Bài thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Anh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:15

1
430
lượt xem
76
download

Bài thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung "Bài thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh" trình bày về quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được kiến thức cần thiết trình bày trong bài thuyết trình này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH • GVHD: NGỌC SAO • Lớp: Đ13NL4 • Nhóm 3
 2. Thành viên nhóm • Vũ Thị Phương • Lương Thị Kiều Thu • Nguyễn Thị Ngọc Anh • Trần Thị Thu Hậu • Đổng Thị Thùy Linh • Võ Thị Mộng Thúy • Lê Thị Lam Ngọc • Vũ Thị Ngọc Huyền
 3. NỘI DUNG TÌM HIỂU II. QUAN Đ IỂM CỦA H Ồ CHÍ MIN H V Ề S Ự TH ỐN G N H ẤT GIỮA B ẢN CH ẤT GIAI CẤP CÔN G N HÂN V ỚI TÍN H N HÂN D ÂN VÀ TÍN H D ÂN T ỘC C ỦA N HÀ N ƯỚC 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC 2. BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỐNG NHẤT VỚI TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC
 4. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC Ø Nhà nước là một phạm trù lịch sử, nó chỉ ra đời và tồn tại khi giai cấp và đấu tranh giai cấp xuất hiện. Ø Nhà nước là sản phẩm tất yếu của một xã hội có giai cấp, nó bao giờ cũng mang bản chất một giai cấp nhất định, không có một nhà nước nào là phi giai cấp, không có nhà nước đứng trên giai cấp.
 5. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC - Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao - Là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp tham gia vào quá trình tái sản xuất vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội - Là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch
 6. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được coi là Nhà nước của dân ( quyền lực trong tay nhân dân), do dân (do nhân dân bầu ra), vì dân ( phục vụ vì lợi ích của nhân dân). Nhưng tuyệt nhiên nó không phải là Nhà nước toàn dân hiểu theo nghĩa là nhà nước phi giai cấp
 7. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC Nhà nước Việt Nam mới, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, là một Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, vì: q M ột là , n h à n ước d o Đ ản g C ộn g S ản lã n h đ ạo : - Đ ản g C ộn g s ản Việt Na m lã n h đ ạo Nh à n ước g i ữ v ữn g v à t ă n g c ườn g b ản c h ất g ia i c ấp c ô n g n h â n . Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo.
 8. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC - Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương pháp thích hợp. Nước ta trải qua nhiều thời kì lịch sử khác nhau nên phải có cách lãnh đạo phù hợp với từng thời kỳ. Song, trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn có những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng chung cho các thời kỳ, đó là:
 9. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC + Đảng lãnh đạo bằng đường lối quan điểm, chủ trương để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, kế hoạch. + Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng hoạt đông của các tổ chức Đảng và Đảng viên của mình trong bộ máy, cơ quan Nhà nước. + Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng công tác kiểm tra.
 10. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC q Hai là, bản chất giai cấp của Nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng XHCN của sự phát triển đất nước Nhà nước XHCN là kiểu nhà nước mới, là công cụ thực hiện nền chuyên chính và bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Nhà, là bộ máy thống trị của đa số với thiểu số.
 11. 1. VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC q Ba là, bản chất giai cấp công nhân của nhân d â n t a t h ể h i ện ở n g u y ê n t ắc t ổ c h ức v à o h o ạt đ ộn g c ơ b ản c ủa n ó là n g u y ê n t ắc t ập t ru n g d â n c h ủ Hồ Chí Minh rất chú ý đến tính dân chủ trong tổ chức và hoạt động của tất cả bộ máy, cơ quan Nhà nước, nhấn mạnh đến việc phát huy cao độ dân chủ( quyền lực của nhân dân), đồng thời phát huy cao độ tập trung, Nhà nước phải tập trung thống nhất quyền lực để tất cả mọi quyền lực vào
 12. 2. BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỐNG NHẤT VỚI TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC - Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đ ấu tranh lâu dài gian khổ của rất nhiều th ế h ệ người Việt Nam Nhà nước ta trải qua nhiều cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam, nhưng chỉ giành được thắng lợi, giành được chính quyền lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân khi có sự ra đời của Đảng, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân với đội tiên phong của nó là ĐCSVN.
 13. 2 . B ẢN CH ẤT GIAI CẤP CÔN G N HÂN TH ỐN G N H ẤT V ỚI TÍN H N HÂN D ÂN , TÍN H D ÂN T ỘC CỦA N HÀ N ƯỚC - Tính thống nhất còn biểu hiện ở chỗ Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản. Hồ Chí minh khẳng định lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc là một. Nhà nước ta không những thể hiện ý chí của giai cấp công nhân mà còn thể hiện ý chí của nhân dân và của cả dân tộc.
 14. 2 . B ẢN CH ẤT GIAI CẤP CÔN G N HÂN TH ỐN G N H ẤT V ỚI TÍN H N HÂN D ÂN , TÍN H D ÂN T ỘC C ỦA N HÀ N ƯỚC Trong thực tế, Nhà nước ta đã đứng ra. Làm nhiệm vụ của dân tộc giao phó, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của thế giới.
 15. C ẢM ƠN CÔ VÀ CÁC B ẠN Đ Ã CHÚ Ý LẮNG NGHE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản