intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 1 - Phạm Trung

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

134
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 1: Cấu tạo móng công trình" trình bày các yêu cầu chung về móng công trình, khái quát về nền chịu tải, khái quát về móng, phân loại loại móng, móng tại ví trí khe biến dạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 1 - Phạm Trung

CHÖÔNG I. CAÁU TAÏO MOÙNG COÂNG TRÌNH<br /> <br /> I. YEÂU CAÀU CHUNG.<br /> II. KHAÙI QUAÙT VEÀ NEÀN CHÒU TAÛI.<br /> III. KHAÙI QUAÙT VEÀ MOÙNG.<br /> IV.PHAÂN LOAÏI MOÙNG.<br /> V. MOÙNG TAÏI VÒ TRÍ KHE BIEÁN DAÏNG.<br /> <br /> CHÖÔNG I. CAÁU TAÏO MOÙNG COÂNG TRÌNH<br /> YEÂU CAÀU CHUNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG TREÂN MOÄT KHU<br /> ÑAÁT NHAÁT ÑÒNH VÔÙI CAÁU TAÏO ÑÒA CHAÁT & ÑAËC ÑIEÅM THUÛY<br /> VAÊN.<br /> MOÃI COÂNG TRÌNH COÙ MOÄT ÑAËC ÑIEÅM RIEÂNG BIEÄT: ÑOÄ LÔÙN<br /> VEÀ HÌNH KHOÁI, KHOÂNG GIAN, TAÛI TROÏNG.<br /> TAÛI TROÏNG COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC SEÕ TAÙC ÑOÄNG VAØO<br /> NEÀN ÑAÁT CHÒU TAÛI BEÂN DÖÔÙI MOÙNG KHAÙC NHAU.<br /> MOÙNG LAØ BOÄ PHAÄN THAÁP NHAÁT CUÛA COÂNG TRÌNH, MOÙNG<br /> NHAÄN CAÙC TAÛI TROÏNG PHÍA BEÂN TREÂN COÂNG TRÌNH VAØ<br /> PHAÂN BOÁ ÑEÀU NHÖÕNG TAÛI TROÏNG NAØY XUOÁNG NEÀN ÑAÁT<br /> CHÒU TAÛI BEÂN DÖÔÙI MOÙNG.<br /> ÑOÄ LÔÙN VAØ CÖÔØNG ÑOÄ CUÛA MOÙNG PHUÏ THUOÄC VAØO TAÛI<br /> TROÏNG CUÛA COÂNG TRÌNH VAØ KHAÛ NAÊNG CHÒU LÖÏC CUÛA NEÀN<br /> ÑAÁT PHÍA DÖÔÙI MOÙNG.<br /> <br /> I. CAÁU TAÏO MOÙNG COÂNG TRÌNH.<br /> KHAÙI QUAÙT VEÀ NEÀN CHÒU TAÛI<br /> ÑAËC ÑIEÅM NEÀN ÑAÁT<br /> <br /> <br /> <br /> YEÂU CAÀU CUÛA NEÀN ÑAÁT CHÒU TAÛI:<br /> - COÙ ÑOÄ CHAËT ÑOÀNG NHAÁT, ÑOÄ LUÙN<br /> ÑEÀU TRONG GIÔÙI HAÏN CHO PHEÙP.<br /> - COÙ ÑOÄ OÅN ÑÒNH CAO, ÑUÛ KHAÛ<br /> NAÊNG CHÒU LÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI<br /> TAÛI TROÏNG CUÛA COÂNG TRÌNH.<br /> - KHOÂNG CHÒU TAÙC ÑOÄNG CUÛA MÖÏC<br /> NÖÔÙC NGAÀM.<br /> <br /> <br /> <br /> PHAÂN LOAÏI NEÀN MOÙNG:<br /> - NEÀN TÖÏ NHIEÂN.<br /> - NEÀN NHAÂN TAÏO.<br /> <br /> CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT<br /> <br /> I. CAÁU TAÏO MOÙNG COÂNG TRÌNH.<br /> KHAÙI QUAÙT VEÀ MOÙNG<br /> <br /> <br /> <br /> MOÙNG NOÂNG<br /> <br /> MOÙNG SAÂU<br /> <br /> YEÂU CAÀU CUÛA MOÙNG COÂNG TRÌNH:<br /> <br /> - MOÙNG COÙ ÑUÛ ÑOÄ LÔÙN, CÖÔØNG ÑOÄ CHÒU<br /> LÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI TAÛI TROÏNG COÂNG<br /> TRÌNH & ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NEÀN CHÒU LÖÏC.<br /> - HEÄ THOÁNG MOÙNG ÑAÛM BAÛO LUÙN ÑEÀU<br /> TRONG PHAÏM VI CHO PHEÙP.<br /> - ÑAÛM BAÛO TUOÅI THOÏ TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI<br /> TUOÅI THOÏ CUÛA COÂNG TRÌNH.<br /> - HAÏN CHEÁ SÖÏ XAÂM THÖÏC TAÙC ÑOÄNG GAÂY<br /> PHAÙ HOAÏI CUÛA MOÂI TRÖÔØNG TRONG<br /> NEÀN ÑAÁT ( HOÙA CHAÁT, NÖÔÙC, COÂN<br /> TRUØNG. . .)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2