intTypePromotion=1

Bài giảng pháp luật kinh tế_chương 2

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
279
lượt xem
63
download

Bài giảng pháp luật kinh tế_chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

háp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng pháp luật kinh tế_chương 2

 1. L S.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
 2. L S.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
 3. • 1. Khaùi nieäm, daêïc ñieåm .. • 1. Khaùi nieäm, daêïc ñieåm • 2. Kyù keát, noäi dung hôïp ñoàng vaø caùc bieän • 2. Kyù keát, noäi dung hôïp ñoàng vaø caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï .. phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï • 3. Caùc bieän phaùp cheá taøi vaø caùc tröôøng • 3. Caùc bieän phaùp cheá taøi vaø caùc tröôøng hôïp mieãn traùch nhieäm. hôïp mieãn traùch nhieäm. • 4. Hôïp ñoàng voâ hieäu. • 4. Hôïp ñoàng voâ hieäu. • 5. Thôøi hieäu khieáu naïi vaø khôûi kieän. • 5. Thôøi hieäu khieáu naïi vaø khôûi kieän.
 4. 1 . KHAÙI NIEÄM, ÑAËC ÑIEÅM 1.1. Khaùi nieäm HÑTM :: 1.1. Khaùi nieäm HÑTM “Hôïp ñoàng thöông maïi laø söï thoûa thuaän ñeå thöïc “Hôïp ñoàng thöông maïi laø söï thoûa thuaän ñeå thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thöông maïi treân laõnh thoå Vieät hieän caùc hoaït ñoäng thöông maïi treân laõnh thoå Vieät Nam vaø hoaït ñoäng thöông maïi ngoaøi laõnh thoå Vieät Nam vaø hoaït ñoäng thöông maïi ngoaøi laõnh thoå Vieät Nam neáu caùc beân thoûa thuaän aùp duïng luaät naøy Nam neáu caùc beân thoûa thuaän aùp duïng luaät naøy hoaëc luaät nöôùc ngoaøi, ñieàu öôùc quoác teá maø Vieät hoaëc luaät nöôùc ngoaøi, ñieàu öôùc quoác teá maø Vieät Nam laø thaønh vieân coù qui ñònh aùp duïng luaät naøy.” Nam laø thaønh vieân coù qui ñònh aùp duïng luaät naøy.” ((ñ.1vaø ñ.2 cuûa LTM 2005) ñ.1 vaø ñ.2 cuûa LTM 2005)
 5. 2.2. Ñaëc ñieåm :: 2.2. Ñaëc ñieåm •2.2.1. Veà muïc ñích :: 2.2.1. Veà muïc ñích • •-Muïc ñích ñeå xaùc laäp hôïp ñoàng thöông maïi laø - • Muïc ñích ñeå xaùc laäp hôïp ñoàng thöông maïi laø nhaèm sinh lôïi töùc nhaèm tìm lôïi nhuaän ((khoâng nhaèm sinh lôïi töùc nhaèm tìm lôïi nhuaän khoâng nhaát thieát phaûi coù lôïi nhuaän). nhaát thieát phaûi coù lôïi nhuaän). •Hoaïtñoäng cuûa moät beân khoâng nhaèm muïc ñích Hoaït ñoäng cuûa moät beân khoâng nhaèm muïc ñích • sinh lôøi vôùi thöông nhaân treân laõnh thoå VN cuõng sinh lôøi vôùi thöông nhaân treân laõnh thoå VN cuõng aùp duïng LTM ñeå giaûi quyeát trong tröôøng hôïp aùp duïng LTM ñeå giaûi quyeát trong tröôøng hôïp ñöôïc beân ñoù löïa choïn.. ñöôïc beân ñoù löïa choïn
 6. 2.2.2. Veà chuû theå :: 2.2.2. Veà chuû theå --Chuû theå trong HÑTM goàm tthöôngnhaân ((bao Chuû theå trong HÑTM goàm höông nhaân bao goàm toå chöùc kinh teá ñöôïc thaønh laäp hôïp phaùp, goàm toå chöùc kinh teá ñöôïc thaønh laäp hôïp phaùp, caù nhaân hoaït ñoäng thöông maïi moät caùch ñoäc caù nhaân hoaït ñoäng thöông maïi moät caùch ñoäc llaäp,thöôøng xuyeân vaø coù ÑKKD), caù nhaân, toå aäp, thöôøng xuyeân vaø coù ÑKKD), caù nhaân, toå chöùc khaùc coù hoaït ñoäng lieân quan ñeán thöông chöùc khaùc coù hoaït ñoäng lieân quan ñeán thöông maïi maïi
 7. 2.2.3. Hình thöùc :: 2.2.3. Hình thöùc --HÑTM ñöôc theå hieän baèng lôøi noùi, baèng vaên HÑTM ñöôc theå hieän baèng lôøi noùi, baèng vaên baûn hoaëc ñöôïc xaùc laäp baèng haønh vi cuï theå. baûn hoaëc ñöôïc xaùc laäp baèng haønh vi cuï theå. Tröôøng hôïp phaùp luaät qui ñònh baèng vaên baûn Tröôøng hôïp phaùp luaät qui ñònh baèng vaên baûn tthìphaûi tuaân theo hình thöùc naøy hì phaûi tuaân theo hình thöùc naøy --Giao dòch thöïc hieän baèng thoâng ñieäp döõ lieäu Giao dòch thöïc hieän baèng thoâng ñieäp döõ lieäu ñöôïc xem laø hình thöùc vaên baûn ñöôïc xem laø hình thöùc vaên baûn
 8. 2..KY Ù KEÁT, NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG 2 KY Ù KEÁT, NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG 2.1. Kyù keát hôïp ñoàng :: 2.1. Kyù keát hôïp ñoàng • 2.1.1. Ñaïi dieän kyù keát :: • 2.1.1. Ñaïi dieän kyù keát • --Do Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät vaø Ngöôøi ñaïi • Do Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät vaø Ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn thöïc hieän. dieän theo uûy quyeàn thöïc hieän. • Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät laø Ngöôøi ñöôïc • Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät laø Ngöôøi ñöôïc choïn ñöùng ñaàu toå chöùc (ngöôøi giöõ moät chöùc choïn ñöùng ñaàu toå chöùc (ngöôøi giöõ moät chöùc vuï cuï theå trong toå chöùc hoaëc ngöôøi ñöôïc toå vuï cuï theå trong toå chöùc hoaëc ngöôøi ñöôïc toå chöùc löïa choïn vaø ghi trong ñieàu leä cuûa toå chöùc). chöùc löïa choïn vaø ghi trong ñieàu leä cuûa toå chöùc). • Nguôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn laø ngöôøi ñöôïc • Nguôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn laø ngöôøi ñöôïc Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät uûy quyeàn baèng Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät uûy quyeàn baèng vaên baûn. vaên baûn.
 9. •-Vieäc uûy quyeàn thöïc hieän baèng hình thöùc do - • Vieäc uûy quyeàn thöïc hieän baèng hình thöùc do caùc beân thoûa thuaän tröø tröôøng hôïp PL qui ñònh caùc beân thoûa thuaän tröø tröôøng hôïp PL qui ñònh baèng hình thöùc vaên baûn. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn baèng hình thöùc vaên baûn. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn ñöôïc uûy quyeàn laïi cho ngöôøi thöù ba neáu ñöôïc ñöôïc uûy quyeàn laïi cho ngöôøi thöù ba neáu ñöôïc Ngöôøi uûy quyeàn ñoàng yù .. Ngöôøi uûy quyeàn ñoàng yù •-Ngöôøi uûy quyeàn khoâng chòu traùch nhieäm ñoái - • Ngöôøi uûy quyeàn khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi giao dòch vöôït phaïm vi uûy quyeàn, ttröøtröôøng vôùi giao dòch vöôït phaïm vi uûy quyeàn, röø tröôøng hôïp Ngöôøi uûy quyeàn ñoàng yù hoaëc bieát maø hôïp Ngöôøi uûy quyeàn ñoàng yù hoaëc bieát maø khoâng phaûn ñoái ((ñ.146 BLDS) khoâng phaûn ñoái ñ. 146 BLDS)
 10. •2.2.2. Thôøi ñieåm giao keát :: 2.2.2. Thôøi ñieåm giao keát • •- Hôïp ñoàng ñöôïc giao keát vaøo thôøi ñieåm beân - • Hôïp ñoàng ñöôïc giao keát vaøo thôøi ñieåm beân ñeà nghò nhaän ñöôïc traû lôøi chaáp nhaän giao keát. ñeà nghò nhaän ñöôïc traû lôøi chaáp nhaän giao keát. •-Khi heát thôøi haïn traû lôøi maø beân nhaän ñöôïc - • Khi heát thôøi haïn traû lôøi maø beân nhaän ñöôïc ñeà nghò vaãn im laëng, neáu coù thoûa thuaän im laëng ñeà nghò vaãn im laëng, neáu coù thoûa thuaän im laëng llaøsöï traû lôøi chaáp nhaän giao keát. aø söï traû lôøi chaáp nhaän giao keát. •-Thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng baèng lôøi noùi laø - • Thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng baèng lôøi noùi laø tthôøiñieåm caùc beân ñaõ thoûa thuaän veà noäi dung hôøi ñieåm caùc beân ñaõ thoûa thuaän veà noäi dung cuûa hôïp ñoàng. cuûa hôïp ñoàng. •-Thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng baèng vaên baûn - • Thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng baèng vaên baûn llaøthôøi ñieåm beân sau cuøng kyù vaøo vaên baûn. aø thôøi ñieåm beân sau cuøng kyù vaøo vaên baûn.
 11. 2.2. Noäi dung hôïp ñoàng vaø caùc bieän phaùp baûo 2.2. Noäi dung hôïp ñoàng vaø caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng: ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng: 2.2.1. Noäi dung hôïp ñoàng :: 2.2.1. Noäi dung hôïp ñoàng Goàm caùc noäi dung chính goàm :: Goàm caùc noäi dung chính goàm -- Ñoái töôïng hôïp ñoàng (taøi saûn phaûi giao, Ñoái töôïng hôïp ñoàng (taøi saûn phaûi giao, coâng vieäc phaûi laøm hoaëc khoâng ñöôïc coâng vieäc phaûi laøm hoaëc khoâng ñöôïc llaøm) aøm) -- Soá löôïng, chaát löôïng Soá löôïng, chaát löôïng -- Giaù ,, phöông thöùc thanh toaùn Giaù phöông thöùc thanh toaùn -- Thôøi haïn, ñòa ñieåm, phöông thöùc thöïc Thôøi haïn, ñòa ñieåm, phöông thöùc thöïc hieän HÑ hieän HÑ -- Quyeàn vaø nghóa vuï caùc beân .. Quyeàn vaø nghóa vuï caùc beân -- Traùch nhieäm do vi phaïm hôïp ñoàng. Traùch nhieäm do vi phaïm hôïp ñoàng. -- Phaït vi phaïm hôïp ñoàng. Phaït vi phaïm hôïp ñoàng. -- Caùc noäi dung khaùc. Caùc noäi dung khaùc.
 12. 2.2.2. Caùc vaên baûn thoûa thuaän khaùc (keøm theo 2.2.2. Caùc vaên baûn thoûa thuaän khaùc (keøm theo HÑ) :: HÑ) * Phuï luïc HÑ :: * Phuï luïc HÑ -- Nhaèm chi tieát moät soá ñieàu khoaûn Nhaèm chi tieát moät soá ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng. Phuï luïc hôïp ñoàng coù cuûa hôïp ñoàng. Phuï luïc hôïp ñoàng coù hieäu löïc nhö hôïp ñoàng. Noäi dung cuûa hieäu löïc nhö hôïp ñoàng. Noäi dung cuûa phuï luïc khoâng ñöôïc traùi vôùi noäi dung phuï luïc khoâng ñöôïc traùi vôùi noäi dung cuûa hôïp ñoàng. cuûa hôïp ñoàng. -- Tröôøng hôïp phuï luïc coù ñieàu khoaûn Tröôøng hôïp phuï luïc coù ñieàu khoaûn ttraùi vôùi noäi dung cuûa ñieàu khoaûn raùi vôùi noäi dung cuûa ñieàu khoaûn ttrong hôïp ñoàng thì ñieàu khoaûn naøy rong hôïp ñoàng thì ñieàu khoaûn naøy khoâng coù hieäu löïc, tröø tröôøng hôïp khoâng coù hieäu löïc, tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc.. Neáu caùc beân coù thoûa thuaän khaùc Neáu caùc beân chaáp nhaän phuï luïc hôïp ñoàng coù ñieàu chaáp nhaän phuï luïc hôïp ñoàng coù ñieàu khoaûn traùi vôùi ñieàu khoaûn trong HÑ khoaûn traùi vôùi ñieàu khoaûn trong HÑ tthì coi nhö ñieàu khoaûn ñoù trong HÑ ñaõ hì coi nhö ñieàu khoaûn ñoù trong HÑ ñaõ ñöôïc söûa ñoåi. ñöôïc söûa ñoåi.
 13. 2.2.3. Söûa ñoåi hôïp ñoàng : - Caùc beân coù theå thoûa thuaän söûa ñoåi hôïp ñoàng vaø giaûi quyeât haäu quaû cuûa vieäc söûa ñoåi tröø tröôøng hôïp phaùp luaät coù qui ñònh khaùc. - Tröôøng hôïp hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh vaên baûn, ñöôïc coâng chöùng, chöùng thöïc, ñaêng kyù hoaëc cho pheùp thì vieäc söûa ñoåi hôïp ñoàng cuõng phaûi tuaân theo hình thöùc ñoù.
 14. 2.2.4. Chaám döùt hôïp ñoàng : Khi : - Hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh. - Theo thoûa thuaän cuûa caùc beân. - Caù nhaân giao keát hôïp ñoàng cheát, phaùp nhaân hoaëc chuû theå khaùc chaâm döùt maø hôïp ñoàng phaûi do chính caù nhaân, phaùp nhaân hoaëc chuû theå ñoù thöïc hieän - Hôïp ñoàng bò huyû boû, bò ñôn phöông chaám döùt thöïc hieän. - Hôïp ñoàng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc do ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng khoâng coøn vaø caùc beân coù theå thoûa thuaän thay theá ñoái töôïng khaùc hoaëc boài thöôøng thieät haïi. - Caùc tröôøng hôïp khaùc do PL qui ñònh
 15. 2.2.5.Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï: a). Theá chaáp taøi saûn : - Theá chaáp taøi saûn laø vieäc beân theá chaáp duøng taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình ñeå baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi beân nhaän theá chaáp vaø khoâng chuyeån giao taøi saûn ñoù cho beân nhaän theá chaáp maø do beân theá chaáp giöõ hoaëc thoûa thuaän giao cho ngöôøi thöù ba giöõ - Taøi saûn theá chaáp coù theå laø taøi saûn hình thaønh trong töông lai - Vieäc theá chaáp taøi saûn phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn rieâng hoaëc ghi trong hôïp ñoàng chính. Trong tröôøng hôïp phaùp luaät coù qui ñònh thì vaên baûn theá chaáp phaûi ñöôïc coâng chöùng, chöùng thöïc hoaëc ñaêng kyù .
 16. b). Caàm coá taøi saûn : - Caàm coá taøi saûn laø vieäc moät beân (goïi laø beân caàm coá) giao taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa mình cho beân kia (goïi laø beân nhaän caàm coá) ñeå baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï daân söï. - Vieäc caàm coá phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn, coù theå laäp thaønh vaên baûn rieâng hoaëc ghi trong hôïp ñoàng chính (khoâng qui ñònh phaûi coù coâng chöùng hoaëc chöùng thöïc)
 17. c). Baûo laõnh : - Baûo laõnh laø vieäc ngöôøi thöù ba (goïi laø beân baûo laõnh) cam keát vôùi beân coù quyeàn (goïi laø beân nhaän baûo laõnh) seõ thöïc hieän thay cho beân coù nghóa vuï (goïi laø beân ñöôïc baûo laõnh) neáu khi ñeán thôøi haïn maø beân ñöôïc baûo laõnh khoâng thöïc hieän nghóa vuï hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng nghóa vuï. - Caùc beân cuõng coù theå thoûa thuaän veà vieäc beân baûo laõnh chæ phaûi thöïc hieän nghóa vuï khi beân ñöôïc baûo laõnh khoâng coù khaû naêng thöïc hieän nghóa vuï cuûa mình. - Vieäc baûo laõnh phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn rieâng hoaëc ghi trong hôïp ñoàng chính. Trong tröôøng hôïp phaùp luaät coù qui ñònh thì vaên baûn baûo laõnh phaûi ñöôïc coâng chöùng, chöùng thöïc
 18. d). Ñaët coïc : - Ñaët coïc laø vieäc moät beân giao cho beân kia moät khoaûn tieàn hoaëc kim khí quí, ñaù quí hoaëc vaät coù giaù trò khaùc trong moät thôøi gian ñeå baûo ñaûm giao keát hoaëc thöïc hieän hôïp ñoàng. - Neáu hôïp ñoàng ñöôïc giao keát, thöïc hieän thì taøi saûn ñaët coïc ñöôïc traû laïi cho beân ñaët coïc hoaëc ñöôïc tröø ñeå thöïc hieän nghóa vuï traû tieàn; - Neáu beân ñaët coïc töø choái vieäc giao keát, thöïc hieän hôïp ñoàng thì taøi saûn ñaët coïc thuoäc veà beân nhaän ñaët coïc; neáu beân nhaän ñaët coïc töø choái vieäc giao keát, thöïc hieän hôïp ñoàng thì phaûi traû cho beân ñaët coïc taøi saûn ñaët coïc vaø moät khoaûn tieàn töông ñöông giaù trò taøi saûn ñaët coïc tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc. - Vieäc ñaët coïc phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn.
 19. ñ) Kyù cöôïc : - Kyù cöôïc laø vieäc beân thueâ taøi saûn laø ñoäng saûn, giao cho beân cho thueâ moät khoaûn tieàn hoaëc kim khí quí, ñaù quí hoaëc vaät coù giaù trò khaùc trong moät thôøi gian ñeå baûo ñaûm vieäc traû laïi taøi saûn thueâ. - Tröôøng hôïp taøi saûn thueâ ñöôïc traû laïi thì beân thueâ ñöôïc nhaän laïi taøi saûn kyù cöôïc sau khi tröø tieàn thueâ; neáu beân thueâ khoâng traû laïi taøi saûn thueâ thì beân cho thueâ coù quyeàn ñoøi laïi taøi saûn thueâ; neáu taøi saûn thueâ khoâng coøn ñeå traû laïi thì taøi saûn kyù cöôïc thuoäc veà beân kia.
 20. e). Kyù quyõ : - Kyù quyõ laø vieäc beân coù nghóa vuï gôûi moät khoaûn tieàn hoaëc kim khí quí, ñaù quí hoaëc giaáy tôø coù giaù khaùc vaøo taøi khoaûn phong toûa taïi moät ngaân haøng ñeå baûo ñaûm vieäc thöïc hieän nghóa vuï. - Tröôøng hôïp beân coù nghóa vuï khoâng thöïc hieän hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng nghóa vuï thì beân coù quyeàn ñöôïc ngaân haøng nôi kyù quyõ thanh toaùn, boài thöôøng thieät haïi do beân coù nghóa vuï gaây ra sau khi tröø chi phí dòch vuï ngaân haøng. - Thuû tuïc gôûi vaø thanh toaùn do phaùp luaät veà ngaân haøng qui ñònh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản