intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập: Quá trình & thiết bị tại Nhà máy Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý

Chia sẻ: đô Thái Học | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
149
lượt xem
26
download

Báo cáo thực tập: Quá trình & thiết bị tại Nhà máy Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Quá trình & thiết bị tại Nhà máy Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý bao gồm những nội dung về tổng quan Nhà máy Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý; dây chuyền công nghệ, quy trình công nghệ, thiết bị - máy móc, sản phẩm và kinh tế công nghiệp của Nhà máy Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Quá trình & thiết bị tại Nhà máy Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý

 1. Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Quốc gia TP.HCM Khoa Công Nghệ Hóa học BỘ MÔN MÁY & THIẾT BỊ Báo cáo Thực tập Qúa trình & Thiết bị Tại Nhà máy Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý (từ ngày 02/07/2013 đến ngày 27/07/2013) GVHD: Cô Nguyễn Thị Như Ngọc Sinh viên: ………………………… MSSV:………….. Lớp: ………. Ngành: ……………………………
 2. MỤC LỤC Phaàn 1: TOÅNG QUAN VEÀ NHAØ MAÙY NHÖÏA VAØ KHUOÂN MAÃU TAÂN YÙ ........... 4 1. LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN ......................................................... 4 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ....................................................................................... 4 3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ .............................................................................. 5 4. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG ............................................................................. 6 5. AN TOÀN LAO ĐỘNG ....................................................................................... 7 6. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI.......................................................................................10 9. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN: ................................ 12 10. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG: .......... 13 PHẦN 2: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ................................................................... 14 PHẦN 3: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ ..................................................................... 24 PHẦN 4: THIẾT BỊ-MÁY MÓC .............................................................................. 38 1. MÁY ÉP PHUN ...............................................................................................38 2. MÁY NGHIỀN ................................................................................................61 3. HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT-THÁP LÀM LẠNH DÒNG ĐỐI LƯU ...............66 PHẦN 5: SẢN PHẨM VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP. ........................................... 72 PHẦN 6: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA SINH VIÊN. ......................................... 74
 3. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh Lôøi caûm ôn Tröôùc tieân, em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán ban laõnh ñaïo Coâng ty Nhöïa vaø Khuoân maãu Taân YÙ ñaõ taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ em trong quaù trình thöïc taäp taïi coâng ty. Caûm ôn caùc anh kó sö, caùc anh chò em coâng nhaân ôû xöôûng nhöïa cuõng nhö xöôûng cô khí ñaõ höôùng daãn, giuùp ñôõ em trong suoát quaù trình laøm vieäc, thöïc taäp taïi xöôûng, nhieät tình giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc ngaây ngoâ, höôùng daãn baøn tay loùng ngoùng cuûa nhöõng sinh vieân laàn ñaàu tieân ñöôïc thöïc haønh nhöõng coâng vieäc maø tröôùc ñaây chæ bieát qua saùch vôû. Vaø em cuõng khoâng queân göûi lôøi caûm ôn ñeán thaày höôùng daãn cuõng nhö taát caû thaày coâ trong Boä moân Quaù trình & Thieát bò, khoa Kyõ Thuaät Hoùa Hoïc, ÑH Baùch Khoa TP.HCM ñaõ giuùp em chuaån bò nhöõng kieán thöùc vöõng chaéc, laøm neàn taûng cho ñôït thöïc taäp thaønh coâng cuûa em. Xin chuùc toaøn theå caùn boä, coâng nhaân vieân taïi coâng ty coå phaàn nhöïa Nguyeân Sôn luoân doài daøo söùc khoûe vaø ñaït nhieàu thaéng lôïi trong saûn xuaát vaø kinh doanh. Xin chuùc taäp theå thaày coâ ñang coâng taùc taïi Boä moân Quaù trình & Thieát bò luoân doài daøo söùc khoûe vaø ñaït nhöõng thaønh töïu toát ñeïp trong söï nghieäp troàng ngöôøi cuûa mình. Sinh vieân thöïc taäp: ……………………………………… Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 1
 4. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh Nhaän xeùt keát quaû thöïc taäp (Daønh cho ñôn vò nhaän sinh vieân thöïc taäp) Hoï vaø teân sinh vieân thöïc taäp: …………………………………………………………………………………………… Ngaøy thaùng naêm sinh: …………………………………………………………………………………………………………… Caùn boä höôùng daãn thöïc taäp: ………………………………………………………………………………………………… Chöùc vuï – Boä phaän: ………………………………………………………………………………………………………………… Trong thôøi gian sinh vieân……………………………………………………thöïc taäp taïi ñôn vò, chuùng toâi coù nhöõng nhaän xeùt sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… Ngaøy…………thaùng…………naêm 2013 Caùn boä höôùng daãn ………………………. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 2
 5. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh Nhaän xeùt keát quaû thöïc taäp (Daønh cho giaûng vieân höôùng daãn sinh vieân thöïc taäp) Hoï teân sinh vieân thöïc taäp: ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy thaùng naêm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………… Giaûng vieân höôùng daãn thöïc taäp: Coâ Nguyeãn Thò Nhö Ngoïc Trong thôøi gian höôùng daãn sinh vieân……………………………………………………thöïc taäp, toâi coù nhöõng nhaän xeùt sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… Ngaøy…………thaùng…………naêm 2013 Giaûng vieân höôùng daãn ……………………. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 3
 6. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh Phaàn 1: TOÅNG QUAN VEÀ NHAØ MAÙY NHÖÏA VAØ KHUOÂN MAÃU TAÂN YÙ 1. LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN - Tên công ty: Chi nhánh công ty TNHH Nhựa và khuôn mẫu Tân Ý. - Ngày thành lập vào: ngày 6 tháng 7 năm 1998. - Tổng vốn đầu tư : 300.000 USD. - Quy mô diện tích: 400m2 - Đại diện: Ông Đỗ Minh Tâm. Chức vụ: Giám đốc công ty - Lĩnh vực hoạt động: Chế tạo khuôn mẫu và chi tiết cơ khí chính xác, sản xuất sản phẩm nhựa theo đơn đặt hàng, thiết kế 3-D, gia công CNC, gia công EDM. - Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn nhân lực có khả năng cao và công nghệ mới nhất, công ty có khả năng đáp ứng được mọi yêu cầu cho các loại khuôn chất lượng cao cho thị trường trong nước và nước ngoài. Hoàn tất đơn hàng đúng tiến độ và chất lượng cao của sản phẩm luôn là tiêu chí hàng đầu của công ty.Từ lúc thành lập đến nay, doanh thu của công ty tăng dần và trong những năm 2010 trở lại đây, doanh thu của công ty đạt xấp xỉ 500.000 USD. Năm 2012, doanh thu đạt 470.000 USD.Công ty không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn nhận đơn đặt hàng của nước ngoài, chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật, các nước châu Âu. Tổng doanh thu đem lại do xuất khẩu chiếm 60% tổng doanh thu của công ty. 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG - Văn phòng : 911/32/4 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. - Xưởng : Quốc lộ 22, Trung Chánh, huyện Hooc Môn, TP. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (84.8) 3865 9075 - 0903 696 393 - A. Tâm. - Fax : (84.8) 3971 2630 - Website: www.tanyplastic.com E-mail: info@tanyplastic.com Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 4
 7. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 5
