intTypePromotion=3

Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 2: Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
257
lượt xem
89
download

Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 2: Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 2: Hệ thống điều hòa không khí và thông gió" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về điều hòa không khí và thông gió, các cấu trúc của hệ thống điều hòa không khí, phân loại các hệ thống điều hòa không khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 2: Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

 1. Ch­¬ng II HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã.
 2. Ch­¬ng II HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã.
 3. Ch­¬ng II HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã. 2.1. Kh¸i niÖm chung vÒ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã. - HÖ thèng §HKK vµ th«ng giã lµ mét hÖ thèng TTBKT hiÖn ®¹i ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hiÖn nay. - HÖ thèng nµy míi ®­îc nghiªn cøu øng dông vµo thiÕt kÕ x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû 20 nµy. - Cho ®Õn nay hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®­îc nghiªn cøu ®Èy m¹nh, c¶i tiÕn nhiÒu vµ ®· trë thµnh nhu cÇu phæ biÕn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn kh¾p thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam ta. - Tõ khi cã m¸y ®iÒu hoµ, nã ®· ®ãng gãp vµo viÖc t¹o nªn mét m«i tr­êng vi khÝ hËu thÝch hîp gióp cho con ng­êi c¶m thÊy tho¶i m¸i dÔ chÞu theo ý muèn ®Ó phôc vô cho con ng­êi trong c¸c m«i tr­êng sèng vµ lµm viÖc. §iÒu ®ã gióp con ng­êi t¨ng n¨ng suÊt trong lao ®éng s¶n xuÊt, lµm ra ®­îc nhiÒu cña c¶i s¶n phÈm h¬n, mau håi phôc søc kháe, t¸i håi søc lao ®éng tèt. - Bëi vËy viÖc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã cho c«ng tr×nh kiÕn tróc x©y dùng lµ mét nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh lín, nhiÒu ng­êi sèng vµ lµm viÖc trong ®ã. - §iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã ®ãng vai trß ®iÒu hoµ vµ c©n b»ng c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i cña kh«ng khÝ, còng nh­ c¸c yÕu tè khÝ hËu cã ¶nh h­ëng ®Õn con ng­êi, nh»m gi¶i quyÕt mét m«i tr­êng thÝch øng víi søc kháe vµ ®êi sèng con ng­êi. 2.1.1. C¸c th«ng sè tr¹ng th¸i cña kh«ng khÝ Èm. 2.1.1.1. KhÝ ¸p (¸p suÊt kh«ng khÝ) : Ký hiÖu (B) KhÝ ¸p chuÈn  BO = 760mm Hg. 2.1.1.2. MËt ®é kh«ng khÝ : Ký hiÖu (P) MËt ®é kh«ng khÝ chuÈn  PO = 1,2 kg/m3K2 2.1.1.3. NhiÖt ®é kh«ng khÝ : Ký hiÖu (t) = oC 2.1.1.4. §é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ : Ký hiÖu (ϕ)- Khi kh«ng khÝ Èm b·o hoµ tøc lµ ϕ = 100% = 1. 2.1.1.5. Dung Èm, (l­îng H2O trong kh«ng khÝ tÝnh = g/kg kh«ng khÝ): Ký hiÖu : (d)
 4. 2.1.2. C¸c yÕu tè khÝ hËu ¶nh h­ëng ®Õn con ng­êi vµ s¶nxuÊt nh­ thÕ nµo ? 2.1.2.1. NhiÖt ®é m«i tr­êng kh«ng khÝ. - Nã rÊt nh¹y c¶m víi da thÞt con ng­êi, ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn søc kháe vµ kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña con ng­êi. - §/V c¬ thÓ con ng­êi: - §/V s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng vËy. Cã lo¹i s¶n phÈm chØ thÝch øng víi mét kho¶ng tKK nhÊt ®Þnh (nÕu kh¸c s¶n phÈm ®ã cã thÓ bÞ ph¸ hñy). 2.1.2.2. §é Èm t­¬ng ®èi cña m«i tr­êng (ϕ). - §/V con ng­êi. - §/V s¶n xuÊt. 2.1.2.3 Tèc ®é giã ( ωK ) - Tèc ®é ωK bÞ giíi h¹n bëi to Khi to = 16 ÷ 20oC cÇn ωK = 1 ÷3m/s (tèt) Khi to = 30oC ®ái hái  ωK = 3,5 ÷4,5m/s (míi cã c¶m gi¸c m¸t) 2.1.2.4. §é ®éc h¹i. - M«i tr­êng cã chÊt ®éc h¹i (VÝ dô c¬ së s¶n xuÊt ...) - C¸c chÊt g©y h¹i nh­ : CO2, khãi thuèc, h¬i H2O, bôi .v. v... g©y thiÕu O2. - TiÕng ån ... * Tãm l¹i : §iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã thùc chÊt lµ viÖc : - Sö lý nhiÖt vµ Èm (to, ϕ) - Vµ lµm s¹ch kh«ng khÝ (ωK, Z)
 5. 2.1.3. C¸c kh¸i niÖm vÒ trao ®åi kh«ng khÝ trong n­íc. hiÖn t­îng ®äng s­¬ng bªn trªn tÊm c¸ch nhiÖt ®äng s­¬ng kh«ng khÝ nãng ®äng s­¬ng kh«ng khÝ nãng ( trong l¹nh ) ( trong nhµ nãng ) ( ngoµi nãng ) kh«ng khÝ l¹nh trong nhµ mïa hÌ mïa ®«ng ( ngoµi nhµ l¹nh ) Tr­íc hÕt ®èi víi kiÕn tróc yªu cÇu thiÕt kÕ bao che ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng vÊn ®Ò sau + §ñ ®é kÝn (®Ó gi÷ nhiÖt ®é (to) vµ ®é Èm (ϕ) æn ®Þnh trong phßng, chñ ®éng th«ng giã, kh«ng ®Ó kh«ng khÝ bªn ngoµi tù do lät vµo phßng). + §ñ ®Ó c¸ch nhiÖt : §/V t­êng, m¸i (chiÒu dµy t­êng tèi thiÓu lµ 220, m¸i ph¶i sö lý chèng nãng, chèng thÊm). + Tr¸nh lµm t­êng kÝnh, v¸ch kÝnh bªn ngoµi (v× ®é mÊt nhiÖt vµ truyÒn nhiÖt cao, lµm t¨ng tèn thÊt ®iÒu hßa ; l¹i dÔ bÞ ®äng s­¬ng, bÈn bôi...). + §/V cöa : Yªu cÇu khi khÐp ph¶i kÝn kh«ng cã khe hë. - NÕu lµ cöa kÝnh, nªn lµm kÝnh 2 líp vµ cã biÖn ph¸p che ch¾n n¾ng cho cöa kÝnh. - Víi c¸c cöa ®i ph¶i më th­êng xuyªn nh­ ë c¸c cöa hµng mua b¸n, siªu thÞ, kh¸ch s¹n v.v... th× ph¶i thiÕt kÕ mµn c¾t giã qua lç cöa ®Ó ng¨n c¸ch nhiÖt ®é bªn trong vµ ngoµi; hoÆc víi c¸c c«ng tr×nh c«ng cô kh¸c, cã nhÞp ®é qua l¹i Ýt th× cã thÓ thiÕt kÕ cöa tù ®ãng më tù ®éng (víi nhiÒu nguyªn lý kh¸c nhau nh­ : nhê ®Ìn c¶m quang, ®Ìn hång ngo¹i hay hÖ thèng c¬ ®iÖn v.v...).
 6. 2.1.4. Kh¸i niÖm vÒ th«ng giã vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. 1. Th«ng giã. - Kh¸i niÖm : §Ó ng¨n c¶n sù tÝch tô nhiÖt, Èm hoÆc c¸c chÊt ®éc h¹i, cÇn ph¶i tiÕn hµnh thay thÕ liªn tôc kh«ng khÝ trong phßng ®· bÞ « nhiÔm b»ng kh«ng khÝ t­¬i m¸t lÊy tõ bªn ngoµi. Qu¸ tr×nh nh­ th­êng gäi lµ th«ng giã. - §Þnh nghÜa : Th«ng giã lµ qu¸ tr×nh trao ®æi kh«ng khÝ trong nhµ vµ ngoµi trêi ®Ó b¶o ®¶m ra ngoµi nhiÖt thõa, Çm thõa, c¸c chÊt ®éc h¹i... nh»m gi÷ cho c¸c th«ng sè vËt lý: - khÝ t­îng kh«ng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. - Ph©n lo¹i gåm : Ph©n lo¹i theo ph¹m vi t¸c dông. Ph©n lo¹i theo ph­¬ng thøc thùc hiÖn . 2. §iÒu hßa kh«ng khÝ (®iÒu tiÕt kh«ng khÝ). - §/n : §iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ qu¸ tr×nh t¹o ra vµ gi÷ æn ®Þnh c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i cña kh«ng khÝ theo mét ch­¬ng tr×nh ®Þnh s½n b»ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc mµ kh«ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn khÝ t­îng bªn ngoµi. - Nh­ vËy cã thÓ coi ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ th«ng giã cã xö lý nhiÖt, Èm th«ng khÝ tr­íc C¸c khÝ thæi vµo phßng, thiÕt bÞcÊu chotróc ®iÒu cña hoµhÖ thèng kh«ng ®iÒu khÝ. hoµ thÓ Kh«ng kh«ng ®¬nkhÝ lÎ mµ ph¶i lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu kh©u. - HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ bao gåm nhiÒu bé phËn thiÕt bÞ hîp thµnh, mçi thiÕt bÞ thùc hiÖn mét chøc n¨ng riªng, c¸c thiÕt bÞ cã cïng chøc n¨ng hîp thµnh mét kh©u. - HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gåm 4 kh©u. 1. Kh©u xö lý kh«ng khÝ. 2. Kh©u vËn chuyÓn vµ ph©n phèi kh«ng khÝ . 3. Kh©u cung cÊp n¨ng l­îng. 4. Kh©u ®o l­êng vµ ®iÒu khiÓn, khèng chÕ tù ®éng.
 7. 2.3. Ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. 2.3.1 Ph©n lo¹i ®iÒu hoµ theo chøc n¨ng lµm viÖc - M¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ mét chiÒu : (chØ cã kh¶ n¨ng lµm l¹nh vµ gi¶m Èm ) - M¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ hai chiÒu : (Cã c¶ hai kh¶ n¨ng lµm l¹nh vµ s­ëi Êm, giµn Èm kh«ng khÝ). C¸c bé phËn t­¬ng tù m¸y mét chiÒu, nh­ng thªm van ®¶o chiÒu nãng, l¹nh. - M¸y hót Èm: Chøc n¨ng chñ yÕu chØ hót Èm lµm kh«. - M¸y §HKK hai chiÓu cã thªm chøc n¨ng hót Èm, (m¸y cã bè trÝ 2 van ®¶o chiÒu, cã 2 giµn nãng: 1 giµn lµm viÖc cho chÕ ®é s­ëi Êm, mét giµn lµm viÖc cho chÕ ®é hót Èm). 2.3.2 Ph©n lo¹i ®iÒu hoµ theo cÊu tróc cña m¸y 1- M¸y ®iÒu hßa côc bé : (c«ng suÊt nhá, phôc vô ph¹m vi hÑp) a/ M¸y ®iÒu hoµ kiÓu cöa sæ: b/ M¸y ®iÒu hßa ghÐp: 2- M¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kiÓu tñ. 3- M¸y §HKK trung t©m. 2.3.3. Ph©n lo¹i theo ph­¬ng ph¸p xö lý kh«ng khÝ. 1- M¸y §HKK xö lý kh«ng khÝ trùc tiÕp. 2- M¸y §HKK xö lý kh«ng khÝ l¹nh b»ng n­íc kiÓu buång phum. 2.3.4. Ph©n lo¹i theo ph­¬ng ph¸p lµm m¸t b×nh ng­ng cña m¸y l¹nh. 1- M¸y §HKK ®­îc lµm m¸t b»ng giã. 2- M¸y §HKK ®­îc lµm m¸t b»ng n­íc.
 8. 2.4 S¬ ®å nguyªn lý cña m¸y §HKK ga ë d¹ng láng ga ë d¹ng khÝ p2, t2 láng khÝ p1 t1 mèi nèi gåm nhiÒu èng mao dÉn m¸y nÐn l¹nh bé tiÕt l­u nhá li ti ( log ) h¬i ga ë d¹ng h¬i hÖ thèng èng dÉn ga gåm nhiÒu èng vá cã c¸ch t¶n nhiÖt thæi ra ngoµi g×an bay h¬i ®Ó trao ®æi nhiÖt víi kh«ng khÝ trong phßng b»ng qu¹t giã ( giµn l¹nh ) ( truyÒn l¹nh hoÆc truyÒn nãng ) s¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng l¹nh ( s­ëi Êm ) 2.4.1. M¸y nÐn l¹nh (MN) 2.4.2. Giµn ng­ng tô (giµn nãng) : (NT) 2.4.3. ThiÕt bÞ tiÕt l­u (bé tiÕt l­u) (TL) 2.4.4. Giµn bay h¬i : (Giµn l¹nh) (BH)
 9. 2.5. M¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ côc bé. * §Æc ®iÓm : Lµ m¸y cã c«ng suÊt nhá, chØ dïng cho c¸c kh«ng gian hÑp t¸ch biÖt víi c¸c kh«ng gian kh¸c. - Nªn ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh nhá, cã c¸c phßng nhá thiÕt kÕ ®éc lËp. - ¦u ®iÓm : Gi¸ thµnh ®Çu t­ cho mèi m¸y kh«ng cao, dÔ l¾p ®Æt thi c«ng nhanh, khi sö dông cã thÓ chñ ®éng hßa toµn trong viÖc bËt, t¾t m¸y, (chØ bËt m¸y cho c¸c phßng cÇn ®iÒu hßa, nh­ vËy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc n¨ng l­îng vµo ®óng chç); ®é bÒn cao. - Nh­îc ®iÓm : Do c«ng suÊt nhá nªn kh«ng phï hîp víi c¸c phßng lín, c«ng t×nh lín, mÆt kh¸c nÕu sö dông qu¸ nhiÒu m¸y ®iÒu hßa côc bé vµo c«ng tr×nh lín th× gi¸ thµnh l¹i cao h¬n lµ dïgn ®iÒu hßa trung t©m. * Ph©n lo¹i : Cã 2 lo¹i - §iÒu hßa côc bé kiÓu cöa sæ (hay gäi lµ ®iÒu hßa 1 khèi) - §iÒu hßa côc bé kiÓu ghÐp * C¸ch bè trÝ l¾p ®Æt. - Kh«ng nªn bèM¸y 2.5.1 trÝ qu¸ caocôc §HKK so víi mÆt sµn, bé kiÓu th«ng cña sæ (métth­êng côc) nªn bè trÝ ë tÇm cao kho¶ng 2m (hiÖu qu¶ l¹nh tèt ®ång thêi l­u th«ng kh«ng khÝ trong phßng tèt). - NÕu ®Æt thÊp gÇn mÆt sµn th× tèi thiÒu ph¶i c¸ch mÆt sµn 20 ÷ 30cm. - CÇn lùa chän vÞ trÝ l¾p ®Æt phï hîp c¶ vÒ chiÒu cao còng nh­ trªn mÆt b»ng. + §/V bªn trong nhµ. CÇn chän vÞ trÝ thæi giã l¹nh ra tèt nhÊt, dÔ hoµ ®Òu khÝ l¹nh trong phßng, vµ lµm nhiÖm vô tuÇn hoµ kh«ng khÝ tèt. + §/V bªn ngoµi nhµ. Ph¶i chó ý kh«ng bÞ vËt c¶n ë c¶ 3 phÝa che giã lµm nãng m¸y.
 10. 2.5.2 M¸y §HKK côc bé ghÐp (2,3... Khèi )
 11. 2.5.2.1 CÊu tróc cña m¸y * Khèi trong nhµ : IU (Indoor Unit) - Lµ giµn l¹nh (hoÆc s­ëi Êm nÕu lµ m¸y 2 chiÒu) - H×nh thøc cã nhiÒu kiÓu kh¸c nhau (vÝ dô : kiÓu treo trÇn; kiÓu treo t­êng; kiÓu ®Æt sµn v.v...) - C¸c bé phËn thiÕt bÞ ®Æt trong mét vá m¸y gåm: Giµn bay h¬i b»ng èng vá cã c¸ch t¶n nhiÖt; qu¹t ®Ó thæi giã l¹nh vµo phßng; cöa thæi giã l¹nh; cöa thåi giã vÒ cïng víi tÊm ng¨n läc bôi ; khay (m¸ng) dÉn n­íc ng­ng vµ èng dÉn n­íc ng­ng ra ngoµi cïng víi 1 sè thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c. Chó ý: NÕu èng dÉn H2O ng­ng mµ bÞ t¾c sÏ mau chãng g©y háng m¸y. * Khèi ngoµi nhµ : Ou (Outdoor Unit) khÝ l¹nh - Lµ giµn nãng, bé phËn s¶n xuÊt ra gas l¹nh ®Ó cung cÊp cho giµn l¹nh hoÆc s­ëi Êm nhµ. - C¸c thiÕt bÞ ®­îc l¾p trong mét vá bao che gåm: khÝ nãng ®· trao ®æi 1.M¸y nÐn l¹nh (cßn gäi lµ lèc m¸y, lèc gas); nhiÖt m¸y kiÓu n»m 2.Giµn ng­ng tô (víi giµn èng vá cã c¸nh t¶n nhiÖt lµm m¸t b»ng giã) 3. Qu¹t lµm m¸t m¸y. 4.Bé tiÕt l­u. khÝ nãng ®· trao ®æi 5.Cöa thæi giã nãng ra; cöa hót giã m¸t vµo nhiÖt (th­êng n»m ë phÝa mÆt sau ë 2 bªn c¹nh cña vá m¸y) khÝ l¹nh 6.HÖ thèng ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c.
 12. 2.5.2.2 C¸c kiÓu giµn l¹nh (IU) a) Lo¹i ®Æt sµn b) Lo¹i treo t­êng c) Lo¹i treo trÇn (cã nhiÒu lo¹i) KiÓu casette khÝ nãng ®· trao ®æi nhiÖt KiÓu ¸p trÇn khÝ l¹nh èng ga l¹nh èng n­íc ng­ng èng n­íc ng­ng èng n­íc ng­ng giµn l¹nh chñ èng lÊy kh«ng khÝ t­¬i tõ bªn ngoµi vµo KiÓu giµn l¹nh vÖ tinh c¸c giµn vÖ tinh (cöa håi giã vÒ) ( cöa thæi giã )
 13. 2.5.2.3 L¾p ®Æt giµn l¹nh (giµn trong) 2.5.2.4 L¾p ®Æt giµn nãng (giµn ngoµi) - §èi víi èng gas dÉn l¹nh : - Chó ý ®Æt giµn nãng thÊp h¬n giµn l¹nh . + Kh«ng ®­îc qu¸ dµi. - §Æt n¬i tho¸ng giã, t¶n nhiÖt tèt c¶ 4 phÝa xung quanh, mÆt tr­íc; kho¶ng trèng phÝa trªn ®Ó thao + Kh«ng ®­îc ngo»n ngÌo, gÊp khóc nhiÒu lµm t¸c vµ tho¸t khÝ nãng ph¶i >200; kho¶ng c¸ch sau gi¶m ¸p lùc vµ hao tæn trong qu¸ tr×nh l­u chuyÓn. l­ng m¸y ph¶i > 200. - §èi víi èng tho¸t n­íc ng­ng: - NÕu ®Æt cho nhiÒu tÇng th× c¸ch nhau tèi thiÓu ≥ + Kh«ng l¾p ®Æt ch×m, ch«n t­êng ... v× khÝ t¾c khã 500 theo chiÒu ®øng ph¸t hiÖn vµ kh«ng ch÷a ®­îc. khÝ nãng > 200 + NÕu kh«ng cã b¬m n­íc ng­ng th× ph¶i dèc 5%. > 200 600 - 700 > 200 > 300 > 300 + Kh«ng l¾p xiph«ng. 250 - 300 > 1500 > 600 + §o¹n cong tõ m¸y ra dïng èng mÒm. khÝ nãng + H¹n chÕ tèi ®a c¸c chç ngo¾t ngÐo. t­êng ch¾n mÆt tr­íc + TuyÖt ®èi cÊm kh«ng cho ngãc cao èng lªn sÏ - §èi víi m¸y ®iÒu hoµ côc bé (c«ng suÊt nhá) g©y t¾c do bôi + r¸c bÈn ®äng l¹i CÇn chó ý ®é cao chªnh lÖch gi÷a giµn l¹nh bªn trong víi giµn nãng bªn ngoµi (th­êng giµn l¹nh ®Æt cao h¬n giµn nãng lµ tèt nhÊt; c¸c tr­êng hîp èng tho¸t n­íc ng­ng ®Æc biÖt cã thÓ ®Æt giµn l¹nh thÊp h¬n giµn nãng ( sai ) ( sai ) ( sai ) th× kh«ng lín h¬n 3m vµ nãi chung còng sÏ chãng háng m¸y ) - §èi víi d©y ®iÖn nguån: CÇn l¾p hÖ thèng - Kho¶ng c¸ch xa gi÷a 2 giµn nãng l¹nh cña ®iÒu d©y ®iÖn riªng cho ®iÒu hoµ (d©y chÞu t¶i lín, hoµ côc bé chØ nªn < 10m (cµng ng¾n cµng tèt → c«ng suÊt lín). ®ì tæn hao n¨ng l­îng)
 14. 2.5.2.5 Ph­¬ng ph¸p tÝnh c«ng suÊt l¹nh s¬ bé 1) Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo m2 sµn cÇn ®iÒu hoµ : - TÝnh ≈150 - 200 Kcal/h/1m2 sµn (cho khu vùc gi÷a nhµ ) 9000 9000 ≈600 - 800 BTU /h/1m2 sµn. - TÝnh ≈200 - 250 Kcal/h/1m2 sµn (cho khu vùc ®Çu håi ) ( tèt h¬n ) (NÕu phßng ®«ng ng­êi th× ph¶i tÝnh t¨ng lªn 1,5 lÇn ). 2) ph­¬ng ph¸p tÝnh theo sè ng­êi trong phßng: - B×nh th­êng mçi ng­êi th¶i nhiÖt 200 Kcal/h , nªn khi tÝnh theo sè ng­êi trong 18000 btu/h phßng th× ng­êi ta th­êng tÝnh 200 Kcal/h/1ng­êi. Ph­¬ng ph¸p tÝnh nµy th­êng ¸p dông cho c¸c phßng chøa ®«ng ng­êi. ( kh«ng tèt ) 3) §èi víi nhµ t­êng kÝnh, v¸ch kÝnh th× ph¶i nh©n thªm hÖ sè ( = 1,2 ÷ 1,5) 2. 5. 4. VËn hµnh sö dông m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ : - Khi m¸y ch¹y : ¸p suÊt ban ®Çu P® lín gÊp 4 lÇn ¸p suÊt cuèi PC (khi m¸y ®· ch¹y æn ®Þnh) P® / Pc = 4. Bëi vËy khi võa t¾t m¸y mµ bËt trë l¹i ngay lµ rÊt nguy h¹i cho m¸y (rÊt dÔ háng ®éng c¬ m¸y nÐn). * §èi víi giµn nãng : - TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc che phñ g× lªn trªn giµn nãng (vÝ dô ph¬i quÇn ¸o, kh¨n lau v.v...) - Kh«ng ®­îc che phñ giã cña giµn nãng, nh­ng che n¾ng th× tèt ®Ó m¸y ®­îc m¸t. - Kh«ng ®­îc ®Ó vËt g× ®ông ch¹m vµo c¸nh qu¹t giã. * §èi víi giµn l¹nh : 2 tuÇn 1 lÇn ph¶i rì tÊm ng¨n bôi lau röa s¹ch bôi ®Ó kh«ng g©y c¶n giã håi vÒ. - Kh«ng dïng tay ®Ó lËt chØnh c¸c chîp l¸i h­íng giã (sÏ bÞ gÉy háng) .ChØ ®iÒu chØnh = ®iÒu khiÓn tù ®éng tõ xa).
 15. 2.6. M¸y §HKK kiÓu tñ Gåm cã hai lo¹i chÝnh : -Tñ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®­îc lµm m¸t b»ng giã. - Tñ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®­îc lµm m¸t b»ng n­íc 2.6.1 . Tñ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®­îc lµm m¸t b»ng giã: - M¸y ®iÒu hoµ d¹ng tñ th­êng gåm 2 bé phËn t¸ch rêi nhau: giµn nãng bªn ngoµi nhµ vµ giµn l¹nh bªn trong nhµ. - Giµn nãng cña m¸y ®iÒu hoµ nµy th­êng ®­îc ®Æt ngoµi trêi hoÆc trong m¸i che tho¸ng ®Ó lµm m¸t b»ng giã. - VÒ c¬ b¶n giµn nãng cña c¸c m¸y ®iÒu hoµ nµy cã cÊu tróc nh­ nh©u . Riªng giµn l¹nh th­êng cã 2 lo¹i kh¸c nhau : kiÓu tñ ®øng vµ kiÓu tñ treo. a. Tñ kiªu ®øng: - Giµn l¹nh ®­îc bè trÝ trong 1 vá 2 6 m¸y kiÓu tñ ®Æt trªn sµn s¸t t­êng trong nhµ. 4 - C¸c thiÕt bÞ chÝnh gåm : 1 1 - Vá m¸y. 2 - Qu¹t giã l¹nh 3 - giµn l¹nh 7 4 - b¶ng ®iÒu khiÓn 5 5 - tÊm läc bôi 3 6 - Cöa thæi giã l¹nh ra 7 - Cöa håi giã vÒ
 16. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña ®iÒu hoµ kiÓu tñ ®øng: - C¸c giµn l¹nh cña tñ ®iÒu hoµ kiÓu ®øng cã thÓ ®­îc l¾p thªm cöa hót giã t­¬i vµ èng giã ®Ó dÉn ®Õn c¸c cöa thæi giã treo trÇn hoÆc treo t­êng. (tr­êng hîp nµy ph¶i x©y buång m¸y cho tñ giµn l¹nh riªng ë c¹nh phßng cÇn ®iÒu hoµ, th­êng x¶y ra víi m¸y c«ng suÊt lín) - Tr­êng hîp lèc m¸y nÐn n»m ë giµn l¹nh trong nhµ th× viÖc håi dÇu tr¬n tõ giµn l¹nh vÒ lèc dÔ dµng, nªn giµn nãng bªn ngoµi cã thÓ ®Æt cao thÊp tuú ý, kh«ng bÞ phô thuéc nh­ m¸y côc bé kiÓu ghÐp. -§èi víi tñ giµn l¹nh cã lèc m¸y nÐn ®i kÌm th­êng cã c«ng suÊt lín, nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ tiÕng ån lín, träng l­îng m¸y nÆng, g©y rung vµ ån truyÒn xuèng tÇng d­íi qua sµn. trÇn kÕt cÊu èng dÉn giã -Ph­¬ng ph¸p sö lý rung xuèng sµn lµ : ng­êi ta lµm 1 hÖ khung dÇm b»ng gç, thÐp hay BTCT c¸ch mÆt sµn BTCT mét kho¶ng, kh«ng cho rung truyÒn trùc tiÕp vµo trÇnsµn. gi¶ 3 - 4m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c miÖng thæi - Kho¶ng c¸ch ®­êng èng dÉn ga gi÷a 2 giµn l¹nh vµ giµn nãng tèt nhÊt ≤ 5m, ngoµi ra nÕu ph¶i kÐo dµi cã thÓ tíi 30m ®­îc nh­ng hiÖu qu¶ lµm l¹nh kÐm ®i vµ bôc s©n khÊu ph¶i t¨ng tiÕt diÖn ®­êng èng ®Ó gi¶m trë lùc. cöa hót giã t­¬i - VÞ trÝ l¾p ®Æt m¸y : th­êng ph¶i x©y buång m¸y riªng, sau ®ã dÉn qua èng giã ®­a vµo c¸c cöa thæi giã cho c¸c phßng cÇn ®iÒu hoµ. Phßng ®Æt m¸y kh«ng lín, nh­ng cÇn chó ý c¸c kho¶ng c¸ch xung quanh m¸y theo cöa håi giã vÒ yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt (cã trong ( tiªu hótcatalog ©m ) m¸y).tñtrong giµn l¹nh nhµ
 17. b. Tñ kiªu treo: èng giã tñ treo cöa hót giã t­¬i cöa th«ng giã cöa gÝo håi èng hót gÝo håi - Tñ kiÓu treo th­êng bè trÝ lèc m¸y nÐn ë giµn nãng, do ®ã träng l­îng , ®é ån, ®é rung ®Òu nhá, rÊt tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. Tuy nhiªn c«ng suÊt m¸y th­êng nhá h¬n tñ kiÓu ®øng. (Kh«ng lín h¬n 50.000Kcal/h). - CÊu t¹o cöa giã l¹nh ra th­êng bè trÝ ë mÆt tr­íc cña m¸y ®Ó tiÖn cho viÖc thæi giã ngang vµo phßng (hoÆc khi cÇn l¾p thªm èng giã th× ®­êng èng ®i th¼ng ngang trÇn trë lùc nhá). cöa hót giã t­¬i cöa - Cöa giãthæi giã l¹nh håi th­êng ®­îc bè trÝ ë d­íi gÇm m¸y hoÆc ë phÝa sau l­ng m¸y. - M¸y ®iÒu hoµ tñ treo kh«ng cÇn x©y buång kü thuËt vËn hµnh, kh«ng cÇn buång hoµ trén. cöa håi gÝo vÒ
 18. 2.6.2. Tñ ®iÒu hoµ ®­îc lµm m¸t b»ng n­íc: Gåm 2 bé phËn t¸ch biÖt nhau lµ: a. Bé phËn tñ m¸y ®iÒu hoµ gåm : Giµn l¹nh, m¸y nÐn, b×nh ng­ng tô, tiÕt l­u, qu¹t giã ... t¸c nh©n l¹nh èng lâi chøa b. Bé phËn th¸p gi¶i nhiÖt b»ng t¸c nh©n l¹nh n­íc: n­íc l¹nh n­íc nãng èng ngoµi chøa n­íc lµm m¸t b×nh ng­ng èng vá b×nh ng­ng èng chïm Giµn ng­ng lµm m¸t b»ng n­íc cã Giµn 2 lo¹i: ng­ng lµm m¸t b»ng n­íc cã 2 lo¹i: 1 - Van n­íc bæ sung +/Giµn ng­ng èng chïm 2 - van phao +/Giµn ng­ng èng vá 3 - Van x¶ ®¸y 4 - 6 - Van chÆn 11 5 - B¬m n­íc tuÇn hoµn 7 - Van 1 chiÒu 10 16 8 - B×nh ng­ng 9 9 - Giµn l¸ t¶n nhiÖt 12 10 - Giµn èng phun n­íc 15 2 8 13 11 - Qu¹t hót giã. 1 bÓ chøa n­íc 12 - Th©n vá th¸p gi¶i nhiÖt tuÇn hoµn 14 13 - Giµn l¹nh trong m¸y ®iÒu hoµ 14 - Lèc m¸y nÐn l¹nh 3 4 5 6 7 15 - Bé tiÕn lùc. 16 - Vá m¸y tñ ®iÒu hoµ .
 19. * ¦u ®iÓm cña tñ ®iÒu hoµ gi¶i nhiÖt b»ng n­íc: - Víi cïng c«ng suÊt m¸y nÐn, cho ra n­íc l¹nh cao h¬n m¸y giã (m¸y lµm m¸t b»ng giã) do lµ m¸t b×nh ng­ng tèt h¬n. - C¸c m¸y lµm m¸t b»ng n­íc th­êng ®­îc n¹p gas s½n nªn viÖc l¾p ®Æt m¸y kh¸ ®¬n gi¶n. - Chän vÞ trÝ l¾p ®Æt th¸p gi¶i nhiÖt n­íc thuËn tiÖn h¬n so víi viÖc chän vÞ trÝ ®Æt giµn nãng cña m¸y giã. -Cã thÓ ®Æt th¸p gi¶i nhiÖt kh¸ xa buång m¸y.(Ngoµi trêi phÝa s©n sau, hay trªn m¸i nhµ v.v....) * Nh­îc ®iÓm : - Sau mét thêi gian vËn hµnh , b×nh ng­ng dÔ bÞ ®ãng cÆn vµ dÔ bÞ b¸m bÈn, lµm gi¶m n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y. + C¸ch sö lý cÆn bÈn d¹ng h÷u c¬, bïn th× dïng xµ phßng (sót) ®Ó xÞt röa. + CÆn c¸tbon¸t th× dïng AxÝt Clohydric lo·ng ng©m råi thôt röa) (Do ®ã c¸c thiÕt bÞ cña th¸p gi¶i nhiÖt n­íc lµ vËt liÖu chÞu ®­îc sót vµ AxÝt). * Chó ý : - BÓ chøa n­íc tuÇn hoµn ph¶i ®ñ cho tæng c¸c m¸y vËn hµnh trong 10 ÷ 15'. - Qu¹t hót giã g©y tiÕng ån lín. - Kh«ng th«Ø giã nãng ra gÇn cöa c¸c phßng ë, phßng lµm viÖc xung quanh (cÇn cã kho¶ng trèng tho¸ng ngoµi trêi ®Ó th¶i nhiÖt vµ Èm).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản