intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Chế độ thử thách của án treo trong luật hình sự Việt Nam "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

119
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ thử thách của án treo trong luật hình sự Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Chế độ thử thách của án treo trong luật hình sự Việt Nam "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. Ph¹m v¨n b¸u * T trao i v các vư ng m c ó. h i gian th thách, yêu c u th thách và cách tính th i gian th thách là 1. Cách tính th i gian th thách c a nh ng n i dung quan tr ng c a án treo, vì án treo hay th i i m b t u tính th i v y t văn b n u tiên quy nh v án treo gian th thách c a ngư i b k t án trong lu t hình s Vi t Nam là S c l nh s N u S c l nh s 21-SL tr c ti p quy 21-SL ngày 14/2/1946 (sau ây g i t t là nh th i i m b t u tính th i gian th thách là ngày tuyên án(1) thì BLHS năm S c l nh s 21-SL) n B lu t hình s năm 1999 (BLHS năm 1999) u quy nh ngư i 1985 và BLHS năm 1999 l i không tr c ư c hư ng án treo ph i ch u m t th i gian ti p quy nh như v y. Các b lu t này ch th thách nh t nh do toà án n nh trong quy nh “th i gian th thách c a án treo là t m t năm n năm năm” còn th i gian th ph m vi lu t nh. Th i gian th thách c a án treo là b t bu c tuy t i, không ư c thách ư c tính t khi nào l i do các cơ cho hư ng án treo mà l i mi n th i gian th quan nhà nư c có th m quy n quy nh trong văn b n hư ng d n áp d ng lu t. Do thách. B ng vi c quy nh th i gian th thách, lu t hình s răn e ngư i b k t án ó, trong th c ti n áp d ng án treo ã có không ư c vi ph m i u ki n th thách nh ng hư ng d n khác nhau v cách tính c a án treo trong th i gian th thách. Liên th i gian th thách c a án treo và u g p nh ng vư ng m c.(2) Ví d , hai văn b n m i quan n i u ki n th thách c a án treo là các v n : Quy nh th i gian th thách, nh t là Ngh quy t s 01/H TP ngày n i dung th thách, n nh th i gian th 18/10/1990 c a H i ng th m phán TANDTC hư ng d n áp d ng i u 44 thách, cách tính th i gian th thách và trong trư ng h p nào ngư i ư c hư ng án treo BLHS năm 1985 và Ngh nh c a Chính b coi là vi ph m i u ki n th thách c a án ph s 61/2000/N -CP ngày 30/10/2000 treo? N u vi ph m thì nh ng h u qu pháp quy nh vi c thi hành hình ph t tù cho lí nào ư c áp d ng i v i ngư i vi ph m? hư ng án treo (sau ây g i t t là Ngh quy t Trong các v n nêu trên có hai v n là s 01/H TP và Ngh nh s 61/2000/N - cách tính th i gian th thách c a án treo và CP) quy nh cách tính th i gian th thách trong trư ng h p nào ngư i b k t án b coi c a án treo cũng có s khác nhau. i m 2 là vi ph m i u ki n th thách c a án treo; m c 3 Ngh quy t s 01/H TP quy nh: nh ng h u qu pháp lí nào ư c áp d ng i v i ngư i vi ph m i u ki n th thách * Gi ng viên chính Khoa lu t hình s ó còn có m t s vư ng m c. Bài vi t này Trư ng i h c Lu t Hà N i t¹p chÝ luËt häc sè 11/2007 9
