intTypePromotion=3

Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
183
lượt xem
29
download

Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh; một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

 1. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ BÀI GIẢNG PHÒNG CHỐNG ĐỊCH TIẾN CÔNG HỎA LỰC  BẰNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO   GIẢNG VIÊN Trung tá: Đoàn Quang Thương Tháng 10 năm 2010
 2. Ngµy Th¸ng 8 N¨m 2010 Phª duyÖt Cña Tr­ë ng  bé  m«n             1. Phª duyÖt g i¸o  ¸n:      M«n g i¸o  dô c  qp ­ AN          Bµi:  Phßng  c hè ng  ®Þc h tiÕn c «ng  ho ¶ lùc  b»ng  vò  khÝ c «ng  ng hÖ c ao Cña §/C §oµn Quang Th­¬ng- Tæ bé m«n c«ng t¸c QP-AN               2. §Þa ®iÓm phª duyÖt. a.Th«ng qua t¹i: Phßng häp TTGDQP- håi ngµy th¸ng 8 n¨m 2010 b. Phª duyÖt t¹i: Khoa gi¸o viªn chinh trÞ- håi ngµy th¸ng 8 n¨m 2010              3. Né i dung  phª duyÖt.                   a. PhÇn néi dung cña gi¸o ¸n: B¶o ®¶m néi dung, ®óng theo qui ®Þnh.                   b. PhÇn thùc h»nh gi¶ng d¹y: Gi¶ng d¹y ®óng néi dung, ®óng thêi gian, duy tr×chÆt chÏ nÒ nÕp, qu©n sè.             4. KÕt luËn . §ång ý ®· chuÈn bÞ, gi¶ng d¹y theo kÕ ho¹ch.                                                                                               Tr­ë ng  Bé  M«n                                                                                                        ( §∙ ký)                                                                                           Trung  t¸: §µo  v¨n Thµnh
 3. NỘI DUNG I.  KHÁI  NIỆM,  ĐẶC  ĐIỂM,  THỦ  ĐOẠN  ĐÁNH  PHÁ  VÀ  KHẢ  NĂNG  SỬ  DỤNG  VŨ  KHÍ  CÔNG  NGHỆ  CAO CỦA ĐỊCH TRONG CHIẾN TRANH. II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ĐỊCH TIẾN  CÔNG  HỎA  LỰC  BẰNG  VŨ  KHÍ  CÔNG  NGHỆ  CAO. 
 4.     I.   KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, THỦ ĐOẠN ĐÁNH PHÁ  VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ  CAO CỦA ĐỊCH TRONG CHIẾN TRANH. 1. Khái niệm. 2. Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao. 3.  Thủ  đoạn  đánh  phá  và  khả  năng  sử  dụng  vũ khí CNC củ địch trong chiến tranh.
 5. Vũ  khí  công  nghệ  cao  (VKCNC),  vũ  khí  được  nghiên cứu, thiết kế, chế  1. Khái  tạo dựa trên những thành  niệm “Vũ  tựu  của  cuộc  cách  mạng  khí công  khoa  học  và  công  nghệ  nghệ cao” hiện  đại,  có  sự  nhảy  vọt  về  chất  lượng  và  tính  năng kỹ­chiến thuật. 
 6.  * Qua khái niệm trên nên hiểu ­   Vũ khí được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo: Dùa trªn nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹ng KHCN hiÖn ®¹i trªn c¸c lÜnh vùc: La de, hçng ngo¹i, ®iÖn tö ,®iÒu kiÓn häc, tù ®éng ho¸, CNTT, vËt liÖu míi.  ­   Có sự nhảy vọt về chất lượng và tính năng kỹ­ chiến thuật * Vũ khí CNC gồm:  + Vũ khí dẫn đường chính xác, + Vũ khí năng lượng định hướng,  + Vũ khí tác chiến điện tử,  + Vũ khí hàng không vũ trụ,  + Vũ khí thông minh ….
 7. “Tiến  công  đường  không  quy  mô  lớn, sử dụng tối đa máy bay ném bom  chiến  lược,  tên  lửa  hành  trình,…tập  trung  đánh  vào  các  mục  tiêu  có  ý  nghĩa  chiến  lược,  gây  thiệt  hại  nặng  Khái     niệm: cho  đối  phương  ở  một  khu  vực  hoặc   “Tiến  công  đường  không  cùng  lúc  ở  nhiều  khu  vực,  nhằm  thực  chiến lược”  hiện  ý  đồ  chiến  lược  và  làm  thay  đổi  tương  quan  lực  lượng  có  lợi  cho  bên  tiến  công.  Tiến  công  đường  không  chiến  lược  có  thể  tiến  hành  ngay  thời  kỳ đầu và trong quá trình chiến tranh”.
 8.                                                                                                         * Tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao, là  biện pháp tác chiến chiến lược, phương thức tiến  hành chiến tranh mới của địch:     ­ Sử dụng tổng hợp các loại hỏa lực, nòng cốt là KQ, TL  hành trình     ­ Mục đích: tiêu hao, tiêu diệt, phá hủy tiềm lực chiến  tranh của đối phương.     ­ Mục tiêu hoặc hệ thống mục tiêu có giá trị chiến lược     ­ Lấy việc làm tan rã ý chí, khuất phục đối phương là  chính
 9. 2. Đặc điểm vũ khí CNC ­  Điện tử hoá ­ Tàng hình hoá ­ Thông minh hoá ­  Độ chính xác cao ­ Uy lực sát thương lớn ­ Tốc độ bắn, tốc độ  cơ động nhanh ­ Tầm bắn, tầm hoạt động xa ­ Đa năng
 10. Ví dụ:   Một số loại phương tiện vũ  khí CNC  tham gia TCHL
 11. Máy bay ném bom chiến lược B­1 Có thể mang tổng cộng 60.780kg bom, tên lửa: tên  lửa AGM ­69SRAM, AGM­86B ALCM; bom hạt nhân  B­28, B­34, B­61, B83 và bom thường loại MK­82,  MK­84. Nếu mang bom thường, mang được 84 bom  loại 230kg 
 12. B2:  Trần  bay  15.240m.  Tầm  bay:  11.765km.  (18.532km  khi  có  tiếp  dầu). Thời gian bay liên tục 3,3  giờ,  không  cần  tiếp  dầu.  Kíp lái: 2 người Mang  tối  đa  22.680kg  bom:  80  bom  MK82,  36  bom M117, 80 bom MK62,  16  quả  đạn  liên  hợp  và  8  tên lửa phòng không.  Có thể mang bom mẹ con  (1.280  đạn  chống  tăng)  phóng từ độ cao 10.000m. 
 13.       Máy bay ném bom chiến lược B­52 Tầm bay (max):16.093km. Tốc độ (max): 1.000 km/h. Trang bị: 1 pháo 20mm 6 nòng;  Mang  27.000kg  bom,  tên  lửa  đối  đất  và  tên  lửa  hành  trình  (2.268kg  bom  thường  hoặc  bom  hạt  nhân,  20  tên  lửa  AGM­86  ALCM,  8  tên  lửa  AGM­ 69).
 14.                      Máy bay chiến thuật F/A­18F của Mỹ  F­5E của Mỹ  F­117A của Mỹ  A­10 của Mỹ 
 15. Máy bay AH­1 Máy bay AH­64
 16.                  Tàu sân bay CV­63
 17. Tàu khu trục phóng  tên lửa Tomahawhs Tàu ngầm Phóng tên      lửa Tomahawk
 18.                                       Tên lửa hành trình AGM­86 Tên lửa K­Đ    tầm  ngắn  AS­30 LASER
 19. Tên  lửa  đất  đối  đất  DF­3  Tên lửa hành trình Tô­ma­hốc
 20.                               Bom JDAM của Mỹ  GBU­28B của Mỹ  BLU­82 Daisy Cutter của Mỹ  MOAB của Mỹ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản