intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

394
lượt xem
133
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS nhằm giới thiệu SPSS, tóm tắt trình bày dữ liệu, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bằng SPSS. SPSS cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu với phân tích hệ thống không có trong trong môi trường đồ họa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

 1. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS Tin h c ng d ng - SPSS 1 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 1 Gi i thi u v SPSS 2 Phân lo i và mã hóa d li u N I 3 Khai báo bi n và nh p li u DUNG CHƯƠNG 4 M t s x lý trên bi n 1 5 Tóm t t và trình bày d li u 6 Xây d ng mô hình h i quy tuy n tính b ng SPSS Tin h c ng d ng - SPSS 2 Làm quen v i SPSS 1
 2. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 1- Gi i thi u v SPSS Tin h c ng d ng - SPSS 3 1- Gi i thi u v SPSS Vi t t t Statistical Package for the Social Sciences. SPSS cung c p m t h th ng qu n lý d li u và phân tích th ng kê trong m t môi trư ng h a. D s d ng, h tr thao tác thông qua menu kéo th và câu l nh, các b ng bi u, báo cáo ư c trình bày p, linh ho t. Thông thư ng m t qui trình nghiên c u bao g m 8 bư c, SPSS ph c v cho bư c th 7 (X lý, phân tích và di n gi i các d li u ã ư c x lý). Tin h c ng d ng - SPSS 4 Làm quen v i SPSS 2
 3. Tin h c ng d ng qu n tr 1- Gi i thi u v SPSS (tt) Hư ng d n cài t -> xem chi ti t t i ây Tài li u h c t p: Slide bài gi ng. Tài li u tham kh o: Phân tích d li u nghiên c u v i SPSS – Hoàng Tr ng & Chu Nguy n M ng Ng c ( HKT TPHCM-2008). Tin h c ng d ng - SPSS 5 1- Gi i thi u v SPSS (tt) Tin h c ng d ng - SPSS 6 Làm quen v i SPSS 3
 4. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 2- Phân lo i và mã hóa d li u Tin h c ng d ng - SPSS 7 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: Trư c khi nh p li u và x lý d li u c n hi u rõ các lo i d li u và tính ch t c a t ng lo i d li u. D li u nghiên c u có th chia thành 2 lo i chính là nh tính tí và nh lư ng, ư c thu th p b ng 4 thang o cơ b n: D li u D li u D li u nh tính nh lư ng Thang o Thang o Thang o Thang o danh nghĩa th b c kho ng cách t l Tin h c ng d ng - SPSS 8 Làm quen v i SPSS 4
 5. Tin h c ng d ng qu n tr 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) D li u tí nh tính D li u nh lư ng • Ph n ánh tính ch t, s hơn • Ph n ánh m c , m c hơn kém, không tính ư c tr trung kém, tính ư c tr trung bình. Nó bình. th hi n b ng con s . • Ví d : Gi i tính, s hài lòng, … • Ví d : tu i, thu nh p, … Các phép toán th ng kê dùng cho d li u nh tính có nh ng c i m khác v i phép toán dùng cho d li u nh lư ng. Tin h c ng d ng - SPSS 9 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: Thang o là công c dùng quy ư c (mã hóa) các tình tr ng hay m c c a các ơn v kh o sát theo các c trưng ư c xem xét. Ví d : tình tr ng hôn nhân, m c h hài lòng v m t v n nào ó. d dàng th c hi n x lý trên máy tính thì vi c mã hóa thư ng ư c th c hi n b ng ký s thay vì ký t . Có 4 lo i thang o cơ b n. Tin h c ng d ng - SPSS 10 Làm quen v i SPSS 5
 6. Tin h c ng d ng qu n tr 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o danh nghĩa (Nominal scale): trong thang o này các con s ch dùng phân lo i các i tư ng, nó không mang ý nghĩa nào khác Ví d : “Vui lòng cho bi t tình tr ng hôn nhân c a b n hi n nay?” c thân 1 ang có gia ình 2 góa 3 Ly thân ho c ly d 4 Nh ng con s này mang tính nh danh vì không th c ng l i ho c tính giá tr trung bình c a “tình tr ng hôn nhân”. Phép toán th ng kê có th s d ng cho lo i thang o này là: m, tính t n su t c a m t bi u hi n. Tin h c ng d ng - SPSS 11 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o th b c (Ordinal scale): các con s thang o danh nghĩa ư c s p x p theo m t quy ư c nào ó v th b c hay s hơn kém, nhưng không bi t kho ng cách gi a chúng B t c thang o th b c nào cũng là thang o danh nghĩa, nhưng không th suy ngư c l i. Ví d : “B n hài lòng như th nào v mùi c a s n ph m Snack Khoai tây chiên mà b n v a dùng th ?” Hài lòng Bình thư ng Không hài lòng 3 2 1 S 3 có m c hài lòng cao hơn s 2 ho c s 1 nhưng không bi t cao hơn g p m y l n, cao hơn nhi u hay ít. Tin h c ng d ng - SPSS 12 Làm quen v i SPSS 6
 7. Tin h c ng d ng qu n tr 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o kho ng (Interval scale): là m t d ng c bi t c a thang o th b c vì nó cho bi t ư c kho ng cách gi a các th b c, nó có d ng m t dãy các ch s liên t c và u n, 2 u c a dãy s th hi n 2 tr ng thái i ngh ch nhau. Ví d : Theo b n t m quan tr ng c a các y u t sau ây như th nào iv i cu c s ng c a m t ngư i?(1=không quan tr ng, 5=r t quan tr ng) Không quan tr ng R t quan tr ng 1. Có nhi u ti n 1 2 3 4 5 2. Có s c kh e t t 1 2 3 4 5 Phép toán th ng kê có th s d ng thêm cho lo i thang o này so v i 2 lo i thang o trư c là: tính kho ng bi n thiên, s trung bình, l ch chu n. Tin h c ng d ng - SPSS 13 2- Phân lo i và mã hóa d li u 2.1- 2.1- Phân lo i d li u: (tt) CÁC LO I THANG O: • Thang o t l (Ratio scale): có t t c các c tính kho ng cách và th t c a thang o kho ng, ngoài ra có th th c hi n ư c phép toán chia tính t l nh m m c ích so sánh. Ví d : “B n bao nhiêu tu i?” hay “Thu nh p trung bình m i tháng c a b n là bao nhiêu?” ây là ví d tiêu bi u cho thang o t l . Các con s thu ư c t câu h i này có c tính là tính t l ư c (ch ng h n ngư i 40 tu i thì g p ôi ngư i 20 tu i, ngư i có thu nh p 4 tri u thì b ng 2/3 ngư i có thu nh p 6 tri u). Tuy nhiên SPSS g p chung 2 lo i thang o kho ng và t l thành m t g i là Scale Measures (thang o m c ). Tin h c ng d ng - SPSS 14 Làm quen v i SPSS 7
 8. Tin h c ng d ng qu n tr 2.2- Mã hóa d li u Khi nh p d li u mà d li u không ph i là ký s như “n ” hay “sinh viên” thì c n ph i ư c t o ra m t con s mã hóa cho d li u ó. Lưu ý: ch mã hóa thông tin thu th p thu c d li u nh tính, còn các thông tin thu nh p thu c d li u nh lư ng ã dư i d ng s và có ý nghĩa nên không c n mã hóa. Tin h c ng d ng - SPSS 15 2.2- Mã hóa d li u (tt) N :2 Nam: 1 10 3 11 … 14 Tin h c ng d ng - SPSS 16 Làm quen v i SPSS 8
 9. Tin h c ng d ng qu n tr 2.2- Mã hóa d li u (tt) Sau khi mã hóa: Tin h c ng d ng - SPSS 17 2.2- Mã hóa d li u (tt) B ng ph ng v n ơn gi n 1. Lo i i n tho i di ng mà b n s d ng chính? Nokia (1) Samsung (2) Mã hóa tr c ti p trên Motorola (3) b ng ph ng v n. Khác (4) 2. M c hài lòng chung c a b n khi s d ng lo i i n tho i trên? R t không hài lòng 1 2 3 4 5 R t hài lòng 3. Chi tiêu trung bình m t tháng cho vi c g i i n tho i di ng ……….ngàn ng 4. B n theo dõi thông tin v các lo i i n tho i m i như th nào? Không bao gi (1) Ít khi (2) Th nh tho ng (3) Thư ng xuyên (4) Câu h i nhi u tr l i (MA) 5. B n thư ng s d ng tính năng nào mã hóa như th nào ??? Nghe - g i Tin nh n Nghe nh c Quay phim, ch p hình Games Khác 6. Gi i tính: Nam (1) N (0) Tin h c ng d ng - SPSS 18 Làm quen v i SPSS 9
 10. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 3- Khai báo bi n và nh p li u Tin h c ng d ng - SPSS 19 3.1- Khai báo bi n 1- Thanh menu ch c năng 2- Bi u tư ng m t s ch c năng thông d ng 3- C t hi n th tên các bi n 4- S th t các dòng 5- Data View (c a s nh p li u và th hi n d li u), Variable View (c a s khai báo bi n) Tin h c ng d ng - SPSS 20 Làm quen v i SPSS 10
 11. Tin h c ng d ng qu n tr Name: tên bi n, ký t liên t c, không có kho ng tr ng, c n t tên bi n có dài không quá 8 ký t hay ký s , không có ký t t bi t và không ư c b t u b ng m t ký s . Thông thư ng tên bi n ư c t g n v i câu h i mà bi n ó mô t , VD: câu h i 1 → c1. Tin h c ng d ng - SPSS 21 Type: ki u bi n, m c nh là ki u nh lư ng (Numeric), mu n thay i ki u bi n thì nh n chu t vào nút … trong ô Type m h p tho i Type. Tin h c ng d ng - SPSS 22 Làm quen v i SPSS 11
 12. Tin h c ng d ng qu n tr Width: r ng c a bi n, là s ký s hay ký t t i ta có th nh p Tin h c ng d ng - SPSS 23 Decimals: s l sau d u ph y. Tin h c ng d ng - SPSS 24 Làm quen v i SPSS 12
 13. Tin h c ng d ng qu n tr Label: nhãn bi n (là tên y c a bi n, s hi n th trong báo cáo th ng kê và bi u ) Tin h c ng d ng - SPSS 25 Values: giá tr mã hóa d li u, ây là thu c tính quan tr ng nh t. Nh p chu t vào nút … nh p giá tr mã hóa. Tin h c ng d ng - SPSS 26 Làm quen v i SPSS 13
 14. Tin h c ng d ng qu n tr Missing: khai báo giá tr khuy t Tin h c ng d ng - SPSS 27 3- Khai báo bi n (tt) bá giá Khai báo giá tr khuy t (Missing) Khi g p câu h i mà nh ng ngư i ư c i u tra vì lý do t nh h ã t ch i tr l i (VD: thu nh p, trình h c v n, …) thì trong Value label ta quy ư c giá tr 99 có nhãn là “không tr l i”. Sau ó sang Missing ta ph i khai báo 99 là giá tr khuy t khi tính toán các l nh th ng kê, máy s lo i giá tr khuy t này ra. Lu ý: Cách t s i di n cho Missing value là tùy vào câu h i th c t , VD t s 99 cho Missing value là bi n tu i s gây nh m l n n u cu c i u tra có nh ng ngư i t 99 tu i. Tin h c ng d ng - SPSS 28 Làm quen v i SPSS 14
 15. Tin h c ng d ng qu n tr Columns: khai báo r ng c a c t bi n khi ta nh p li u, thư ng ch n là 8 Tin h c ng d ng - SPSS 29 Align: v trí d li u ư c nh p trong c t, thư ng ch n là Right Tin h c ng d ng - SPSS 30 Làm quen v i SPSS 15
 16. Tin h c ng d ng qu n tr Measure: lo i thang o c a d li u, Ordinal (thang o th b c), Nominal (thang o danh nghĩa) và Scale (g m c Interval-kho ng và Ratio-t l ). Tin h c ng d ng - SPSS 31 3.2- Nh p li u Lưu ý: - Nh p m i c t là m t bi n - M i dòng là d li u thu th p ư c t m t m u ph ng v n - Có th dùng ch c năng Copy/Paste sao chép d li u t chương trình Excel sang SPSS. Ngoài ra, SPSS cũng cho phép import d li u t file .xls có s n b ng cách vào File > Open > Data…> Ch n t p tin uôi *.xls. Tin h c ng d ng - SPSS 32 Làm quen v i SPSS 16
 17. Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH D LI U NGHIÊN C U V I SPSS 4- M t s x lý trên bi n Tin h c ng d ng - SPSS 33 4- M t s x lý trên bi n 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) Bi n ã c mã hóa r i t i sao ph i mã hóa l i ? Khi chúng ta mu n gi m s bi u hi n c a m t bi n nh tính xu ng còn 2 hay 3 bi u hi n cơ b n Ví d : v i bi n v trình chuyên môn 1.Ti n sĩ, 2.Th c sĩ, 3. i h c, 4.Cao ng, 5.Trung c p, 6.Sơ c p. B n có th mã hóa l i bi n này b ng cách gom chung bi u hi n 1 và 2 thành m t nhóm chung là “Sau i h c”, gom bi u hi n 4,5 và 6 thành nhóm “Dư i i h c”. Sau khi mã hóa l i thì bi n c a chúng ta ch còn 3 bi u hi n cơ b n là: Trên i h c, i h c, D i i h c. Tin h c ng d ng - SPSS 34 Làm quen v i SPSS 17
 18. Tin h c ng d ng qu n tr 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Bi n ã c mã hóa r i t i sao ph i mã hóa l i ? (tt) Khi chúng ta mu n chuy n 1 bi n nh lư ng có quá nhi u giá tr thành 1 bi n nh tính. Ví d : v i bi n nh lư ng là tu i, i u tra 1000 ngư i cho bi t h có tu i t 20 n 60. Như v y chúng ta s có 40 tu i. N u li t kê ra thì b ng t n s c a bi n tu i s dài n 40 hàng nên ít có ý nghĩa trong vi c tóm t t và trình bày. Do ó bi n này c n ư c mã hóa l i thành m t s nhóm giá tr giúp vi c trình bày ng n g n và d dàng hơn. Chúng ta có th mã hóa bi n này l i thành nh ng nhóm tu i như sau: (20-30), (31-40), (41-50), (51-60). Tin h c ng d ng - SPSS 35 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n 1. Vào menu Transform>Recode into Different Variables m h p tho i Recode into Different Variables, l nh Recode t o 1 bi n m i v i các giá tr mã hóa do b n khai báo trên c s bi n g c, còn bi n cũ v n ư c gi l i. N u ch n Recode into Same Variables thì l nh Recode s làm m t i bi n cũ và t o ra 1 bi n m i v i các bi u hi n v a ư c mã hóa. Tin h c ng d ng - SPSS 36 Làm quen v i SPSS 18
 19. Tin h c ng d ng qu n tr 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 2. Trong h p tho i Recode into Different Variables → ch n bi n mu n recode ưa sang khung Input Variable -> Output Variable. Tin h c ng d ng - SPSS 37 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 3. Trong Output Variable c n t tên và nhãn cho bi n m i, ví d Name: tuoiMHL và Label: Tu i ã ư c mã hóa l i. Sau ó nh p nút change mã hóa bi n tuoi->tuoiMHL. Lu ý không c quên nh p nút change. Tin h c ng d ng - SPSS 38 Làm quen v i SPSS 19
 20. Tin h c ng d ng qu n tr 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 4. Nh p nút Old and New Values… m h p tho i xác nh s chuy n i gi a giá tr cũ và giá tr m i tươngng ng. tr cũ r i r c T giá L n lư c khai báoagiá th ng (Old Value bên1tay tr m tương ng v i t ng Giá tr khuy t c h tr cũ ng v i giá trái) i giá tr m i (New Value bên tay ph i). Giá tr khuy t c a h Kho ng t giá tr nh th ng ho c do ngư i nh t n 1 giá tr xác dùng nh nghĩa nh ư c nh p vào Kho ng t 1 giá tr xác nh ư c nh p vào M t kho ng giá tr cũ n giá tr l n nh t ng v i 1 giá tr m i Tin h c ng d ng - SPSS 39 4.1- Mã hóa l i bi n (Recode) (tt) Quy trình th c hi n vi c mã hóa l i bi n (tt) 5. Xác nh xong các giá tr nút Continue tr v h p tho i trư c ó. Ch n OK th c hi n l nh mã hóa l i, lúc ó s xu t hi n 1 bi n m i là tuoiMHL. Bi n m i v a ư c t o do Recode l i bi n tuoi Tin h c ng d ng - SPSS 40 Làm quen v i SPSS 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=394

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2