intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật về đầu tư: Chương 6 - Đại học Mở TP HCM

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

109
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 6 Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước trong Pháp luật về đầu tư nhằm tìm hiểu những qui định trong Luật Đầu tư về việc đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước. Nguyên tắc chung trong thẩm định dự án đầu tư, đầu tư vào tổ chức kinh tế, đầu tư công ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về đầu tư: Chương 6 - Đại học Mở TP HCM

 1. CHƯƠNG 6 ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 4/21/2014 1
 2. MỤC TIÊU Tìm hiểu những qui định trong Luật Đầu tư về việc đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước. 4/21/2014 2
 3. VĂN BẢN PHÁP LUẬT  Chương 7, Đ. 67-73 Luật Đầu tư 2005 67-  Chương V, Mục V, Đ.58-61, Nghị Định Đ.58- 108/2006 4/21/2014 3
 4. NỘI DUNG  I. Nguyên tắc chung  II. Thẫm định dự án  III. Đầu tư vào tổ chức kinh tế  IV. Đầu tư công ích  V. Đầu tư bằng vốn tín dụng phát triển  VI. Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước  VII. Thay đổi nội dung dự án  VIII. Hoãn, đình chỉ, hủy bỏ dự án 4/21/2014 4
 5. I.NGUYÊN TẮC CHUNG  1.Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước phải phù hợp với chiến lược, qui hoạch , kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội trong từng thời kỳ.  2.Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước phải đúng mục tiêu và có hiệu quả; có phương thức quản lý phù hợp với từng nguồn vốn,từng loại dự án đầu tư; quá trình đầu tư được thực hiện công khai, minh bạch 4/21/2014 5
 6. NGUYÊN TẮC CHUNG(tt)  3.Việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẫm quyền chấp thuận.  4.Phân định rõ trách nhiệm, quyền của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong từng khâu của quá trình đầu tư 4/21/2014 6
 7. NGUYÊN TẮC CHUNG(tt)  5.Dự án đầu ư có sử dụng vốn nhà nước phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn,mua sắm hàng hóa, xây lắp cho dự án.  6.Thực hiện đầu tư đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát, khép kín 4/21/2014 7
 8. II.THẪM ĐỊNH DỰ ÁN Dự án đầu tư sử dụng các loại vốn nhà nước sau đây phải được cơ quan có thẫm quyền thẫm định chấp thuận:  1.Vốn ngân sach nhà nước  2.Vốn tín dụng đầu tư phát triển của NN  3.Vốn tín dụng do NN bảo lãnh  4.Vốn phát triển của doanh nghiệp NN  5. Vốn của TCT ĐT và KD NN 4/21/2014 8
 9. CƠ QUAN THẪM ĐỊNH DỰ ÁN  1.Cơ quan có thẫm quyền quyết định sử dụng ngân sách nhà nước đ/v dự án sử dụng ngân sách nhà nước  2.Ngân hàng Pháttriển Việtnam đ/v dự án hưởng tín dụng đầutư phát triển của NN  3.Bộ Tài chính đ/v dự án sử dụng vốn tín dụng được nhà nước bảo lãnh 4/21/2014 9
 10. CƠ QUAN THẪM ĐỊNH (tt)  4.Hội Đồng Quản trị hoặc Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước đ/v dự án sử dụng vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước  5.Tổng Công ty ĐT và KD vốn NN thẫm định các dự án theo thẫm quyền  6.Cơ quan thẫm định có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận sử dụng vốn NN 4/21/2014 10
 11. NỘI DUNG THẪM ĐỊNH  1.Phù hợp với chiến lược,qui hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH KT-  2.Sự phù hợp của việc DT KD vốn NN; mục tiêu, hiệu quả, phương thức quản lý  3.Phù hợp với chính sách hổ trợ (nếu có)  4.Tiến độ thực hiện, thời hạn của dự án  5.Khả năng thu hồi vốn, trả vốn vay  6.Hiệu quả tài chính, hiệu quả KT-XH KT- 4/21/2014 11
 12. III.ĐẦU TƯ VÀO TỔ CHỨC K.T  1.Vốn nhà nước đầu tư vào tổ chức kinh tế được thực hiện thông qua Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước  2.Chính phủ qui định tổ chức, hoạt động của TCT ĐT và KD Vốn nhà nước 4/21/2014 12
 13. IV.ĐẦU TƯ CÔNG ÍCH  1.Nhà nước đầu tư vào sản xuất, cung ứng sản phẩm ,dịch vụ công ích qua các hình thức giao kế hoạch, đặt hàng, hoặc đấu thầu  2.Tổ chúc, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng tham gia sản xuất,cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, trừ trường hợp đặc biệt do CP quiđịnh 4/21/2014 13
 14. V.ĐẦU TƯ BẰNG VỐN TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN  1.Dự án đầu tư thuộc một số ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn có hiệu quả kinh tế xã hội, có khả năng hòan trả vốn vay, được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước  2.Dự án vay vốn phải được tổ chức cho vay thẫm định và chấp thuận phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay trước khi đầu tư 4/21/2014 14
 15. ĐẦU TƯ BẰNG VỐN TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN (tt)  3.Chính phủ qui định cụ thể về chính sách hổ trợ đầu tư từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, danh mục các đối tượng được vay, và điều kiện tín dụng trong từng thời kỳ 4/21/2014 15
 16. VI.ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC  1.Khái niệm  2.Tổ chức, cá nhân được giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có trách nhiệm bảo toàn, phát triển và sửdụng vốn có hiệuquả  3.Tổ chức, cá nhân đại diện trực tiếp cho chủ sở hữu vốn nhà nước, đại diện cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp họatđộng theo qui định của Luật Doanh nghiệp 4/21/2014 16
 17. VII.THAY ĐỔI NỘI DUNG DỰ ÁN  1.Chủ đầu tư phải giải trình rõ lý do , nội dung thay đổi, trình cơ quan có thẫm quyền quyết định đầu tư xem xét,q.định.  2.Sau khi được cơ quan nhà nước chấp thuận thay đổi nội dung dự án, chủ đầu tư mới được lập, tổ chúc thẫm tra và trình duyệt dự án theo qui định. 4/21/2014 17
 18. VIII.HOÃN, ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ DỰ ÁN  1.Dự án bị hoãn, đình chỉ, hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:  *Sau 12 tháng từ ngày có quyết định đầu tư, chủ đầu tư không triển khai dự án mà không có chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẫm quyền  *Thay đổi mục tiêu dự án không được cơ quan có thẫm quyền cho phép.  2.Cơ quan quyết định hoãn, đình chỉ, hủy bỏ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 4/21/2014 18
 19. TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION (SCIC) 4/21/2014 19
 20. Quyế đị 151/2005/QĐ- Quyết định 151/2005/QĐ- TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 4/21/2014 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2