intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 6

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

602
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 6 có nội dung trình bày học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước bao gồm chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, những nét mới trong sự phát triển, của chủ nghĩa tư bản hiện đại, vai trò, giới hạn và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 6

 1. CHƯƠNG VI: HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
 2. I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN II.CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC III.NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI IV. VAI TRÒ, GIỚI HẠN VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CNTB
 3. I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 1. Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do sang độc quyền 2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền
 4. 1.Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do sang độc quyền TÝch Tù do tô c¹nh tranh tËp §éc quyÒn trung s¶n xuÊt Nguyên nhân ra đời chủ nghĩa tư bản độc quyền
 5. LLS X TÝch tô vµ tËp XÝ nghiÖp trung s¶n xuÊt quy m« lín XÝ nghiÖp Ngµnh s¶n quy m« lín xuÊt míi KH - KT c uè i TK 19 NSL§ TÝch luü t­ b¶n T¸c ®é ng c ña quy BiÕn ®æ i c ¬ TËp trung s ¶n luËt kinh tÕ c Êu kinh tÕ §é c xuÊt quy m« quyÒn TÝc h tô tËp C¹nh tranh TÝc h luü trung t- b¶n Khñng ho ¶ng XÝ nghiÖp võa vµ XN lín tån kinh tÕ Ph© n nhá ph¸ s¶n t¹i vµ ph¸t ho¸ triÓn XÝ nghiÖp lín cµng lín h¬n TÝn dô ng TÝch tô tËp TËp trung s¶n xuÊt ph¸t triÓn trung t­ b¶n
 6. Khái quát 6 nguyên nhân hình thành CNTBĐQ LLS X TÝn dông KH- KT ph¸t triÓn cuèi TK 19 §é c QuyÒn T¸c ®éng cña Khñng ho¶ng quy luËt kinh kinh tÕ tÕ C¹nh tranh
 7. 2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền a - TËp trung s ¶n xuÊt v µ c ¸c tæ c hø c ®é c q uy Òn Cã Ýt xÝ nghiÖp lín Tæ chøc TÝch tô, Tho¶ ®éc tËp trung hiÖp, quyÒn s¶n xuÊt C¹nh tranh tho¶ thuËn gay g¾t Tæ c hø c ®é c quyÒn lµ tæ chøc liªn minh gi÷ c¸c nhµ t­ b¶n lín a ® tËp trung vµo trong tay phÇn lín viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét Ó sè lo¹i hµng ho¸ nµo ® nh»m môc ® ã Ých thu lîi nhuËn ® quyÒn éc cao
 8. CONS ORTIUM Liªn kÕt däc cña c¸c (Mỹ) tæ chøc §Q. TRUS T ViÖc s¶n xuÊt, tiªu thô (Mỹ) do ban qu¶n trÞ Tæ c hø c chung ®é c CYNDICATE ViÖc l­u th«ng do mét quyÒn (Pháp) ban qu¶n trÞ chung. CARTEL Tho¶ thuËn vÒ gi¸ c¶, quy m«, thÞ tr­êng … (Đức)
 9. m CONSORTIUM TRUST CYNDICATE Tæ CARTEL c hø c ®é c quyÒn
 10. b - T- b ¶n tµi c hÝnh v µ b än ®Çu s á tµi c hÝnh Tæ chøc Tæ Ph¸ s¶n ® éc chøc quyÒn ®éc Ng© n ng© n quyÒn hµng nhá hµng c«ng S¸t nghiÖp nhËp T- b¶n tµi c hÝnh C¹nh tranh khè c liÖt Lª nin: “T- b ¶n tµi c hÝnh lµ kÕt q u¶ c ña s ù hîp nhÊt g i-a TB ng ©n hµng c ña m é t s è Ýt ng ©n hµng §Q lín nhÊt v íi TB c ña liª n m inh ®é c q uy Òn c ¸c nhµ c «ng ng hiÖp ” (V. I.Lª nin: To µn tËp , Nxb . ChÝnh trÞ q uè c g ia, Hµ Né i, 2005, t.27.tr.489)
 11. Trung gian trong viÖc thanh to¸n tÝn Vai trß dông cò Vai trß Th© nhËp vµo tæ m cña ng©n Vai trß chøc ® quyÒn c«ng éc míi nghiÖp ® gi¸m s¸t Ó hµng Trùc tiÕp ® t­ vµo Çu c«ng nghiÖp ChÕ ®é §Çu s á tµi tham dù Thèng Thèng trÞ c hÝnh trÞ chÝnh trÞ Thñ ®o ¹n kinh tÕ
 12. C - XuÊt khÈu t- b¶n XuÊt khÈu hµng ho¸ ra n­íc CNTB tù do ngoµi nh»m XuÊt c¹nh tranh môc ® Ých thùc khÈu hµng ho¸ hiÖn gi¸ trÞ Lµ xuÊt khÈu gi¸ trÞ ra n­íc ngoµi nh»m XuÊt môc ® Ých CNTB §éc khÈu quyÒn chiÕm ® m o¹t T­ b¶n vµ c¸c nguån lîi kh¸c cña n­íc nhËp khÈu t­ b¶n
 13. Ng uyªn nh©n TÝc h luü t- b¶n TÝc h luü khè i l- T- b¶n thõ a ph¸t triÓn îng t- b¶n lín “t-¬ng ®è i” Hé i nhËp kinh tÕ C¸c n­íc nhá ThiÕu t­ b¶n Gi¸ TiÒn l­ Nguyªn ruéng ¬ng liÖu rÎ ®Êt thÊp thÊp
 14. Hình thức xuất khẩu tư bản Cách thức đầu Chủ sở hữu tư Trùc Gi¸n TBNN TBTN tiÕp tiÕp (FDI) (ODA) Kinh tÕ Môc tiªu ChÝnh trÞ
 15. H-íng vµo c ¸c ng µnh T¹o ® iÒu thué c kÕt kiÖn cho Kinh tÕ c Êu h¹ t­ b¶n t­ XuÊt tÇng nh© n khÈu t­ ChÝnh Thùc hiÖn c hñ nghÜa b¶n trÞ thùc dan míi XuÊt Nhµ n­ khÈu íc t­ b¶n Qu© n §Æt c¨n cø qu© n XuÊt sù sù trªn l·nh thæ khÈu t­ b¶n t­ nh© n Ngµnh chu chuyÓn vèn nhanh vµ lîi nhuËn ® quyÒn cao éc
 16. d - S ù p h©n c hia thÕ g iíi v ề KT g i÷a c ¸c tæ c hø c ®é c q uy Òn - Tích tụ và tập trung TB phát triển dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền quốc tế - Thị trường trong nước gắn với thị trường nước ngoài - LLSX phát triển cao đòi hỏi phải có nguồn nguyên liệu và nơi tiêu thụ - Lợi nhuận siêu ngạch, cần thị trường ổn định
 17. - Biểu hiện mới của sự phân chia thị trường trong giai đoạn hiện nay - Chủ thể phân chia thị trường thế giới gồm: các TCĐQ quốc gia, nhà nước TB - Hình thành các liên minh, khối liên kết khu vực điển hình + EC (1957): EU (1992) EURO (1/1/1999) + Khối thị trường chung châu Mỹ (2010): bằng cách mở rộng khối Bắc Mỹ (NAFTA): gồm Canada, Mêhicô & Mỹ + Liên minh các nước ĐPT: ASEAN, OPEC, Thị trường vùng chóp nón Nam Mỹ (Mercosur) gồm 4 nước: Braxin, Archentina, Uragoay, Paragoay
 18. e - S ù p h©n c hia thÕ g iíi v Ò l·nh thæ g i÷a c ¸c c -ê ng q uè c - Sự phát triển không đều về kinh tế, quan sự của CNTB - Xâm chiếm thuộc địa - Biểu hiện mới của sự phân chia lãnh thổ trong giai đoạn hiện nay: + Thị hành chính sách thực dân kiểu mới + Phân chia thế giới về chính trị có quan hệ chặt chẽ với kinh tế
 19. 3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền a/ Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh.  Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do và đối lập với nó. Độc quyền làm cho cạnh tranh trở nên đa dạng, gay gắt và có sức phá hoại. Sinh ra Cạnh Độ c tranh quyền Đối lập
 20. Các loại cạnh tranh Sản xuất nhỏ Sản xuất nhỏ Tư bản vừa và nhỏ Tư bản vừa và nhỏ Tổ chức độc quyền Xí nghiệp ngoài độc quyền Tổ chức độc quyền Tổ chức độc quyền Nội bộ tổ chức độc quyền Nội bộ tổ chức độc quyền
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2