 8. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 4. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG 3000 3000 3000 650 8 9 10 11 3000 12 6000 7 3500 23 4500 2500 3500 24 6145 6 6000 8000 22 13 25 5000 5 5005 4 8000 42000 11513 14 21 9500 26 5000 3 3500 6500 3100 20 2500 5000 1000 2 15 2500 16 1750 3000 2000 7000 19 4500 17 4000 1 3600 26 26 18 2050 15500 Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 6
 9. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 26 Baõi ñoã xe 2 25 Maùy nghieàn coâng suaát nhoû 2 1 24 Maùy nghieàn coâng suaát nhoû 1 1 23 Maùy nghieàn coâng suaát lôùn 1 22 Kho pheá phaåm sau nghieàn 1 21 Kho löu giöõ khuoân maãu 1 20 Kho thaønh phaåm 1 19 11 Tieàn saûnh nhaø maùy 1 18 Vaên phoøng nhaø maùy 1 17 Khu laép raùp vaø hoaøn chænh khuoân maãu 1 16 Maùy JSEDM 1 15 Maùy saáy troän 1 14 Maùy phun coâng suaát lôùn 1 13 Kho xaêng, daàu vaø maùy neùn 1 12 Nhaø veä sinh 1 11 Thaùp giaûi nhieät 1 10 Kho pheá lieäu chöa taùi cheá 1 9 Maùy nghieàn coâng suaát nhoû 2 1 8 Maùy nghieàn coâng suaát nhoû 1 1 7 Kho löu haøng 1 6 Maùy CNC 5 1 5 Maùy CNC 4 1 4 Maùy CNC 3 1 3 Maùy CNC 2 1 2 Maùy CNC 1 1 1 Khu in aán saûn phaåm 1 STT TEÂN GOÏI ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT SL VAÄT LIEÄU Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP.HCM Khoa Coâng ngheä Hoùa hoïc BOÄ MOÂN QUAÙ TRÌNH VAØ THIEÁT BÒ Thöïc taäp Quùa trình vaø Thieát bò NHAØ MAÙY NHÖÏA VAØ KHUOÂN MAÃU TAÂN YÙ SVTH Tyû leä 1:100 GVHD Nguyeãn Thò Nhö Ngoïc Baûn veõ soá 1/4 CNBM Trònh Vaên Duõng BAÛN VEÕ MAËT BAÈNG Ngaøy TH Chöùc naêng Hoï teân Chöõ kyù Ngaøy BV 5. AN TOÀN LAO ĐỘNG  TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY TÂN Ý 1. Lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động hàng năm. 2. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước. 3. Cử người giám sát việc thực hiện các quy định nội dung, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. 4. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. 5. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 7
 10. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động. 6. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định. 7. Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động. 8. Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.  TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN 1. Chấp hành những quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. 2. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường. 3. Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.  NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, Giám đốc quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau: 1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, kể cả những người khác đến quan hệ công tác. 2. Cấm sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa. 3. Cấm câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về. Không: - Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì - Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm. - Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện. - Để xăng, dầu và các chất dễ cháy trong phòng làm việc. - Sử dụng bếp điện bằng dây may - so, thắp hương trong phòng làm việc. 4. Sắp xếp vật tư, hàng hoá, phương tiện trong kho phải gọn hàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết. 5. Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài. 6. Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầu thang. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 8
 11. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 7. Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ cháy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác. 8. Cán bộ công nhân viên thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.  MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ MÁY VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. - Nhà máy nằm về hướng Bắc Phòng CS PC&CC quận 12, cách phòng CS PC&CC quận 12 khoảng 4 km trên trục đường đá, cách quốc lộ 22 là 100 m. - Các hướng tiếp giáp:Hướng Đông giáp : đất trống.,hướng Tây giáp : đất trống.,hướng Nam giáp : đất trống.,hướng Bắc giáp : đất trống.. - Đặc điểm kiến trúc xây dựng: Công ty TNHH Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý với tổng diện tích là 400 m2. Bao gồm các hạng mục công trình:Văn phòng làm việc được xây dựng với diện tích 20 m2.Khu vực sản xuất được xây dựng với diện tích 350 m2 có 02 cửa thoát hiểm, 01 cửa trước rộng khoảng 05 m, 01 cửa sau rộng khoảng 01 m.Ngoài ra còn có các hạng mục như nhà ăn, sân bãi, nhà vệ sinh,… với diện tích là 30 m2. - Đặc điểm xây dựng cơ bản: Văn phòng làm việc được xây dựng bằng tường gạch, chịu lực, mái lợp tole tráng kẽm. Khu vực sản xuất, kho được xây dựng tường gạch, mái tole, khung sắt, nền gạch. Hệ thống điện câu mắc gọn gàng đi trên sứ puli cách điện, các thiết bị đóng ngắt dùng aptomat. - Tính chất nguy hiểm cháy-nổ-độc: Công ty TNHH Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý chuyên sản xuất ngành khuôn mẫu nhựa các loại nên trong quá trình hoạt động có sử dụng khối lượng lớn các chất dễ cháy như hạt nhựa, khuôn mẫu các loại, thùng giấy các loại, thùng giấy các tông,… Ngoài ra còn có một số thiết bị máy móc. Vì vậy, trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt, khi cháy có khả năng đám cháy phát triển nhanh sang khu vực lân cận, nhiệt độ cao tỏa khói nhiều, gây khó khăn cho công tác cứu chữa. - Lực lượng chữa cháy tại chỗ: Tổng số lực lượng chữa cháy tại chỗ là 10 người. Trong giờ hành chánh thường xuyên có khoảng 06 đội viên đến 08 đội viên, ngoài giờ hành chánh khoảng từ 04 đến 05 đội viên theo bảng phân công trực của công ty. Chỉ đạo trực tiếp : Ông Đỗ Minh Tâm – Giám đốc công ty. Đội trưởng PCCC: Ông Trần Văn Mạnh. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 9
 12. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh - Phương tiện chữa cháy tại chỗ: Bình chữa cháy bột khô MFz4 08 kg: 02 bình,03 xẻng chữa cháy, 08 xô,…Phương tiện được bố trí đều trong xưởng, kho, văn phòng. 6. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI Chi nhánh Công ty TNHH Nhựa và Khuôn mẫu Tân Ý cam kết thực hiện đúng theo bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường như sau: - Thực hiện chương trình giảm thiểu tối đa các chất thải đưa vào môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn môi trường theo đúng quy định. - Tăng cường biện pháp khống chế nguồn ồn bằng cách thường xuyên theo dõi, kiểm tra và bảo trì máy móc, thiết bị, không ngừng cải tiến và nâng cấp các hệ thống xử lý để đạt mục tiêu cao hơn. - Thường xuyên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 6.1 Nước thải: - Hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh nước thải từ sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong công ty. - Nước thải sinh hoạt của công ty được xử lý bằng bể tự hoại, sau đó tự thấm. Tổng lượng nước thải ước tính khoảng 0,5 m3/ngày đêm (lưu lượng nước thải được ước tính bằng 80% nhu cầu nước tiêu thụ). 6.2 Khí thải: a. Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn nấu chảy: - Trong quá trình sản xuất của công ty, thành phần gây ô nhiễm chủ yếu là hơi dung môi phát sinh từ công đoạn nấu chảy nhựa bằng máy nấu. Tuy nhiên, lượng hơi này phát sinh chỉ mang tính chất cục bộ trong khu vực sản xuất của công ty và có thể khống chế được. b. Khí thải từ các phương tiện giao thông: - Các loại xe lưu thông trên đường cũng ảnh hưởng tới chất lượng không khí tại khu vực cổng vào của công ty. Khí thải các phương tiện giao thông vận tải mang đặc trưng của khí thải do đốt nhiên liệu, thành phần có chứa chủ yếu là bụi, SO2, NOx, CO, CO2, VOC và chì. Tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải giao thông vận tải phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải và chất lượng đường giao thông. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 10