  2. nghiªn cøu - trao ®æi tình tr ng cơ quan thì tính th i gian th “Th i gian th thách c a án treo tính t ngày tuyên b n án cho hư ng án treo” còn thách c a ngư i b k t án theo Ngh quy t s 01/H TP, cơ quan thì tính theo Ngh kho n 5 i u 5 Ngh nh s 61/2000/N - nh s 61/2000/N -CP ư c. CP thì quy nh: “Th i gian th thách c a án treo ư c tính t ngày cơ quan, t ch c V n th c t ư c t ra là toà án giao giám sát, giáo d c ngư i ó nh n ư c ngư i ư c hư ng án treo cho cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c ho c chính quy t nh thi hành b n án và trích l c b n quy n a phương nơi ngư i ó thư ng trú án”. Vì th , hi n nay có hai quan i m khác các cơ quan t ch c này giám sát, giáo nhau v th i i m b t u th thách c a ngư i ư c hư ng án treo. H u h t các d c ngư i b k t án khi nào? Và ngư i b th m phán mà chúng tôi có d p g p g , trao k t án ph i ch u s giám sát, giáo d c c a cơ quan t ch c t khi nào? Câu tr l i là i cho bi t các toà án hi n nay u hi u và tính th i gian th thách c a án treo theo không th ng th i v i ngày toà án tuyên hư ng d n c a Ngh quy t s 01/H TP(3) b n án cho hư ng án treo mà ph i là ngày nhưng m t s ý ki n khác l i hi u cách tính b n án ã có hi u l c pháp lu t và khi cơ quan, t ch c ã nh n ư c quy t nh thi th i gian th thách c a án treo theo Ngh nh s 61/2000/N -CP và l p lu n r ng hành b n án và trích l c b n án. V y trong Ngh nh s 61/2000/N -CP ban hành sau, th i gian t ngày toà án tuyên b n án cho hư ng án treo n trư c ngày cơ quan, t tr c ti p quy nh vi c thi hành hình ph t tù cho hư ng án treo theo i u 60 BLHS năm ch c ho c chính quy n a phương nh n 1999 nên th i gian th thách c a ngư i ư c quy t nh thi hành b n án và trích l c ư c hư ng án treo ph i ư c tính theo quy b n án, ngư i b k t án ph m t i m i thì s có câu tr l i khác nhau v vi c ngư i b nh c a Ngh nh s 61/2000/N -CP. Theo cách tính c a Ngh quy t s 01/H TP k t án có hay không vi ph m i u ki n th thì th i gian th thách c a án treo n s m thách c a án treo. N u theo Ngh quy t s hơn và k t thúc cũng s m hơn. Còn theo 01/H TP “th i gian th thách c a án treo tính t ngày tuyên b n án cho hư ng án Ngh nh s 61/2000/N -CP thì th i gian th thách c a án treo n mu n hơn và k t treo” thì ngư i b k t án ã vi ph m i u thúc cũng mu n hơn. i u ó d n n vi c ki n th thách c a án treo. Cách tính này xác nh ngư i b k t án khi nào b coi là vi m t m t v a phát huy ư c tác d ng phòng ng a c a án treo v a tránh ư c tình tr ng ph m i u ki n c a án treo theo quy nh ngư i b k t án ph m t i m i trong th i h n c a kho n 5 i u 60 BLHS là không th ng nh t. Cơ quan nhà nư c và nh t là ngư i b kháng cáo, kháng ngh b n án sơ th m… k t án hi u th i gian th thách c a mình b t ho c ph m t i m i trong th i gian chu n b u t khi nào và theo văn b n nào, theo xét x phúc th m mà không b coi là ph m Ngh quy t s 01/H TP hay theo Ngh nh t i m i trong th i gian th thách. M t khác, th i gian th thách l i ư c tính trư c khi s 61/2000/N -CP? L i càng không th có 10 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2007
  3. nghiªn cøu - trao ®æi b n án có hi u l c pháp lu t, trư c ngày cơ thách c a án treo và quy nh th ng nh t quan, t ch c giám sát, giáo d c nh n ư c m t cách tính th i gian th thách. Cách tính ó ph i áp ng ư c yêu c u v a không quy t nh thi hành b n án và trích l c b n b l t trư ng h p ngư i b k t án ph m t i án. N u theo Ngh nh s 61/2000/N -CP “th i gian th thách ư c tính t ngày cơ m i mà không b coi là ph m t i m i trong quan, t ch c giám sát, giáo d c ngư i ó th i gian th thách, v a ph n ánh úng th c nh n ư c quy t nh thi hành b n án và t và òi h i c a vi c thi hành b n án theo trích l c b n án” thì ngư i b k t án không quy nh c a i u 355 BLTTHS. Quy nh này có th trong văn b n hư ng d n m i vi ph m i u ki n th thách c a án treo. Cách tính này m t m t ph n ánh úng th c ho c quy nh tr c ti p trong BLHS gi ng như S c l nh s 21-SL trư c ây ã t ng t và òi h i c a vi c thi hành b n án, ó là b n án ch ư c thi hành khi ã có hi u l c quy nh n i dung này ngay trong i u lu t pháp lu t ( i u 355 BLTTHS). Tuy nhiên, quy nh v án treo. Nghiên c u lu t hình nó ã b l t trư ng h p ngư i ư c hư ng s c a m t s nư c chúng tôi th y BLHS án treo ph m t i trong kho ng th i gian t c a C ng hòa Pháp và BLHS c a C ng hòa ngày tuyên b n án cho hư ng án treo n nhân dân Trung Hoa u có quy nh th i ngày cơ quan, t ch c giám sát, giáo d c gian th thách c a án treo ngay trong các nh n ư c quy t nh thi hành b n án và i u lu t quy nh v án treo, ví d : “Th i trích l c b n án mà không b coi là ph m t i gian th thách tính t ngày tuyên b n án cho hư ng án treo”.(4) Theo chúng tôi m i trong th i gian th thách mà trên th c nư c ta kho ng th i gian này là m t t không ch th i gian th thách mà c cách tháng, hai tháng ho c dài hơn. tính th i gian th thách c a án treo cũng Gi i quy t b t c p này như th nào b i c n ư c quy nh tr c ti p trong BLHS. tuy có b t c p nhưng m i văn b n nói trên V th i gian th thách quy nh t 1 năm n 5 năm như BLHS hi n hành là h p lí (Ngh quy t s 01/H TP và Ngh nh s 61/2000/N -CP u có i m h p lí c a nó còn cách tính th i gian th thách h p lí nh t nhưng không th cùng t n t i hai gi i thích là tính t ngày tuyên b n án cho hư ng án treo như S c l nh s 21-SL và Ngh quy t khác nhau v cách tính th i gian th thách c a án treo trong hai văn b n c a hai cơ s 01/H TP ã quy nh và th c ti n xét x quan nhà nư c có th m quy n, i u này ã xác nh n tính h p lí c a quy nh này. không ch d n n s mâu thu n v cùng Và không có các cách hi u khác nhau v như trên mà còn gây khó khăn, m tv n cách tính th i gian th thách c a án treo c n lúng túng cho các cơ quan áp d ng pháp s a o n cu i kho n 5 i u 5 Ngh nh s lu t và cho chính ngư i b k t án. Vì th , 61/2000/N -CP theo hư ng không quy các cơ quan nhà nư c có th m quy n c n rà nh th i i m b t u tính th i gian th soát các văn b n ã hư ng d n xóa b thách c a án treo. Ngh nh ch quy nh cơ quan, t ch c giám sát, giáo d c th c nh ng b t c p trong cách tính th i gian th t¹p chÝ luËt häc sè 11/2007 11
  4. nghiªn cøu - trao ®æi hi n vi c giám sát, giáo d c ngư i b k t án ph m t i m i trong th i gian th thách t khi nh n ư c quy t nh thi hành b n án (kho n 5 i u 60 BLHS). và trích l c b n án và b sung quy nh: Trong ba yêu c u trên, yêu c u th hai và yêu c u th ba ã ư c BLHS quy nh tr c “Th i gian t ngày toà án tuyên b n án cho hư ng án treo n ngày cơ quan, t ch c ti p còn yêu c u th nh t ư c c th hóa nh n ư c quy t nh thi hành b n án và trong i u 4 Ngh nh s 61/2000/N -CP. trích l c b n án ư c tính vào th i gian th Theo ó, ngư i b k t án có các nghĩa v : thách c a ngư i b k t án”. - Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c; tích c c th c hi n các nghĩa v 2. Các trư ng h p ngư i ư c hư ng công dân và quy ư c c a thôn, làng, b n, p, án treo b coi là ã vi ph m i u ki n c a c m dân cư nơi mình cư trú; án treo và h u qu pháp lí ư c áp d ng - Ch p hành y các hình ph t b i v i ngư i vi ph m tr l i ư c câu h i trong trư ng sung và nghĩa v b i thư ng thi t h i n u có; h p nào ngư i ư c hư ng án treo b coi là - Hàng tháng ph i báo cáo b ng văn b n v i ngư i tr c ti p giám sát, giáo d c v tình ã vi ph m i u ki n c a án treo thì c n ph i xác nh ư c ph m vi th thách hay hình rèn luy n, tu dư ng c a mình…; - Trong trư ng h p i ra kh i nơi cư trú i u ki n th thách c a án treo. Theo quy nh c a BLHS năm 1999, i u ki n th thì ph i xin phép th trư ng cơ quan, t thách c a ngư i ư c hư ng án treo ngoài ch c...; trư ng h p i kh i nơi cư trú trên 30 ngày thì ph i báo cáo b ng văn b n v i ch i u ki n v th i gian lu t nh và do toà án n nh t 1 n 5 năm (kho n 1 i u 60) t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi còn th hi n yêu c u th thách. Yêu c u giám sát giáo d c mình… Các quy nh trên th thách ư c t ra cho ngư i b k t án ây c a kho n 2, 3, 5 i u 60 và c a i u 4 th hi n ba n i dung sau: Ngh nh s 61/2000/N -CP cho th y yêu Th nh t: Ngư i b k t án ph i ch u s c u th thách i v i ngư i ư c hư ng án giám sát, giáo d c c a cơ quan, t ch c nơi treo là r t r ng và có m c nghiêm kh c ngư i ó làm vi c ho c chính quy n a khác nhau. Nh ng yêu c u này v a th hi n phương nơi ngư i ó thư ng trú (kho n 2 tính cư ng ch c a án treo nh m răn e ngư i b k t án i u 60, kho n 2 i u 1, i u 4 Ngh nh h không vi ph m v a là thư c o v s ti n b trong quá trình t c i s 61/2000/N -CP); Th hai: Ngư i b k t án ph i ch p hành t o, giáo d c c a ngư i b k t án trong th i hình ph t b sung là ph t ti n, c m m gian th thách c a án treo có th quy t nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm nh rút ng n th i gian th thách cho h theo công vi c nh t nh theo i u 30 và i u 36 quy nh c a kho n 4 i u 60 BLHS ch BLHS n u toà án quy t nh các hình ph t không ph i ch có m t yêu c u không ph m t i m i. Do v y, n u ngư i ư c hư ng án này (kho n 3 i u 60 BLHS); Th ba: Ngư i b k t án không ư c treo vi ph m m t ho c m t s yêu c u th 12 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2007
  5. nghiªn cøu - trao ®æi thách nêu trên như có hành vi vi ph m pháp h t nơi ngư i b k t án cư trú ho c nơi toà án tuyên án t tr s . Ngoài ra, ngư i b lu t và b x ph t hành chính, x lí k lu t, vi ph m quy ư c c a thôn, làng, b n, p, v ng k t án ph i th c hi n m t s nghĩa v như m t kh i nơi cư trú trên 30 ngày mà không th c hi n ho t ng ngh nghi p, theo h c xin phép, không ch p hành hình ph t b l p ào t o ngh , t o d ng ch c nh, ph i ch u s ki m tra, khám b nh cơ s y sung mà toà án ã quy t nh, ph m t i m i… u ph i coi là ã vi ph m i u ki n t , ph i óng góp chi phí gia ình, tr u (7) n các kho n c p dư ng… BLHS C ng th thách c a án treo. Nghiên c u quy nh án treo trong lu t hình s c a m t s nư c, hoà liên bang Nga năm 1996 quy nh: “khi chúng tôi th y lu t c a các nư c này quy quy t nh án treo, toà án có th bu c ngư i nh nhi u yêu c u th thách i v i ngư i b án treo th c hi n nh ng nghĩa v nh t ư c hư ng án treo. BLHS CHND Trung nh: không ư c thay i nơi thư ng trú Hoa năm 1997 quy nh ngư i ư c tuyên mà không thông báo cho cơ quan nhà nư c hư ng án treo: “ph i tuân th pháp lu t, có th m quy n th c hi n vi c c i t o ngư i b k t án: không ư c n nh ng a phương pháp quy hành chính, ph c tùng t m giam, báo cáo nh kỳ sinh ho t c a b n thân v i nh t nh; ph i i u tr nghi n rư u, ma túy cơ quan theo dõi, tuân th n i quy ti p ho c b nh hoa li u; ph i chăm lo i s ng khách c a cơ quan theo dõi, thay i ch gia ình. Toà án có th bu c ngư i b án ph i báo cáo và ư c cơ quan theo dõi treo th c hi n thêm nh ng nghĩa v khác ng ý, không ph m t i m i…”.(5) Lu t giúp cho h c i t o t t”.(8) T nh ng quy c quy nh các nghĩa v hình s CHLB nh trên ây trong lu t hình s c a m t s mà ngư i ư c hư ng án treo ph i th c nư c cũng như quy nh c a Ngh nh s hi n. Nh ng nghĩa v ó có th là: B ng 61/2000/N -CP cho th y yêu c u th thách kh năng b n thân kh c ph c h u qu ã c a án treo không ph i ch có m t yêu c u là gây ra; n p ti n vào công qu nhà nư c không ph m t i m i theo quy nh t i kho n ho c cơ s ph c v ho t ng công c ng; 5 i u 60 BLHS mà còn có nhi u yêu c u giúp ngư i khác. N u ngư i b k t án vi ph m m t trong các óng góp công ích khác. ư c hư ng án treo không ph m t i l i, toà nh ng yêu c u này s b coi là vi ph m i u án có th ra các quy t nh: Trình di n ki n c a án treo và tùy t ng hành vi vi ph m, trư c toà hay m t cơ quan khác theo nh c a vi ph m ngư i b k t án s ph i mc kì; c m tàng tr hay mang theo nh ng ch u nh ng h u qu pháp lí có tính nghiêm v t nh t nh; không ư c giao du v i kh c khác nhau. nh ng ngư i ho c nhóm ngư i nh t V câu h i nh ng h u qu pháp lí nào nh…(6) Lu t hình s C ng hòa Pháp quy ư c áp d ng i v i ngư i b k t án vi nh trong th i gian th thách ngư i ư c ph m i u ki n th thách c a án treo, như ã hư ng án treo ph i ch u s giám sát c a trình bày, yêu c u th thách i v i ngư i ư c hư ng án treo không ph i ch là không th m phán ph trách thi hành án thu c qu n t¹p chÝ luËt häc sè 11/2007 13
  6. nghiªn cøu - trao ®æi trong lu t hình s c a m t s nư c, chúng ph m t i m i mà còn có các yêu c u khác và tôi th y tuy có khác nhau nhưng lu t hình s có m c nghiêm kh c khác nhau. N u ngư i b k t án vi ph m m t ho c m t s yêu c a các nư c này u d ki n nhi u lo i c u này thì s có h u qu pháp lí như th “ch tài” v i các m c nghiêm kh c khác nhau làm căn c áp d ng i v i ngư i b nào? Theo kho n 5 i u 60 BLHS và i u 6 Ngh nh s 61/2000/N -CP ch có trư ng k t án ã vi ph m i u ki n c a án treo trong h p ngư i b k t án ph m t i m i trong th i th i gian th thách. Ví d , lu t hình s Trung gian th thách m i ph i ch u h u qu pháp lí Qu c quy nh hai lo i h u qu pháp lí cho b t l i là: “… bu c ph i ch p hành hình hai tình tr ng vi ph m i u ki n th thách ph t c a b n án trư c và t ng h p v i hình c a án treo là: N u ngư i ư c hư ng án treo trong th i gian th thách vi ph m pháp ph t c a b n án m i theo quy nh t i i u 51 c a B lu t này”. N u vi ph m các yêu lu t, pháp quy hành chính ho c quy nh c a c u th thách khác ã ư c quy nh t i ngành công an có liên quan n án treo, có i u 4 Ngh nh s 61/2000/N -CP, ví d : tình ti t nghiêm tr ng thì h y b án treo, Vi ph m pháp lu t nhưng chưa ph i là t i ch p hành hình ph t cũ; n u ngư i ư c ph m; vi ph m i u l c a cơ quan, t ch c, hư ng án treo ph m t i m i trong th i gian i kh i nơi cư trú mà không xin phép ho c th thách thì ph i h y b án treo và ngư i b không ư c s ng ý c a ch t ch y ban k t án ph i ch p hành hình ph t chung t ng h p c a c t i cũ và m i.(9) Lu t hình s nhân dân xã, phư ng… và b x lí k lu t ho c x ph t hành chính thì không có b t c C ng hòa liên bang c quy nh: Th nh t, ch tài nào ư c d ki n cho các trư ng h p án treo s b h y b n u trong th i gian th vi ph m này (tr trư ng h p ngư i b k t án thách ngư i b k t án ã ph m t i m i và không ch p hành hình ph t b sung mà toà qua ó th hi n i u trông ch vào k t qu c a án treo không t ư c ho c ngư i b k t án ã quy t nh theo kho n 2 i u 60, i u 30, i u 36 BLHS thì có th ph i ch u án ã vi ph m nghiêm tr ng các quy t nh TNHS v t i không ch p hành án quy nh c a toà án, ã xa r i s tr giúp th thách và qua ó th hi n kh năng ph m t i l i ho c t i i u 304 BLHS). Theo chúng tôi, ây là ngư i b k t án ã vi ph m nghiêm tr ng các h n ch trong quy nh v án treo. Chúng tôi cũng băn khoăn là t i sao c BLHS và Ngh nghĩa v c a h . Th hai, n u m t trong nh ng yêu c u trên th a mãn nhưng toà án nh s 61/2000/N -CP ch c p vi c quy t nh rút ng n th i gian th thách c a xét th y không c n h y b án treo mà ch án treo khi ngư i b k t án có nhi u ti n b c n kéo dài th i gian th thách ho c giao thêm nghĩa v ho c ra thêm quy t nh thì mà không c p vi c kéo dài th i gian th có th không h y b án treo.(10) Lu t hình s thách này ho c các h u qu pháp lí khác khi ngư i b k t án không ti n b và vi ph m C ng hòa Pháp quy nh các h u qu pháp lí sau: N u ngư i b k t án không ch p hành i u ki n th thách c a án treo các m c các bi n pháp giám sát ho c nghĩa v thì có khác nhau. Nghiên c u quy nh v án treo 14 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2007
  7. nghiªn cøu - trao ®æi ưa ra xét x ; toà án có th i u 60 BLHS nư c ta. T nh ng h n ch th b t giam 5 quy t nh kéo dài th i gian th thách ho c ã phân tích trong quy nh v án treo c a lu t hình s nư c ta, h y b toàn b ho c m t ph n án treo ã án treo th c s là s tuyên.(11) k t h p c a phương châm tr ng tr và giáo c bi t, lu t hình s Liên bang Nga còn quy nh nhi u hơn n a h u qu d c, v a khuy n khích ngư i b k t án c i pháp lí i v i ngư i vi ph m i u ki n th t o t t v a răn e, c nh cáo h không ư c thách c a án treo. Th nh t, trong th i gian vi ph m các i u ki n c a án treo trong ngh c a cơ quan ki m tra th thách, theo (Xem ti p trang 20) tư cách c a ngư i b k t án, toà án có th h y b toàn b hay m t ph n các nghĩa v (1).Xem: S c l nh s 21-SL ngày 14/2/1946. (2).Xem: Thông tư s 01/NCPL ngày 6/4/1968 c a ho c có th b sung thêm các nghĩa v cho TANDTC; Ngh quy t s 02/H TP ngày 16/11/1988 ngư i b k t án; th hai, n u ngư i b k t án ng th m phán TANDTC; Thông tư s caHi tr n tránh vi c th c hi n các nghĩa v do toà 2308/NCPL ngày 1/12/1961 c a TANDTC; Ngh quy t án quy nh ho c vi ph m tr t t xã h i mà s 02/H TP ngày 5/1/1986 c a H i ng th m phán b x ph t hành chính thì toà án có th kéo TANDTC; Công văn s 1327/NCPL ngày 4/11/1965 c a TANDTC g i Toà án nhân dân t nh Hà Tây, “H dài th i gian th thách nhưng không quá m t th ng hóa lu t l v hình s ”, t p 1, TANDTC năm năm; th ba, trong trư ng h p ngư i b k t 1975 tr. 125. án không th c hi n m t cách có h th ng (3). Các th m phán mà chúng tôi trao i là các th m ho c c ý ch ng i vi c th c hi n các nghĩa phán c a nhi u toà án t nh, thành ph trong c nư c là v do toà án quy t nh thì toà án quy t nh h c viên c a l p hoàn ch nh ki n th c do TANDTC và Trư ng i h c Lu t Hà N i liên k t ào t o năm h y b án treo và bu c ngư i b k t án ch p 2004-2006; hành hình ph t ã tuyên; th tư, n u ngư i b (4).Xem: i u 73 BLHS c a nư c C ng hoà nhân k t án ph m t i nghiêm tr ng do c ý, t i r t dân dân Trung Hoa năm 1997, t i u 132 - 40 n nghiêm tr ng do c ý ho c t i c bi t i u 132 - 50 BLHS C ng hòa Pháp (b n d ch các b nghiêm tr ng thì toà án h y b án treo và lu t này c a B tư pháp ph c v cho vi c s a i BLHS năm 1999); bu c ngư i b k t án ph i ch p hành hình (5).Xem: i u 75 BLHS c a nư c C ng hoà nhân ph t c a b n án trư c và hình ph t c a b n dân Trung Hoa năm 1997; “Trách nhi m hình s và án m i.(12) T nh ng quy nh trên ây cho hình ph t”, Nxb. Công an nhân dân, Hà N i, 2001 tr. chúng ta th y có i m tương ng là lu t 162-165, 187- 189, 203-204. hình s c a các nư c quy nh nhi u h u qu (6), (7), (10), (11).Xem: “Trách nhi m hình s và hình ph t”, Nxb. Công an nhân dân, Hà N i 2001, tr. pháp lí có m c nghiêm kh c khác nhau 163, 203, 164, 203. có th x lí linh ho t cho các trư ng h p vi (8).Xem: i u 74 B lu t hình s Liên bang Nga năm ph m các m c khác nhau i u ki n th 1996 (b n d ch b lu t này c a B tư pháp ph c v thách c a án treo. Không có nư c nào ch cho vi c s a i B lu t hình s năm 1999). quy nh m t lo i h u qu pháp lí duy nh t (9).Xem: i u 77 B lu t hình s c a nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa năm 1997. cho m t vi ph m i u ki n duy nh t là ph m (12).Xem: i u 74, 75 BLHS Liên bang Nga năm 1996. t i m i trong th i gian th thách như kho n t¹p chÝ luËt häc sè 11/2007 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2