intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: Khảo sát đặc tính biến dạng nhiệt trong các lớp mặt cầu bêtông dưới tác động của các yếu tố nhiệt khí hậu - TS. Trịnh văn Quang

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Nguyễn Phương Hà Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
109
lượt xem
6
download

Báo cáo khoa học: Khảo sát đặc tính biến dạng nhiệt trong các lớp mặt cầu bêtông dưới tác động của các yếu tố nhiệt khí hậu - TS. Trịnh văn Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo khoa học: Khảo sát đặc tính biến dạng nhiệt trong các lớp mặt cầu bêtông dưới tác động của các yếu tố nhiệt khí hậu do TS. Trịnh văn Quang thực hiện trình bày các phương pháp xác định nhiệt độ trong các lớp kết cấu mặt cầu bêtông dưới tác động của thay đổi nhiệt độ không khí và nắng mưa, nhận định về các đặc tính biến dạng nhiệt của các lớp trong mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Khảo sát đặc tính biến dạng nhiệt trong các lớp mặt cầu bêtông dưới tác động của các yếu tố nhiệt khí hậu - TS. Trịnh văn Quang

  1. Kh¶o s¸t ®Æc tÝnh biÕn d¹ng nhiÖt trong c¸c líp mÆt cÇu bªt«ng d−íi t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nhiÖt khÝ hËu TS. TrÞnh v¨n quang Bé m«n Kü thuËt nhiÖt - §H GTVT Tãm t¾t: Bμi b¸o tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é trong c¸c líp kÕt cÊu mÆt cÇu bªt«ng d−íi t¸c ®éng cña thay ®æi nhiÖt ®é kh«ng khÝ vμ n¾ng m−a. Tõ ®ã cã nhËn ®Þnh vÒ c¸c ®Æc tÝnh biÕn d¹ng nhiÖt cña c¸c líp trong mÆt cÇu. Summary: The paper represents the method to determine temperature in the layers of concrete bridge under impact of the temperature changes and the solar radiation and the rain. Whence to bring out the remarks on the characteristics of the temperature deformation of layers of bridge surface. i. §Æt vÊn ®Ò Trong c¸c kÕt cÊu cña cÇu bªt«ng, mÆt cÇu lµ bé phËn chÞu c¸c yÕu tè khÝ hËu t¸c ®éng lín nhÊt nh− bøc x¹ mÆt trêi, thay ®æi nhiÖt ®é kh«ng khÝ, m−a... C¸c yÕu tè khÝ hËu trªn lu«n thay ®æi nªn nhiÖt ®é trong c¸c líp bªn trong mÆt cÇu còng bÞ biÕn ®æi theo. Khi ®ã bªn trong c¸c líp mÆt cÇu sÏ xuÊt hiÖn øng suÊt nhiÖt riªng vµ h×nh thµnh c¸c miÒn kÐo - nÐn, l©u dÇn cã thÓ dÉn tíi suy gi¶m dÇn chÊt l−îng nh− lµm r¹n nøt, bong trãc líp nhùa bÒ mÆt, r¹n nøt líp bªt«ng.... M−a n¾ng thay ®æi lµ hiÖn t−îng rÊt th−êng gÆp ë n−íc ta, ¶nh h−ëng cña nã ®Õn tr¹ng th¸i nhiÖt cña c¸c líp cÊu t¹o mÆt cÇu nh− thÕ nµo lµ vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn. Bµi b¸o tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é trong c¸c líp bªt«ng mÆt cÇu d−íi t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu thay ®æi thùc tÕ cña n−íc ta, tõ ®ã cã thÓ nhËn ®Þnh vÒ tr¹ng th¸i nhiÖt cña c¸c líp bªt«ng. II. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i nhiÖt trong c¸c líp mÆt cÇu bªt«ng Kh¶o s¸t mét kÕt cÊu dÇm cÇu bªt«ng cã mÆt c¾t ngang d¹ng h×nh hép (h×nh 1). KÝch th−íc b¶n mÆt: réng bC, dÇy hC; bông dÇm: cao hb, dµy bb. B¶n mÆt chÞu t¸c ®éng cña thay ®æi nhiÖt ®é kh«ng khÝ tK t¹i hai mÆt trªn vµ d−íi, mÆt trªn chÞu m−a n¾ng trùc tiÕp. H×nh 1. MÆt c¾t dÇm cÇu H×nh 2. S¬ ®å chia c¸c phÇn tö x¸c ®Þnh nhiÖt ®é
  2. Gi¶ thiÕt bÒ dµy mÆt cÇu hC (b¶n mÆt) nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi bÒ réng bC: hC
  3. HÖ trªn gåm 15 ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh, chøa 15 nghiÖm ph¶i t×m lµ c¸c nhiÖt ®é t p +1 , viÕt i d¹ng ma trËn vµ gi¶i b»ng ph−¬ng ph¸p ma trËn nghÞch ®¶o: [ aij ]*[ti] = [Ci] → [ti] = [ aij ]-1 * [Ci] (2) b. X¸c ®Þnh miÒn bÞ kÐo nÐn MiÒn bÞ kÐo hoÆc nÐn ®−îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo ®é chªnh gi÷a nhiÖt ®é trung b×nh tuyÕn tÝnh vµ nhiÖt ®é thùc t¹i mçi vÞ trÝ trong mÆt cÇu. NhiÖt ®é trung b×nh tuyÕn tÝnh t P ( x) ®−îc tÝnh TB to¸n theo [1]: x t P ( x) = t p − ( t p − t p ) (3) TB δ A A B ⎛ ⎞ ⎛ eP ⎞ SP P SP ⎜2 − 3 e ⎟ ⎜3 − 1⎟ t P = 2. vµ t m = 2. víi (4) (5) ⎜δ ⎟ ⎜ ⎟ A B δ δ δ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ trong ®ã: δ lµ bÒ dµy mÆt cÇu; x to¹ ®é; tAP vµ tBP lµ trÞ sè nhiÖt ®é trung b×nh tuyÕn tÝnh t¹i hai phÝa mÆt cÇu; SP vµ eP lµ diÖn tÝch vµ träng t©m miÒn bÞ kÐo t¹i thêi ®iÓm p. øng suÊt nhiÖt riªng σT, ®−îc x¸c ®Þnh bëi: σTP(z) = βT..E.[t PTB(x)- tP(x)] (6) trong ®ã βT lµ hÖ sè gi·n në nhiÖt, E lµ m« ®un ®µn håi. T¹i nh÷ng vÞ trÝ cã ΔtP = t PTB(x) - tP(x) > 0, vËt liÖu bÞ kÐo. T¹i nh÷ng vÞ trÝ cã ΔtP = tP TB(x) - tP(x) < 0, vËt liÖu bÞ nÐn. III. KÕt qu¶ tÝnh to¸n vμ c¸c nhËn xÐt 1. Tr¹ng th¸i nhiÖt mÆt cÇu vµo nh÷ng ngµy trêi n¾ng a. Ph©n bè nhiÖt ®é t¹i c¸c ®iÓm trong mÆt cÇu vμo nh÷ng ngμy trêi n¾ng Khi trêi n¾ng, t p +1 trong hÖ (1) lµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ t−¬ng ®−¬ng cã kÓ ®Õn bøc x¹ mÆt trêi I: ΣK P +1 t p+1 = t p+1 + ε.I ; ε lµ hÖ sè hÊp thô tia mÆt trêi cña mÆt cÇu, chän: ε = 0,75 ΣK K α α lµ hÖ sè to¶ nhiÖt trung b×nh t¹i bÒ mÆt cÇu víi kh«ng khÝ, x¸c ®Þnh theo ph−¬ng tr×nh tiªu chuÈn to¶ nhiÖt Nu = 0,032.Re 0,8, α = 7,89 W/m2.0C. Thay c¸c gi¸ trÞ c¸c ®¹i l−îng vµo hÖ (1) ®−îc: 14,4255t1 P +1 - 11,4792.t2 P+1 = t1 P + 1,9463.tΣKP+1 §iÓm 1: -5,73953.ti-1 P +1 + 12,47960.ti P +1 - 5,73953.ti+1 P +1 = ti P §iÓm 2,3,4: -5,7702.t4 P +1 + 21,6504.t5 P +1 - 14,08802.t6 P +1 = t5 P §iÓm 5: (7) §iÓm 6 ®Õn 14: -14,9602.ti-1 P +1 + 30,9204.ti P +1 - 14,9602.ti+1 P +1 = ti P -29,9205t14 P +1 + 32,8877.t15 P+1 = t15 P + 1,9672.tKP+1 §iÓm 15:
  4. Møc ®é chÝnh x¸c cña hÖ (7) ®−îc kiÓm tra b»ng c¸ch cho nhiÖt ®é ban ®Çu tiP = 0 = tΣKP+1 = tKP+1 = 28,80C, kÕt qu¶ tÝnh to¸n sau 120 thêi ®iÓm cho sai sè t−¬ng ®èi v« cïng nhá lµ 10-4, h×nh 3. H×nh 3. KiÓm tra sù chÝnh x¸c cña hÖ (7) H×nh 4. KiÓm tra sù chÝnh x¸c cña hÖ (8) Sau khi thay trÞ thùc tKP+1 vµ tΣKP+1 vµo (7), tÝnh sau 120 thêi ®iÓm ®−îc lËp b¶ng vµ biÓu thÞ trªn ®å thÞ (h×nh 5). H×nh 5. Thay ®æi nhiÖt ®é t¹i 15 vÞ trÝ trong líp H×nh 6. Thay ®æi nhiÖt ®é t¹i 15 vÞ trÝ bÒ dμy mÆt cÇu sau 120 giê trong mét ngμy ®ªm NhËn xÐt: - Tõ h×nh 5 cã thÓ thÊy sau ba chu kú ®Çu nhiÖt ®é t¹i c¸c vÞ trÝ trong mÆt cÇu ®· thay ®æi theo mét quy luËt, bëi vËy cã thÓ chän thay ®æi nhiÖt ®é trong chu kú thø 4 lµ chu kú dao ®éng nhiÖt ®é ®iÓn h×nh cña mÆt cÇu trong ngµy mïa hÌ. Thay ®æi nhiÖt ®é trong mét chu kú ngµy ®ªm ®iÓn h×nh thÓ hiÖn trªn h×nh 6. Ph©n bè nhiÖt ®é (theo chiÒu dµy mÆt cÇu) ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 7. - Thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian t¹i c¸c ®iÓm trong líp nhùa kh«ng theo d¹ng h×nh sin, nhiÖt ®é c¸c ®iÓm phÝa d−íi cña líp bªt«ng thay ®æi tiÕn gÇn tíi d¹ng h×nh sin. - Thêi ®iÓm nhiÖt ®é ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ cùc tiÓu t¹i c¸c líp trong mÆt cÇu chËm dÇn tõ trªn xuèng d−íi. MÆt trªn nhiÖt ®é ®¹t cùc ®¹i 59,730C lóc 12 h, cùc tiÓu 30,180C lóc 4h; mÆt d−íi cïng ®¹t cùc ®¹i 38,620C lóc 16h, cùc tiÓu 30,390C lóc 6 h (ch−a ph¶i d¹ng h×nh sin v× hai nhiÖt ®é nµy ch−a c¸ch ®Òu nhau 12 h).
  5. - Trong mét ngµy ®ªm dao ®éng nhiÖt ®é t¹i c¸c ®iÓm trong líp nhùa (®iÓm 1,2,3,4,5) víi biªn ®é Δt rÊt lín, Δt lín nhÊt lµ 29,550C ë mÆt trªn t¹i ®iÓm 1, Δt nhá nhÊt t¹i chç tiÕp gi¸p víi bªt«ng (®iÓm 5) lµ 13,450C. C¸c ®iÓm trong líp bªt«ng cã biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é nhá h¬n. Δt lín nhÊt t¹i ®iÓm 5 lµ 13,450C, Δt nhá nhÊt t¹i mÆt d−íi cïng lµ 8,220C. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ líp nhùa bÒ mÆt ph¶i g¸nh chÞu phÇn lín t¸c ®éng nhiÖt do m«i tr−êng biÕn ®æi g©y ra. b. MiÒn kÐo nÐn trong c¸c líp mÆt cÇu Tõ gi¸ trÞ nhiÖt ®é trªn mçi ®−êng cong trªn h×nh 7, x¸c ®Þnh ®−îc mét ®−êng nhiÖt ®é trung b×nh tuyÕn tÝnh t P ( x) theo (3), TB (4), (5). Giao ®iÓm cña ®−êng nhiÖt ®é trung b×nh tuyÕn tÝnh víi ®−êng nhiÖt ®é thùc ë mçi giê lµ giíi h¹n gi÷a c¸c miÒn bÞ kÐo vµ H×nh 7. Ph©n bè nhiÖt ®é nÐn trong c¸c líp mÆt cÇu. Tõ ®ã biÓu thÞ c¸c miÒn bÞ kÐo vµ bÞ trong mÆt cÇu nÐn trong bÒ dµy mÆt cÇu theo c¸c giê trong ngµy trªn c¸c h×nh 8, 9, 10. H×nh 8. MiÒn bÞ kÐo, nÐn buæi H×nh 9. MiÒn bÞ kÐo, nÐn chiÒu H×nh 10. MiÒn bÞ kÐo, nÐn ban s¸ng 5h - 13h tèi 13h - 21h ®ªm 21h - 5h C¨n cø vµo ®Æc tÝnh thay ®æi nhiÖt ®é c¸c ®iÓm, cã thÓ chia líp nhùa thµnh 2 líp a vµ b, líp bªt«ng chia thµnh 2 líp c vµ d (h×nh 9) cã c¸c ®Æc tÝnh sau: - Líp nhùa a phÝa trªn dµy gÇn 3 cm bÞ nÐn tõ 6h ®Õn 13 h, bÞ kÐo tõ 13h ®Õn 6h. Thêi gian bÞ kÐo m¹nh vµo lóc 7h ®Õn 9h, bÞ nÐn m¹nh vµo buæi s¸ng 8h ®Õn 12 h. - Líp nhùa kÕ tiÕp b dµy trªn 3 cm bÞ kÐo tõ 7h ®Õn 21h, bÞ nÐn tõ 21h ®Õn 7h s¸ng. Møc ®é bÞ kÐo lín nhÊt ë t¹i mÆt d−íi líp nhùa b vµo buæi chiÒu. - Líp bªt«ng c phÝa trªn dµy 9 cm bÞ kÐo nÐn gièng líp nhùa b. - Líp bªt«ng d phÝa d−íi dµy 6 cm bÞ kÐo tõ 21h ®Õn H×nh 11. Sù thay ®æi miÒn bÞ kÐo vμ 5h, bÞ nÐn tõ 5h ®Õn 21h. nÐn trong mét ngμy ®ªm
  6. - Bªn trong bÒ dµy líp mÆt cÇu tån t¹i hai ®iÓm thuéc hai líp nhùa vµ bª t«ng kh«ng bÞ kÐo nÐn tøc kh«ng chÞu ¶nh h−ëng t¸c ®éng cña nhiÖt bªn ngoµi. - Møc ®é bÞ kÐo lín nhÊt cña líp nhùa xuÊt hiÖn t¹i vïng tiÕp gi¸p víi bªt«ng (miÒn b) vµo buæi s¸ng lín gÊp gÇn hai lÇn møc bÞ kÐo lín nhÊt cña líp nhùa t¹i mÆt trªn (a) vµo buæi chiÒu tèi. 2. Tr¹ng th¸i nhiÖt mÆt cÇu khi gÆp m−a a. Ph©n bè nhiÖt ®é t¹i c¸c ®iÓm trong mÆt cÇu khi gÆp m−a Khi gÆp m−a, mÆt trªn cÇu tiÕp xóc víi n−íc m−a, mÆt d−íi tiÕp xóc víi kh«ng khÝ. HÖ sè to¶ nhiÖt α cña mÆt cÇu víi n−íc m−a ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng tr×nh tiªu chuÈn: NuL = 0,037.ReL0,3.Pr0,43.(Prl /Prm)0,25; α = 252,8 W/m2®é; nhiÖt ®é n−íc m−a lµ tΣP+1 = 250C = const, b−íc thêi gian kh¶o s¸t lµ Δτ = 120s. Khi ®ã hÖ (1) trë thµnh: 3,4621.t1 P +1 - 0,3891.t2 P+1 = t1 P + 51,95 §iÓm 1: -0,1913.ti-1 P +1 + 1,3826.ti P +1 - 0,1913.ti+1 P +1 = ti P §iÓm 2,3,4: -0,19233.t4 P +1 + 1,6883.t5 P +1 - 0,496.t6 P +1 = t5 P §iÓm 5: (8) P +1 P +1 P +1 P §iÓm 6 ®Õn 14: - 0,4986.ti-1 + 1,9972.ti - 0,4986.ti+1 = ti t14 P +1 + 2,06287.t15 P+1 = t15 P + 0,06557.tKP+1 §iÓm 15: 0,9973. HÖ (8) ®−îc kiÓm tra víi tKP+1 = tiP = 0 = 250C = const ®Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c (h×nh 4). Ph©n bè nhiÖt ®é trong mÆt cÇu khi gÆp m−a thay ®æi tuú thuéc vµo thêi ®iÓm gÆp m−a. NhiÖt ®é ban ®Çu t¹i thêi ®iÓm gÆp m−a ®−îc chän t¹i c¸c thêi ®iÓm ®Æc tr−ng ®Ó tÝnh to¸n lµ 0 h, 6h, 12h, 18h. KÕt qu¶ ®−îc c¸c sè liÖu vÒ ph©n bè nhiÖt ®é trong mÆt cÇu ë c¸c giê kh¸c nhau sau 48 thêi ®iÓm (96 phót) vµ thÓ hiÖn trªn c¸c ®å thÞ h×nh 12, 13, 14, 15. H×nh 12. Ph©n bè nhiÖt H×nh 13. Ph©n bè nhiÖt H×nh 14. Ph©n bè nhiÖt H×nh 15. Ph©n bè nhiÖt ®é trong mÆt cÇu sau ®é trong mÆt cÇu sau ®é trong mÆt cÇu sau ®é trong mÆt cÇu sau m−a lóc 0h m−a lóc 6h m−a lóc 12h m−a lóc 18h So s¸nh d¹ng ph©n bè nhiÖt ®é trong bÒ dµy mÆt cÇu sau gÆp m−a ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau thÊy nhiÖt ®é c¸c líp mÆt trªn bÞ gi¶m rÊt nhanh vµ chñ yÕu x¶y ra ë líp nhùa, nghÜa lµ líp nhùa chÞu t¸c ®éng chñ yÕu ¶nh h−ëng cña m−a l¹nh ®ét ngét. §é cong ®−êng ph©n bè nhiÖt ®é sau khi gÆp m−a lóc 12h lín nhÊt.
  7. b. MiÒn bÞ kÐo nÐn trong c¸c líp mÆt cÇu sau gÆp m−a MiÒn bÞ kÐo ®−îc x¸c ®Þnh bëi to¹ ®é cña giao ®iÓm gi÷a ®−êng cong ph©n bè nhiÖt ®é tP(x) vµ ®−êng th¼ng nhiÖt ®é trung b×nh tuyÕn tÝnh t P ( x) t−¬ng øng ë tõng thêi ®iÓm. KÕt qu¶ tÝnh TB to¸n x¸c ®Þnh ®−îc giao ®iÓm t¹i cña mçi cÆp ®−êng nhiÖt ®é trªn ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, biÓu diÔn trªn h×nh 16, 17, 18, 19 øng víi tõng thêi ®iÓm gÆp m−a lóc 0h, 6h, 12h, 18h. H×nh 16. C¸c giao ®iÓm H×nh 17. C¸c giao ®iÓm H×nh 18. C¸c giao ®iÓm H×nh 19. C¸c giao ®iÓm gi÷a tTBP(x) vμ tP(x) sau gi÷a tTBP(x) vμ tP(x) sau gi÷a tTBP(x) vμ tP(x) sau gi÷a tTBP(x) vμ tP(x) sau m−a lóc 0h m−a lóc 6h m−a lóc 12h m−a lóc 18h NhËn xÐt: - Sau m−a nhiÖt ®é trªn bÒ mÆt cÇu gi¶m, lµm c¸c ®−êng th¼ng nhiÖt ®é trung b×nh tuyÕn tÝnh quay quanh mét ®iÓm cè ®Þnh gÇn ®iÓm 11, c¸ch mÆt d−íi cïng 6 cm. - Nèi c¸c giao ®iÓm trªn vµ kÐo dµi tiÕp sÏ cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc bÒ dµy miÒn bÞ kÐo trong líp nhùa mÆt cÇu. Khi gÆp m−a ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, miÒn bÞ kÐo trong líp nhùa mÆt cÇu cã bÒ dµy gÇn nh− kh«ng ®æi. c. Møc ®é, thêi ®iÓm vμ bÒ dμy giíi h¹n cña miÒn bÞ kÐo - nÐn trong c¸c líp mÆt cÇu Møc ®é bÞ kÐo tû lÖ víi ®é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh ΔtP = t PTB(x) - tP(x). KÕt qu¶ tÝnh to¸n ΔtP t¹i c¸c thêi ®iÓm m−a kh¸c nhau thÓ hiÖn trªn c¸c h×nh 20, 21, 22, 23. H×nh 20. BÒ dμy H×nh 21. BÒ dμy H×nh 22. BÒ dμy H×nh 23. BÒ dμy vμ møc ®é bÞ kÐo vμ møc ®é bÞ kÐo vμ møc ®é bÞ kÐo vμ møc ®é bÞ kÐo khi gÆp m−a 0h khi gÆp m−a 6h khi gÆp m−a 12h khi gÆp m−a 18h NhËn xÐt: Tõ c¸c h×nh trªn cã thÓ rót ra nhËn xÐt sau:
  8. - Khi gÆp m−a lóc 12h møc ®é bÞ kÐo cña líp nhùa máng trªn mÆt cÇu lín nhÊt, sau ®ã møc ®é bÞ kÐo gi¶m dÇn cïng víi sù t¨ng dÇn bÒ dµy líp nhùa bÞ kÐo. - Sau khi gÆp m−a vµo c¸c giê kh¸c nhau, ®iÓm ph©n chia miÒn bÞ kÐo vµ bÞ nÐn cña líp nhùa di chuyÓn dÇn tõ trªn xuèng d−íi tiÕn tíi ®iÓm 3, nh−ng ®iÓm ph©n chia miÒn bÞ nÐn vµ bÞ kÐo cña líp bªt«ng lu«n kh«ng ®æi lµ ®iÓm 11. Tõ ®ã cã thÓ kÕt luËn khi gÆp m−a ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, bÒ dµy giíi h¹n cña líp nhùa bÞ kÐo ë phÝa trªn gÇn b»ng 1/2 bÒ dµy líp nhùa tr¶i trªn mÆt cÇu, bÒ dµy giíi h¹n líp bªt«ng bÞ kÐo ë phÝa d−íi b»ng 2/5 bÒ dµy líp bªt«ng cÊu t¹o mÆt cÇu. IV. KÕt luËn Qua viÖc kh¶o s¸t líp mÆt cÇu gåm líp bªt«ng dµy 15 cm bªn trªn tr¶i nhùa dµy 6 cm cã c¸c ®Æc tÝnh nhiÖt th«ng th−êng cã thÓ rót ra kÕt luËn: - Do chÞu t¸c ®éng c¸c yÕu tè thêi tiÕt n¾ng m−a thay ®æi, bªn trong c¸c líp kÕt cÊu trong bÒ dµy mÆt cÇu lu«n chia thµnh bèn miÒn: a) MiÒn a dµy gÇn 3cm thuéc nöa trªn cña líp nhùa, bÞ kÐo vµ nÐn thay ®æi lu©n phiªn nhau trong c¸c ngµy trêi n¾ng, vµ lu«n bÞ kÐo khi trêi m−a, bÞ kÐo m¹nh nhÊt lµ khi gÆp m−a 12h tr−a. b) MiÒn b dµy trªn 3cm thuéc nöa d−íi líp nhùa bÞ nÐn vµ bÞ kÐo lu©n phiªn nhau ng−îc chiÒu víi nöa phÝa trªn trong ngµy n¾ng, vµ lu«n bÞ nÐn khi gÆp m−a. c) MiÒn c dµy 9 cm thuéc phÇn trªn líp bªt«ng, cã ®Æc tÝnh kÐo nÐn gièng miÒn b cña líp nhùa. d) MiÒn d dµy 6 cm thuéc phÇn d−íi líp bªt«ng cã ®Æc tÝnh bÞ kÐo vµ nÐn gièng miÒn a vµ lu«n tån t¹i hai ®iÓm kh«ng chÞu t¸c ®éng cña bªn ngoµi lµ ®iÓm ph©n chia hai miÒn a vµ b, vµ ®iÓm ph©n chia miÒn c vµ d. - Trong nh÷ng ngµy n¾ng møc ®é bÞ kÐo vµo buæi s¸ng cña líp nhùa tiÕp gi¸p víi bªt«ng lín h¬n nhiÒu møc ®é bÞ kÐo vµo buæi chiÒu tèi cña líp nhùa t¹i mÆt trªn. Bëi vËy nÕu hÖ sè gi·n në nhiÖt cña hai vËt liÖu nhùa vµ bªt«ng kh¸c nhau sÏ lµm líp nhùa chç tiÕp xóc r¹n nøt, bong trãc. - §Ó x¸c ®Þnh biÕn d¹ng kÐo do øng suÊt nhiÖt riªng cña líp nhùa g©y ra cÇn ph¶i cã thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh hÖ sè gi·n në nhiÖt βT cña bªt«ng nhùa asphalt. Khi ®ã nÕu biÕn d¹ng do ΔtTB ë trªn g©y ra lín h¬n biÕn d¹ng cho phÐp sÏ lµm líp nhùa r¹n nøt. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. С.A.Φрид. Tемпературные напрЯжениЯ в бетонных и железобетонных конструкциЯх. государ- стрoенное Энергетическое издтелЬство. Москва 1959. [2]. Frank P. Incropera. Fundametals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons. New York,1996. [3]. J.P. Holman. Heat Transfer. Mc Graw.Hill Inc. New York, 1997. [4]. Ph¹m Ngäc §¨ng. VËt lý x©y dùng. NxbXD, 1981
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2