 13. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh - Đây là tác động không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tác động này được hạn chế đáng kể do lưu lượng xe ra vào công ty không tập trung vào khoảng thời gian nhất định và chỉ hoạt động vào ban ngày. 7. Tiếng ồn, độ rung và nhiệt dư: 7.1 Ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực sản xuất: - Nguồn phát sinh tiếng ồn trong khu vực sản xuất chủ yếu do hoạt động của thiết bị máy móc. Tiếng ồn có tính chất phát sinh cục bộ trong khu vực sản xuất. - Tiếng ồn tối đa cách nguồn 1 m của các thiết bị máy móc của công ty thường dao động từ 70 – 77 dBA (theo kinh nghiệm của Viện Công nghệ và Khoa học Quản lý Môi trường Tài nguyên). So sánh với Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế - 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 (quy định độ ồn khu vực sản xuất < 85 dBA) cho thấy tiếng ồn trong khu vực sản xuất nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. 7.2 Ô nhiễm nhiệt: - Theo quy trình công nghệ sản xuất, quá trình hoạt động sẽ phát sinh nhất định một lượng nhiệt từ hoạt động của thiết bị máy móc. Nhiệt độ trong xưởng sản xuất thường phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh, mật độ công nhân và kết cấu của nhà xưởng. Ngoài ra, các yếu tố như tốc độ gió cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng tới nhiệt độ trong khu vực sản xuất. - Thông thường, vào những ngày nắng nóng nhiệt độ tại khu vực làm việc thường cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1- 3oC (Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế - 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 quy định nhiệt độ < 32oC). Vì vậy, công ty sẽ tăng cường các biện pháp làm mát cục bộ, giải nhiệt bằng hệ thống quạt gió, hệ thống hút khí để giảm nhiệt độ. 8. Chất thải rắn: Thành phần chủ yếu trong chất thải rắn gồm: - Chất thải rắn sinh hoạt: chủ yếu giấy vụn, bao gói thực phẩm, thực phẩm thừa, nylon… Khối lượng phát sinh khoảng 1,5 kg/ngày. - Chất thải rắn sản xuất: chủ yếu là phế phẩm từ nhựa, sắt vụn,….Khối lượng phát sinh khoảng 250kg/tháng (nhựa), 30kg/tháng (sắt vụn). - Chất thải nguy hại: chủ yếu là giẻ lau, bóng đèn huỳnh quanh thải, nhớt thải… Khối lượng phát sinh 0,5kg/tháng. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 11
 14. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 9. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN: 9.1 Nước thải: - Nước thải sinh hoạt của các cán bộ công nhân viên trong công ty được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và cho tự thấm đạt quy chuẩn QCVN 14 – 2008/BTNMT. - Bể tự hoại được xây dựng theo quy chuẩn của Bộ xây dựng, gồm 3 ngăn hoạt động với chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng bằng vi sinh vật. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy từ từ. Với tổng số lao động 19 người, công ty xây dựng khoảng 5 m3 bể tự hoại. 9.2 Giảm thiểu tác động do nhiệt thừa từ hoạt động máy móc thiết bị: Để hạn chế các tác động tiêu cực của nhiệt phát sinh từ hoạt động máy móc thiết bị. Chủ dự án tiến hành thực hiện các biện pháp sau: - Nhà xưởng đảm bảo khả năng thông thoáng tự nhiên tốt nhất. - Lắp đặt hệ thống quạt hút khí trên mái nhà. - Công nhân làm việc trực tiếp tại khâu này sẽ được trang bị các vật dụng cá nhân và bảo hộ lao động cần thiết. 9.3 Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Để hạn chế các tác động tiêu cực của tiếng ồn, rung và nhiệt phát sinh từ quá trình hoạt động của công ty, đảm bảo điều kiện làm việc và sức khỏe của công nhân lao động cũng như hạn chế các ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Ban Quản lý Công ty tiến hành thực hiện các biện pháp sau: - Độ ồn, rung tại khu vực máy móc, thiết bị,… sẽ được giảm bằng cách đổ móng bê tông có mác cao, xây rãnh chống rung, tăng cường điện cao su, lò xo chống rung ở những vùng có va chạm mạnh, gây tiếng ồn. - Công ty thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị đảm bảo làm việc tốt. Các chi tiết máy bị mòn, mất chính xác, gây tiếng kêu lớn được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. 9.4 Giảm thiểu ô nhiễm do bụi: Để hạn chế các tác động tiêu cực do bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án, đảm bảo điều kiện làm việc và sức khỏe của công nhân lao động cũng như hạn chế các ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Chủ dự án tiến hành thực hiện các biện pháp sau: - Bố trí nhà xưởng thông thoáng, lắp đặt hệ thống quạt hút khí trên mái nhà. - Vệ sinh thường xuyên nhà xưởng và tuyến đường nội bộ trong công ty. - Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo lao động, khẩu trang, găng tay,… ở những khu cần thiết. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 12
 15. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 9.5 Chất thải rắn: a. Chất thải rắn sinh hoạt: - Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại công ty được thu gom vào các thùng chứa và đặt tại vị trí hợp lý. - Công ty ký hợp đồng với đội vệ sinh công cộng của khu vực đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. b. Chất thải rắn sản xuất: - Chất thải rắn sản xuất được thu gom tập trung vào khu vực riêng trong xưởng sản xuất của công ty. - Công ty bán chất thải rắn này (sắt vụn) cho phế liệu, 20 tấn/tháng. c. Chất thải rắn nguy hại: - Chất thải nguy hại được công ty thu gom tập trung vào khu vực riêng trong xưởng sản xuất. - Thành phần chất thải có thể tái sử dụng được thu gom và phân loại tại nguồn và sau đó bán cho các đơn vị có nhu cầu. 10. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG: 10.1 Phương pháp phân tích: - Đối với các mẫu không khí xung quanh, chiều cao lấy mẫu là 1,5m cách mặt đất. - Đối với các nguồn thải, được đo và lấy tại nguồn. - Phương pháp phân tích và thiết bị lấy mẫu phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và ISO tương ứng. 10.2 Kết quả khảo sát môi trường khu vực: - Căn cứ kết quả phân tích mẫu số V101334/KQ – V8 07/12/2010 của Viện Nghiên cứu công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động cho thấy chất lượng môi trường tại công ty như sau: Nhận xét: Chất lượng không khí xung quanh xưởng sản xuất đạt STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 05:2009/BTNMT 1 Độ ồn dBA 62 – 65 và QCVN 26:2010/BTNMT. 2 Bụi mg/m3 0,168 3 SO2 mg/m3 0,119 4 NO2 mg/m3 0,072 5 CO mg/m3 3,6 6 THC mg/m3 2,4 Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 13
 16. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh PHẦN 2: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 1. NGUYÊN LIỆU: 1.1 Nguyên liệu chính: Nhựa chính phẩm:polyethylene (PE), polypropylen (PP), polystyrene (PS),arcylonitrile butadien styrene (ABS),polycarbonate (PC), polyamide (PA)… Số lượng: 3 tấn/tháng.  POLYMER ETHYLENE(PE): Tính chất: - Tỷ trọng: 0.910-0.965 g/cm3. - Phân tử sắp xếp đều đặn mềm (linh động). - Không phân cực. - Độ kết tinh 40-80%. - Mờ. - Cách điện tốt. - Không tác dụng tần số cao. - Thẩm thấu khí tốt,thẩm thấu hơi nước thấp. - Có thể gia công trên nhiều công nghệ: ép phun,ép đùn,thổi đúc,thùng quay... Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 14
 17. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh Ứng dụng: - Bao bì, chai đựng sữa,nước ép trái cây,nắp chai lọ,túi... - Thùng rác,thùng đựng đó,đồ chơi trẻ em. - Nghành phụ tùng ống mềm.  POLYPROPYLEN(PP): Tính chất: - Tỷ trọng: 0.9g/cm3. - Phân tử điều hòa với nhánh methyl luân phiên - Nhóm methyl làm cứng mạch chính và làm giòn ở nhiệt độ thấp - Cấu trúc isotactic điều hòa: các nhóm methyl chỉ ở 1 phía so với mạch chính, lực đẩy của nhóm methyl làm phân tử có cấu hình cuộn (helix)  độ kết tinh cao tạo sản phẩm cứng hơn khi ở nhiệt độ cao hơn. - Không phân cực. - Độ kết tinh 60-70%. - Mờ. - Kháng nhiệt và kháng nứt cao. - Độ bền và va đập thấp. - Độ co rút 0.8-2%. Copolymer với PE: (cải thiện độ va đập,ứng dụng làm phụ tùng ống và phụ tùng ống dẫn nhiệt). - Polymer đồng tướng(homopolymer): độ cứng tốt,kháng nhiệt cao,độ kháng va đập có giới hạn nhiệt độ thấp, ảnh hưởng đến độ kết tinh. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 15
 18. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh - Polymer đồng trừng hợp ngẫu nhiên(PP random copolymer):để cải thiện tính quang học. - Polymer đồng trung hợp chịu va đập(PP impact copolymer): cải thiện độ bền va đập ở nhiệt độ thấp. Được phân tán ngẫu nhiên trong nền polymer đồng tướng PP. - Polymer đồng trùng hợp với hợp chất cao(high alloy copolymer): cao su đưa vào polymer đồng trùng hợp chịu va đập. Độ bền uốn khoảng dưới 100MPa và có độ dai cực kỳ. Hàm lượng cao su 70% đã được sản xuất thương mại.  POLYSTYRENE(PS): Tính chất: - Tỷ trọng 1.05 g/cm3. - Vô định hình. - Nhóm phenyl luân phiên theo nguyên tử carbon. - Nhóm phenyl làm cứng mạch chính  sản phẩm cứng chắc. - Cấu hình ngẫu nhiên làm cản trở kết tinh, cho sản phẩm trong, vô định hình, cứng như thủy tinh nhưng giòn ở nhiệt độ phòng. - HIPS( High impact polystyrene): Sản phẩm đồng trùng hợp giữa polystyrene và butadien làm cho PS không bị giòn gãy. Butadiene chiếm 20%  nhựa PS chịu va đập (HIPS). - Là một hỗn hợp polymer đã được trộn trước. - Trong suốt,bề mặt bóng. - Độ cứng cao. - Ổn định kích thước,co rút 0.15%. - Tính chất cách điện tốt,bề mặt va đập thấp. - Gãy dòn. - Tan trong dung môi không phân cực. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 16
 19. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh - Dễ gia công, chế tạo - Hạ giá thành sản phẩm Ứng dụng: - Bao bì bóng trong. - Sản phẩm gia dụng. - Băng cassette. - Bao bì nhiệt định hình. - Vật liệu cách điện.  ARCYLONITRILE BUTADIENESTYRENE COPOLYMER(ABS): Tính chất: - Tỷ trọng: 1.03 – 1.07g/cm3. - Sản phẩm đồng trùng hợp của styrene với khoảng 30% acryclonitrile và butadiene [(CH2CH= CHCH2) – (C6H5CH – CH2) – CH2 – (CHCN)-]n - Vô định hình. - Độ dai cao, độ bền tốt, bền nhiệt hơn và kháng va đập. - Thường không trong. - Kháng nhiệt tốt. - Độ bóng thấp. - Độ co rút 0.4-0.7%. - Sản phẩm có nhiệt độ mềm cao hơn và kháng hóa chất tốt hơn. Ứng dụng: - Vỏ hộp,ống và khớp nối. - Dụng cụ trong xe hơi và bếp,dụng cụ thể thao... Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 17
 20. Tường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh  POLYVINYL CHLORIDE(PVC): - PVC được dẻo hoá bằng chất hoá dẻo,sử dụng rất quan trọng và đa dạng hơn PVC cứng. Do có các lực hút giữa các mạch phân tử liền kề nên sản phẩm cứng chắc có tính kháng hoá tốt và mềm từ từ khi nhiệt độ tăng cao. a. PVC cứng(PVC-S,PVC-E,PVC-M,PVC-L): Tính chất: - Vô định hình là chính. - Phân cực. - Trong(PVC-S) hoặc mờ(PVC-E). - Độ dai cao,bền kéo cao,cách điện tốt. - Độ bền va đập phụ thuộc vào phụ gia và biến tính. - Tính cản tốt. Ứng dụng: - Ống và khớp nối chịu áp lực,ống thoát,ống tưới tiêu. - Vật liệu xây dựng,vật liệu nền nhà,tấm vách. - Chai,thùng,bao bì. b. PVC dẻo(PVC-P,PVC-C): Tính chất: - Vô định hình. - Phân cực. - Trong. - Độ bền cơ học tuỳ thuộc vào hàm lượng chất hoá dẻo, chất độn. - Độ mềm dẻo cao. - Không trầy xước do hồi phục,dòn sau khi chất hoá dẻo di hành. Ứng dụng: - Bao phủ,ống,bọc dây điện,màng bảo vệ, áo mưa. - Da nhân tạo,dụng cụ y khoa....  POLYAMIDE(PA): - Do có nối hydrogen mạnh nên có tính kết tinh – tính chất cơ học rất tốt. - Tỷ trọng: 1.13 – 1.17g/cm3. - Độ giãn dài cao, độ bền va đập, độ kháng mài mòn thấp, độ hấp thụ nước cao ( giảm sự rung bánh răng, hộp số, trục cam). - Nhiệt độ biến dạng nhiệt thấp. - Không vị, không độc, đắt tiền. - Thơm và béo. Thông dụng như PA6;PA6-6 - PA béo thường dùng ép phun. - PA thường thêm các chất làm chậm cháy và bền va đập. Gia cường sợi thuỷ tinh,tăng độ bền cứng vững và làm giảm giá. Báo cáo thực tập Qúa trình & Thiết bị 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản