intTypePromotion=3

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 3 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
31
lượt xem
2
download

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 3 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 3: Thiết bị đập nón” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu nguyên lý; cấu tạo, phân loại; vận hành; tính toán thông số cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 3 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH &<br /> THI T B SILICAT 1<br /> <br /> CHÖÔNG 3<br /> <br /> THIEÁT BÒ ÑAÄP NOÙN<br /> <br /> B môn V t li u Silicat<br /> Khoa Công Ngh V t Li u<br /> i h c Bách Khoa Tp. H Chí Minh<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-1<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> (b), (c) : ho c quanh i m c<br /> nh v ch ra m t nón.<br /> Góc t o b i ư ng th ng<br /> v i ư ng sinh c a:<br /> <br /> Nguyên t c làm vi c: v t li u b nén ép, k t h p v i<br /> u n, mài gi a b m t trong c a nón ngoài c<br /> nh<br /> v i b m t ngoài c a nón trong quay liên t c.<br /> V t li u b ép, u n v ra i d n xu ng phía dư i và<br /> ra ngoài theo máng tháo.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Nón trong : α1 = 8 – 100,<br /> Nón ngoài: α2 = 17 – 200.<br /> <br /> Nguyên t c làm vi c c a máy<br /> p nón g n gi ng v i máy p<br /> hàm.<br /> <br /> O O1<br /> <br /> c<br /> THI T B<br /> <br /> 3-2<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> ư c dùng p thô (i=3-8), trung bình và nh (i=620) v t li u r n.<br /> <br /> a<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> (a) Khi nón trong chuy n<br /> ng,<br /> tr c nón trong quay quanh tr c<br /> nón ngoài v ch ra m t tr<br /> <br /> Sau n a chu kỳ u, b m t<br /> ngoài c a nón trong g n b<br /> m t trong c a nón ngoài: v t<br /> li u b<br /> p.<br /> <br /> b<br /> P NÓN<br /> <br /> 3-3<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-4<br /> <br /> 1<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> Sau n a chu kỳ sau: b m t hai nón xa nhau, v t li u p xong<br /> ư c tháo ra. Cùng th i gian này, v t li u vùng<br /> i x ng b<br /> p.<br /> Máy p nón làm vi c liên t c trong m t vòng quay. Khác so v i<br /> máy p hàm th c làm vi c n a vòng quay<br /> Năng su t.<br /> Ưu i m:<br /> Năng lư ng tiêu hao cho 1 ơn v s n ph m nh , vì máy v a nén<br /> ép v a u n, chà v t li u.<br /> Kích thư c s n ph m<br /> <br /> ng<br /> <br /> u.<br /> <br /> Năng su t cao, không có t i tr ng<br /> <br /> ng, Làm vi c êm, liên t c.<br /> <br /> Khuy t i m:<br /> C u t o ph c t p, cao, khó s a ch a,<br /> Không<br /> <br /> t ti n.<br /> <br /> 1-MÁY<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> Theo k t c u máy:<br /> 1-Máy p nón tr c treo (nón d c)<br /> 2-Máy p nón tr c l ch tâm (nón d c, g p khúc)<br /> 3-Máy p nón tr c công-xôn (nón tho i thuôn),<br /> Theo c trưng k thu t, nhi m v :<br /> Lo i máy<br /> <br /> p nón<br /> <br /> Năng su t<br /> (T n/gi )<br /> <br /> p nón l n (a,b)<br /> p nón trung bình<br /> p nón nh (c)<br /> <br /> 3-5<br /> <br /> P NÓN TR C TREO<br /> <br /> 45 – 1500<br /> 50 – 800<br /> 13 - 300<br /> THI T B<br /> <br /> 1-MÁY<br /> <br /> Kích thư c v t<br /> li u n p (mm)<br /> 300 – 1500<br /> 75 – 380<br /> 30 – 150<br /> <br /> Kích thư c s n<br /> ph m (mm)<br /> 75 – 220<br /> 15 – 30<br /> 3 – 15<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3-6<br /> <br /> P NÓN TR C TREO<br /> <br /> Giá máy 1 l p ch t v i nón ngoài c<br /> <br /> 5<br /> <br /> nh 2 b ng bu-lông.<br /> <br /> Trên nón ngoài có n p 4 và tr c 5. tr c 5 l p c ng v i<br /> nón trong 6 nh tr c 7, có m t u t a vào ng l ch tâm 8.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> p nón ư c phân lo i như sau:<br /> <br /> p v t li u quánh d o, d b ngh n máy.<br /> THI T B<br /> <br /> 6<br /> <br /> Máy<br /> <br /> 3<br /> <br /> B m t làm vi c c a hai nón có b c t m lót b ng thép Mn.<br /> <br /> 1<br /> 8<br /> <br /> ng l ch tâm 8 g n ch t vào h th ng bánh răng và tr c<br /> ngang ư c truy n<br /> ng t<br /> ng cơ.<br /> Khi tr c ngang quay, làm ng l ch tâm 8 cùng tr c nón 7<br /> quay theo quanh m t i m c<br /> nh. Do ó b m t ngoài c a<br /> nón trong khi g n, khi xa v i b m t trong c a nón ngoài.<br /> <br /> 1- Giá máy<br /> 2- Nón ngoài<br /> 3-Tr c nón ngoài 4- N p máy<br /> 5- tr c<br /> 6- Nón trong<br /> 7- Tr c nón trong<br /> 8- ng l ch tâm<br /> THI T B<br /> <br /> Khi hai b m t nón g n nhau: v t li u b<br /> p. Khi hai nón xa<br /> nhau: tháo li u. Kích thư c h t i u ch nh ư c.<br /> P NÓN<br /> <br /> 3-7<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2-MÁY<br /> <br /> 2-MÁY<br /> <br /> P NÓN L CH TÂM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tr c nón ngoài c<br /> <br /> 1<br /> <br /> nh 1 ư c l p c ng vào hai<br /> <br /> hình côn 2<br /> <br /> Nón trong 3 có tr c l ch tâm và song song v i tr c 1<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> ng l ch tâm 4 l p c ng v i tr c nón trong và h bánh răng 6,7 và<br /> tr c quay 8.<br /> <br /> 5<br /> 66<br /> <br /> P NÓN L CH TÂM<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> <br /> Do ó, khi ng cơ v n hành tr c nón trong v ch nên m t tr khi g n<br /> khi xa v i b m t trong nón ngoài. Nên v t li u khi b<br /> p, khi tháo<br /> li u.<br /> <br /> 8<br /> 1-tr c nón ngoài 6,7-bánh răng<br /> <br /> Máy ư c dùng<br /> <br /> 2- đ hình côn<br /> <br /> Có ưu i m:<br /> <br /> 8-tr c quay<br /> <br /> Chi u cao máy gi m so v i máy tr c treo vì ng l ch tâm chuy n vào<br /> trong nón trong.<br /> Năng su t cao vì l c tác d ng lên toàn b chi u cao v t li u.<br /> <br /> 3-nón trong<br /> 4- ng l ch tâm, 5-nón ngoài<br /> THI T B<br /> <br /> 3-MÁY<br /> 15<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2<br /> 8<br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3-10<br /> <br /> P NÓN TR C CÔNG-XÔN.<br /> <br /> Nón trong có d ng d c thoai tho i<br /> Mi ng máy là rãnh có d c h p.<br /> <br /> 13<br /> 5<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> Máy dùng p trung bình và nh , ư c dùng p l n hai. Kích thư c v t<br /> li u vào máy kho ng 30–75 mm. M c<br /> p nghi n i có th t i 15-20.<br /> Máy này khác v i 2 lo i trên :<br /> <br /> 12<br /> 11<br /> 14<br /> <br /> 16<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> 3-MÁY<br /> <br /> P NÓN TR C CÔNG-XÔN<br /> 9<br /> <br /> p thô và trung bình v t li u r n.<br /> <br /> 6<br /> <br /> V t li u di chuy n trong máy nh l c ly tâm, hai lo i trên nh tr ng l c.<br /> <br /> 3<br /> 7<br /> <br /> Tr c nón 1 mang nón trong 2 g n vào ng l ch tâm 3.<br /> <br /> 1: Tr c nón trong 10. Nón ngoài<br /> 2: Nón trong<br /> 11. Vành ngoài<br /> 3: ng l ch tâm<br /> 12. Ren i u ch nh lên xu ng<br /> 4:<br /> 13. Giá máy<br /> 5. 6 : Bánh răng<br /> 14. Lò xo an toàn<br /> 7: Thanh truy n<br /> 15. C a n p li u<br /> 8:<br /> 16. C a tháo li u<br /> 9: ĩa phân ph i n p li u<br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> ng l ch tâm l p v i<br /> ng cơ.<br /> <br /> 4, kh p v i bánh răng 5,6 truy n chuy n<br /> <br /> ng t<br /> <br /> Khi thanh truy n 7 quay, ng l ch tâm cùng tr c 1 mang nón trong 2 quay quanh<br /> i mc<br /> nh.<br /> 4 ch<br /> <br /> tr ng lư ng c a ng l ch tâm và bánh răng.<br /> <br /> Toàn b tr ng lư ng c a tr c, nón trong ư c<br /> 3-11<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> b ng<br /> <br /> c u 8.<br /> 3-12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3-MÁY<br /> <br /> P NÓN TR C CÔNG-XÔN.<br /> <br /> 3-MÁY<br /> <br /> Khi g p v t li u c ng, lò xo 14 b<br /> nén l i. Vòng<br /> cùng nón ngoài<br /> nâng lên, v t li u l tháo ra<br /> ngoài.<br /> Sau ó, vòng<br /> và nón ngòai<br /> dư i tác d ng c a lò xo tr l i v<br /> trí cũ.<br /> Nón ngoài 10 ư c i u ch nh<br /> b ng ren 12<br /> t o khe h c a<br /> l tháo li u ( i u ch nh sp).<br /> Vành ngoài 11 liên k t v i giá<br /> máy 13 b ng các lò xo 14.<br /> THI T B<br /> <br /> Như v y, lò xo m b o an toàn<br /> cho máy khi v n hành.<br /> V t li u n p vào c a 15, khi qua<br /> ĩa 9 s vào khu v c p.<br /> <br /> Ưu i m<br /> - Kích thư c s n ph m<br /> <br /> ng u hơn vì gi a hai nón có khu v c<br /> song song (nón tho i không g p khúc).<br /> <br /> - Năng su t cao.<br /> -M c<br /> <br /> p nghi n l n (<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-13<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> p trung bình, nh ).<br /> <br /> - B n và an toàn nh có h th ng lò xo.<br /> <br /> Khuy t i m<br /> - C u t o ph c t p.<br /> - Giá thành<br /> <br /> t, khó s a ch a<br /> <br /> - Công su t th p do<br /> <br /> GI I THI U MÁY<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN TR C CÔNG-XÔN.<br /> <br /> p nh .<br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> GI I THI U MÁY<br /> <br /> 3-15<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-14<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-16<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÍNH TOÁN THI T K CƠ B N<br /> (máy<br /> <br /> p nón d c,<br /> <br /> TÍNH TOÁN THI T K CƠ B N<br /> <br /> p thô)<br /> <br /> (máy<br /> <br /> Năng su t: dùng cho trư ng h p máy có tr c nón<br /> trong và ngoài song song nhau, ho c hai tr c t o nhau<br /> m t góc 2 – 30.<br /> <br /> D1<br /> d1 e e<br /> H<br /> <br /> α2<br /> <br /> b<br /> <br /> a+s<br /> <br /> a<br /> <br /> Sau m t vòng quay c a tr c nón trong, v t li u tháo ra<br /> kh i máy là m t kh i vành khăn có ti t di n F hình thang.<br /> <br /> F =h<br /> <br /> G i d là kích thư c v t li u sau khi nghi n, vì e nh có<br /> th xem a+2e = a+e = d, nên: Dc = D2 - d<br /> <br /> s=2e<br /> <br /> V y th tích v t li u tháo ra sau m t vòng quay c a máy<br /> là:<br /> V = πDcF = π(D2 – d)dh<br /> <br /> D2<br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 3-17<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> p nón d c,<br /> <br /> Chi u cao h c t v t li u tháo:<br /> <br /> (máy<br /> <br /> p thô)<br /> h=<br /> <br /> 2e<br /> tgα1 + tgα 2<br /> <br /> 2e<br /> tg α 1 + tg α 2<br /> Khi tr c nón trong quay n vòng/phút v t li u có kh i<br /> lư ng riêng ρ t n/m3, h s tơi ϕ, thì năng su t kh i<br /> lư ng máy p Q t n/gi là: Q = 60Vnρϕ<br /> ϕ<br /> 2e<br /> Q = 60πnρϕ(D 2 − d )d<br /> tgα1 + tgα 2<br /> e<br /> Q = 377nρϕ(D 2 − d )d<br /> tgα1 + tgα 2<br /> e<br /> N u xem Dc = D2 năng su t máy là: Q = 377nϕρD 2 d<br /> tgα1 + tgα 2<br /> P NÓN<br /> <br /> 3-18<br /> <br /> p nón d c,<br /> <br /> p thô)<br /> <br /> Tính s vòng quay nón n (vòng/phút)<br /> <br /> V y th tích m3 c a kh i v t li u: V = π (D 2 − d )d<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> TÍNH TOÁN THI T K CƠ B N<br /> <br /> TÍNH TOÁN THI T K CƠ B N<br /> (máy<br /> <br /> (a + s) + a<br /> 2a + 2e<br /> =h<br /> = h(a + e)<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> Dc = D2–(a+2e)<br /> <br /> α1 α2<br /> <br /> h<br /> d2<br /> <br /> p thô)<br /> <br /> G i Dc là ư ng kính trung bình c a kh i v t li u hình<br /> vành khăn:<br /> <br /> h<br /> <br /> α1<br /> <br /> p nón d c,<br /> <br /> 3-19<br /> <br /> Tương t như máy p hàm, nghĩa là chi u cao h<br /> 1 2<br /> t do ra kh i máy là:<br /> <br /> h=<br /> <br /> th i gian rơi là:<br /> <br /> 2h<br /> t=<br /> g<br /> <br /> 2<br /> <br /> v t li u rơi<br /> <br /> gt<br /> <br /> Trong m t vòng quay c a nón có 2 giao<br /> ng, m t sang trái và<br /> m t sang ph i. Th i gian th c hi n m t giao ng là: t = 1 60 = 30<br /> i u ki n máy làm vi c t t nh t là:<br /> hay<br /> <br /> n =<br /> <br /> g<br /> = 30<br /> 2h<br /> <br /> 2 h 30<br /> =<br /> g<br /> n<br /> <br /> 981 ( tg α 1 + tg α 2 )<br /> = 470<br /> 2 * 2e<br /> THI T B<br /> <br /> P NÓN<br /> <br /> 2 n<br /> <br /> tg α 1 + tg α<br /> e<br /> <br /> n<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3-20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản