intTypePromotion=3

Báo cáo "Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Pietrain và Duroc (PIDU) "

Chia sẻ: Hậu Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
9
download

Báo cáo "Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Pietrain và Duroc (PIDU) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này được thực hiện trên 3 trại chăn nuôi ở Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) từ năm 2006 2008 nhằm đánh giá năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai PiDu Yorkshire, PiDu Landrace và PiDu F1 (Landrace Yorkshire) (LY). Kết quả cho thấy khi sử dụng đực lai PiDu trong các công thức lai tạo đều cho năng suất sinh sản khá cao và con lai sinh trưởng tốt. Cụ thể: số con sơ sinh sống và cai sữa ở các tổ hợp lai PiDu Yorkshire là 11,65 và 11,10 con; ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Pietrain và Duroc (PIDU) "

  1. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 3: 269 - 275 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI N¡NG SUÊT SINH S¶N Vμ SINH TR¦ëNG CñA C¸C Tæ HîP LAI GI÷A N¸I LANDRACE, YORKSHIRE Vμ F1 (LANDRACE YORKSHIRE) PHèI VíI §ùC LAI GI÷A PIETRAIN Vμ DUROC (PIDU) Reproductive Performance and Growth Rate of Crossbreds between Landrace, Yorkshire and F1 (Landrace x Yorkshire) Bred with Pietrain x Duroc Crossbred boars (PiDU) Phan Xuân Hảo1, Hoàng Thị Thúy2 1 Khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2 Chi cục Thú y Vĩnh Phúc TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện trên 3 trại chăn nuôi ở Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) từ năm 2006 - 2008 nhằm đánh giá năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai PiDu Yorkshire, PiDu Landrace và PiDu F1 (Landrace Yorkshire) (LY). Kết quả cho thấy khi sử dụng đực lai PiDu trong các công thức lai tạo đều cho năng suất sinh sản khá cao và con lai sinh trưởng tốt. Cụ thể: số con sơ sinh sống và cai sữa ở các tổ hợp lai PiDu Yorkshire là 11,65 và 11,10 con; ở PiDu Landrace là 11,01 và 10,49 con và ở PiDu F1 (LY) là 11,50 và 10,90 con. Khối lượng cai sữa/con của các con lai trên lần lượt là 8,34; 8,42 kg và 8,44 kg ở 32 ngày tuổi; tăng trọng/ngày nuôi thịt và tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng trong giai đoạn nuôi thịt của con lai PiDu Yorkshire là 735,05 g và 2,69 kg; PiDu Landrace là 735,38 g và 2,69 kg; PiDu F1 (LY) là 749,05 g và 2,68 kg. Sử dụng đực lai PiDu phối với nái ngoại thuần và ngoại lai có thể duy trì được khả năng sinh sản cao và con lai sinh trưởng tốt. Từ khóa: FCR, lợn lai, PiDu, sinh sản, sinh trưởng. SUMMARY A study was carried out at 3 pig farms in Me Linh - Vinh Phuc from 2006 to 2008 to evaluate reproductive performance and growth rate of 3 types of crosbreds, viz. PiDu Yorkshire, PiDu Landrace and PixDu F1 (LY). Results showed that their reproductive performances were high (numbers born alive and weaning piglets/litter were 11.65 and 11.10, 11.01 and 10.49, 11.50 and 10.90 piglets, respectively); growth rates were high and feed conversion ratio (FCR) were low (735.05 g and 2.69 kg, 735.38 g and 2.69 kg, 749.05 g and 2.68 kg, respectively). Use of crossbred PiDu boars to matethe exotic purebred sows or crossbred sows could maintain high reproductive performance and growth rate. Key words: Crossbred, growth rate and FCR, PiDu, reproductive performance. 1. §ÆT VÊN §Ò c¸c c«ng thøc lai kh¸c nhau nh»m n©ng cao h¬n n÷a n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng s¶n phÈm. Ch¨n nu«i lîn cã mét vÞ trÝ quan träng Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña Vò §×nh T«n vμ trong cung cÊp thùc phÈm cho tiªu thô trong cs. (2007) ë c¸c hé ch¨n nu«i t¹i mét sè tØnh n−íc còng nh− xuÊt khÈu. Cïng víi viÖc sö phÝa B¾c cho thÊy, viÖc sö dông ®ùc lai lμ dông c¸c gièng lîn thuÇn næi tiÕng thÕ giíi, kh¸ cao vμ chiÕm 36% trong c¬ cÊu ®ùc gièng chóng ta còng ®· vμ ®ang t×m kiÕm sö dông (trong ®ã ®ùc lai gi÷a Pietrain vμ Duroc 269
  2. Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai ... (PiDu) chiÕm 15%). C¸c lîn ®ùc lai ®−îc phèi F1(LY):105 løa ®Î) phèi víi ®ùc lai PiDu gièng víi c¸c lîn n¸i ngo¹i (n¸i lai hai m¸u ®−îc thu thËp vμ theo dâi ®¸nh gi¸ n¨ng ngo¹i chiÕm 51,1%; n¸i thuÇn Landrace - suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai. chiÕm 15,6% vμ Yorkshire - chiÕm 18,9%) ®Ó Lîn n¸i mang thai ®−îc nu«i theo khÈu s¶n xuÊt con lai (4 hoÆc 3 gièng) cã n¨ng phÇn cã tû lÖ protein trung b×nh lμ 14% vμ suÊt sinh s¶n cao vμ sinh tr−ëng nhanh, tiªu 2950 kcal n¨ng l−îng trao ®æi/kg; lîn n¸i tèn thøc ¨n thÊp (Phan Xu©n H¶o vμ §ç §øc nu«i con 15% vμ 3100 kcal; lîn con tËp ¨n lμ Lùc, 2007). Tuy nhiªn viÖc lùa chän c¸c c«ng 22% vμ 3300 kcal. thøc lai cßn mang tÝnh tù ph¸t mμ ch−a cã §Ó ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng, 392 lîn lai c¸c ®¸nh gi¸ cô thÓ. XuÊt ph¸t tõ ®ã, viÖc PiDu Yorkshire (136 con); PiDu Landrace ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt sinh s¶n, còng nh− sinh (126 con) vμ PiDu F1(LY) (130 con) ®−îc tr−ëng cña con lai trong c¸c tæ hîp lai cã sù theo dâi tõ cai s÷a ®Õn giÕt mæ theo ph−¬ng tham gia cña ®ùc lai PiDu lμ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ph¸p ph©n l«, mçi c«ng thøc lμ 12 l«, mçi l« lùa chän tæ hîp lai thÝch hîp cho s¶n xuÊt. tõ 10 - 12 con. C©n khèi l−îng ë c¸c thêi ®iÓm theo dâi vμ lîn ®−îc cho ¨n tù do b»ng 2. VËT LIÖU, §ÞA §IÓM Vμ PH¦¥NG c¸c khÈu phÇn ë tõng giai ®o¹n kh¸c nhau. Giai ®o¹n sau cai s÷a: nu«i lîn con tõ PH¸P NGHI£N CøU cai s÷a ®Õn 20 kg (b¾t ®Çu nu«i thÞt) víi 2.1. VËt liÖu vμ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu khÈu phÇn cã tû lÖ protein 21% vμ 3250 kcal VËt liÖu nghiªn cøu lμ c¸c tæ hîp lai gi÷a n¨ng l−îng trao ®æi/kg thøc ¨n. lîn n¸i Landrace, Yorkshire, F1(LY) víi ®ùc lai Giai ®o¹n nu«i thÞt theo 2 møc: møc 1 PiDu vμ con lai cña c¸c tæ hîp lai ®ã ë ba trang nu«i lîn tõ 20 kg ®Õn 50 kg víi khÈu phÇn cã tr¹i t¹i Mª Linh - VÜnh Phóc (c¶ ba trang tr¹i tû lÖ protein 17% vμ 3.050 kcal n¨ng l−îng ®Òu nu«i lîn theo ph−¬ng thøc c«ng nghiÖp). trao ®æi/kg thøc ¨n vμ møc 2 tõ 50 kg ®Õn Lîn n¸i Yorkshire, Landrace vμ n¸i lai F1(LY) xuÊt b¸n b»ng khÈu phÇn cã tû lÖ protein còng nh− lîn ®ùc lai PiDu nu«i t¹i 3 trang tr¹i 15% vμ 2.950 kcal n¨ng l−îng trao ®æi/kg ®Òu ®−îc mua t¹i C«ng ty TNHH ch¨n nu«i thøc ¨n. CP (Chanroen Pokphand) ViÖt Nam. Theo dâi thøc ¨n cho lîn n¸i mang thai, lîn n¸i nu«i con, thøc ¨n cho lîn con tËp ¨n 2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Õn cai s÷a, thøc ¨n tõ cai s÷a ®Õn b¾t ®Çu Tæng sè 306 løa ®Î trong c¸c n¨m 2006 - nu«i thÞt, thøc ¨n trong giai ®o¹n nu«i thÞt 2008 cña 68 n¸i (22 n¸i Yorkshire: 99 løa ®Î; ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ tiªu tèn thøc ¨n 22 lîn Landrace: 102 løa ®Î vμ 24 n¸i (TTT¡). (Thøc ¨n cho lîn mÑ tõ cã chöa ®Õn t¸ch con + Thøc ¨n cho lîn con ®Õn cai s÷a) (kg) + TTT¡/kg lîn cai s÷a = Khèi l−îng toμn æ khi cai s÷a (kg) Khèi l−îng thøc ¨n tõ cai s÷a ®Õn b¾t ®Çu nu«i thÞt (kg) + TTT¡/kg t¨ng träng ë giai ®o¹n = cai s÷a – b¾t ®Çu nu«i thÞt (Khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i thÞt - Khèi l−îng khi cai s÷a) (kg) Khèi l−îng thøc ¨n trong thêi gian nu«i thÞt (kg) + TTT¡/kg t¨ng träng = ë giai ®o¹n nu«i thÞt (Khèi l−îng kÕt thóc nu«i thÞt - Khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i thÞt) (kg) 270
  3. Phan Xuân Hảo, Hoàng Thị Thúy Toμn bé sè liÖu thu thËp ®−îc xö lý theo Theo §Æng Vò B×nh vμ cs (2005), −u thÕ ph−¬ng ph¸p thèng kª sinh häc b»ng phÇn lai cña lîn lai F1(LY) khi phèi víi lîn ®ùc mÒm SAS 8.0 (2000) trªn m¸y tÝnh t¹i bé m«n Duroc hoÆc L19 (dßng Duroc tr¾ng) ®−îc Di truyÒn - Gièng vËt nu«i, khoa Ch¨n nu«i vμ biÓu hiÖn hÇu hÕt c¸c tÝnh tr¹ng, ®Æc biÖt lμ Nu«i trång thñy s¶n, tr−êng §¹i häc N«ng c¸c chØ tiªu sè con ®Î ra/æ, sè con ®Ó nu«i/æ, nghiÖp Hμ Néi. C¸c tham sè ®−îc tÝnh to¸n: khèi l−îng s¬ sinh/æ, sè con cai s÷a/æ vμ khèi dung l−îng mÉu (n), sè trung b×nh ( X ), sai sè l−îng cai s÷a/æ; chØ cã hai tÝnh tr¹ng lμ khèi tiªu chuÈn (SE), hÖ sè biÕn ®éng (Cv, %) vμ sai l−îng s¬ sinh/con vμ khèi l−îng cai s÷a/con kh¸c theo ph−¬ng ph¸p Duncan. ch−a biÓu hiÖn −u thÕ lai râ rμng. Trong nghiªn cøu nμy, tæ hîp lai 3 gièng PiDu Yorkshire ®¹t kh¸ cao vÒ c¸c chØ tiªu sinh 3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN s¶n, ®Æc biÖt lμ sè con s¬ sinh/æ, sè con s¬ 3.1. Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai sinh sèng/æ, sè con 21 ngμy tuæi/æ, tû lÖ sèng ®Õn 21 ngμy tuæi, sè con cai s÷a/æ, tû lÖ sèng KÕt qu¶ cho thÊy, trong cïng mét ®iÒu ®Õn cai s÷a, khèi l−îng s¬ sinh/æ vμ khèi kiÖn nu«i d−ìng, ch¨m sãc, qu¶n lý… khi l−îng cai s÷a/æ. Nh− vËy, tæ hîp lai PiDu phèi víi ®ùc lai PiDu, lîn n¸i Yorkshire cã Yorkshire cã kh¶ n¨ng thÝch nghi vμ cho tuæi ®Î løa ®Çu thÊp nhÊt (345,36 ngμy) sau n¨ng suÊt sinh s¶n tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn ®ã ®Õn lîn F1(LY) (362,25 ngμy) vμ cao nhÊt s¶n xuÊt cña 3 trang tr¹i nghiªn cøu. MÆt lμ lîn Landrace (379,50 ngμy). Sù sai kh¸c kh¸c, kÕt qu¶ nghiªn cøu còng cho thÊy, tæ nμy gi÷a c¸c nhãm lîn lμ râ rÖt (P 0,05). KÕt qu¶ nμy phï sinh, 21 ngμy vμ cai s÷a cña con lai 4 gièng hîp víi nghiªn cøu cña NguyÔn ThÞ ViÔn vμ cs PiDu F1(LY) ®· cã chiÒu h−íng cao h¬n so (2007) lμ con lai 4 gièng PiDu F1(LY) cho víi 3 gièng PiDu Yorkshire vμ PiDu t¨ng träng cao h¬n 3 gièng Pietrain F1(LY) Landrace. vμ Duroc F1(LY). 271
  4. Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai ... B¶ng 1. N¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai PiDu x Yorkshire PiDu x Landrace PiDu x F1(LY) Chỉ tiêu Cv Cv Cv n X ± SE n X ± SE n X ± SE (%) (%) (%) Lứa đẻ 99 2,82 102 2,86 105 2,74 c a b Tuổi đẻ lứa đầu 22 345,36 ± 1,98 2,69 22 379,50 ± 1,96 2,43 24 362,25 ± 1,67 2,26 (ngày) a a a Thời gian mang 99 114,28 ± 0,05 0,47 102 114,22 ± 0,06 0,52 105 114,29 ± 0,06 0,58 thai (ngày) a b ab Số con sơ sinh/ổ 99 11,99 ± 0,15 12,69 102 11,46 ± 0,16 14,20 105 11,75 ± 0,15 13,29 (con) a b a Số con sơ sinh 99 11,65 ± 0,14 12,04 102 11,01 ± 0,15 13,31 105 11,50 ± 0,14 12,18 sống/ổ (con) ab b a Tỷ lệ sơ sinh 99 97,34 ± 0,49 5,05 102 96,35 ± 0,55 5,79 105 98,09 ± 0,36 3,79 sống (%) a b a Số con để nuôi/ổ 99 11,26 ± 0,10 8,47 102 10,84 ± 0,12 11,37 105 11,18 ± 0,10 9,01 (con) a b a Số con 21 ngày 99 11,17 ± 0,10 8,77 102 10,60 ± 0,12 11,13 105 10,99 ± 0,10 9,65 tuổi/ổ (con) a b a Số con cai sữa/ổ 99 11,10 ± 0,10 8,77 102 10,49 ± 0,12 11,12 105 10,90 ± 0,10 9,39 (con) a b ab Tỷ lệ sống đến cai 99 98,60 ± 0,34 3,47 102 96,91 ± 0,48 4,98 105 97,59 ± 0,40 4,19 sữa (%) a b b Thời gian cai sữa 99 32,34 ± 0,19 5,94 102 31,67 ± 0,16 5,03 105 31,46 ± 0,11 3,66 (ngày) a b ab KL sơ sinh/ổ (kg) 99 17,24 ± 0,19 10,90 102 16,64 ± 0,21 12,52 105 17,14 ± 0,19 11,17 b ab a KL sơ sinh/con 99 1,44 ± 0,00 2,65 102 1,45 ± 0,00 2,34 105 1,46 ± 0,01 3,86 (kg) a b a KL 21 ngày tuổi/ổ 99 60,52 ± 0,49 8,00 102 57,60 ± 0,55 9,73 105 60,67 ± 0,50 8,42 (kg) b b a KL 21 ngày 99 5,42 ± 0,01 2,27 102 5,45 ± 0,02 2,90 105 5,53 ± 0,01 2,70 tuổi/con (kg) a b a KL cai sữa/ổ (kg) 99 93,58 ± 0,89 9,47 102 86,49 ± 1,22 14,23 105 91,83 ± 0,84 9,39 a a a KL cai sữa/con 99 8,42 ± 0,06 6,73 102 8,34 ± 0,04 5,40 105 8,44 ± 0,03 4,07 (kg) a b c Khoảng cách lứa 77 156,34 ± 0,56 3,12 80 154,70 ± 0,36 2,09 105 153,19 ± 0,36 2,13 đẻ (ngày) a a b Thời gian phối lại 77 9,49 ± 0,53 49,25 80 8,60 ± 0,30 31,70 81 7,47 ± 0,35 41,60 (ngày) Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 272
  5. Phan Xuân Hảo, Hoàng Thị Thúy B¶ng 2. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c¸c con lai PiDu x Yorkshire PiDu x Landrace PiDu x F1(LY) Chỉ tiêu Cv Cv Cv n X ± SE n X ± SE n X ± SE (%) (%) (%) Khối lượng cai a a a 136 8,60 ± 0,09 12,08 126 8,46 ± 0,07 9,19 130 8,59 ± 0,05 6,84 sữa/con (kg) Thời gian cai sữa a a b 136 32,29 ± 0,15 5,56 126 32,21 ± 0,16 5,57 130 31,82 ± 0,05 1,83 (ngày) KL bắt đầu nuôi a a a 136 20,19 ± 0,18 10,29 126 19,92 ± 0,14 7,80 130 20,18 ± 0,10 5,83 thịt/con (kg) Tuổi bắt đầu nuôi thịt a a b 136 61,29 ± 0,15 2,93 126 61,21 ± 0,16 2,93 130 60,82 ± 0,05 0,96 (ngày) KL kết thúc nuôi a a a 136 92,01 ± 0,49 6,18 126 91,83 ± 0,47 5,71 130 92,92 ± 0,45 5,50 thịt/con(kg) Tuổi kết thúc nuôi thịt a a b 136 159,03 ± 0,11 0,78 126 159,01 ± 0,13 0,93 130 157,93 ± 0,08 0,54 (ngày) Thời gian nuôi thịt a a b 136 97,74 ± 0,19 2,26 126 97,80 ± 0,18 2,11 130 97,12 ± 0,11 1,25 (ngày) a a b Thời gian nuôi (ngày) 136 126,74 ± 0,19 1,74 126 126,80 ± 0,18 1,62 130 126,12 ± 0,11 0,96 TT giai đoạn cai sữa - a a a bắt đầu nuôi thịt 136 399,90 ± 3,07 8,96 126 395,16 ± 2,39 6,78 130 399,71 ± 1,78 5,07 (g/ngày) TT giai đoạn nuôi thịt a a 735,38 ± 4,90 a 136 735,05 ± 5,21 8,26 126 7,49 130 749,05 ± 4,67 7,11 (g/ngày) b b a TT/ngày tuổi (g/ngày) 136 578,61 ± 3,08 6,21 126 577,51 ± 2,93 5,70 130 588,39 ± 2,84 5,51 TTTA/kg lợn cai sữa a a a 12 5,57 ± 0,05 3,86 12 5,68 ± 0,06 4,38 12 5,60 ± 0,04 2,62 (kg) TTTA/kg TT giai đoạn a a a cai sữa - bắt đầu nuôi 12 1,68 ± 0,03 5,54 12 1,70 ± 0,03 5,80 12 1,66 ± 0,01 2,09 thịt (kg) TTTA/kg TT giai đoạn a a a 12 2,69 ± 0,03 3,39 12 2,69 ± 0,02 3,18 12 2,68 ± 0,03 4,31 nuôi thịt (kg) Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) KÕt qu¶ vÒ t¨ng träng ë lîn lai trong giai ngμy 60 ngμy tuæi (NguyÔn ThÞ ViÔn vμ cs., ®o¹n sau cai s÷a (cai s÷a - b¾t ®Çu nu«i thÞt ) 2007); lîn Yorkshire, Landrace, F1(LY) lÇn cã phÇn thÊp h¬n so víi c¸c th«ng b¸o ngoμi l−ît lμ 18,71; 18,06 vμ 19,05 kg t−¬ng øng n−íc. Tuy nhiªn sù kh¸c nhau cña chØ tiªu nμy víi 59,60; 59,80 vμ 60,40 ngμy tuæi (Phan ë c¸c nghiªn cøu cßn phô thuéc vμo tuæi cai Xu©n H¶o, 2007). s÷a vμ thêi gian nu«i sau cai s÷a. Cô thÓ, t¨ng ë giai ®o¹n nu«i thÞt, mÆc dï khèi l−îng träng/ngμy trong giai ®o¹n tõ cai s÷a - b¾t ®Çu ®−a vμo nu«i còng nh− khèi l−îng kÕt thóc nu«i thÞt cña con lai 3 gièng Pietrain F1(LY) nu«i lμ t−¬ng ®èi nh− nhau ë c¶ ba nhãm lîn, tõ 7,9 ®Õn 27,7 kg lμ 382 - 417 g (Laitat vμ cs, tuy nhiªn thêi gian nu«i thÞt ng¾n nhÊt ë con 2004); cña Duroc F1(LY) tõ 18 - 53 ngμy lai PiDu F1(LY) (97,12 ngμy) sau lμ PiDu tuæi lμ 467 - 483 g (Zhao vμ cs., 2007). Yorkshire (97,74 ngμy) vμ cao nhÊt ë PiDu Khèi l−îng (KL) vμ tuæi b¾t ®Çu ®−a vμo Landrace (97,80 ngμy). Sù sai kh¸c ë chØ tiªu nu«i thÞt cña c¸c con lai trong theo dâi nμy nμy gi÷a con lai 4 gièng PiDu F1(LY) víi 3 n»m trong ph¹m vi mét sè th«ng b¸o tr−íc. gièng PiDu Yorkshire vμ PiDu Landrace Cô thÓ, khèi l−îng con lai PiDu F1(LY), lμ cã ý nghÜa thèng kª (P
  6. Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai ... (749,05 g), sau ®ã ®Õn PiDu Landrace 2007) th× kÕt qu¶ thu ®−îc trong nghiªn cøu (735,38 g) vμ thÊp nhÊt lμ PiDu Yorkshire nμy lμ phï hîp. (735,05 g). MÆc dï vËy, sù sai kh¸c vÒ t¨ng träng/ngμy nu«i thÞt gi÷a c¸c tæ hîp lai PiDu Yorkshire, PiDu Landrace, PiDu F1(LY) 4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ lμ kh«ng râ rμng (P > 0,05). N¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai KÕt qu¶ trong b¶ng 2 phï hîp víi mét sè g÷a n¸i Landrace, Yorkshire vμ F1(LY) phèi th«ng b¸o tr−íc ®©y trªn con lai 3, 4 gièng víi ®ùc lai PiDu lμ t−¬ng ®èi cao vμ æn ®Þnh. ngo¹i. Cô thÓ, t¨ng träng/ngμy trong giai Sù kh¸c biÖt vÒ sè con/æ vμ khèi l−îng/con ®o¹n nu«i thÞt cña con lai 3 gièng gi÷a gi÷a c¸c tæ hîp lai 3 vμ 4 gièng lμ kh«ng râ Duroc F1(LY) lμ 750 g (Lª Thanh H¶i vμ rμng. Cô thÓ: Sè con s¬ sinh sèng vμ cai s÷a cs., 2006), lμ 737 - 767 g (Strudsholm vμ cs., ë c¸c tæ hîp lai PiDu Yorkshire lμ 11,65 vμ 2005). Tuy nhiªn, kÕt qu¶ trªn thÊp h¬n so 11,10; ë PiDu Landrace lμ 11, 01 vμ 10,49 víi ë lîn lai 4 gièng (Pietrain Hampshire) vμ ë PiDu F1(LY) lμ 11,50 vμ 10,90 con. F1(LY) tõ 64 - 124 ngμy tuæi lμ 913 g C¸c con lai cã sù tham gia cña ®ùc lai (Kusec vμ cs., 2005) vμ ë lîn lai (Large White PiDu cã søc sinh tr−ëng t−¬ng ®èi cao, tuy Pietrain) F1(LY) tõ cai s÷a ®Õn kÕt thóc nhiªn con lai 4 gièng PiDu F1(LY) cã xu nu«i thÞt (27 - 160 ngμy tuæi) lμ 801,50 g h−íng thÓ hiÖn ®−îc −u thÕ vÒ t¨ng träng so (Gondreta vμ cs., 2005). víi con lai 3 gièng PiDu Yorkshire vμ Trong theo dâi nμy, tiªu tèn thøc ¨n/kg PiDu Landrace, mÆc dï møc chªnh lÖch lîn cai s÷a ë giai ®o¹n sau cai s÷a (cai s÷a - ch−a cao vμ ch−a thÓ hiÖn ®−îc ë tÊt c¶ c¸c b¾t ®Çu nu«i thÞt) vμ giai ®o¹n nu«i thÞt th× giai ®o¹n. Cô thÓ: t¨ng träng/ngμy nu«i thÞt con lai 4 gièng PiDu F1(LY) lu«n cã chiÒu vμ tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng trong giai h−íng cho gi¸ trÞ thÊp h¬n so víi con lai 3 ®o¹n nu«i thÞt cña con lai PiDu Yorkshire gièng PiDu Yorkshire vμ PiDu Landrace. lμ 735,05 g vμ 2,69 kg; PiDu Landrace lμ Tuy nhiªn, sù kh¸c biÖt nμy lμ kh«ng râ rμng 735,38 g vμ 2,69 kg; PiDu F1(LY) lμ (P>0,05). Tiªu tèn thøc ¨n (TTTA) ë con lai 4 749,05 g vμ 2,68 kg. gièng thÊp h¬n lμ hoμn toμn phï hîp víi møc t¨ng träng cña con lai 4 gièng cao h¬n so víi Sö dông ®ùc lai PiDu phèi víi n¸i ngo¹i 3 gièng. thuÇn vμ ngo¹i lai cã thÓ duy tr× ®−îc kh¶ n¨ng sinh s¶n cao vμ con lai sinh tr−ëng tèt. Tiªu tèn thøc ¨n/kg cai s÷a ë tæ hîp lai trong theo dâi lμ cã phÇn thÊp h¬n so víi tæ hîp lai 3 gièng Pietrain F1(LY) (5,74 kg) vμ TμI LIÖU THAM KH¶O Duroc F1(LY) (5,76 kg) (NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh, 2005). So s¸nh víi tiªu tèn §Æng Vò B×nh, NguyÔn V¨n T−êng, §oμn thøc ¨n/kg t¨ng träng trong giai ®o¹n sau cai V¨n So¹n, NguyÔn ThÞ Kim Dung (2005). s÷a ë lîn lai 3 gièng Duroc F1(LY) tõ 18 Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét sè c«ng thøc ngμy (cai s÷a) ®Õn 53 ngμy tuæi lμ 1,64 - 1,69 lai cña ®μn lîn nu«i t¹i xÝ nghiÖp ch¨n kg (Zhao vμ cs, 2007), ë Pietrain F1(LY) nu«i §ång HiÖp - H¶i Phßng, T¹p chÝ trong giai ®o¹n tõ 7,9 ®Õn 27,7 kg lμ 1,70 - Khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp, Tr−êng 1,82 kg thøc ¨n (Laitat vμ cs, 2004), vμ giai §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. ®o¹n nu«i thÞt 15,8 - 77,57 kg ë lîn lai L19 §inh V¨n ChØnh, §Æng Vò B×nh, TrÇn Xu©n F1(LY) lμ 2,56 - 2,61 kg (§Æng Vò B×nh vμ cs., ViÖt, Vò Ngäc S¬n (1995). N¨ng suÊt sinh 2005); lîn lai tæng hîp trong giai ®o¹n 22 - 113 s¶n cña lîn n¸i Yorkshire vμ Landrace kg lμ 2,69 - 2,73 kg thøc ¨n (Sawyer vμ cs., nu«i t¹i Trung t©m gièng gia sóc Hμ T©y, 274
  7. Phan Xuân Hảo, Hoàng Thị Thúy KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc, Khoa Ch¨n Gondreta. F, Lefaucheur. L, Louveau. I, nu«i - thó y (1991-1995), Tr−êng §¹i häc Lebreta. B, Pichodo. X., Le Cozler. Y., N«ng nghiÖp Hμ Néi, NXB N«ng nghiÖp, (2005). Influence of piglet birth weight on 70-72. postnatal growth performance, tissue Lª Thanh H¶i, NguyÔn V¨n §ång, NguyÔn lipogenic capacity and muscle histological Ngäc Phôc, Ph¹m Duy PhÈm (2006). N¨ng traits at market weight, Livestock suÊt sinh tr−ëng vμ kh¶ n¨ng cho thÞt cña Production Science, 93, 137-146. lîn lai 3 gièng ngo¹i Landrace, Yorkshire, Kusec. G, Baulainpp. U, Henningp. M, vμ Duroc, T¹p chÝ Khoa häc kü thuËt Ch¨n Kohlerpp. P and Kallweit. E, (2005). nu«i, (4), 51-52. Fattening, carcass and meat quality traits Phan Xu©n H¶o (2007). §¸nh gi¸ sinh of hybrid pigs as influenced by MHS tr−ëng, n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng thÞt ë lîn genotype and feeding systems, Arch. Landrace, Yorkshire vμ F1 (Landrace Tierz., Dummerstorf, 48 (1), 40-49. Yorkshire), T¹p chÝ Khoa häc kü thuËt Laitat M, Vandenheede M, Desiron A, et al. n«ng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp (2004). Influence of diet form (pellets or Hμ Néi, tËp V sè 1/2007, 31-35. meal) on the optimal number of weaned Phan Xu©n H¶o, §ç §øc Lùc (2007). KÕt qu¶ pigs per feeding space. Swine Health b−íc ®Çu vÒ ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt sinh s¶n Prod. 2004; 12(6): 288-295. vμ sinh tr−ëng ë mét sè c«ng thøc lai trªn Sawyer. J. T, Tittor. A. W, Apple. J. K, ®Þa bμn tØnh H−ng Yªn, H¶i D−¬ng vμ Morgan. J. B, Maxwell. C. V, Rakes. L. K. B¾c Ninh (B¸o c¸o t¹i Héi nghÞ s¬ kÕt thùc and Fakler. T. M., (2007). Effects of hiÖn NghÞ ®Þnh th− ViÖt Nam - Rumani, supplemental manganese on performance §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi). of growing - finishing pigs and pork NguyÔn V¨n Th¾ng, §Æng Vò B×nh (2005). quality during retail display, Journal of So s¸nh kh¶ n¨ng sinh s¶n cña n¸i lai F1 Animal Science, 85, 1046-1053. (Landrace Yorkshire) phèi víi lîn ®ùc Strudsholm. K, John E., Hermansen.J.E, gièng Pietrain vμ Duroc, T¹p chÝ Khoa häc (2005). Performance and carcass quality of kü thuËt N«ng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc fully or partly outdoor reared pigs in N«ng nghiÖp Hμ Néi, sè 2/2005. organic production, Livestock Production Vò §×nh T«n, §Æng Vò B×nh, Vâ Träng Science, 96, 261-268. Thμnh, NguyÔn V¨n Duy, NguyÔn C«ng Wolf.. J, Žáková. E, Groeneveld. E, (2008). O¸nh, Phan V¨n Chung (2007). Quy m«, Within-litter variation of birth weight in ®Æc ®iÓm c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn ë ba hyperprolific Czech Large White sows and tØnh H−ng Yªn, H¶i D−¬ng vμ B¾c Ninh, its relation to litter size traits, stillborn T¹p chÝ Khoa häc kü thuËt N«ng nghiÖp, piglets and losses until weaning, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi, tËp V, Livestock Science, 115, 195-205. sè 4: 44-49. Zhao. Z, Harper. A. F, Estienne. M. J, Webb. NguyÔn ThÞ ViÔn, Lª Thanh H¶i, Nguyªn K. E, McElroy. Jr., A. P.and Denbow. D. V¨n §øc, Phïng ThÞ V©n, ChÕ Quang M, (2007). Growth performance and TuyÓn, NguyÔn V¨n §ång, Phan Bïi Ngäc intestinal morphology responses in early weaned pigs to supplementation of Th¶o, TrÞnh C«ng Thμnh, §inh V¨n ChØnh, antibiotic - free diets with an organic Phïng Th¨ng Long vμ c¸c CTV (2007). copper complex and spray - dried plasma Nghiªn cøu chän t¹o nhãm lîn cao s¶n vμ protein in sanitary and nonsanitary x¸c ®Þnh c¸c tæ hîp lai thÝch hîp trong hÖ environments, Journal of Animal Science. thèng gièng, B¸o c¸o ®Ò tμi cÊp Bé. 85:1302-131. 275

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản