intTypePromotion=1

Bài tập word - trường đại học khoa học tự nhiên tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Longpro Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
264
lượt xem
81
download

Bài tập word - trường đại học khoa học tự nhiên tp. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn font Vni - times , size 12 và nhập văn bản với nội dung sau: Phương pháp gõ văn bản bằng kiểu vni, khi gõ dấu thì gõ nguyên âm trước rồi bỏ dấu sau, chẳng hạn: số 1 là dấu sắc.Ví dụ : á, é, í, ó, ú, ý.Số 2 là dấu huyền.Ví dụ: à, è, ò, ù, ỳ.Số 9 là dấu gạch của chữ Đ , đ.Lưu văn bản với tên WVNI.DOC và đóng cửa sổ soạn thảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập word - trường đại học khoa học tự nhiên tp. Hồ Chí Minh

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 1 Choïn font Vni-times, size 12 vaø nhaäp vaên baûn vôùi noäi dung sau: Phöông phaùp goõ vaên baûn baèng kieåu vni Khi goõ daáu thì goõ nguyeân aâm tröôùc roài boû daáu sau, chaúng haïn: Soá 1 laø daáu saéc. Ví duï: aù , eù , í , où , uù , yù Soá 2 laø daáu huyeàn. Ví duï: aø , eø , oø , uø , yø Soá 9 laø daáu gaïch cuûa chöõ Ñ , ñ. Löu vaên baûn vôùi teân WVNI.DOC vaø ñoùng cöûa soå soaïn thaûo. 1) Taïo maøn hình soaïn thaûo môùi vaø nhaäp noäi dung sau: THÔ TÌNH – KHOÂNG TEÂN Anh cöù hay sai heïn Em cöù laø hay mong Chieàu nay heïn chaúng ñeán Laøm em cheát caû loøng Toäi anh ôi laø naëng Laäp phieân toøa xöû ngay Hoaøng hoân laøm nhaân chöùng Luaät sö laø boùng maây a) Vaøo leänh Save As ñeå löu vaên baûn vôùi teân THOTINH.DOC b) Ñoùng cöûa soå soaïn thaûo. 2) Môû taäp tin VNI.DOC vaø nhaäp theâm noäi dung sau: NHAÄP VAÊN BAÛN Khi tieán haønh vaên baûn, yeâu caàu laø phaûi goõ nhanh, moät vaøi kinh nghieäm coù theå giuùp ta laøm ñieàu ñoù: Haïn cheá goõ sai, vì khi goõ sai seõ phaûi toán thôøi gian quay laïi söûa. Thôøi gian chi phí cho vieäc söûa sai naøy gaáp 3 laàn goõ ñuùng. Ñeå khaéc phuïc ñieàu naøy, khi goõ vaên baûn neân duøng moät font chöõ roõ raøng, deã ñoïc vaø khi môùi taäp goõ neân coù quan nieäm “Goõ chaäm maø ñuùng coøn hôn goõ nhanh maø sai”. Löu laïi vaên baûn vôùi teân cuõ. 3) Môû THOTINH.DOC vaø nhaäp tieáp noäi dung sau vaøo cuoái vaên baûn: Em ngoài gheá chaùnh aùn Thay lôøi coâng toá vieân Long lanh trong caùo traïng Toaøn nhöõng lôøi deã thöông Luaät sö chöa kòp noùi Coâng toá ñaõ phaân vaân Coâng toá chöa luaän toäi Chaùnh aùn ñaõ röng röng. Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 1
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Yeâu caàu 1: Trong chöông trình Unikey choïn baûng maõ laø VNI-windows theo nhö hình döôùi ñaây, goõ vôùi Font chöõ laø VNI-Times. QUA NHAØ Caùi ngaøy coâ chöa coù choàng Ñöôøng gaàn toâi cöù ñi voøng cho xa Loái naøy laém böôûi nhieàu hoa Ñi voøng ñeå ñöôïc qua nhaø ñaáy thoâi Yeâu caàu 2:-Trong chöông trình Unikey choïn baûng maõ laø Unicode theo nhö hình döôùi ñaây, goõ vôùi Font chöõ Arial hoaëc Times New Roman cho ñoaïn vaên baûn sau. Moät hoâm thaáy coâ cöôøi cöôøi Toâi yeâu yeâu quaù nhöng hôi maát loøng Bieát ñaâu roài chaû noùi quaøng “Laøng mình khoái ñöùa phaûi loøng mình ñaây” *Caùch chuyeån Font chöõ goõ theo baûng maõ Unicode sang VNI-WINDOWS hay ngöôïc laïi. B1:Queùt choïn vaên Baûn B2: Nhaán CTRL+SHIFT+F6 Hoäp thoaïi:choïn nguoàn Unicdoe, Ñích laø VNI-WINDOWS, Nhaán nuùt chuyeån maõ. B3: Môû vaên baûn môùi, nhaán CTRL+V(Paste) ñeå daùn vaên baûn ñaõ chuyeån maõ ra. Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 2
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 2 Yeâu caàu: Ñònh daïng trang giaáy nhö sau(Ñònh daïng naøy aùp duïng cho taát caû caùc baøi taäp). Ñôn vò ño cho trang giaáy laø: cm Caùc leà cuûa giaáy: Top: 2 cm Left: 3.5cm Right: 2 cm Bottom: 2 cm Gutter: 0 cm Loaïi giaáy: A4 Kieåu in laø: Portrait Söû duïng tính naêng cheøn moät kyù hieäu ñaëc bieät vaøo trong vaên baûn hieän haønh, haõy choïn Inesrt → Symbol ñeå cheøn caùc kyù hieäu sau: ♠♣αβ≠≥⇒∑ 1) Choïn font chöõ Vni-Times , kích thöôùc 13 vaø nhaäp vaên baûn noäi dung sau: ÑÒNH DAÏNG VAØ TRÌNH BAØY FONT CHÖÕ Winword laø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn chuyeân nghieäp, ngoaøi chöùc naêng giuùp ngöôøi söû duïng goõ nhanh vaø ñuùng vaên baûn, coøn cho pheùp ta deã daøng cheøn caùc kyù hieäu ñaëc bieät nhö: ☺ . Ta coù theå nhaäp vaên baûn baèng chöõ thöôøng hay chöõ hoa tuyø tuyø yù roài sau ñoù coù theå chuyeån sang moät kieåu chöõ thích hôïp. Caùc leänh thöôøng duøng treân vaên baûn coù theå trình baøy nhanh baèng caùc nuùt leänh treân thanh ñònh daïng nhö B ñeå taïo chöõ ñaäm, I ñeå taïo chöõ nghieâng , U ñeå taïo chöõ gaïch döôùi hay keát hôïp caû ba bieåu töôïng ñoù. Nuùt Highlight ñeå taïo maøu neàn cho vaên baûn ñöôïc choïn vaø nuùt Font Color ñeå taïo maøu cho chöõ. Ngoaøi ra coøn coù caùc leänh khaùc caàu kyø hôn phaûi vaøo Format → Font → Underline ñeå trình baøy nhö: Words Only chæ gaïch döôùi cho töøng töø moät. Double ñeå gaïch neùt ñoâi. Dotted ñeå gaïch döôùi baèng chaám chaám. Thick ñeå gaïch döôùi baèng neùt ñaäm. Dash ñeå gaïch döôùi baèng ñöôøng ñöùt ñoaïn. Wave ñeå gaïch döôùi baèng ñöôøng daïng soùng. Coù theå taïo caùc kieåu trình baøy ñaëc bieät hôn cho ñoaïn vaên baûn ñaõ choïn baèng caùc tuyø choïn trong Effects: Strikethrough ñeå gaïch ngang thaân chöõ. Super script ñeå taïo chæ soá treân A2. Subscript ñeå taïo chæ soá döôùi H2O, A2. SMALL CAPS taïo CHÖÕ IN KHOÅ NHOÛ. ALL CAPS taïo CHÖÕ IN KHOÅ BÌNH THÖÔØNG. 2) Löu vaên baûn vôùi teân FONT.DOC Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 3
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 3 Microsoft Word for Windows Microsoft Word 6.0 giaûn hoùa vaø ngaøy caøng deã môùi trong coâng taùc vaên laø laø moät heä chöông, moät hieåu vaø deã söû duïng nhôø phoøng. Vieäc taïo caùc lieân taäp hôïp raát nhieàu caùc taäp caùc chöùc naêng hieån thò ño keát chaët cheõ vôùi caùc trình tin khuoân maãu,Wizard ñöôïc, caùc leà, meùp bieân vaø öùng duïng rieâng bieät khaùc cuøng vôùi caùc kieåu trình taäp hôïp nhieàu nuùt bieåu nhö: Microsoft Graph, baøy phong phuù chuaån bò töôïng chöùa caùc leänh vaø Microsoft Excel,Equation saün coù theå laøm cho baïn caùc cuïm leänh trong Editor… cho pheùp theâm coâng cuïtrong quaù Microsoft Word. Trình Microsoft Word 6.0 coù trình laøm vieäc vaø töø ñoù öùng duïng coù nhieàu chöùc ñöôïc moät chöùc naêng kyõ baïn coù theå taïo nhanh caùc naêng maïnh trong soïan xaûo tieân tieán ñaëc bieät taøi lieäu cuûa mình thaûo vaø trình baøy vaên baûn, trong caùc thao taùc soïan Caùc thao taùc söû söû duïng caùc öu ñieåm trong thaûo vaø trình baøy caùc taøi duïng caùc chöùc naêng trong moâi tröôøng Windows, cho lieäu . Microsoft Word ñöôïc ñôn pheùp naâng leân moät böôùc BAØI 4 Thô Xuaân Dieäu TIN GIÔØ CHOÙT BIEÅN TÖÏ HAÙT Caùc kyõ sö Vieâtt Nam vöøa cheá Anh xin laøm soùng bieác ra ñöôïc loaïi maùy vi tính ñieàu khieån Hoân maõi caùt vaøng em baèng linh caûm, chæ caàn baïn nghó Hoân thaät kheõ, thaät eâm thaàm “Chaùn maùy tính quaù”, noù seõ Hoân eâm ñeàm maõi maõi khoùc hu hu. Vaø neáu baïn nghó thaàm Ñaõ hoân roài laïi hoân “Maùy vi tính, anh yeâu em quaù”, noù Cho ñeán maõi muoân ñôøi. seõ oâm baïn maø hoân chuït chuït… Giaù Ñeán tan caû ñaát trôøi Anh môùi thoâi doaø daït… raát reû, muoán bieát theâm chi tieát xin lieân heä taïi : “TRUNG TAÂM VI TÍNH VIEÄT NAM” Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 4
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 5 NGÖÔØI CHAÚNG THÖÔNG TA N göôøi chaúng thöông ta ta cöù thöông öïa aùng traêng thanh nhìn veû ngoïc T Hôi ñaâu so saùnh caû ñoâi ñöôøng Möôïn laøn gioù thoaûng höôûng muøi höông Baïc ñaàu ngaùn noåi mình coâng nôï Thöông ngöôøi chaû muoán ngöôøi thöông laïi Xanh maét mong chi khaùch maù höôøng Moät taám tình si cuõng dò thöôøng BAÕO BUÏI BAO PHUÛ TOAØN BOÄ SAO HOÛA M oät traän baõo buïi raän baõo buïi naøy keùo daøi suoát 3 thaùng qua, bao phuû toaøn boä roäng lôùn chöa haønh tinh. Nhöõng haït buïi ñöôïc maët trôøi haâm noùng leân laøm töøng nhìn thaáy cho nhieät ñoä thöôïng taàng khí quyeån taêng leân, nhöng ñoàng töø Traùi ñaát ñang taøn phaù thôøi, beà maët sao hoûa laïi laïnh ñi vì thieáu böùc xaï T beà maët Sao Hoûa. Traän baõo maët trôøi. Ñieàu naøy laøm cho gioù laëng bôùt, vaø sau naøy ñaõ ñöôïc phi thuyeàn 3 thaùng, traän baõo baét ñaàu dòu daàn, buïi baét ñaàu laéng xuoáng. Tuy nhieân hieän nay sao hoûa ñang ôû Mars Global Survevor ñang bay treân quyõ ñaïo cuûa gaàn maët trôøi nhaát neân böùc xaï maët trôøi coù theå seõ taïo ra theâm haønh tinh cuõng nhö kính nhöõng traän gioù maïnh thaønh baõo buïi moät laàn nöõa. thieân vaên khoâng gian (Theo Nasa, 08/09/2010) Hubble theo doõi. Söû duïng Border, Bullets and Numbering, Column vaø Text box ñeå trình baøy vaên baûn theo maãu sau: Hoï vaø teân : (ñieàn hoï vaø teân cuûa mình vaøo baøi laøm) Lôùp : Baïn coù laø ngöôøi gaây thieän caûm chöa? Moät vaøi caùch sau seõ giuùp baïn 1. Thaønh thaät chuù yù ñeán ngöôøi 4.Bieát chaêm chuù nghe lôøi ngöôøi ta noùi khaùc 5.Noùi vôùi ngöôøi aáy veà sôû thích, hoaøi 2. Luoân baõo cuûa hoï. luoân 6. Chöùng toû 6 Caùch Gaây Thieän Caûm giöõ nuï cho hoï thaáy cöôøi hoï quan treân moâi troïng 3. Ñaëc bieät nhôù teân vaøi ngöôøi baïn NGUYEÃN MAÃN CAÙN vaø ñaëc ñieåm giao tieáp cuûa hoï Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 5
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 6 Söû duïng caùc loaïi Tab ñeå taïo caùc vaên baûn sau vaø löu leân dóa vôùi teân TAB.DOC Teân haøng Thaønh tieàn Ñöôøng ....................................................................... 100.000 Boät ngoït .................................................................... 220.000 Gaïo ........................................................................... 140.000 Tieâu ............................................................................. 80.000 Teân haøng ÑVT Thaønh tieàn Ñöôøng Taán ...................................... 100.000 Boät ngoït Taán ...................................... 220.000 Gaïo Kg ........................................ 140.000 Tieâu Kg .......................................... 80.000 MUÏC LUÏC VAÊN NGUYEÃN ÑOÂNG THÖÙC Chia tay Truyeän ngaén .................................. 3 VOÕ ÑAÉC DANH Nôi aáy baây giôø Kyù söï ........................................... 29 KAWABATA YASUNARI Caùnh tay Truyeän ngaén Nhaät Baûn .............. 112 THÔ VAÊN CAO Göûi ngöøôi em bieån xa ........................................... 28 NGUYEÃN LAÄP EM Coøn maõi tình yeâu ...................................................... 31 NGUYEÃN THAÙI DÖÔNG Chieác laù töông tö ...................................................... 62 Töï baïch vôùi moät ngöôøi ............................................ 74 PHEÂ BÌNH NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI ÑOÏC SAÙCH TRAÀN THANH ÑAÏM Sinh meänh cuûa vaên chöông laõng maïng................... 100 HOAØNG KIM BAÛO Tìm moät höùông phaùt trieån cho taäp laøm vaên ........... 119 CAÙC MUÏC KHAÙC SÔN NAM Gæô choàng baùo cuõ-Söu taàm ................................... 125 NHAÄT CHIEÂU Kæ nieäm 160 naêm ngaøy sinh Leùp Toânxtoâi ............. 141 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 6
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 7 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRUNG TAÂM PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN 34 Tröông Ñònh ,Q3 :8222678-Fax (848)8223101 PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ NHAÄP HOÏC Hoï vaø teân: .............................................................................................................................. Ngaøy sinh: ..................................................Nôi sinh: ........................................................... Ñòa chæ: .................................................................................................................................. Ñaêng kyù nghaønh: HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN TRÍ THÖÙC COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM MAÏNG MAÙY TÍNH - VIEÃN THOÂNG Buoåi hoïc: Nguyeän voïng 1: SAÙNG CHIEÀU TOÁI Nguyeän voïng 2: SAÙNG CHIEÀU TOÁI Ñaõ coù baèng tin hoïc: KHOÂNG COÙ A B KYÕ THUAÄT VIEÂN CAO ÑAÚNG ÑAÏI HOÏC Cô sôû ñaêng kyùhoïc: Nguyeän voïng1:............................................................................... Nguyeän voïng2:............................................................................... Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy ….. thaùng ….. naêm 2011 Hoïc vieân kyù teân PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ THAM GIA TECHMART DONG NAI 2010  Teân ñôn vò ñaêng kyù: ................................................................................................ .................................................................................................................................. Ñòa chæ: ..................................................................................................................... Ñieän thoaïi: .................................................. Fax: ..................................................... Email: .......................................................... Website: ............................................. Giaùm ñoác: ................................................... ÑTDÑ: ................................................ Ngöôøi ñaïi dieän: ........................................... Chöùc vuï: ............................................. -Chuùng toâi ñaêng kyù caùc thieát bò, hieän vaät caàn ñöôïc hoã trôï vaän chuyeån ñi- veà nhö sau: STT Teân thieát bò/ hieän vaät Kích thöôùc/troïng löôïng Soá löôïng Ngaøy ... thaùng ... naêm ... (Kyù teân vaø ñoùng daáu) Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 7
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 8 -Söû duïng Bullets and Numbering, Border and Shading trình baøy vaên baûn sau vaø löu vaên baûn vôùi teân THONGBAO THOÂNG BAÙO TUYEÅN SINH Ñaøo Taïo Tieáp Thò Vieân (Marketer) Ñaø I. MUÏC TIEÂU MT1. Coù kieán thöùc toång quaùt veà KT, Quaûn trò, Luaät phaùp, Taâm lyù, XH ñeå laøm coâng taùc tieáp thò. MT2. Coù kyõ naêng tieáp thò: Quaûng caùo, Chaøo haøng, Baùn haøng, Nghieân cöùu tieáp thò, Döï baùo doanh soá,Ñieàu tra tìm hieåu khaùch hang,… MT3. Coù phong caùch cuûa moät tieáp thò vieân: noùi naêng hoaït baùt, phong caùch giao tieáp lòch söï, vui veû,… MT4. Söû duïng maùy vi tính trong quaûn trò maketing vaø khaû naêng giao tieáp vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi. II. BAN GIAÛNG HUAÁN TS PHAN TAÁN CHÖÙC Tieán só Luaät – Tieán só Kinh teá • TS NGUYEÃN VAÊN NG6N Tieán só Kinh teá • TS LÖÔNG HÖÕU ÑÒNH Tieán só Kinh teá • TS HUYØNH VAÊN TOÂNG • Tieán só Baùo chí MPA DÖÔNG HÖÕU HAÏNH • Giaûng vieân Kinh teá Taøi chính TRAÀN CAO LAÕNG • Toát nghieäp QGHC, Cöû nhaân Anh vaên III. NOÄI DUNG ÑAØO TAÏO Kinh teá thò tröôøng : 42 tieát Tieàn teä ngaân haøng : 21 tieát Luaät trong kinh doanh : 21 tieát Quaûn trò hoïc : 42 tieát Quaûn trò haønh chính : 21 tieát IV. THÔØI GIAN HOÏC Khoùa hoïc chia laøm 4 hoïc kyø. Moãi hoïc kyø 10 tuaàn leã. Hoïc moãi ngaøy töø 7h30 ñeán 10h45. Giöõa moãi hoïc kyø laø thôøi gian thi vaø nghæ giöõa hoïc kyø. Hoûi chi tieát vaø ñaêng kyù taïi Tröôøng SEATIC 5 Ñinh Tieân Hoaøng, Quaän 1 8299178 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 8
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 9 Trình baøy theo maãu sau vaø löu vôùi teân TABLE KEÁ HOAÏCH ÑAØO TAÏO KYÕ THUAÄT VIEÂN STT MOÂN HOÏC SOÁ TIEÁT GV PHUÏ TRAÙCH GHI CHUÙ 1 Tin hoïc cô baûn 120 60 Th Toân Nöõ Thanh 2 Tin hoïc vaên phoøng 120 60 Th Leâ Vuõ Höng 3 Caáu truùc maùy tính 90 45 Th Haø Thanh Giang 4 Laäp trình Pascal 180 120 Th Leâ Ngoâ Tuaán 5 Laäp trình Access 150 75 Th Hoaøng Thi Nhung 8 Anh vaên tin hoïc 120 30 nghe maùy Nguyeãn Thu 9 Toaùn 120 Toáng Hoaøi Nhaân 10 Tieåu luaän toát nghieäp 240 Ñinh Haø BAÛNG ÑIEÅM MOÂN TOAÙN Hoïc kyø 1 Hoïc kyø 2 Caû naêm TT Hoï teân hs Toaùn Toaùn M 15 60 M 15 60 TBình X.Loaïi 1 5 8 7 6 8 8 Hoà Thu An 2 4 4 5 5 5 4 Trinh Kim 3 8 9 8 8 7 8 Leâ Thanh Danh 4 5 5 4 4 5 3 Vuõ Thu Thuûy 5 5 8 7 8 7 6 Haø Kim Yeán Tournet Vieät Nam Tuyeán Thôøi gian Giaù Giaù öu ñaõi Ñaûo hoa coû 1 ngaøy 98.000 ñ Phan Thieát 2 ngaøy 185.000 ñ 2 ngaøy 3 thaùc 2 ngaøy 275.000 ñ Ñaø Laït 3 ngaøy 378.000 ñ PHIEÁU ÑAËT TAÏP CHÍ NAÊM 2002 PC WORLD VIEÄT • Hoï vaø teân: .............................................................................. • Ngaøy Sinh: ................................Nôi Sinh .............................. NAM • Ñòa chæ nhaän taïp chí: ............................................................. Haõy ñaùnh daáu vaøo thaùng maø baïn muoán ñaët 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 9
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 10 Duøng chöùc naêng Tools → AutoCorrect ñeå ñaët caùc chöõ vieát taét cho caùc chuoãi kyù töï daøi trong coät Teân tröôøng döôùi ñaây vaø ñöôïc baûng nhö sau: CHÆ TIEÂU TUYEÅN SINH CAÙC TRÖÔØNG SÖ PHAÏM Nieân hoïc 2010 – 2011 Teân tröôøng Chæ tieâu Hoïc boång Kyù tuùc xaù Toång coäng Ñaïi hoïc sö phaïm TPHCM 800 400 400 600 320 400 Ñaïi hoïc sö phaïm Haø Noäi 800 500 500 Cao ñaúng sö phaïm TPHCM Cao ñaúng sö phaïm Vónh Long 400 100 200 250 100 280 Cao ñaúng sö phaïm Caàn Thô 560 250 200 Trung hoïc sö phaïm TPHCM Ñaïi hoïc sö phaïm Quy Nhôn 500 130 100 400 0 100 Cao ñaúng sö phaïm Haûi Phoøng 410 0 100 Ñaïi hoïc sö phaïm Hueá 240 120 150 Trung hoïc sö phaïm Long An 120 110 160 Trung hoïc sö phaïm Ñoàng Nai Toång coäng: Tìm trong vaên baûn treân nhöõng töø HCM vaø thay theá baèng töø Hoà Chí Minh Tìm nhöõng töø 800 vaø thay theá baèng töø 900 Saép xeáp baûng treân theo thöù töï taêng daàn theo coät Teân tröôøng Tính toång coäng theo haøng ngang (duøng SUM(LEFT)) Tính toång coäng theo haøng doïc (duøng SUM(ABOVE)) Löu vôùi teân CHITIEU_TS Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 10
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 11 Söû duïng Insert → Picture → Autoshape ñeå trình baøy theo maãu sau vaø löu vôùi teân DULICH.DOC COÂNG TY DU LÒCH VIETNAM AIRLINE Vietravel Vietravel Nhaø toå chöùc du lòch chuyeân nghieäp Chaøo möøng leã hoäi 30/4 vaø 1/5 Vôùi caùc chöông trình du lòch nöôùc ngoaøi ñaëc saéc Thaùi Lan Malaysia-Singapore 5 ngaøy 399 USD 07 ngaøy 27/05 khôûi haønh 27/04/2001 380 USD Caùc tuyeán du lòch thöôøng xuyeân Khôûi haønh Giaù Thaùi Lan – 05 ngaøy .......................................... 10/04 – 09/05 ............................................... 365 USD Malay sia – Singapore – 7 ngaøy ...................... 26/04/ - 22/05 .................................................. 589usd Insert → Picture →WordArt ñeå trình baøy theo maãu Söû duïng sau vaø löu vôùi teân WORDART: Virus “Love” xuaát Virus “Love” lan truyeàn qua ñöôøng thö ñieän töû, nuùp döôùi moät laù thö ñieän hieän ñaàu tieân ôû töû keøm theo taäp tin “Love Letter For You.TXT.VBS”. Neáu môû taäp tin Manila(Philippin), naøy, treân maøn hình seõ xuaát sau ñoù laáy lan vôùi toác hieän doøng chöõ “I love You” vaø virus “Love” seõ xaâm nhaäp oå ñóa cöùng cuûa ñoä nhanh chöa töøng maùy tính vaø phaù hoaïi 15 loaïi taäp tin löu tröõ trong ñoù. Virus naøy coù theå coù, nhanh hôn baát kyø söûa ñoåi, gaây nhieãu loaïn heä ñieàu haønh Windows. Neáu maùy tính bò nhieãm loaïi virus maùy tính virus “Love” coù söû duïng chöông trình phaàn meàm Outlook cuûa haõng naøo tröôùc ñaây. Microsoft, virus seõ töï nhaân baûn vaø göûi tôùi taát caû caùc ñòa chæ coù löu tröõ trong danh baï trong hoäp thö. Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 11
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 12 Trình baøy vaên baûn sau vaø löu vôùi teân METIN: T Ñ aõ bao laàn baïn phaûi aïi Phaùp, soá nhaø 13 khoâng coù maët ôû vaøi laáy tay goõ vaøo goã ñöôøng phoá; ôû YÙ, noù khoâng coù trong caùc hoaëc baét cheùo hai cuoäc soå soá; taïi Myõ, noù khoâng coù trong caùc ngoùn tay laïi ñeå laáy caàu thang maùy. Maùy bay cuûa nhieáu haõng heân? Hoâm noï, sau khi haøng khoâng khoâng coù haøng gheá soá 13, laøm ñoå muoái, chui qua hoaëc thaäm chí hoï cuõng khoâng chaáp nhaän moät caùi thang hoaëc gaëp moät daõy gheá maùy bay chæ coù 13 gheá, hoï moät con meøo ñen chaïy töø choái khoâng nhaän mua maùy bay Flight ngang qua loái ñi thì baïn 13, khoâng coù khaùch saïn hoaëc truï sôû cô coù gaëp xui xeûo khoâng? quan naøo coù 13 taàng laàu,…. Ñieàm sôï caøng taêng boäi phaàn neáu soá 13 rôi ngay Sôï soá 13 vaø ngaøy thöù saùu 13: Con soá maø con ngöôøi ngaøy thöù saùu. Haûi quan quaân ñoäi Myõ khoâng haï thuûy thuyeàn môùi vaøo ngaøy thöù saùu 13,…. “ngaùn” nhaát laø soá 13. Con soá vaøo ngaøy thöù luoân ñöôïc coi laø bieåu töôïng cuûa söï baát haïnh . Söû duïng Insert → Object → Microsoft Equation ñeå taïo caùc bieåu thöùc sau: 2 X + 3Y = 12 N Z = ∑ Xi   X − 3Y = −6 i =1 2 x3 + x 2 − 5 3y = +1 X= A+ B+ A x −1 A + B + C = 4 ( x − 2) 2 3 A+ B   A + 2B − C = 9 Y= A 2 A − 3B + C = −6 A+  B TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Teân taøi lieäu Taùc giaû,nhoùm taùc giaû Giaùo trình corel draw 12................... Tröôøng ñaïi hoïc KHTN Giaùo trình ñt corel draw 12.......... TT tö vaán &DV khoa hoïc Giaùo trìng photo shop 9.0 ................. Tröôøng ñaïi hoïc KHTN Veõ thieát keá vôùi AutoCAD2006 ...........T.s Nguyeãn Höõu Loäc Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 12
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word BAØI 13 Haøng ngaøy, maùi toùc cuûa chuùng ta thay trung bình khoaûng 50 sôïi. Cô cheá gaây ruïng toùc khaùc nhau cô baûn ôû phuï nöõ vaø nam giôùi. Toùc cuûa nam giôùi chòu aûnh höôûng cuûa caùc nhaân Vichy ñaõ phaùt hieän ra toá nhö di truyeàn, hormon,… neân toùc thöôøng ruïng theo caáu taïo ñaëc tröng vuøng chaân vuøng. Sôïi toùc ngaøy caøng maûnh hôn vôùi maät ñoä giaûm toùc ôû nhöõng ñoái töôïng bò ruïng roõ reät. Vuøng toùc ruïng lan roäng daàn thaønh maûng hoùi. toùc: lôùp sôïi Collagen bò xô Coøn ôû phuï nöõ, nhöõng bieán ñoåi noäi tieát cöùng boù chaët laáy chaân toùc trong thôøi kyø daäy thì, sau khi sinh, quanh nang loâng khieán tuaàn maõn kinh hoaëc do aûnh höôûng cuûa hoaøn maùu trong mao maïch stress, caùc thay ñoåi trong sinh voán giöõ nhieäm vuï nuoâi döôõng hoaït,… coù theå daãn tôùi ruïng toùc ñoät vaø kích thích chaân toùc bò caûn ngoät vaø ñeàu khaép. Sau moät thôøi trôû. Chaân toùc khoâng ñöôïc gian hieän töôïng ruïng toùc coù theå taïm ngöng, toùc moïc cung caáp dinh döôõng teo daàn trôû laïi nhöng maûnh hôn vaø soá löôïng toùc giaûm ñaùng laøm toùc cheát vaø ruïng lieân tuïc keå.Naêm 1993, Vieän nghieân cöùu sinh hoïc veà toùc cuûa . Baïn coù theå ñeán caùc trung taâm tö vaán döôùi ñaây ñeå ñöôïc Baùc só cuûa Vichy tö vaán veà da Phía Baéc Phía Nam 27Ngoâ Thì Nhaäm – HN… 8228735 49Nguyeãn Traõi – Q1, TPHCM 9252048 423chuøa Boäc – HN ………… 5636296 6/56Ñöôøng 3/2 – Q10, TPHCM 8655270 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 13
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Baøi Taäp 14 V sơ ñ sau: Toång Coâng ty Nhaùnh 2 Nhaùnh 1 Toång Giaùm Ñoác P. Toång Giaùm Ñoác Giaùm Ñoác Chi Giaùm Ñoác nhaùnh 1 Chi nhaùnh 2 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 14
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Baøi Taäp 15 TRONG TH GI I Đ NG V T Đ ng v t n ng nh t Cá voi lam -------- 187.0 ...................... t n Cá nhà táng ------- 56.0 ........................ t n Voi châu phi ------ 12.3 ........................ t n Cá heo lưng ñen -- 6.0 .......................... mét Loài nh y cao nh t Báo----------------- 5.5 .......................... mét H ------------------ 4.0 .......................... mét Sư t --------------- 3.8 .......................... mét Loài nh y xa nh t Báo tuy t ---------- 15.2 ........................ mét Chu t túi ---------- 12.8 ........................ mét Ng a --------------- 11.9 ........................ mét B N TIN THÁNG 8/2009 Kỳ này m i các b n gi i ñoán ô ch sau ñây: Thư ng l n cho ngư i CÂU có ñáp án chính xác LC và nhanh B nh t! ANH NG ACROSS: DOWN: 1. Halp of word 4. The highest poin. The 2. Letter is sent by air-plane grastest amount 3. ...=2.54cm 5. A room used for cooking 6. A material is used for Aesthetieism Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä Trang 15
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Baøi 16 TRƯ NG Đ I H C KHTN-TPHCM Đ THI CCA TIN H C TRUNG TÂM ĐÀO T O CNTT Môn :Word Th i gian :30 phút . Ngày …./…./…. (Không ñư c s d ng tài li u ) PHÒNG ĐÀO T O Đ thi word . Th i gian làm bài 40 phút . Thí sinh lưu bài ñĩa làm vi c v i tên là tên ñ y ñ ( d ng không d u ti ng vi t ) và s báo danh c a mình – ch ng h n: Le Ng c Han A10 là tên bài thi c a thí sinh Lê Ng c Hân s báo danh A10. Trang trí văn b n sau : K hu du l ch g m 30 h n m c: ñ n th ñ t nư c, sa bàn nư c Vi t, ba mi n ñ t nư c, khu văn hoá m th c, ñ o nuôi chim thú t nhiên, ch trên sông , vư n cây ăn trái,….. ñây ngh nhân ñ n t nh ng mi n quê khác nhau trình bày các ngh truy n th ng tiêu bi u : ñan lát mây tre, d t tơ l a và th c m, g m s , chàm nón, thêu ren, TP H CHÍ Khu vui chơi gi i trí Đ m Sen , Kỳ Hoà , Su i Tiên ….. làm gi y MINH gió, in kh c Ki n trúc c Nhà R ng , dinh xã Tây , Nhà hát L n , ñiêu tranh, Bưu ñi n ….. ñá, kh c Đây là trung tâm du l ch l n nh t nư c ñiêu kh c m c,…. Du khách khi ñ n thăm du l ch s có ñư c nh ng n tư ng sâu s c v ñ t nư c Vi t Nam  Sóc Trăng ° Ch n i Ngã Năm ................................................ huy n Thanh Tr ,Sóc Trăng ° Chùa Kh’ leang ............................................................... tu i th g n 500 năm ° H i ñua ghe ngo ..................................... t i sông Maspe’ro ( th xã Sóc Trăng) Trang 16 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Baøi 1 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoä laäp – Töï do – Haïnh phuùc  AÛNH ÑÔN XIN VIEÄC 3x4 Kính gôûi: ....................................................................................... ...................................................................................................... Toâi teân laø: ........................................................................................................ Sinh ngaøy: ............... thaùng ................. naêm ..................taïi ........................................... Giaáy chöùng minh daân soá:.................... ......................... ............................................... Caáp ngaøy ................. thaùng ................. naêm ..................taïi ........................................... Hieän cö nguï taïi: ............................................................................................................ Trình ñoä vaên hoùa: ......................................................................................................... Ngoaïi ngöõ: .................................................................................................................... Ngheà nghieäp chuyeân moân: ........................................................................................... ....................................................................................................................... Söùc khoûe: ...................................................................................................................... -Hieän nay toâi chöa coù vieäc laøm, nguyeän voïng xin ñöôïc boá trí vieäc laøm. -Neáu ñöôïc thaâu nhaän toi xin cam ñoan thöïc hieän caùc coâng vieäc ñöôïc giao vaø chaáp haønh caùc chuû tröông chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø cheá ñoä noäi quy, kyû luaät cuûa cô quan xí nghieäp. Kính mong cô quan xí nghieäp chaáp nhaän. .............. Ngaøy..........thaùng .... naêm ............... Kính ñôn kyù teân XAÙC NHAÄN Cuûa UBND Phöôøng xaõ ......................................... ......................................... ......................................... Ngaøy ……thaùng ……naêm…… Trang 17 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Baøi 2 Yeâu caàu 1: Ñònh daïng kieåu trang giaáy ñöùng(Portrait)vôùi caùc leà giaáy roài soaïn vaên baûn sau: Ñôn vò ño cho trang giaáy laø: cm Caùc leà cuûa giaáy: Top: 2 cm Left: 3.5cm Right: 2 cm Bottom: 2 cm Gutter: 0 cm Loaïi giaáy: A4 Kieåu in laø: Portrait ÑÒNH DAÏNG VAØ TRÌNH BAØY FONT CHÖÕ Winword laø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn chuyeân nghieäp, ngoaøi chöùc naêng giuùp ngöôøi söû duïng goõ nhanh vaø ñuùng vaên baûn, coøn cho pheùp ta deã daøng cheøn caùc kyù hieäu ñaëc bieät nhö: ☺ . Ta coù theå nhaäp vaên baûn baèng chöõ thöôøng hay chöõ hoa tuyø tuyø yù roài sau ñoù coù theå chuyeån sang moät kieåu chöõ thích hôïp. Caùc leänh thöôøng duøng treân vaên baûn coù theå trình baøy nhanh baèng caùc nuùt leänh treân thanh ñònh daïng nhö B ñeå taïo chöõ ñaäm, I ñeå taïo chöõ nghieâng , U ñeå taïo chöõ gaïch döôùi hay keát hôïp caû ba bieåu töôïng ñoù. Nuùt Highlight ñeå taïo maøu neàn cho vaên baûn ñöôïc choïn vaø nuùt Font Color ñeå taïo maøu cho chöõ. Ngoaøi ra coøn coù caùc leänh khaùc caàu kyø hôn nhaán Ctrl+D → Font → Underline ñeå trình baøy nhö: Words Only chæ gaïch döôùi cho töøng töø moät. Double ñeå gaïch neùt ñoâi. Dotted ñeå gaïch döôùi baèng chaám chaám. Thick ñeå gaïch döôùi baèng neùt ñaäm. Dash ñeå gaïch döôùi baèng ñöôøng ñöùt ñoaïn. Wave ñeå gaïch döôùi baèng ñöôøng daïng soùng. Coù theå taïo caùc kieåu trình baøy ñaëc bieät hôn cho ñoaïn vaên baûn ñaõ choïn baèng caùc tuyø choïn trong Effects: Strikethrough ñeå gaïch ngang thaân chöõ. Super script ñeå taïo chæ soá treân A2. Subscript ñeå taïo chæ soá döôùi H2O, A2. SMALL CAPS taïo CHÖÕ IN KHOÅ NHOÛ. ALL CAPS taïo CHÖÕ IN KHOÅ BÌNH THÖÔØNG. Thoâng tin hoïc vieân Tìm kieám Löu vaên baûn vôùi teân TRANGTRIFONT.DOCX Yeâu caàu 2 : -Taïo lieân keát cho muïc choïn Thoâng tin hoïc vieân ñeå khi ngöôøi duøng Click vaøo thì môû ñöôïc File ThoângTin.DOCX chöùa noäi dung nhö sau: MaSV, Hoten, Ngaysinh, noisinh. -Taïo lieân keát cho muïc Tìm kieám ñeå môû trang Google. -Khoùa noäi dung khoâng cho pheùp thay ñoåi baát cöù ñieàu gì trong vaên baûn, chæ cho pheùp ñoïc. Trang 18 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Yeâu caàu 3: Ñònh daïng kieåu trang giaáy naèm ngang(Landscape)vôùi caùc leà giaáy roài soaïn vaên baûn nhö treân : Ñôn vò ño cho trang giaáy laø: cm Caùc leà cuûa giaáy: Top: 3.5 cm Left: 2 cm Right: 2 cm Bottom: 2 cm Gutter: 0 cm Loaïi giaáy: A4 Kieåu in laø: LandScape Yeâu caàu 4: Duøng chöùc naêng AutoCorrect ñeå ñaët caùc chöõ vieát taét cho caùc chuoãi kyù töï daøi trong coät Teân tröôøng döôùi ñaây vaø ñöôïc baûng nhö sau: CHÆ TIEÂU TUYEÅN SINH CAÙC TRÖÔØNG SÖ PHAÏM Nieân hoïc 2010 – 2011 Teân tröôøng Chæ tieâu Hoïc boång Kyù tuùc xaù Toång coäng 800 400 400 Ñaïi hoïc sö phaïm TPHCM 600 320 400 Ñaïi hoïc sö phaïm Haø Noäi 800 500 500 Cao ñaúng sö phaïm TPHCM 400 100 200 Cao ñaúng sö phaïm Vónh Long Cao ñaúng sö phaïm Caàn Thô 250 100 280 560 250 200 Trung hoïc sö phaïm TPHCM 500 130 100 Ñaïi hoïc sö phaïm Quy Nhôn Cao ñaúng sö phaïm Haûi Phoøng 400 0 100 410 0 100 Ñaïi hoïc sö phaïm Hueá 240 120 150 Trung hoïc sö phaïm Long An Trung hoïc sö phaïm Ñoàng Nai 120 110 160 Toång coäng: Tìm trong vaên baûn treân nhöõng töø TP.HCM vaø thay theá baèng töø TP.Hoà Chí Minh Tìm nhöõng töø 800 vaø thay theá baèng töø 900 Saép xeáp baûng treân theo thöù töï taêng daàn theo coät Teân tröôøng Tính toång coäng theo haøng ngang (duøng SUM(LEFT)) Tính toång coäng theo haøng doïc (duøng SUM(ABOVE)) Löu vôùi teân CHITIEU_TS Trang 19 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä
 20. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM Baøi Taäp Word Baøi 3 I. Moät soá thao taùc khaùc: 1. -Taïo phím taét 2. -Taïo coâng thöùc toaùn hoïc trong vaên baûn. 3. -Chia maøn hình ra laøm 2 phaàn (View\Split) 4. -So saùnh hai vaên baûn( Review\Compare) 5. -Khoùa baûo veä noäi dung vaên baûn(Review\Protect Document) II. Laøm vieäc vôùi taøi lieäu lôùn. 1. Taïo trang bìa(Insert\Cover Page) 2. Taïo tieâu ñeà theo chöông baøi, theo töøng trang chaún khaùc trang leû. 3. Taïo muïc luïc Index 4. Taïo lieân keát(Link) cho caùc muïc , caùc trang(Insert\Hyperlink-Ctrl+K) 5. Keát xuaát döõ lieäu töø nhieàu nguoàn khaùc nhau(Insert\Quick Parts\Field…..\Database\Insert Database\Get Data… 6. Taïo khung Frames(Word Option\Custommize\Commands Not in The Ribbon\..new Frame Page…. Trang 20 Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy Löu Haønh Noäi Boä
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2