Hút thuốc vì Nicotine; Tử vong do Khói thuốc “Hút thuốc vì nicotine; tử vong do khói thuốc”—Michael A.H.  Russell  Nguồn hình anh: Jack Henningfield. ̉  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 7
 8. Tất ca ca ̉ ́c San phâm Thuô ̉ ̉ ́c lá đều Nguy hiêm Chê ̉ ́t  người và Gây nghiên ̣ Nguồn hình anh: Viên Kiêm soa ̉ ̣ ̉ ́t Thuốc lá Toàn cầu.  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 8
 9. Thành phần Khói thuốc lá Hầu hết các điếu thuốc lá đều chứa khoang 10 mg nicotine ̉ Mức kha dung sinh hoc: 10–40% liê ̉ ̣ ̣ ̀u dùng điên hi ̉ ̀nh là 1–3 mg  nicotine trong mỗi điếu thuốc, bất kê no ̉ ́ được quang ca ̉ ́o là  thuốc là “nhe” hay “thông th ̣ ường” Hắc ín (hoăc TPM) pha ̣ ́t sinh do đốt cháy (nhiêt phân) thuô ̣ ́c lá;  các hat nho trong kho ̣ ̉ ́i thuốc nằm trong pham vi ki ̣ ́ch thước (
 10. Trích dẫn “Nicotine Tự do được người hút thuốc hấp thu nhanh h ̣ ơn  nicotine gắn kết” RJR, Rodgman (1980) “Khi đô pH tăng, thi ̣ ̀ nicotine thay đôi dang ho ̉ ̣ ́a hoc cua mi ̣ ̉ ̀nh đê ̉ nó được hấp thu nhanh h ̣ ơn vào cơ thê va ̉ ̀ cho người hút thuốc  môt “cu ̣ ́ hích” nhanh hơn” McKenzie (1976); Minn. Triên la ̉ ̃m Thử nghiêm 12,270 ̣ “AT [công nghê amoniac] la ̣ ̀ chìa khóa đê canh tranh trong châ ̉ ̣ ́t  lượng khói thuốc với PM (Phillip Morris) trên toàn thế giới” B&W, Johnson (1989)  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 10
 11. Trích dẫn Thuốc lá ít hắc ín “Mang đến cho người hút thuốc sự lựa chon va ̣ ̀ lý do  đê không bo thuô ̉ ̉ ́c”— Brown & Williamson (1979) “. . . viêc chuyên sang thuô ̣ ̉ ́c lá ít hắc ín có thê tao ra  ̉ ̣ tác đông la ̣ ̀m tăng, chứ không phai giam, ca ̉ ̉ ́c nguy cơ  cua viêc hu ̉ ̣ ́t thuốc”— BAT, Lee (1979)  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 11
 12. Thuốc lá Nhẹ Thuốc lá “Nhe” l ̣ ưu thông không khí tốt hơn và sẵn sàng cho  phép hút thuốc bù đắp hơn Các lỗ thông khí  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 12
 13. Thuốc lá Nhe co ̣ ́ Tinh dầu Bac ha ̣ ̀ Thiết kế san phâm va ̉ ̉ ̀ sự  hôi tu ca ̣ ̣ ́c thành phần  nguyên liêu (tinh d ̣ ầu bac ha ̣ ̀)  đê la ̉ ̀m cho khói thuốc mát  và diu h ̣ ơn Đây là môt ma ̣ ́nh khóe tiếp  thi dô ̣ ́i trá và nguy hiêm  ̉ chết người, vì loai thuô ̣ ́c lá  cũng đôc hai nh ̣ ̣ ư thuốc lá  “hương vi đậ ̀y đu”̉ Nguồn hình anh: Ta ̉ ̀i liêu Thuô ̣ ́c lá Trực tuyến. Được cho phép sử dung đê giang day. ̣ ̉ ̉ ̣  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 13
 14. Món Cốc­tai Hóa chất “Tôt cu ̣ ̀ng” Nicotine được truyền dẫn qua thuốc lá Gây nghiên nhâ ̣ ́t Đôc hai nhâ ̣ ̣ ́t Truyền dẫn nhanh dữ dôị Kích cỡ hat tô ̣ ́i ưu đê thâm nhâp va ̉ ̣ ̀o phôỉ Đô pH đ ̣ ược kiêm soa ̉ ́t “Tối ưu hóa” theo cam gia ̉ ́c Sự pha trôn ho ̣ ́a chất được thiết kế đê gây nghiên ̉ ̣  Amoniac làm tăng liều dùng   Sự hiêp l ̣ ực cua Acetaldehyde ̉  Tinh dầu bac ha ̣ ̀ “êm diu” ̣  Tác dung  ̣ ức chế MAO (monoamine oxidase)  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 14
 15. Sinh hoc thâ ̣ ̀n kinh cua Nicotine va ̉ ̀ các Dược chất  Khác Cũng giống như các dược chất bi lam dung kha ̣ ̣ ̣ ́c, nicotine kích  thích não bô t ̣ ưởng thưởng các quá trình và làm gia tăng  dopamine trong vùng nhân não Tác đông trong na ̣ ̃o bô la ̣ ̀m tăng cường hành vi, thay đôi tâm  ̉ trang va ̣ ̀ tao ra nhu câ ̣ ̀u vốn chưa tồn tai tr ̣ ước khi tiếp xúc  với dược chất  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 15
 16. Các Tác đông kha ̣ ́c do Sử dung Thuô ̣ ́c lá Giam s ̉ ự lo âu, giai toa căng thăng va ̉ ̉ ̉ ̀ buồn chán Nâng cao hiêu suâ ̣ ́t và kha năng tâp trung, hoăc i ̉ ̣ ̣ ́t nhất là làm  đao nghich s ̉ ̣ ự thiếu hut do thiê ̣ ́u thuốc Giam cam gia ̉ ̉ ́c ngon miêng ̣ Giúp khởi đông xe va ̣ ̀ tra l̉ ời điên thoai? ̣ ̣ Liên hệ khắp nơi giữa viêc hu ̣ ́t thuốc lá với cuôc sô ̣ ́ng hàng  ngày dẫn đến sự hình thành điều kiên ha ̣ ̀nh vi manh me ̣ ̃  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 16
 17. Nồng đô Nicotine trong Ma ̣ ́u Mức nicotine dao đông l ̣ ớn, bắt đầu từ mức thấp sau giấc ngu ̉ và tăng lên trong ngày Tinh giâ ̉ ́c với các dấu hiêu s ̣ ớm cua viêc thiê ̉ ̣ ́u thuốc ­ với cam ̉ giác thèm thuốc manh me ̣ ̃ hơn ở những người hút thuốc lê ̣ thuôc h ̣ ơn. Nguồn hình anh: Jack Henningfield. ̉  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 17
 18. Tác Hai cua Thuô ̣ ̉ ́c lá Nicotine trong não dẫn đến nghiên ̣ Nguồn hình anh: Jack Henningfield. ̉  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 18
 19. Tác đông cua Bô ̣ ̉ ́n loai D ̣ ược phâm đô ̉ ́i với Mức  Dopamine  Nguồn hình anh: phong theo CTLT t ̉ ̉ ừ Ponberi, F. E. va ̀ công s ̣ ự (theo thứ tự từ trái xuống dưới sang phai)  ̉ (1996); Melega và công s ̣ ự (1995); Tanda và công s ̣ ự (1997).  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 19
 20. Sự điều biến Thu thê Nicotine ̣ ̉ Sự điều biến thu thê nicotine tao ra hiêu  ̣ ̉ ̣ ̣ ứng phân tầng thông  qua hormone thần kinh Nguồn hình anh: Jack Henningfield. ̉  2007 Trường Y tế Công công Johns Hopkins Bloomberg ̣ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2