intTypePromotion=3

Bài giảng Viêm – ThS.BS. Quách Thanh Lâm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
55
lượt xem
10
download

Bài giảng Viêm – ThS.BS. Quách Thanh Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Viêm trình bày vai trò của hệ thống bổ thể, hệ thống đông máu và hệ thống kinin trong viêm; trình bày cơ chế của rối loạn vận mạch và cơ chế sự hình thành dịch viêm, hiện tượng bạch cầu xuyên mạch và sự thực bào; vẽ được sơ đồ tổng hợp các chất gây hóa ứng động, giải thích tổn thương tổ chức trong viêm, nêu mối quan hệ giữa ổ viêm và toàn than, trình bày ý nghĩa sinh học của phản ứng viêm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Viêm – ThS.BS. Quách Thanh Lâm

 1. VIEÂM Ths.BS. Quaùch Thanh Laâm BM. Mieãn Dòch - Sinh Lyù Beänh Khoa Y, ÑH Y Döôïc TP HCM 1
 2. MUÏC TIEÂU 1. Trình baøy ñöôïc vai troø cuûa heä thoáng boå theå, heä thoáng ñoâng maùu vaø heä thoáng kinin trong vieâm 2. Trình baøy ñöôïc cô cheá cuûa roái loaïn vaän maïch vaø cô cheá söï hình thaønh dòch vieâm 3. Trình baøy ñöôïc hieän töôïng baïch caàu xuyeân maïch vaø söï thöïc baøo 4. Veõ ñöôïc sô ñoà söï toång hôïp caùc chaát gaây hoùa öùng ñoäng 5. Giaûi thích ñöôïc toån thöông toå chöùc trong vieâm 6. Neâu moái quan heä giöõa oå vieâm vaø toaøn thaân vaø trình baøy ñöôïc yù nghóa sinh hoïc cuûa phaûn öùng vieâm. 2
 3.  vi khuaån,  vaät lyù, hoaù hoïc,  cô hoïc, sinh hoïc Toån thöông teá baøo Hoaïi töû toå chöùc Vieâm • Vieâm laø moät phaûn öùng phöùc taïp / toån thöông teá baøo • Bieåu hieän : söng, ñoû, noùng, ñau, • roái loaïn chöùc naêng 3
 4. QUAN NIEÄM Laâm saøng Cuïc boä-toaøn thaân Vieâm laø moät phaûn öùng coù Virchow: vieâm laø phaûn öùng haïi vì: taïi choã Vieâm gaây soát, ñau... Ngaøy nay: Vieâm laø phaûn Sinh lyù beänh hoïc öùng toaøn thaân coù bieåu hieän Vieâm laø moät phaûn öùng coù taïi choã lôïi nhaèm loaïi tröø yeáu toá gaây Vieâm thuoäc MDKÑH lieân quan beänh, söûa chöõa toån thöông. chaët cheõ vôùi MDÑH Coù haïi khi vieâm trôû thaønh quaù möùc 4
 5. Quaù trình vieâm (Inflammatory process) 5
 6. Teá baøo vaø heä thoáng protein huyeát tuông Teá baøo Boå theå Protein huyeát töông Ñoâng maùu Kinin huyeát töông Globulin mieãn dòch 6
 7. Teá baøo Mast Teá baøo mast giöõ vai troø khôûi phaùt phaûn öùng vieâm Haït (histamine, serotonine, ...) Histamin: hoùa chaát trung gian töï nhieân trong vieâm Daõn tieåu ÑM, daõn tieåu TM --> maùu ñeán moâ  Taêng tính thaám NCF (Neutrophilic Chemotactic Factor): thu huùt BCTT: thöïc baøo ECF (Eosinophilic Chemotactic Factor): thu huùt BCAT: ñieàu hoøa (histaminase, arylsulphatase B) Toång hôïp PG, LT: taêng tính thaám, thu huùt BC 7
 8. Vieâm Caáp Toån thöông vaät lyù Toån thöông hoùa hoïc IgE -khaùng nguyeân Maøng teá baøo Haït Phoùng haït Toång hôïp Leukotriens Prostaglandins Histamin NCF ECF Teá baøo mast Xuaát tieát Thöïc baøo Thöïc baøo Xuaát tieát Xuaát tieát Ñau 8
 9. HEÄ THOÁNG ECOSANOID Men Phospholipase A2 Thuï theå Hoùa höôùng ñoäng Maøng teá baøo Thöïc baøo Coticoids Arachidonic acid NSAIDs Ñöôøng chuyeån hoùa Ñöôøng chuyeån hoùa Lipooxygenase Cyclooxygenase LTB4: Baùm dính & hoùa höôùng ñoäng PGE1, PGE2 BC phoùng thích men Taêng tính thaám Superoxydes (H2O2, O2-, OH-) Thromboxane LTC4, LTD4, LTE4:  Tính thaám Co maïch,ngöng taäp TC 9
 10. Protein huyeát töông Heä thoáng boå theå Chieám 10% protein huyeát töông Ñöôøng coå ñieån, ñöôøng taét, ñöôøng lectin Dieät khuaån (phöùc hôïp taán coâng maøng) Gia taêng phaûn öùng vieâm: Phaûn veä toá (C3a, C5a) --> TB Mast phoùng haït Baát hoaït bôûi carboxy-peptidase B / HT Yeáu toá hoùa höôùng ñoäng (C5a, C567) --> thu huùt BC Opsonin hoùa (C3b) 10
 11. 11
 12. • Heä thoáng ñoâng maùu • Hoaït hoùa : collagen, protease, kallicrein, plasmin, endotoxin. • Fibrin thoaùt maïch, baét giöõ dòch vieâm, VK, vaät theå laï: Ngaên phaùt taùn Giöõ VK, vaät theå laï / nôi thöïc baøo maïnh Taïo khung cho söï söûa chöõa • Fibrinopeptid B: thu huùt BCTT,  tính thaám (phoái hôïp vôùi Bradykinin) 12
 13. • Heä thoáng kinin • Hoaït hoùa: prekallicrein activator (yeáu toá XII: Hageman) • Bradykinin (9a.a) Daõn maïch Gaây ñau (phoái hôïp vôùi PG) Co cô trôn Taêng tính thaám (phoái hôïp vôùi PGE) Taêng hoùa höôùng ñoäng • Baát hoaït bôûi kininase / HT vaø moâ 13
 14. • Chaát trung gian gaây vieâm (Inflammatory mediators) •- Daõn maïch •- Co cô trôn •- Taêng tính thaám thaønh maïch •- Taêng hoùa höôùng ñoäng 14
 15. Vieâm raát quan troïng ñeå baûo veä vaø coù nhieàu caùch khôûi phaùt Caùc hoaït chaát sinh hoïc coù theå gaây toån thöông cho tuùc chuû Cô cheá baát hoaït vaø ñieàu hoøa Huûy hoaïi bôûi caùc Caùc chaát öùc cheá Taùc ñoäng qua laïi enzyme / HT giöõa caùc heä thoáng 15
 16. Bieán ñoåi chuû yeáu trong phaûn öùng vieâm caáp Roái loaïn tuaàn hoaøn Roái loaïn chuyeån hoùa Toån thöông toå chöùc Taêng sinh teá baøo 16
 17. Roái loaïn tuaàn hoaøn taïi oå vieâm  Roái loaïn vaän maïch  Hình thaønh dòch vieâm  Baïch caàu xuyeân maïch  Thöïc baøo 17
 18. • (1) Daõn maïch • (2) Huyeát töông vaø protein thoaùt maïch • (3) BC di chuyeån ñeán nôi coù toån thöông 18
 19. Roái loaïn vaän maïch Thaàn kinh Co maïch Histamine Sung huyeát ñoäng maïch Hình thaønh dòch vieâm C3a, C5a Bradykinin LT, PG Sung huyeát tónh maïch Ñoä nhôùt Roái loaïn chuyeån hoùa Ma saùt ÖÙ treä tuaàn hoaøn Cheøn eùp Tình traïng nhieãm toan 19
 20. Hình thaønh dòch vieâm • Cô cheá Taêng aùp löïc thuûy tónh Taêng tính thaám thaønh maïch • Caùc chaát gaây daõn maïch Histamine Bradykinin PG, LT (PGE1, PGE2, LTC4, LTE4) C3a, C5a • Taïo khoaûng hôû giöõa caùc teá baøo noäi moâ •  Thoaùt protein (KT), fibrinogen, baïch caàu. • Dòch tieát (Rivalta+ve, Protein>2,5-3g/dl) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản