intTypePromotion=1

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - Java cơ bản

Chia sẻ: Hi1509 A2T | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
1.618
lượt xem
285
download

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - Java cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - java cơ bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - Java cơ bản

  1. JAVA CƠ BẢN Mã sinh viên: Họ và tên: Lớp học phần: Ngày nộp bài: Bài tập 1 Những từ khóa hoặc tên dưới đây là hợp lệ? a) Abc e) $$$ i) a_1 b) M/H f) 25or6to4 j) Student Number c) Main g) 1_time k) string d) double h) first-Name Những từ khóa hoặc tên hợp lệ ______________________________________ Những từ khóa hoặc tên không hợp lệ ________________________________ Bài tập 2 Những kiểu dữ liệu nào dưới đây là hợp lệ? a) string e) int i) float b) double f) Double j) byte c) interger g) String k) Float d) boolean h) Integer Những kiểu dữ liệu hợp lệ ______________________________________ Những kiểu dữ liệu không hợp lệ ________________________________ Bài tâp 3 class Demo { public static void main(String[] args) { int tuoi = 25; String name1 = " Van " ; String name2 = " Lan " ; (1) } } Viết câu lệnh cho dòng lệnh (1) để hiển thị kết quả dưới đây: Nội dung hiển thị Nội dung câu lệnh (1) Toi ten la Van, 25 tuoi System.out.println(“Toi ten la ”+name1+”, ”+tuoi+” tuoi” Lan nam nay cung 25 tuoi Van va Lan deu 25 tuoi
  2. Bài tâp 4 class Demo { public static void main(String[] args) { final int y = 1,z = 2; final String x = "Hello"; String X = "World"; System.out.println(y + z); System.out.println(x + " " + X); } } 2.1 Cho biết kết quả của chương trình trên? Liệt kê các biến trong chương trình? Cho biết các biến có khai báo final có ý nghĩa gì? Bài tập 5 class Demo { public static void main(String[] args) { final int b=a+1; //1 final int d=c+3; //2 final int c=b+2; //3 final int a=1; //4 System.out.println(a + b + c + d); System.out.println(); } } 3.1 Chương trình này có lỗi không? Tại sao? Hãy sửa lại để chương trình có thể chạy được 3.2 ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
  3. Bài tập 6 class Demo { public static void main(String[] args) { String s = "abc"; //1 int n = 0; //2 double x = 0.0; //3 s = n; //4 n = 1.0; //5 n = x; //6 x = 999; //7 x += n; //8 s = "abc" + 1; //9 s -= 1; //10 n = 1 + 1.5; //11 } } Hãy cho biết các lỗi xuất hiện từ dòng 4 đến dòng 11? Lỗi Dòng Bài tập 7 class Test { public static void main(String[] args) { double x = 3.0, y = 2.0; int a = 10, b = 2; (1) System.out.print(); } } Thêm dòng lệnh (1) từ bảng dưới đây, hãy cho biết kết quả: Kết quả (1) System.out.print(x+a); System.out.print(a/b); System.out.print(y/x); System.out.print(y%x);
  4. System.out.print(++y%x-1); System.out.print(y--%x+1); System.out.print(a+b%b); System.out.print(x/y*b); System.out.print((a+b)/b%a); System.out.print(9.0/5.0*(a-x)); System.out.print(x+y-x*y%x); System.out.print(57%50/25); Bài tập 8 class IfElseStruct { public static void main(String[] args) { int x = 15; int y = 20; if(x>y) System.out.print(x); else System.out.print(y) ; } } Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Bài tập 9 class ForStruct { public static void main(String[] args) { for(int i=1 ;i0){
  5. System.out.print(n + " "); n--; } else break; } System.out.println(); } } Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Bài tập 11 Dựa vào thư viện, cho biết trong class Scanner, những phương thức dưới đây sử dụng làm gì? a) nextShort() e) nextLine() b) nextByte() c) nextBoolean() d) nextInt() Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Bài tập 12 class Foreach1 { public static void main(String[] args) { int[] A={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; for(int i=0; i
  6. Bài tập 13 class Foreach2 { { double B = new double[5]; B[0]=34.6; B[1]=4.29; B[2]=54.1; B[3]=12.46; B[4]=42.14; (B[i]); } } } Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Bài tập 14 import java.util.*; class Thu { public static void main(String[] args) { Calendar today = Calendar.getInstance(); int tuoi = today.get(Calendar.YEAR) - 1985; System.out.println(tuoi); } } Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Từ bài trên, hãy viết chương trình cho nhập năm sinh và cho biết tuổi?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2