intTypePromotion=4

Bênh tụ huyết trùng ở trâu bò

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
350
lượt xem
66
download

Bênh tụ huyết trùng ở trâu bò

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh tụ huyết trùng (Bovine Haemorrhagic Septicemia) 1. Tình hình - Bệnh phân bố ở tất cả Các nước trên thế giới, phổ biến ở giới, trâu, bò, trâu, bò, bò sữa ở các nước châu á, châu Phi v Mỹ La Tinh. Tinh. - ở Việt Nam, từ lâu bệnh đã phát sinh th nh các ổ dịch địa phương trong đ n trâu, bò v bò sữa trâu, 2. Nguyên nhân - Bệnh xảy ra do vi khuẩn tụ huyết trùng (Pasteurellla multocida, multocida, Pasteurellla heamolitica) heamolitica)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bênh tụ huyết trùng ở trâu bò

  1. BÖnh BÖnh tô huyÕt trïng (Bovine Haemorrhagic Septicemia) 1. T×nh h×nh - BÖnh ph©n bè ë tÊt c¶ C¸c n−íc trªn thÕ giíi, phæ biÕn ë giíi, tr©u, bß, tr©u, bß, bß s÷a ë c¸c n−íc ch©u ¸, ch©u Phi v Mü La Tinh. Tinh. - ë ViÖt Nam, tõ l©u bÖnh ®· ph¸t sinh th nh c¸c æ dÞch ®Þa ph−¬ng trong ® n tr©u, bß v bß s÷a tr©u, 2. Nguyªn nh©n - BÖnh x¶y ra do vi khuÈn tô huyÕt trïng (Pasteurellla multocida, multocida, Pasteurellla heamolitica) heamolitica) - Vi khuÈn nhá, h×nh cÇu trùc khuÈn: gram ©m; Khi nhuém nhá, khuÈn: ©m; b¾t m u hång sÉm ë hai ®Çu vi khuÈn - Trong tù nhiªn, vi khuÈn tån t¹i ®−îc tõ 1-2 th¸ng ë nh÷ng nhiªn, ®−îc nh÷ n¬i Èm, thiÕu ¸nh s¸ng mÆt trêi. Èm, trêi. - Tr©u bß khoÎ cã tû lÖ mang mÇm bÖnh tõ 3-5%.
  2. 3. TriÖu chøng v bÖnh tÝch a) TriÖu chøng l©m sµng - Thêi gian ñ bÖnh ng¾n: 6-24 giê. ng¾n: giê. - Sèt cao ly b× tõ 40 – 42,00C, ¨n Ýt hoÆc bá ¨n; ch¶y 42, n−íc m¾t; n−íc mòi. m¾t; mòi. - H¹ch l©m ba d−íi hÇu, tr−íc vai, tr−íc ®ïi… s−ng to hÇu, vai, ïi… - Thë nhanh, m¹nh v khã, ho kho¹c. nhanh, khã, kho¹c. - §«i khi Øa ch¶y nÆng, ph©n cã m¸u - Sóc vËt chÕt sau 2-4 ng y do nhiÔm trïng huyÕt v suy h« hÊp. hÊp. b) BÖnh tÝch - C¸c phñ t¹ng: phæi, thËn, gan, h¹ch l©m ba hÇu v t¹ng: phæi, thËn, gan, tr−íc ®ïi, tr−íc vai ®Òu s−ng to cã tô huyÕt v xuÊt huyÕt. ïi, huyÕt. - Bao tim v xoang ngùc chøa dÞch v ng. ng.
  3. Bß bÖnh thë khã ch¶y nhiÒu n−íc m¾t, M ng phæi dÇy lªn v dÝnh v o thanh dÞch mòi dÞch m¹c m¹c ngùc Phæi v m ng phæi bÞ viªm dÝnh tô huyÕt Phæi s−ng thòng, tô huyÕt v xuÊt huyÕt
  4. 4. §iÒu kiÖn l©y truyÒn bÖnh - §éng vËt m¾c bÖnh: tr©u, bß v bß s÷a, dª, ngùa, bÖnh: tr©u, ngùa, lîn, bß rõng, h−¬u, nai ë c¸c løa tuæi ®Òu bÞ bÖnh. lîn, rõng, h−¬u, bÖnh. - C¸ch l©y lan: Vi khuÈn tõ sóc vËt bÖnh ph¶i ra m«i lan: tr−êng. tr−êng. Sóc vËt khoÎ ¨n uèng ph¶i vi khuÈn sÏ bÞ bÖnh - Mïa ph¸t bÖnh: c¸c th¸ng nãng Èm tõ mïa hÌ ®Õn bÖnh: mïa thu. thu. 5. ChÈn ®o¸n - ChÈn ®o¸n l©m s ng: tr©u bß sèt cao, s−ng h¹ch ng: cao, hÇu, hÇu, thë khã; mæ kh¸m sóc vËt bÖnh cã xuÊt huyÕt c¸c phñ khã; t¹ng. t¹ng. - ChÈn ®o¸n phßng thÝ nghiÖm: t×m vi khuÈn tõ bÖnh nghiÖm: phÈm qua nu«i cÊy, ph©n lËp vi khuÈn trªn c¸c m«i tr−êng, cÊy, tr−êng, tiªm truyÒn ®éng vËt: chuét b¹ch, chuét lang, thá… vËt: lang, thá… -ChÈn ®o¸n miÔn dÞch: l m c¸c ph¶n øng huyÕt thanh dÞch: miÔn dÞch (ELISA, NT…) NT…
  5. 6. §iÒu trÞ Sö dông 1 hoÆc phèi hîp 2 trong c¸c kh¸ng sinh, liªn tôc 3-5 sinh, ng y.y. - Streptomycin: 20-30 mg/kg thÓ träng. Streptomycin: 20- träng. - Kanamycin: 20-30 mg/kg thÓ träng. Kanamycin: 20- träng. - Oxytetracyclin: 20-30 mg/kg thÓ träng. Oxytetracyclin: 20- träng. Phèi hîp víi 1 trong c¸c Sulfamid sau: sau: - Sulfathiazon: 20-30 mg/kg thÓ träng. Sulfathiazon: 20- träng. - Sulfamerazin: 20-30 mg/kg thÓ träng. Sulfamerazin: 20- träng. Trî tim m¹ch: Tiªm Cafein, vitamin B1, vitamin C. - TruyÒn dÞch: n−íc sinh lý mÆn, ngät: 1000-2000 ml/kg thÓ dÞch: mÆn, ngät: 1000- träng 7. Phßng bÖnh - Sö dông vacxin: cã thÓ sö dông vacxin keo phÌn; vacxin P52; vacxin: phÌn; 52; vacxin nhò ho¸ theo ®Þnh kú 6 th¸ng/lÇn. th¸ng/lÇn. - Ph¸t hiÖn sím sóc vËt bÖnh, c¸ch ly, ®iÒu trÞ kÞp thêi. bÖnh, ly, thêi. - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh thó ý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2