intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
462
lượt xem
84
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - Mô tả vấn đề nghiên cứu có nội dung trình bày về cách xác định vấn đề nghiên cứu, xác định tên đề tài nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Mô t v n đ nghiên c u<br /> CÁC N I DUNG C A MÔ T V N Đ NGHIÊN C U (Đ T V N Đ )<br /> <br /> 1. 2. 3. 4. 5. 6.<br /> <br /> Xác đ nh v n đ nghiên c u Xác đ nh tên đ tài nghiên c u Ý nghĩa c a đ tài M c tiêu nghiên c u Câu h i nghiên c u Gi thi t nghiên c u<br /> 1<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Mô t v n đ nghiên c u<br /> 1. XÁC Đ NH V N Đ NGHIÊN C U (Research Problem)<br /> <br /> Đ t v n đ (t i sao ch n v n đ này?) 1. Đ ti n hành m t đ tài nghiên c u, c n ph i xác đ nh m t v n đ c th mà nghiên c u c a b n t p trung vào. 2. Các bư c ti p theo trong nghiên c u s thay đ i tùy thu c vào v n đ mà b n l a ch n.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Mô t v n đ nghiên c u<br /> 1. XÁC Đ NH V N Đ NGHIÊN C U (Research Problem)<br /> <br /> Làm sao xác đ nh đư c v n đ nghiên c u? 1. Xác đ nh lĩnh v c quan tâm và ưu tiên 2. T m quan tr ng c a v n đ 3. M c đ nh hư ng c a v n đ c n nghiên c u đ n xã h i 4. S b c thi t c a nhu c u hi u bi t và các ki n th c đ gi i quy t v n đ D a trên kinh nghi m cá nhân, quan sát th c ti n, các ngu n thông tin, m c đ nh y c m v.v<br /> 3<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Mô t v n đ nghiên c u<br /> 1. XÁC Đ NH V N Đ NGHIÊN C U (Research Problem)<br /> <br /> Nguyên t c: ĐI T Đ N C TH<br /> <br /> R NG Đ N H P, T NG QUÁT<br /> <br /> 1. Xác đ nh lĩnh v c quan tâm và ưu tiên: Giá th trư ng b t đ ng s n, nhà đ t. 2. T m quan tr ng c a v n đ : là v n đ “nóng”, mang tính th i s . 3. M c đ nh hư ng đ n xã h i: t n t i nhi u v n đ v chính sách, qu n lý, th trư ng, khách hàng. 4. Ch n l a góc đ nghiên c u: chính sách, qu n lý, th trư ng, doanh nghi p, ngư i tiêu dùng…<br /> 4<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> B t đ ng s n<br /> <br /> Giá c th trư ng b t đ ng s n<br /> <br /> Các v n đ liên quan<br /> <br /> C u b t đ ng s n? Cung b t đ ng s n? Giá c th trư ng b t đ ng s n? Chính sách qu n lý b t đ ng s n? V n đ u tư b t đ ng s n? Khác<br /> <br /> Lo i s n ph m BĐS nào? Lo i khách hàng BĐS nào? Cân đ i cung c u c a th trư ng? Chính sách tương ng? V n đ u tư lo i s n ph m BĐS? Khác CH N V N Đ NÀO ĐÂY???<br /> <br /> Căn h CC cao c p, nhà, đ t n n? Giàu, trung lưu, thu nh p th p? Th a, thi u, đâu, hi n tr ng? Chính sách c a NN, c a DN? M c giá, các y u t h? Khác<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2