intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 8

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
86
lượt xem
10
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 8 - Nhập và xử lý dữ liệu nhằm hướng dẫn sinh viên cách nhập liệu, xử lý và phân tích dữ liệu; các kỹ thuật phân tích dữ liệu mang tính khám phá; cách sử dụng bảng chéo và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 8

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Bài 8. Nh p và x<br /> <br /> lý d<br /> <br /> li u<br /> <br /> Môn h c: Phương pháp nghiên c u kinh t Khoa Kinh t Phát tri n Đ i h c Kinh T TP. H Chí Minh<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> 8.1 Gi i thi u<br /> Nh m hư ng d n sinh viên cách: o Cách nh p li u, x lý và phân tích d li u. o Các k thu t phân tích d li u mang tính khám phá (exploratory data analysis). o Cách s d ng b ng chéo (cross-tabulation) đ tr c nghi m m i quan h gi a các bi n phân lo i (categorical variables). o Cách s d ng các th ng kê phân tích tr c nghi m gi thi t.<br /> 2<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> 8.2 Quy trình phân tích d<br /> Hình 8.1 Các bư c khám phá, tr c nghi m và phân tích trong quá trình nghiên c u<br /> L p đ cương NC Thu th p và chu n b d li u<br /> <br /> li u<br /> Xác đ nh l i gi thi t Th hi n tr c quan d li u<br /> <br /> K ho ch phân tích sơ kh i<br /> <br /> Phân tích và di n gi i d li u<br /> Phân tích mô t các bi n s L p b ng chéo cho các bi n s Trình bày d li u (histogram, boxplots, Pareto, stemand-leaf, AID, etc.) Phân tích d li u<br /> <br /> Tr c nghi m gi thi t<br /> <br /> Báo cáo nghiên c u<br /> <br /> Ra quy t đ nh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> 8.3 Nh p s li u<br /> 8.3.1 Cách b trí d tính o M c tiêu: li u trên máy<br /> <br /> n Nh m t o đi u ki n thu n ti n cho vi c nh p li u n Nh m t o s thu n l i cho vi c ch nh s a d li u<br /> <br /> 4<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> 8.3 Nh p s li u<br /> o Th c hi n:<br /> n Nguyên t c chung: đ t tên bi n ng n g n, vi t t t (ti ng Vi t không d u ho c ti ng Anh). Tên bi n nên đư c đ t theo quy đ nh. Dùng Excel: d thao tác và ch nh s a, không gian lưu tr h n ch , công c th ng kê và kinh t lư ng không đ cho phân tích. Dùng SPSS: không gian lưu tr g n như không h n ch , công c th ng kê và kinh t lư ng phát tri n đ y đ cho nhu c u phân tích. Khai báo d li u b t bu c, m t th i gian.<br /> 5<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2