intTypePromotion=3

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Quy trình kiểm tốn doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hĩa cơng tc kế tốn p dụng tại Cơng ty Kiểm Tốn BDO - AFC”

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
6
download

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Quy trình kiểm tốn doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hĩa cơng tc kế tốn p dụng tại Cơng ty Kiểm Tốn BDO - AFC”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu thực hiện đề tài : Ngày nay, việc tin học hóa công tác kế toán đ khơng cịn xa lạ đối với các doanh nghiệp. Đây là một thuận lợi rất lớn cho các kế toán viên trong việc xử lý dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Quy trình kiểm tốn doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hĩa cơng tc kế tốn p dụng tại Cơng ty Kiểm Tốn BDO - AFC”

  1. BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Quy trình kiểm tốn doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hĩa cơng tc kế tốn p dụng tại Cơng ty Kiểm Tốn BDO - AFC” Mục tiêu thực hiện đề tài : Ngày nay, việc tin học hóa công tác kế toán đ khơng cịn xa lạ đối với các doanh nghiệp. Đây là một thuận lợi rất lớn cho các kế toán viên trong việc xử lý dữ liệu. Tuy nhin, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công tác kiểm toán của các kiểm toán viên khi tiến hành kiểm toán cho một khoản mục cụ thể ? Xem xét mức độ quan trọng của các khoản mục trình by trn bo co ti chính, ngưỡi viết nhận thấy khoản mục doanh thu và chi phí trình by trn bo co kết quả kinh doanh l hai khoản mục quan trọng, phản nh tình hình hoạt động của một doanh nghiệp. Với mong muốn tìm hiểu quy trình kiểm tốn cho khoản mục doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán, người viết đ nghin cứu v thực hiện đề tài: “ Quy trình kiểm tốn doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán áp dụng tại Công ty Kiểm toán AFC” Được sự hướng dẫn của Thầy và các Anh Chị kiểm toán viên trong Công ty Kiểm toán AFC, cùng với việc tham gia vào các cuộc kiểm toán cụ thể người viết đ ghi lại cc bước công việc của các kiểm toán viên khi tiến hành kiểm toán khoản mục doanh thu và chi phí cho các khách hàng đ tin học hĩa cơng tc kế tốn v minh họa bằng một cuộc kiểm tốn cụ thể. Từ đó đưa ra các nhận xét và kiến nghị đối với quy trình kiểm tốn doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán đối với Công ty. Với kiến thức v kinh nghi ệm cịn nhiều hạn chế nn đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý từ Quý thầy cô, bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn.
  2. Xin chân thành cảm ơn. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (BDO - AFC) 1.1. Lịch sử hình thnh v pht triển 1.1.1. AFC – Chi nhnh Cơng ty Dịch vụ Kế tốn v Kiểm tốn AASC tại Thnh Phố Hồ Chí Minh 1.1.2. AFC – Công Ty Cổ Phần Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Kế Toán 1.2. Cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Công ty 1.2.1. Cơ cấu tổ chức trong công ty 1.2.2. Vị trí của cơng ty AFC 1.2.3. Chức năng v nhiệm vụ của cơng ty 1.3. Các dịch vụ AFC cung cấp và những thành quả đạt được 1.3.1. Cc dịch vụ do AFC cung cấp 1.3.2. Thành quả đạt được. CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN 2.1. Những vấn đề chung về kiểm toán trong môi trường tin học 2.1.1. Sự hiểu biết về môi trường tin học của kiểm toán viên : 2.1.1.1. Đặc điểm của xử lí dữ liệu kế toán bằng máy: + Chứng từ sử dụng + Phương pháp xử lí dữ liệu + Xt duyệt v thực hiện nghiệp vu + Lập trình trước các thủ tục kiểm soát + Đặc điểm thông tin đầu ra + Lưu trữ dữ liệu 2.1.1.2. Tìm hiểu v đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường tin họ c : + Rủi ro thường gặp phải trong môi trường xử lý bằng my + Các hoạt động kiểm soát trong môi trường tin học + Thực hiện các thủ tục kiểm soát và đánh giá rủi ro 2.1.2. Xác lập mức trọng yếu và thực hiện các thử nghiệm cơ bản 2.1.2.1 Xc lập mức trọng yếu trong kiểm tốn 2.1.2.2 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản 2.2. Quy tr ì nh ki ể m t ố n cho kho ản m ụ c doamh thu trn bo co kế t qu ả kinh doanh
  3. 2.2.1 Quy trình kiểm tốn cho khoản mục doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ 2.2.1.1. Đặc điểm của khoản mục doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ 2.2.1.2.Mục tiu của kiểm tốn doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ 2.2.1.3.Tìm hiểu v thực hiện cc TNKS đối với nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ. 2.2.1.4. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản : p dụng một số thủ tục phn tích Kiểm tra sự pht sinh của cc khoản doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ Kiểm tra sự đầy đủ của các khoản doanh thu Kiểm tra sự chính xc Kiểm tra việc phn loại doanh thu Kiểm tra việc khoá sổ đối với nghiệp vụ bn hng v cung cấp dịch vụ 2.2.2. Qui trình kiểm tốn DTTC v thu nhập khc. 2.2.2.1.Đặc điểm khoản mục DTTC và thu nhập khác 2.2.2.2.Mục tiu của kiểm tốn DTTC v thu nhập khc 2.2.2.3.Tìm hiểu v thực hiện cc thử nghiệm kiểm sốt đối với việc ghi nhận các khoản DTTC và thu nhập khác. 2.2.2.4. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản. 2.3. Quy tr ì nh ki ể m t ố n cho kho ả n m ụ c chi ph í trn bo co KQKD 2.3.1. Đặc điểm của khoản mục chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh 2.3.2. Mục tiu của kiểm tốn cc khoản mục chi phí 2.3.3.Tìm hiểu v thực hiện cc thử nghiệm kiểm sốt đối với việc ghi nhận và trình by cc khoản chi phí pht sinh trong kỳ 2.3.4. Áp dụng các thủ tục phân tích và thực hiện các thử nghiệm cơ bản CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM TỐN THU NHẬP V CHI PHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC 3.1.Tìm hiểu sơ bộ về khách hàng 3.1.1. Thu thập ti liệu về tình hình kinh doanh của khch hng 3.1.2. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán + Thnh lập nhĩm kiểm tốn + Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán v Hồn tất cuộc kiểm tốn ( m số l A) :
  4. v Lập kế hoạch, thông tin hợp đồng kiểm toán ( m số l B) v Lập kế hoạch chiến lược kiểm toán (m số l C) v Cc chi tiết thực hnh kiểm tốn từng khoản mục + Lập kế hoạch kiểm tốn tổng qut 3.2. Quy tr ì nh ki ểm t ố n cho kho ản m ụ c doanh thu v chi ph í trn bo co k ế t qu ả kinh doanh 3.2.1. Quy trình chung p dụng cho kiểm tốn khoản mục thu nhập v chi phí trn bo co kết quả kinh doanh + Mục tiu kiểm tốn + Tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội bộ + Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán 3.2.2. Quy trình kiểm tốn cụ thể cho khoản mục doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ, doanh thu ti chính v thu nhập khc 3.2.2.1. Thực hiện các thủ tục phân tích cơ bản 3.2.2.2 Thực hiện cc thử nghiệm chi tiết v thu thập bằng chứng kiểm tốn 3.2.2.3. Đi sâu vào kiểm toán cho từng khoản doanh thu 3.2.3. Quy trình kiểm tốn cho cc khoản mục chi phí trn bo co kết quả kinh doanh 3.2.3.1. Thực hiện các thủ tục phân tích cơ bản 3.2.3.2.. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản và thu thập bằng chứng kiểm toán CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1.Nhận xt 4.1.1.Những ưu điểm Công ty AFC đ đạt được trong lĩnh vực kiểm tốn 4.1.2.Những ưu điểm trong quy trình kiểm tốn doanh thu v chi phí trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán đang áp dụng tại Công ty 4.1.3. Một số vấn đề cịn tồn tại trong quy trình kiểm tốn của Cơng ty 4.2. Kiến nghị 4.2.1. Tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống kiểm soát nội bộ 4.2.1.1. Sự cần thiết phải tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội bộ của đơn vị 4.2.2.1. Một số phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội bộ của đơn vị 4.2.2. Có biện pháp thu thập bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy 4.2.3. Sử dụng cc phần mềm hỗ trợ cơng tc kiểm tốn của cc kiểm tốn vin 4.2.4. Sử dụng phần mềm kiểm tốn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản