intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan và thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
119
lượt xem
19
download

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan và thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây Râu mèo (Orthosiphon aristatus Blume) là một cây thuốc được sử dụng rộng rãi trong y học dân gian Việt nam và nhiều nước trên thế giới như là một thuốc lợi tiểu. Trong các nghiên cứu trước đây của chúng tôi đã nhận thấy tác dụng chống oxy hoá mạnh của cao chiết cây Râu mèo trên các mô hình thử nghiệm in vitro như ferric reducing/antioxidant power và 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan và thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo

  1. Science & Technology Development, Vol 13, No.T3- 2010 NGHIÊN C U PHƯƠNG PHÁP TÁCH T BÀO GAN VÀ TH NGHI M HO T TÍNH B O V T BÀO GAN EX VIVO C A CAO CHI T CÂY RÂU MÈO Nguy n Ng c H ng(1), Võ Văn Giàu(1), Huỳnh Ng c Th y(2), Tr n Hùng(2), H Huỳnh Thùy Dương(3) (1) Trư ng Đ i h c Tôn Đ c Th ng; (2) Trư ng Đ i h c Y dư c TP.HCM (3) Trư ng Đ i h c Khoa h c T nhiên, ĐHQG-HCM (Bài nh n ngày 19 tháng 06 năm 2009, hoàn ch nh s a ch a ngày 01 tháng 11 năm 2010) TÓM T T: Cây Râu mèo (Orthosiphon aristatus Blume) là m t cây thu c ñư c s d ng r ng rãi trong y h c dân gian Vi t nam và nhi u nư c trên th gi i như là m t thu c l i ti u. Trong các nghiên c u trư c ñây c a chúng tôi ñã nh n th y tác d ng ch ng oxy hoá m nh c a cao chi t cây Râu mèo trên các mô hình th nghi m in vitro như ferric reducing/antioxidant power và 1,1-diphenyl-2-picryl- hydrazyl. Trong nghiên c u này, tác d ng b o v t bào gan ex vivo c a cao chi t Râu mèo ch ng l i tác d ng gây ñ c trên t bào gan c a carbon tetrachlorid (CCl4) trong mô hình gây t n thương t bào gan chu t tách r i ñư c th c hi n nh m ñánh giá m i tương quan gi a ñ c tính ch ng oxy hoá và tác d ng b o v gan c a Râu mèo. Mô hình ñư c s d ng là mô hình tách t bào c a Kiso có thay ñ i m t s bư c cho phù h p v i ñi u ki n hi n t i c a phòng thí nghi m. T bào ñơn sau khi tách ñư c ph c h i v i th i gian 2 gi trong môi trư ng E’MEM có b sung m t s ch t c n thi t cho t bào, sau ñó gây ñ c t bào b ng CCl4 1,5% trong th i gian 45 phút làm tăng cao ho t ñ c a enzym ALT trong môi trư ng. K t qu th nghi m cho th y cao chi t methanol cây Râu mèo các n ng ñ khác nhau ñ u có tác d ng h enzym gan, b o v t bào nhưng v i các m c ñ khác nhau. n ng ñ 0,1 và 0,25 mg/ml c a cao chi t methanol có kh năng làm gi m 60 % n ng ñ ALT so v i nhóm ch ng ñ c, ñưa n ng ñ ALT v còn 104 % so v i nhóm ch ng tr ng. T các k t qu thu ñư c, có th k t lu n là cao chi t methanol c a cây Râu mèo có tác d ng t t trong vi c b o v t bào gan ch ng l i tác d ng ñ c c a carbon tetrachlorid, có nhi u tri n v ng trong vi c s d ng phòng ng a các b nh v viêm gan c p tính. Keywords: Hepatocytes, Orthosiphon aristatus, CCl4, hepatoprotective effect 1. Đ T V N Đ bào gan s b hu ho i d n t i các t n thương trên gan d n d n d n t i các t n thương không Gan là m t cơ quan quan tr ng v m t h i ph c, xơ gan làm m t ch c năng gi i ñ c chuy n hóa các ch t c a cơ th . M t trong c a gan [5]. B nh gan là m t trong nh ng v n nh ng ch c năng r t quan tr ng c a gan là ñ thư ng g p trong c ng ñ ng. Có nhi u lo i tham gia vào quá trình gi i ñ c các ch t n i b nh gan trong ñó thư ng g p là nh ng t n sinh và ngo i sinh. Trong các trư ng h p b nh thương gan gây ra b nh viêm gan d n ñ n xơ lý hay s quá t i các ch t ñ c trong gan, các t B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 58
  2. T P CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S T3 - 2010 gan và ung thư gan cu i cùng là gây t d ng b o v gan, trong nghiên c u này chúng tôi s d ng mô hình t bào gan tách r i gây vong v i nguyên nhân ch y u là do virút và nhi m ñ c. Ph n l n các ch t gây ñ c cho gan nhi m ñ c b i carbon tetrachlorid (CCl4) v i có liên quan t i s peroxid hóa lipid và các m t s nh ng thay ñ i cho phù h p v i ñi u ki n hi n t i c a phòng thí nghi m ñ ñánh giá stress oxy hóa [1]. tác d ng b o v gan c a cao chi t methanol c a Hi n nay, các th nghi m ch ng oxy hoá cây Râu mèo. in vitro và các th nghi m trên t bào gan ex vivo thư ng ñư c dùng ñ ñánh giá tác d ng 2. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP b o v gan c a các dư c li u, các cao chi t và 2.1. Hóa ch t phân ño n c a dư c li u. Các th nghi m này Collagenase (Type I) (Gibco), dimethyl có ưu ñi m là nhanh, k t qu l p l i, có th áp sulfoxide (DMSO) và trypan blue (Merck), d ng ñ sàng l c m t s lư ng m u l n trong Phosphate Buffered Saline (PBS) (Oxoid), th i gian ng n v i chi phí th p, s d ng m t albumin huy t thanh bò, môi trư ng Eagle's lư ng m u nh . Các th nghi m ex vivo có ưu minimal essential medium (E’MEM), huy t ñi m là g n v i h th ng sinh h c hơn nên thanh bào thai bò, dexamethasone, insulin thư ng ñư c dùng như nh ng th nghi m sàng (Sigma), kit th alanine aminotransferase l c trư c các th nghi m in vivo. Trong th (ALT) (Diagnosticum Zrt). Các hóa ch t khác nghi m trên các t bào gan tách r i, phương ñ t tiêu chu n phân tích. pháp c a Kiso ñư c s d ng vì có ưu ñi m là 2.2. V t li u nhanh và môi trư ng, hóa ch t ñơn gi n. Ph n trên m t ñ t c a cây Râu mèo ñư c Cây Râu mèo (Orthosiphon aristatus thu mua t i Th Đ c, Thành ph H Chí Minh Blume, h Hoa môi - Lamiaceae) là m t cây vào tháng 4 năm 2007. M u ñư c xác ñ nh thu c ñư c s d ng r ng rãi trong y h c dân b ng vi c kh o sát ñ c ñi m hình thái th c v t gian Vi t Nam và nhi u nư c trên th gi i như h c d a trên quan sát cây tươi. Dư c li u ñư c là m t thu c l i ti u, ñi u tr viêm th n, s i r a s ch, phơi trong bóng râm ñ n khô, xay th n, s i m t, tê th p, ñau nh c, b nh Goutte nh làm nguyên li u cho quá trình chi t thu [2, 8] và ñi u tr b nh ti u ñư ng [6]. Trong cao. các nghiên c u trư c ñây, chúng tôi ñã nh n Chu t nh t (ch ng Swiss albino) ñư c th y tác d ng ch ng oxy hoá m nh c a cao mua t Vi n Vaccin và Sinh ph m Nha Trang, chi t methanol c a cây này trên các mô hình ñư c nuôi và th t i phòng thí nghi m Dư c lý, như th nghi m in vitro ferric Khoa Dư c – ĐH Y Dư c TP. HCM. reducing/antioxidant power và 1,1-diphenyl-2- 2.3. Phương pháp nghiên c u picryl-hydrazyl [7]. Chu n b m u th : 50 g dư c li u ñư c Đ ñánh giá m i liên h gi a tác ñ ng ngâm trong dichloromethan trong 24 ti ng, sau ch ng oxy hoá c a cao chi t Râu mèo v i tác B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 59
  3. Science & Technology Development, Vol 13, No.T3- 2010 nhi t ñ 40oC trong ñó ñun h i lưu cách thu enzyme ALT trên t t c các m u. Ch n th i 3 gi , l c nóng, chi t l p l i ñ n khi gi t d ch ñi m mà ho t l c enzyme cao nh t ñ làm thí chi t không ñ l i c n, g p các d ch chi t, thu nghi m. h i dung môi ñ thu cao dichloromethan. Bã Th nghi m sàng l c tác d ng làm h dư c li u ñư c lo i s ch dung môi và ti p t c enzym gan c a cao chi t Râu mèo trên mô hình ñư c chi t b ng cách ñun h i lưu cách th y v i t bào gan chu t nhi m ñ c CCl4: t bào gan 60oC trong 3 gi , l c dung môi methanol chu t sau khi tách ñư c ph c h i trong 2h nóng, chi t ki t, g p các d ch chi t, thu h i ñi u ki n nêu trên, sau ñó ti n hành gây ñ c t dung môi ñ thu ñư c cao methanol. bào b ng CCl4 và b sung các n ng ñ khác Tách t bào gan: theo phương pháp mô t nhau c a cao chi t Râu mèo (m u th ) vào t bào ñ ki m tra ho t ñ enzym gan ALT. Ti n c a Kiso và c ng s (1983) [3] v i m t s nh ng thay ñ i cho phù h p v i ñi u ki n hành song song các th nghi m là m u ch ng tr ng không gây ñ c và m u gây ñ c nhưng phòng thí nghi m. không dùng thu c th nghi m ñ ñánh giá so T bào ñơn sau khi tách ñáp ng ñư c m t ñ t bào t i thi u (>105 t bào/ml) s ñư c sánh k t qu . huy n phù trong môi trư ng E’MEM b sung Đánh giá k t qu : ño ho t tính c a enzym gan ALT theo phương pháp ño c a nhà s n huy t thanh bào thai bò (10%), dexamethasone (10-6M), insulin (10-8M), gentamycin (50 µg/L) xu t (Diagnosticum) phân b ñ u trong các ng ependorff 0,5 ml và 3. K T QU VÀ TH O LU N ñi u ki n 95% O2 và 5% CO2, 370C trong 2 3.1. Chu n hóa quy trình tách t bào gi ñ ph c h i sau quá trình tách. Ti n hành tách t bào gan chu t theo Kh o sát n ng ñ CCl4 và th i gian t phương pháp tách t bào gan chu t c a Kiso và bào thích h p c ng s [3], tuy nhiên vi c bơm r a gan b ng • Ti n hành thăm dò n ng ñ CCl4 t i thi u ñư ng tĩnh m ch ch trên không th c hi n có th dùng gây ñ c t bào, phóng thích enzyme ñư c và bơm r a gan b ng dung d ch có b gan ñ ñ kh o sát s thay ñ i c a enzyme trong sung collagenase cũng không th th c hi n do quá trình th nghi m. Pha CCl4 v i 1% DMSO và v n ñ kinh phí. Vì v y, chúng tôi ñã ti n hành nư c c t ñ có dãy n ng ñ CCl4 là 1,0%; 1,5% và thăm dò thay ñ i m t s bư c th c hi n cho 2,0%. Ch n n ng ñ CCl4 thích h p ñ s d ng phù h p v i ñi u ki n có ñư c trong phòng thí cho th nghi m. nghi m hi n t i và rút ra qui trình c th như • Thăm dò th i gian t bào v i CCl4 sau: thích h p, dò tìm th i ñi m ho t ñ enzym gan - Chu t sau khi ñ t ñ n tr ng lư ng yêu c u tăng cao nh t b ng cách ti n hành t bào (20 – 25g) s ñư c gây mê b ng ether. b ng trong th i gian 90 phút, trong th i gian , c ñư c m ra ñ b c l các cơ quan bên trong, các cơ m i 15 phút hút d ch nuôi c y ñi ño ho t l c B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 60
  4. T P CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S T3 - 2010 quan c a h tiêu hóa như d dày, ru t ñư c kéo T bào ñơn sau khi ñư c tách, ti n hành sang m t bên ñ có th quan sát tĩnh m ch c a gan. xác ñ nh m t ñ t bào và t l s ng, ch t b ng Dùng ch lu n qua và c t c ñ nh tĩnh m ch ch cách nhu m t bào b ng trypan blue 0.4%. Sau phía trên ng c. C t tĩnh m ch ch dư i t i v trí khi nhu m t bào b ng trypan blue, ñ m t bào tĩnh m ch dư i th n ñ t o ñư ng thoát d ch cho ch t, ghi nh n t bào s ng trên bu ng ñ m vi c bơm r a gan. Đâm kim lu n vào trong tĩnh Neubauer. K t qu cho th y t bào gan sau khi m ch c a gan, dùng ch c t c ñ nh ng lu n v i ñư c tách v i t l s ng cao ñư c trình bày tĩnh m ch c a. Dùng PBS bơm vào ng lu n tĩnh trong b ng 1 m ch ñ r a gan. R a cho ñ n khi gan chuy n Huy n phù t bào trong môi trư ng nuôi E’MEM có b sung 10% huy t thanh bê, 10-7 sang màu vàng nh t ho c cho ñ n khi dung d ch PBS ch y ra t tĩnh m ch thân dư i không còn M insulin, 1% DMSO. t bào 2 gi trong t o màu ñ . ñi u ki n 37 C, 5% CO2/95% O2. T t bào - Gan sau khi ñư c r a s ñư c tách ra kh i bào tách ñư c s ti p t c ñư c s d ng nghiên cơ th chu t và ñư c gi trong dung d ch PBS có c u theo các hư ng khác nhau. ch a kháng sinh r i nhanh chóng chuy n vào t Vi c chu n hóa quá trình phân l p và tách c y vô trùng. T i ñây gan s ñư c r a l i b ng PBS t bào gan ñư c thay ñ i m t s bư c như sau: không có ch a kháng sinh. Gan ñư c ngâm ng p −B ño n qua giai truy n enzym trong dung d ch collagenase 0,075%, l c 100 collagenase vào bu ng gan thay vào ñó là o vòng/phút b ng máy l c trong 5 phút 37 C. Dùng ngâm h n bu ng gan trong m t th tích dung 2 k p m nh nhàng vu t t ng lá gan phân tán các d ch enzym Collagenase nh t ñ nh v i th i gian t bào (luôn luôn gi các lá gan chìm trong dung nh t ñ nh d ch collagenase 0,075%). K t qu ñ t ñư c sau − K t h p th i gian ngâm bu ng gan trong quá trình này là t o dung d ch huy n phù tr ng ñ c. dung d ch enzym và th i gian l c ti p xúc Dung d ch huy n phù ñư c này ñư c l c ti p 100 enzym v i bu ng gan, gi m th i gian tách t 37oC. C c ñ ng dung vòng/phút, trong 10 phút bào. d ch huy n phù ñư c ñ t l nh 15 phút. L c dung So sánh v i qui trình c a Kiso, qui trình d ch huy n phù qua g c-cotton vô trùng. Sau ñó này có nh ng ưu ñi m: bào ñơn, ly tâm 1500 thu l y d ch ch a t − Do b qua giai ño n truy n collagenase 37oC. Thu l y c n t vòng/phút trong 15 phút liên t c vào bu ng gan, ti n hành ngâm th ng bào. R a c n t bào b ng d ng d ch PBS không có gan vào dung d ch enzym collagenase nên gi m ch a kháng sinh ñ lo i b collagenase. Ly tâm ñáng k lư ng collagenase s d ng, gi m ñáng 37oC thu l y t 1500 vòng/phút trong 15 phút k chi phí cho th nghi m và ñơn gi n hóa qui bào. Quá trình này l p l i t 3 – 5 l n n u còn h ng trình c u. (R a – l c – ly tâm) B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 61
  5. Science & Technology Development, Vol 13, No.T3- 2010 − Th i gian th c hi n nhanh t 10-15 phút vi c ph i l p l i nhi u l n giai ño n r a gan, ñi u này d n ñ n t l t bào gan ch t cao, m t nên h n ch t l t bào gan b ch t. ñ t bào s ng th p. V i k t qu như trên, chúng tôi có th nh n ñ nh là k t qu tách t bào t t và n ñ nh. Nh n xét bư c r a gan r t quan tr ng. N u r a gan không k thì h ng c u còn nhi u d n ñ n B ng 1. K t qu tách t bào ñơn b ng enzyme collagenase type I M t ñ t bào S t bào s ng L n th c hi n T l (%) (t bào/ml) (t bào/ml) 79,7.105 77,8.105 L n1 97,6 88,1.105 83,6.105 L n2 94,9 59,3.105 54,6.105 L n3 92,1 75,7.105 71,9.105 Trung bình 94,8 3.2. Kh o sát n ng ñ gây ñ c c a CCl4 K t qu kh o sát vi c s d ng các n ng ñ CCl4 khác nhau (1,0; 1,5; 2,0%) và tìm th i và th i gian thích h p CCl4 là m t ch t ñ c ñư c s d ng ph gian thích h p trong kho ng th i gian 90 phút bi n trong mô hình th nghi m gây t n thương ñư c trình bày trong hình 1. K t qu cho th y gan ex vivo và in vivo. Ch t này gây nên s xơ n ng ñ 1,0 và 1,5%, lư ng enzym gan ti t ra hóa gan và làm thay ñ i các ch s sinh hóa c a môi trư ng tăng theo th i gian t 15 phút gan v i các tri u ch ng tương t v i viêm gan ñ n 45 phút và gi m d n th i gian 75 phút và n ng ñ 2,0% CCl4, ho t do virút c p tính [4, 9]. Khi t bào b t n 90 phút trong khi thương các enzym transaminsase như ALT... ñ enzym gan tăng d n trong kho ng 15-30 ti t ra môi trư ng làm cho ho t ñ ALT ño phút và gi m d n trong kho ng 45-90 phút. ñư c trong môi trư ng tăng. Ngư i ta ti n hành Ho t ñ enzym gan ño ñư c cao nh t và n ño ho t l c các men này ñ ñánh giá m c ñ ñ nh nh t là n ng ñ CCl4 1,5% v i th i gian thương t n t bào gan. 45 phút. B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 62
  6. T P CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S T3 - 2010 500 CCl4 1,0% 450 CCl4 1,5% Ho t ñ ALT (IU/L) 400 CCl4 2,0% 350 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 Th i gian CCl4 (phút) Hình 1. nh hư ng c a n ng ñ CCl4 và th i gian ñ n s thay ñ i enzym gan c a môi trư ng nuôi t bào trên, ch n n ng ñ gây ñ c V i k t qu 3.3. Kh o sát tác d ng h enzyme gan trên mô hình t bào gan chu t b nhi m ñ c c a CCl4 là 1,5% và th i gian gây ñ c t bào là 45 phút làm thông s ñ th c hi n thí nghi m CCl4 c a cao chi t cây Râu mèo sàng l c tác d ng b o v gan ex vivo. Tác d ng b o v gan c a cao methanol cây Râu mèo ñư c trình bày trong hình 2. 250 200 Ho t ñ ALT (U/L) 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 Nhóm các n ng ñ khác nhau ch ng l i ch t ñ c CCl4 Hình 2. Ho t tính b o v gan exvivo c a cao chi t cây Râu mèo gây ñ c cho gan thông qua ho t ñ ALT ño ñư c trong môi trư ng Nhóm 1: nhóm ch ng tr ng (t bào chưa b nhi m ñ c); Nhóm 2: M u ñ c (t bào b gây ñ c b i CCl4); Nhóm 3, 4, 5, 6: nhóm th nghi m có dùng thu c sau khi gây ñ c. Các nhóm th nghi m 3, 4, 5, 6 th t các n ng ñ 0,05; 0,1; 0,25 và 0,5 mg/ml B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 63
  7. Science & Technology Development, Vol 13, No.T3- 2010 Nhóm ñ c cho k t qu ho t ñ enzym gan nghi m l p l i ñ u cho k t qu tương t , chúng tăng 264 % so v i nhóm ch ng tr ng (t bào tôi nh n ñ nh có th do t bào ít nhi u b trư c khi n ng ñ thương t n, và do th i gian th CCl4) khi t bào gan nghi m quá ng n (ch trong vòng 45 phút) nên các thương 1,5% CCl4 trong kho ng th i gian 45 phút. K t các n ng ñ khác t n t bào do quá trình r a tách chưa h i ph c qu cho th y nhóm th hoàn toàn. Đ k t qu t t hơn nên kéo dài th i nhau c a cao chi t cây Râu mèo (0,05; 0,1; 0,25 và 0,5 mg/ml) ñ u có tác d ng làm h gian h i ph c c a t bào sau khi tách và nuôi c y r i m i ñưa vào th nghi m. enzym gan, b o v gan. Tuy nhiên, nhóm th 6 (có n ng ñ 0,5 mg/ml) cho k t qu h 4. K T LU N enzym gan y u nh t v i ho t ñ enzym gan là Đã ñ ngh ñư c m t s bư c chu n hóa 156 ± 9 U/L ch gi m 23% so v i nhóm ch ng qui trình tách t bào gan ñ th nghi m sàng ñ c. n ng ñ 0,1 và 0,25 mg/ml c a cao l c b o v t bào gan ex vivo, t bào gan thu chi t Râu mèo (nhóm 4, 5) ñ u cho tác d ng h ñư c có th ñư c dùng cho các nghiên c u enzym gan m nh nh t, v i ho t ñ l n lư t là khác như nuôi c y t bào gan và sàng l c sinh 80 ± 12 U/L và 81 ± 7 U/L gi m kho ng 60% h c cho các m u th nghi m. N ng ñ gây ñ c so v i nhóm ch ng ñ c, ñưa n ng ñ ALT v c a CCl4 là 1,5%; th i gian th nghi m 45’ còn 104% so v i nhóm ch ng tr ng. ñư c dùng làm thông s cho nghiên c u sàng T các k t qu thu ñư c trong th nghi m l c b o v gan c a các cao chi t, phân ño n này có th k t lu n là cây Râu mèo có tác d ng hay các ch t tinh khi t c a nghiên c u chúng h enzym gan theo k t qu th nghi m ex vivo. tôi. Qua ph n th nghi m ex vivo cho th y cao Cũng t k t qu này cho th y s tương quan methanol c a cây Râu mèo có tác d ng ch ng gi a ñ c tính ch ng oxy hóa m nh c a cao l i ch t ñ c, làm h enzym gan, b o v t bào chi t methanol c a cây Râu mèo có vai trò gan có hi u qu . Như v y, cao methanol c a quan tr ng trong vi c b o v t bào ch ng l i cây Râu mèo s ñư c nghiên c u sâu hơn qua ch t ñ c gây t n thương t bào. nghiên c u tác d ng b o v gan in vivo cũng nhóm ch ng tr ng ho t ñ Nh n xét như phân l p các ch t tinh khi t có tác d ng enzyme ñ u cao hơn m c bình thư ng, các th b o v gan trong phân ño n này. B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 64
  8. T P CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 13, S T3 - 2010 HEPATOCYTE ISOLATION AND EX VIVO HEPATOPROTECTION OF ORTHOSIPHON ARISTATUS EXTRACT ON CARBON TETRACHLORIDE INDUCED HEPATOTOXICITY Nguyen Ngoc Hong(1), Vo Van Giau(1), Huynh Ngoc Thuy(2), Tran Hung(2) Ho Huynh Thuy Duong(3) (1) Ton Duc Thang University (2)University of Medicine and Pharmacy-Ho Chi Minh City (3)University of Sciences, VNU-HCM ABSTRACT: Orthosiphon aristatus Blume, a member of the Lamiaceac family, is a medicinal herb known useful as a diuretic agent, used popularly in Vietnam and the nations in the world. In our previous research, it is found that O. aristatus had strong antioxidant in both methods of the ferric reducing/antioxidant power assay and the 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl free radical scavenging assay. The purpose of the present study was to examine the methanolic extract of O. aristatus with strong antioxidative activity against carbon tetrachloride (CCl4) induced cytotoxicity in isolated mouse hepatocytes using a modified procedure of Kiso. Suspension of isolated mouse hepatocytes incubated in E’MEM medium under a gas 95% O2 and 5% CO2, 37oC in 2h before the addition of 1.5% CCl4 and incubated in 45’. CCl4 administration significantly increased serum alanine aminotransferase (ALT) activity, a biochemical marker of hepatocyte injury in medium. Pretreatment with different concentration of methanolic extract of O. aristatus reduced ALT level. Methanolic extract with concentration of 0.1 và 0.25 mg/ml, were decreased ALT activity 60% compared to toxic group, remaining of the serum ALT was 104% compared to control group. The results of the present study showed that strong antioxidative activity of methanolic extract plays a crucial role in providing protection against such hepatocyte damage, and also supported the traditional believes on hepatoprotective effect of O. aristatus extract. Keywords: Hepatocytes, Orthosiphon aristatus, CCl4, hepatoprotective effect [2]. J. Englert, G. Harnischfeger, Diuretic TÀI LI U THAM KH O action of aqueous Orthosiphon extract in [1]. M.U. Dianzani, G. Muzia, M.E. Biocca, rats. Planta Medica 58, 237–238 (1992). R.A. Canuto, Lipid peroxidation in fatty [3]. Y. Kiso, M. Tohkin, H. Hikino, Assay liver induced by caffeine in rats. method for antihepatotoxic activity using International journal of tissue reactions carbon tetrachloride induced cytotoxicity 13, 79-85 (1991). in primary cultured hepatocytes. Planta B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 65
  9. Science & Technology Development, Vol 13, No.T3- 2010 Medica 49(12), 222-225 (1983). reducing/antioxidant power and 1,1- [4]. V. Kumar, RS. Cotran, SL. Robbins, Cell diphenyl-2-picrylhydrazyl radical injury and adaptation; 5th ed. Bangalore. scavenging assays. 12th Asian Chemical India: Prime Books Publ, 3-24 (1992). Congress, Kuala Lumpur, Malaysia [5]. S. Shahani, Evaluation of hepatoprotective (2007). [8]. Vi n Dư c li u, Cây thu c và ñ ng v t efficacy of APCL-A polyherbal formulation in vivo in rats. Indian Drugs làm thu c Vi t Nam (t p 2) – NXB Khoa 36, 628-631 (1999). h c và k thu t (2004). [6]. K Sriplang, S. Adisakwattana, A. [9]. B. A. Vogels; O. T. Karlsen; M. A. Mass; Rungsipipat, S. Yibchok-Anun, Effects of W. M. Boveé; R. A. Chamuleau, L- Orthosiphon stamineus aqueous extract on ornithine vs. L-ornithine-L-aspartate as a plasma glucose concentration and lipid treatment for hyperammonemia-induced profile in normal and streptozotocin- encephalopathy in rats. Journal of induced diabetic rats. Journal hepatology 26 (1), 174-178 (1997). Ethnopharmacology 109(3), 510-514 (2007). [7]. Tran Hung, Nguyen Ngoc Hong, Ho Thi Cam Hoai, Ho Huynh Thuy Duong. Screening of some Vietnamese medicinal plants for antioxidant using ferric B n quy n thu c ĐHQG-HCM Trang 66
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2