intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê kinh tế - Chương 9: Chỉ số

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
105
lượt xem
7
download

Bài giảng Thống kê kinh tế - Chương 9: Chỉ số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ số là một loại số tương đối đặc biệt nhằm nghiên cứu biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội phức tạp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố có mối quan hệ tích số. Nội dung chương 9 sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ khái niệm, phân loại chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê kinh tế - Chương 9: Chỉ số

 1. 21/01/2015 KHÁI NIỆM  Chỉ số là gì?  là một loại số tương đối đặc biệt nhằm nghiên cứu biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội phức tạp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố có mối quan hệ tích số CHỈ SỐ 2 PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI  Căn cứ vào phạm vi tính toán  Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu thống kê:  Chỉ số cá thể: là những chỉ số biểu hiện biến động của  Chỉ số của chỉ tiêu khối lượng: là chỉ số biểu hiện sự biến từng phần tử, từng đơn vị cá biệt trong tổng thể nghiên động của các chỉ tiêu khối lượng. cứu  Chỉ số của chỉ tiêu chất lượng: biểu hiện biến động của  Chỉ số tổng hợp: biểu hiện biến động của tất cả các đơn các chỉ tiêu chất lượng. vị, các phần tử của tổng thể nghiên cứu. 3 4 1
 2. 21/01/2015 PHÂN LOẠI MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU THÖÔØNG SÖÛ DUÏNG: p : GIAÙ CAÛ  Căn cứ vào tác dụng của chỉ số: q : KHOÁI LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM Z : GIAÙ THAØNH  Chỉ số phát triển: biểu hiện biến động của hiện tưượng 5 qua thời gian W: NAÊNG SUAÁT LAO ÑOÄNG  Chỉ số không gian: biểu hiện sự biến động của hiện 0 : KYØ GOÁC tưượng qua những không gian khác nhau. 1: KYØ BAÙO CAÙO  Chỉ số kế hoạch: biểu hiện các nhiệm vụ kế hoạch hay T : LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG tình hình thực hiện D : DIEÄN TÍCH TROÀNG TROÏT  Chỉ số thời vụ: biểu hiện tính chất và mức biến động thời N : NAÊNG SUAÁT THU HOAÏCH vụ. L : TIEÀN LÖÔNG 6 CHỈ SỐ CÁ THỂ CHỈ SỐ TỔNG HỢP  Khái niệm: phản ánh sự biến động của từng phần  Kháiniệm: phản ánh sự biến động của toàn bộ tử, từng đơn vị cá biệt. các đơn vị, phần tử trong tổng thể nghiên cứu  Công thức p1  Chỉ số cá thể chất lượng(giá) : i p  ;  p  p1  p0  Xét ví dụ p0 q1  Chỉ số cá thế số lượng (lượng) : i  ; q  q1  q0 với p1, q1 là mức độ kỳ nghiên cứu; q q0 p0, q0 là mức độ ở kì gốc với p1, q1 là mức độ kỳ nghiên cứu;  Đơn vị: (lần) hoặc (%) p0, q0 là mức độ ở kì gốc 7 8  Đơn vị: (lần) hoặc (%) 2
 3. 21/01/2015 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY X NĂM  Yêu cầu: Nhận xét sự biến động về giá xuất 2001 VÀ 2002 khẩu nói chung của doanh nghiệp N¨m 2001 N¨m 2002 MÆt hµng Gi¸ xuÊt Lượng xuất Gi¸ xuÊt Lượng xuất  Cần giải quyết 2 vấn đề: khÈu ($/t) khẩu (t) khÈu ($/t) khẩu (t)  Tổng hợp giá cả của 3 loại hàng hoá khác A 560 3000 545 2400 nhau  Xét riêng sự biến động của giá (không lẫn B 710 1500 710 1600 biến động của lượng xuất khẩu) 9 10 C 1130 1200 1150 1600 13.3.1.2 CHỈ SỐ TOÅNG HÔÏP GIAÙ COÙ TROÏNG SOÁ (QUYEÀN SOÁ): *CAÙC COÂNG THÖÙC KHAÙC ÑEÅ TÍNH CS TOÅNG HÔÏP VEÀ GIAÙ:  p1q 0  p1q 1  p1q 1  p1q 1  p1q 1 IP  (Laspeyres)(1) IP      p0 q 0  p0 q 1 p0 p q p q  p1q 1  1 1  1 1  p1q p1 p1 ip IP   p0 q p0 (CS TRUNG BÌNH ÑIEÀU HOAØ)  p1q 1 IP  (Paasche) (2) NEÁU ÑAËT: d1  p1q 1  p0 q 1  p1q 1 TRONG THÖÏC TEÁ NGÖÔØI TA THÖÔØNG DUØNG 1 Ip  COÂNG THÖÙC (2). thì d (neáu d1 tính baèng laàn)  1 THEO VÍ DUÏ TA COÙ: ip  p1q 1 39530 IP    1,077 = 107,7% 100  p0 q 1 36700 Ip   p1q 1   p0 q 1  39530  36700  2830 ng.ñ hoaëc d ( neáu d1 tính baèng %)  1 11 ip 12 3
 4. 21/01/2015 VÍ DUÏ:  p 1q 1 6050  7680  25800 39530 Ip     1,077  107,7% TRONG TRÖÔØNG HÔÏP KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN pq 6050 7680 25800 36700  1 1   ip 1,1 1,07 1,075 CUÛA HAI CS Laspeyres VAØ Paasche QUAÙ CHEÂNH LEÄCH, NGÖÔØI TA SÖÛ DUÏNG CHÆ SOÁ 1 1 Ip    1,077 GIAÙ Fisher: d1 0,153 0,194 0,653    ip 1,1 1,07 1,075  p 1q 0  p 1q 1 Ip    p 0q 0  p 0q1 100 100 Ip    1,077 d1 15, 3 19, 4 65, 3    ip 1,1 1,07 1,075 13 14 13.3.2 CS TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG: *CAÙC COÂNG THÖÙC KHAÙC ÑEÅ TÍNH CS TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG:  q 1p1 q Iq   q 0 p1 (Paashe) (1)  1 