intTypePromotion=1

Bảng kê 406 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân tham gia BHYT

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
7
download

Bảng kê 406 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân tham gia BHYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 406 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân tham gia BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 406 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân tham gia BHYT

  1. Soá HS: 406/……………………../THE- ÑC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BẢNG KEÂ HỒ SƠ Loaïi hoà sô: Ñieàu chænh nhaân thaân ngöôøi tham gia BHYT (Chæ ñieàu chænh theû BHYT, khoâng ñieàu chænh soå BHXH) 1. Teân cô quan, ñôn vò:……………..……………………………………………….Maõ ñôn vò:………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Baûn sao giaáy CMND (coù sao y, 01 baûn) 2. Baûn phoâ toâ trang 03 soå BHXH ñuùng (01 baûn) 3. Danh saùch ñeà nghò ñieàu chænh hoà sô caáp soå BHXH, theû BHYT (Maãu 03b-TBH, 03 baûn) 4. Theû BHYT coøn giaù trò söû duïng Ngaøy keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2