intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ứng dụng cộng hưởng trong tim mạch - Nguyễn Khôi Việt

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

131
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ứng dụng cộng hưởng trong tim mạch trình bày về thuận lợi, khó khăn, khả năng khảo sát, chỉ định và chống chỉ định trong ứng dụng MRI trong chuẩn đoán hình ảnh tim mạch, kiến thức về bệnh lý cơ tim, bệnh viêm cơ tim,...Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng cộng hưởng trong tim mạch - Nguyễn Khôi Việt

 1. MRI Applications in Cardiology øng dông céng h-ëng tõ trong tim m¹ch Nguyen Khoi Viet, MD Department of Diagnostic Radiology Bach Mai Hospital, Hanoi
 2. Öùng duïng MRI trong chaån ñoaùn hình aûnh tim maïch THUAÄN LÔÏI  Ñoä phaân giaûi khoâng gian cao  Maët phaúng khaûo saùt khoâng giôùi haïn  An toaøn, khoâng xaâm laán  Xaùc ñònh ñöôïc ñaëc tính moâ: ‟ Duøng caùc chuoãi xung khaùc nhau ‟ Tieâm thuoác ñoái quang töø THAÙCH THÖÙC  Chuyeån ñoäng ‟ Nhieàu chuyeån ñoäng: tim, loàng ngöïc, cô hoaønh… ‟ Gaây artifact  Caùc caáu truùc coù kích thöôùc nhoû ‟ Tuøy thuoäc ñoä phaân giaûi ‟ Noùi chung < 1mm  khoù khaûo saùt (vd: ñoäng maïch vaønh)
 3. Öùng duïng MRI trong chaån ñoaùn hình aûnh tim maïch KHAÛ NAÊNG KHAÛO SAÙT  Hình thaùi (morphology) : caùc caáu truùc giaûi phaåu cuûa heä tim maïch  Chöùc naêng (function) :  Co boùp: taâm thu vaø taâm tröông  Flow: töông töï nhö Doppler  Töôùi maùu cô tim  Ñaëc tính moâ (tissue characterization):  Cô tim coøn soáng (viable) hay hoaïi töû (necrosis)  U, vieâm, dòch…  Thaønh phaàn caáu taïo: töø phoå (magnetic spectroscopy)
 4. Öùng duïng MRI trong chaån ñoaùn hình aûnh tim maïch KHAÛ NAÊNG KHAÛO SAÙT  Hình thaùi ñoä phaân giaûi khoâng gian cao  Chöùc naêng (Global / regional )  Töôùi maùu cô tim  Ñaëc tính moâ : viable/necrosis/ fibrosis  Chuïp ñoäng maïch vaønh
 5. Cardiac function • Global systolic function • Regional systolic motion • Diastolic function systole diastole diastole
 6. Cardiac function • Global systolic function - standard of reference • Regional systolic motion • Diastolic function
 7. Cardiac function systole diastole diastole Figure. The selection of systolic and diastolic phase for the assessment of cardiac function during cardiac cycle.
 8. Global systolic function  End diastolic volume (EDV)  End systolic volume (ESV)  Stroke volume (SV)  Ejection Fraction (EF)  Cardiac Output (CO) Table. Normal Values for Cardiac LV global systolic function
 9. Global systolic function: Ejection fraction end end diastole systole EDV - ESV SV Ejection fraction = = [x 100%] EDV EDV Figure. The measurement of ejection fraction using short axis view.
 10. Global systolic function  Efficiency of each LV contraction?  Blood supply to the body?  Heart Size?  Normal thickness of LV?  Normal contractility?
 11. Global systolic function  Efficiency of each LV contraction? – Stroke volume/ Ejection fraction  Blood supply to the body? – Cardiac Output = stroke volume x heart rate  Heart Size? – Cardiac mass  Normal thickness of LV? – Wall thickness  Normal contractility? – Wall thickening
 12. Global systolic function
 13. Cardiac function • Global systolic function • Regional systolic motion - multislice cine MRI - stress MRI - tagged MRI • Diastolic function
 14. Regional wall motion: Wall thickening (radial thickening) Left Ventricle ED Left Ventricle ES average thickness ES - average thickness ED Wall thickening = average thickness ES Figure. The measurement of wall thickening on short-axis view.
 15. Regional wall motion: Wall thickening (radial thickening) Wall motion Score Definition Normal/hyperkinetic 1 Systolic wall thickening > 40% Hypokinetic 2 Systolic wall thickening < 40% Akinetic 3 Systolic wall thickening < 10% Dyskinetic 4 Systolic wall thinning with myocardial segment moving outward during systole Aneurysm 5 Fixed defect ** In normal subjects, the percent of systolic thickening of the interventricular septum is somewhat less than that of the free wall of the left ventricle. Table. The classification of abnormal regional wall motion.
 16. Regional wall motion: Wall thickening (radial thickening) Hypokinesia at Akinesia at inferior wall anterior and AS Dyskinesia Aneurysm Figure. Various findings of abnormal wall motion on cine MRI.
 17. Öùng duïng MRI trong chaån ñoaùn hình aûnh tim maïch KHAÛ NAÊNG KHAÛO SAÙT  Hình thaùi ñoä phaân giaûi khoâng gian cao  Chöùc naêng (Global / regional )  Töôùi maùu cô tim  Ñaëc tính moâ : viable/necrosis/ fibrosis  Chuïp ñoäng maïch vaønh
 18. ChØ ®Þnh vµ chèng chØ ®Þnh trong chôp CHT thiÕu m¸u vµ sèng cßn c¬ tim.  ChØ ®Þnh: -Nghi ngờ bệnh lý động mạch vành dựa trên các triệu chứng, các yếu tố nguy cơ, điện tâm đồ khi nghỉ và gắng sức nghi ngờ -Đã biết có bệnh lý ĐMV để đánh giá sự cần thiết có tái lưu thông mạch vành hay không -Các kết quả xét nghiệm không xâm lấn không đưa ra được kết luận cuối cùng để đánh giá có thiếu máu hay không (ví dụ: siêu âm tim gắng sức, SPECT..) -Các kết quả xét nghiệm không xâm lấn về hình ảnh động mạch vành (ví dụ: MSCT) không đưa ra được kết luận cuối cùng. -Đánh giá sau đặt cầu nối động mạch vành với nghi ngờ có thiếu máu. -Đánh giá trường hợp cơ tim đông miên (hibernating myocardium) đặc biệt với bệnh nhân có sẹo xơ xuyên thành. -Đã xác định được tổn thương bệnh lý hẹp có ý nghĩa mạch vành làm kế hoạch để tái thông mạch vành.
 19. ChØ ®Þnh vµ chèng chØ ®Þnh trong chôp CHT thiÕu m¸u vµ sèng cßn c¬ tim  Chèng chØ ®Þnh – C¸c chèng chØ ®Þnh cña céng h-ëng tõ chung – C¸c chèng chØ ®Þnh cña thuèc sö dông trong g¾ng søc (adenosin, dipyridamol, dobutamin) – Kh«ng hîp t¸c – NhÞp tim kh«ng ®Òu
 20. ÖÙng duïng MRI trong chaån ñoaùn hình aûnh tim maïch TÖÔÙI MAÙU CÔ TIM  Nguyeân lyù: söï thay ñoåi veà cöôøng ñoä tín hieäu theo thôøi gian sau khi tieâm chaát töông phaûn  Phöông phaùp: khaûo saùt khi nghæ vaø khi gaây stress baèng thuoác daõn maïch tröïc tieáp. TÖÔÙI MAÙU CÔ TIM REST/STRESS Rest Adenosine stress
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2