q 0 p0  q 1p0 q0  i q q 0 p0  q 1p Iq    Iq   q0p  q 0 p0  q 0 p0  q 0 p0  q 1p 0 (CS TRUNG BÌNH SOÁ HOÏC) Iq  (Laspeyres) (2)  q 0p 0 p0 q 0 NEÁU ÑAËT d0   p0 q 0 TRONG THÖÏC TEÁ NGÖÔØI TA THÖÔØNG DUØNG COÂNG THÖÙC (2) THEO VÍ DUÏ TA COÙ:  q 1p0 36700 thì Iq   i q d 0 (Neáu d0 tính baèng laàn) Iq    1, 359 laàn  q 0 p0 27000  i q d0  q 1p0   q 0 p0  36700  27000  9700 ng.ñ hoaëc Iq  (Neáu d0 tính baèng %) 15 100 16 4
 5. 21/01/2015 THEO VÍ DUÏ TREÂN TA COÙ:  i q q 0p 0 1,1  5000  1,2  6000  1,5  16000 Iq   * TRONG TRÖÔØNG HÔÏP KEÁT QUAÛ  q 0p 0 5000  6000  16000 TÍNH TOAÙN CUÛA HAI CS Laspeyres VAØ = 1,359 = 135,9 % Paasche QUAÙ CHEÂNH LEÄCH, NGÖÔØI TA I q   i q d 0 = 1,1x0,19+1,2x0,22+1,5x0,59 SÖÛ DUÏNG CS TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG Fisher: = 1,359 = 135,9%  q1p 0  q1p1 Iq    i qd 0 1,1  19  1,2  22  1,5  59  q 0p 0  q 0 p1 Iq   100 100  1,359  135,9% 17 18 GIAÛ SÖÛ COÙ GIAÙ CAÛ VAØ LÖÔÏNG HAØNG HOÙA TIEÂU THUÏ TAÏI MOÄT THÒ TRÖÔØNG NHÖ SAU: d 0= d 1= GIAÙ BAÙN LÖÔÏNG TEÂN p 1q 1 p 0q 1 iq  q1 ip  p1 p0 q 0 p 1q 1  p0 q 0 LEÛ ÑÔN VÒ HAØNG HAØNG q0 p0  p 1q 1 (ng.ñ) TIEÂU THUÏ TEÂN ÑÔN KYØ KYØ KYØ KYØ p0q0 A 6050 5500 1,1 1,1 0,19 0,153 HAØNG VÒ GOÁC BAÙO GOÁC BAÙO B 7680 7200 1,2 1,07 0,22 0,194 TÍNH (p0) CAÙO C 25800 24000 1,5 1,075 0,59 0,653 (q0) CAÙO (p1) (q1)  39530 36700 A kg 5,0 5,5 1000 1100 5000 B m 3,0 3,2 2000 2400 6000 C l 4,0 4,3 4000 6000 16000 19 20  27000 5
 6. 21/01/2015 13.4 VAÁN ÑEÀ CHOÏN QUYEÀN SOÁ (TROÏNG SOÁ) CHO CS TOÅNG * KHI DUØNG CS TOÅNG HÔÏP ÑEÅ BIEÅU HIEÄN BIEÁN HÔÏP: ÑOÄNG CUÛA CHÆ TIEÂU KHOÁI LÖÔÏNG THÌ QUYEÀN SOÁ * KHI DUØNG CS TOÅNG HÔÏP ÑEÅ BIEÅU HIEÄN BIEÁN ÑOÄNG THÖÔØNG LAØ CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG COÙ LIEÂN QUAN CUÛA CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG THÌ QUYEÀN SOÁ THÖÔØNG LAØ CHÆ TIEÂU KHOÁI LÖÔÏNG COÙ LIEÂN QUAN VAØ COÁ ÑÒNH ÔÛ KYØ VAØ COÁ ÑÒNH ÔÛ KYØ GOÁC. NGHIEÂN CÖÙU.  q 1p0 Iq   p1q 1  q 0 p0 IP   p0 q 1  q 1z0 Iq   z1q 1  q 0 z0 IZ   z0 q 1  T1W0 IT   w 1T1  T0 W0 Iw   w 0 T1  D1N 0 ID   N1D1  D0 N 0 IN   N 0 D1 vv.... vv.... 21 22  Ví dụ :giá và lượng bán của các mặt hàng qua hai kỳ Ví dụ 26: Các chỉ số cá thể về giá và lượng bán của các mặt hàng ở 2 kì Mặt hàng Đơn vị Giá bán (1000 đồng) Lượng bán Doanh thu (1000 đồng) Chỉ số cá thế (%) tính Kì gốc Kì báo cáo Kì gốc Kì báo Kì gốc Kì báo cáo Giá bán Lượng cáo bán A kg 50 45 1000 1100 A 50000 49500 90 110 B M 30 24 2000 2400 B 60000 57600 80 120 C L 40 40 4000 6000 C 160000 240000 100 150 Căn cứ vào tài liệu trên,chúng ta thực hiện tính các chỉ số nói Tính chỉ số chung về lượng bán và giá bán của các mặt hàng . lên biến động về giá bán và lượng bán cho từng mặt hàng và cho chung cho cả 3 mặt hàng. 23 24 6
 7. 21/01/2015 13.5 CHỈ SỐ KHOÂNG GIAN: VÍ DUÏ: 13.5.1 CHỈ SỐ TOÅNG HÔÏP GIAÙ CAÛ KHOÂNG GIAN: SO SAÙNH GIAÙ CAÛ GIÖÕA 2 ÑÒA PHÖÔNG A VAØ B:  p A (q A  q B ) CHÔÏ A CHÔÏ B I P( A / B)  TEÂN LÖÔÏNG GIAÙ ÑÔN LÖÔÏNG GIAÙ ÑÔN  p B (q A  q B ) HAØNG BAÙN VÒ(ñ) BAÙN VÒ(ñ) 13.5.2 CHỈ SỐ TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG KHOÂNG RA(kg) RA(kg) GIAN: SO SAÙNH KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG GIÖÕA 2 ÑÒA PHÖÔNG X 4800 2500 5200 2000 A VAØ B: Y 3000 1500 2000 2400 p q  p Bq B p A A qA  qB YEÂU CAÀU: SO SAÙNH GIAÙ CAÛ VAØ KHOÁI LÖÔÏNG  qAp HAØNG TIEÂU THUÏ CUÛA CAÙC MAËT HAØNG GIÖÕA 2 Iq ( A / B)   qBp 25 CHÔÏ A VAØ B. 26 GIAÙ TB 1kg MAËT HAØNG X: GIAÛI: 2500 x 4800  2000 x 5200 pX   2240ñ MAËT HAØNG X : (qA+qB) = 4800 + 5200 = 10000 4800  5200 Y : (qA+qB) = 3000 + 2000 = 5000 GIAÙ TB 1kg MAËT HAØNG Y: 1500 x 3000  2400 x 2000 2500x10000  1500x5000 325000 pY   1860ñ Ip   3000  2000 2000x10000  2400x5000 320000  q A p 4800x 2240  3000x1860  1,0156  101,56% I q( A / B )    q B p 5200x 2240  2000x1860  1,0627  106,27% TÖÙC LAØ GIAÙ CAÛ CHÔÏ A CAO HÔN CHÔÏ B LAØ 1,56%. TÖÙC LAØ LÖÔÏNG HAØNG HOÙA CHÔÏ A BAÙN RA NHIEÀU HÔN CHÔÏ B LAØ 6,27%. 27 28 7
 8. 21/01/2015  Ví dụ 27: Tài liệu về giá và lượng bán của một số mặt hàng tại hai thị trường 13.6 HEÄ THOÁNG CHÆ SOÁ (HTCS): Mặt Thị trường X Thị trương Y 13.6.1 KHAÙI NIEÄM: HTCS LAØ MOÄT DAÕY hàng Lượng hàng Giá bán Lượng Giá bán CAÙC C/S COÙ MOÁI LIEÂN HEÄ VÔÙI NHAU HÔÏP tiêu thụ (kg) (1000 đồng) hàng tiêu (1000 THAØNH MOÄT ÑAÚNG THÖÙC NHAÁT ÑÒNH. thụ (kg) đồng) CÔ SÔÛ ÑEÅ XAÂY DÖÏNG MOÄT HTCS LAØ DÖÏA VAØO CAÙC PHÖÔNG TRÌNH KINH TEÁ. A 8000 210 12000 190 B 60000 20 40000 25 VÍ DUÏ: TA COÙ PHÖÔNG TRÌNH KINH TEÁ: Chúng ta thực hiện phân tích sự khác biệt về giá và lượng bán DOANH THU = GIAÙ CAÛ  LÖÔÏNG HAØNG TIEÂU THUÏ pq = p  q ở hai thị trường khác nhau bằng phương pháp chỉ số. 29 30 TA COÙ HTCS TÖÔNG ÖÙNG: 13.6.2 TAÙC DUÏNG CUÛA HTCS: CS DOANH THU = CS GIAÙ CAÛ X CS LÖÔÏNG HAØNG TAÙC DUÏNG 1: Ipq = Ip  Iq NHÔØ COÙ HTCS TA XAÙC ÑÒNH ÑÖÔÏC VAI TROØ  p 1q 1  q 1p 0  p 1q 1 VAØ AÛNH HÖÔÛNG BIEÁN ÑOÄNG CUÛA MOÃI    p 0q 0  p 0q1  q 0p 0 NHAÂN TOÁ ÑOÁI VÔÙI BIEÁN ÑOÄNG CUÛA HIEÄN PHÖÔNG TRÌNH KINH TEÁ: TÖÔÏNG PHÖÙC TAÏP. VÍ DUÏ: TA COÙ HTCS ÑEÅ PHAÂN TÍCH BIEÁN CHI PHÍ SX = GIAÙ THAØNH  KHOÁI LÖÔÏNG ÑOÄNG CUÛA MÖÙC TIEÂU THUÏ HAØNG HOÙA. ÑVSP SAÛN PHAÅM Ipq = Ip  Iq Izq = Iz  Iq  p 1q 1  p 1q 1  q 1p 0  z 1q 1  z 1q 1  q 1 z 0     31  p 0q 0  p 0q1  q 0p 0 32  z 0q 0  z 0q1  q 0 z 0 8
 9. 21/01/2015 SOÁ TÖÔNG ÑOÁI TAÊNG: THAY SOÁ LIEÄU VAØO TA COÙ:  p1q 1   p 0 q 0  p1q 1   p 0 q 1 39530 39530 36700     p0 q 0  p0 q 0 27000 36700 27000 1,464 = 1,077  1,359  q 1p0   q 0 p0  SOÁ TUYEÄT ÑOÁI TAÊNG:  q 0 p0 (  p 1q 1   p 0 q 0 )  (  p 1q 1   p 0 q 1 ) 12530 2830 9700 + (  p 0q 1   p 0q 0 )   27000 27000 27000 (39530-27000) = (39530-36700) + (36700-27000) 0,464 = 0,1048 + 0,3592 12530ngñ = 2830ngñ + 9700ngñ HAY: 46,4% = 10,48% + 35,92% 33 34 13.6.3 VAÄN DUÏNG PHÖÔNG PHAÙP C/S ÑEÅ PHAÂN TÍCH BIEÁN ÑOÄNG CUÛA CHÆ TIEÂU TB VAØ TOÅNG LÖÔÏNG BIEÁN TAÙC DUÏNG 2: NHÔØ HTCS TA COÙ CUÛA TIEÂU THÖÙC: THEÅ TÍNH RA MOÄT C/S CHÖA BIEÁT 13.6.3.1 PHAÂN TÍCH BIEÁN ÑOÄNG CUÛA CHÆ TIEÂU TB: CAÙC KYÙ HIEÄU SÖÛ DUÏNG: TRONG KHI ÑAÕ BIEÁT CAÙC C/S COØN x1 , x0 : LÖÔÏNG BIEÁN CUÛA TIEÂU THÖÙC KYØ NGHIEÂN LAÏI TRONG HEÄ THOÁNG ÑO.Ù CÖÙU VAØ KYØ GOÁC. x1 , x 0 : SOÁ TB KYØ NGHIEÂN CÖÙU VAØ KYØ GOÁC. f1 , f0: SOÁ ÑÔN VÒ TOÅNG THEÅ KYØ NGHIEÂN CÖÙU VAØ KYØ GOÁC. TRONG ÑOÙ:  x1f1  x0 f1  x 0 f0 x1  x01  x0   f1  f1  f0 35 36 9
 10. 21/01/2015 TA COÙ HTCS : Ix  Ix  I f f x1 x1 x 01  x1f1  x1f1  x 0 f1    f1   f1   f1 x 0 x 01 x 0  x 0 f 0  x 0 f1  x 0 f 0 (1) (2) (3)  f0  f1  f0 f1 f0 (1): CS CAÁU THAØNH KHAÛ BIEÁN. NEÁU ÑAËT d1  vaø d 0   f1  f0 (2): CS CAÁU THAØNH COÁ ÑÒNH.  x1d1   x1d1   x 0d1 (3): CS AÛNH HÖÔÛNG KEÁT CAÁU. THÌ:  x 0d 0  x 0d1  x 0d 0 37 38 VÍ DUÏ: 1 XÍ NGHIEÄP COÙ 3 PHAÂN XÖÔÛNG CUØNG SAÛN XUAÁT 1 GIAÛI: LOAÏI SAÛN PHAÅM A.  z1q 1119000 a/ z1    9,92ngñ  q1 12000 KYØ GOÁC KYØ BAÙO CAÙO  z0 q 098500 z0    12, 31ngñ PX SAÛN Z ÑÔN VÒ SAÛN Z ÑÔN VÒ  q0 8000 LÖÔÏNG (ngñ)(Z0) LÖÔÏNG (ngñ)(Z)  z0 q 1 129000 z01    10, 75ngñ (caùi)(q0) (caùi)(q1)  q1 12000 A 1000 10 8000 9 TA COÙ HTCS: B 2500 12 3000 11,5 z1 z1 z 01 C 4500 13 1000 12,5    8000 12000 z0 z 01 z0 THAY SOÁ VAØO: 9,92 9 .92 10 , 75 YEÂU CAÀU:  x a/ PHAÂN TÍCH SÖÏ BIEÁN ÑOÄNG CUÛA Z TB DO AÛNH HÖÔÛNG BÔÛI 12, 31 10, 75 12, 31 CAÙC NHAÂN TOÁ COÙ LIEÂN QUAN. 0,806 = 0,9228 x 0,873 39 40 b/ PHAÂN TÍCH SÖÏ BIEÁN ÑOÄNG CUÛA TOÅNG CHI PHÍ SX COÙ LIEÂN 80,6% = 92,28% x 87,3% QUAN ÑEÁN BIEÁN ÑOÄNG CUÛA Z TB. (-19,4% ) (-7,72) (-12,7) 10
 11. 21/01/2015 * CAÙC LÖÔÏNG TAÊNG (GIAÛM) TUYEÄT ÑOÁI: 13.6.3.2 PHAÂN TÍCH BIEÁN ÑOÄNG CUÛA TOÅNG LÖÔÏNG BIEÁN TIEÂU THÖÙC COÙ SÖÛ DUÏNG CHÆ TIEÂU (Z1  Z 0 )  (Z1  Z 01 )  (Z 01  Z 0 ) TB: (9,92-12,31) = (9,92-10,75) + (10,75 - 12,31) TRONG NHIEÀU TRÖÔØNG HÔÏP CHÆ TIEÂU TB COÙ (-2,39ngñ) = (-0,83ngñ) + (-1,56ngñ) QUAN HEÄ VÔÙI TOÅNG LÖÔÏNG BIEÁN TIEÂU THÖÙC. VÍ DUÏ: TOÅNG SAÛN PHAÅM = NSLÑ TB 1 CN x SOÁ CN * CAÙC LÖÔÏNG TAÊNG (GIAÛM) TÖÔNG ÑOÁI: TOÅNG CHI PHÍ SX = Z TB 1 ÑÔN VÒ SP x SOÁ SP SX Z1  Z 0 Z1  Z01 Z01  Z0 M  x f   TOÅNG QUAÙT: Z0 Z0 Z0 SÖÛ DUÏNG HTCS TA COÙ: 2, 39 0,83 1, 56 IM  Ix  I f   12, 31 12, 31 12, 31 x1  f1 M1 x1  f1    (-0,194) = (-0,067) + (-0,127) x0  f0 M 0 x0  f0 (-19,4%) = (-6,7%) + (-12,7%) 41 42 GIAÛI b: SOÁ TÖÔNG ÑOÁI TAÊNG (GIAÛM): THEO ÑEÀ BAØI TA COÙ HTCS: M 1  M 0 ( Z1  Z 0 )  q 1 (  q 1   q 0 ) Z 0 z1  q 1 M1 z1  q 1      M0 M0 M0 z0  q 0 M 0 z0  q 0 119040  98480 (9,92  12, 31)12000 9,92x12000 9,92 12000   x 98480 98480 12, 31x8000 12, 31 8000 (12000  8000)12, 31  1,2088 = 0,806 x 1,5 98480 (+20,88%) (- 19,4%) (+50%) 0,2088 = - 0,2912 + 0,5 SOÁ TUYEÄT ÑOÁI TAÊNG (GIAÛM): 20,88% = - 29,12% + 50% M 1  M 0  ( Z 1  Z 0 )  q 1  (  q 1   q 0 )Z 0 (9,92x12000)-(12,31x8000)=(9,92-12,31)12000 HTCS TREÂN COØN COÙ THEÅ PHAÂN TÍCH: + (12000-8000)12,31 z 1  q1 M 1 z 1 z 01  q1 20560ngñ = (-28680ngñ) + (49240ngñ)     z 0  q0 M0 z 01 z0  q0 43 44 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2