intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ lọc thông dải microstrip bốn băng sử dụng cộng hưởng hai mode

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này để xuất một bộ lọc thông dải microtrip bốn băng mới sử dụng cộng hưởng đơn λ/4 ngắn mạch đầu cuối và cộng hưởng trở kháng đồng dạng tải dây chêm hở mạch. Bốn dải thông được bộ lọc tạo ra có các tần số trung tâm là 1.57/2.45/3.5/6.75GHz có thể được kiểm soát dễ dàng bằng cách điều chỉnh độ dài các mạch cộng hưởng tương ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ lọc thông dải microstrip bốn băng sử dụng cộng hưởng hai mode

  1. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) BÎ lÂc thông d£i microstrip bËn b´ng s˚ dˆng cÎng h˜ng hai mode È V´n Ph˜Ïng⇤ , T§ V´n Thành⇤ Lê V´n Th≠ng⇤ oàn Minh Tân† ⇤ Tr˜Ìng §i hÂc Thông tin liên l§c; † Cˆc Quân l¸c, BTTM, Q NDVN. Email: dvphuongntcity@gmail.com, phuongdovan@tcu.edu.vn Tóm t≠t nÎi dung—Bài báo này ∑ xußt mÎt bÎ lÂc thông cıa bÎ lÂc có th∫ ˜Òc ki∫m soát khi i∑u chønh tø lª d£i microtrip bËn b´ng mÓi s˚ dˆng cÎng h˜ng Ïn /4 Î dài iªn cıa các m§ch cÎng h˜ng tr kháng b™c. ng≠n m§ch ¶u cuËi và cÎng h˜ng tr kháng Áng d§ng Tuy nhiên, quá trình ki∫m soát các t¶n sË khó kh´n, bÎ t£i dây chêm h m§ch. BËn d£i thông ˜Òc bÎ lÂc t§o ra có lÂc có ∞c tính chÂn lÂc ch˜a tËt. Trong [9], các m§ch các t¶n sË trung tâm là 1.57/2.45/3.5/6.75GHz có th∫ ˜Òc ki∫m soát dπ dàng b¨ng cách i∑u chønh Î dài các m§ch cÎng h˜ng t£i dây chêm ng≠n h m§ch ch˙ th™p và các cÎng h˜ng t˜Ïng ˘ng. Cßu trúc bÎ lÂc ∑ xußt gÁm: hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng b™c ba ph¶n ˜Òc s˚ dˆng m§ch cÎng h˜ng /4 ˜Òc thi∏t k∏ nhúng, uËn gßp khúc ∫ thi∏t k∏ bÎ lÂc ba b´ng có Î rÎng b´ng thông thay bên trong hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng Áng d§ng bao Íi. Các t¶n sË và Î rÎng b´ng t¶n có th∫ ˜Òc i∑u quanh phía bên ngoài ∫ gi£m thi∫u kích th˜Óc và h§n chønh §t ∏n giá tr‡ mong muËn b¨ng cách i∑u chønh ch∏ nhiπu. Bên c§nh ó, hai m§ch cÎng h˜ng bao quanh kích th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng t˜Ïng ˘ng. Trong [10], phía bên ngoài có ch˘c n´ng k∏t nËi nguÁn cung cßp và mÎt bÎ lÂc ba b´ng ˜Òc ∑ xußt vÓi ph˜Ïng pháp s˚ óng vai trò là ¶u vào/ra cıa bÎ lÂc. MÎt bÎ lÂc thông d£i microtrip bËn b´ng mÓi nh‰ gÂn ˜Òc thi∏t k∏ và mô dˆng k∏t hÒp m§ch cÎng h˜ng t£i dây chêm ng≠n m§ch ph‰ng cho k∏t qu£ tËt, ã minh ch˘ng cßu trúc bÎ lÂc ∑ và m§ch cÎng h˜ng tr kháng Áng d§ng /2. Ba d£i xußt có tính kh£ thi và th‰a mãn l˛ thuy∏t thi∏t k∏. thông cıa bÎ lÂc t§o ra có th∫ ˜Òc i∑u chønh dπ dàng b¨ng cách i∑u chønh kích th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng và khe ghép t˜Ïng ˘ng. T¯ khóa: BÎ lÂc thông d£i (BPF), bÎ lÂc thông d£i Trong [11], mÎt bÎ lÂc thông d£i ba b´ng s˚ dˆng microstrip bËn b´ng, m§ch cÎng h˜ng Áng d§ng t£i cÎng h˜ng tr kháng b™c không Ëi x˘ng ˜Òc thi∏t dây chêm h m§ch, m§ch cÎng h˜ng /4 ng≠n m§ch. k∏ và ∑ xußt. T¶n sË trung tâm cıa ba b´ng có th∫ ˜Òc i∑u chønh b¨ng cách thay Íi kích th˜Óc m§ch I. GIŒI THIõU cÎng h˜ng tr kháng b™c. Tuy nhiên vÓi thi∏t k∏ này, Trong nh˙ng n´m g¶n ây, các hª thËng thông tin vô viªc i∑u chønh các t¶n sË trung tâm g∞p khó kh´n. tuy∏n ho§t Îng vÓi nhi∑u b´ng t¶n, a d‡ch vˆ ã phát Trong [12], mÎt bÎ lÂc thông d£i bËn b´ng có kh£ n´ng tri∫n rßt nhanh, vì v™y các bÎ lÂc thông d£i a b´ng cách ly tËt gi˙a các b´ng li∑n k∑ ˜Òc thi∏t k∏ khi s˚ ã tr thành mÎt thành ph¶n m§ch quan trÂng cıa hª dˆng m§ch cÎng h˜ng a mode. BËn b´ng thông cıa thËng, ã thu hút nhi∑u nhà khoa hÂc quan tâm nghiên bÎ lÂc ˜Òc ki∫m soát b¨ng cách i∑u chønh hÒp l˛ các c˘u [1]–[6]. Các bÎ lÂc thông d£i a b´ng có th∫ ˜Òc kích th˜Óc cıa bÎ lÂc. Do bÎ lÂc ho§t Îng nhi∑u mode thi∏t k∏, ∑ xußt theo nhi∑u ph˜Ïng pháp và cßu trúc nên ph˜Ïng pháp thi∏t k∏ này khó ki∫m soát các b´ng khác nhau. Trong [7], mÎt m§ch cÎng h˜ng tr kháng thông. b™c (SIR) ˜Òc s˚ dˆng ∫ t§o ra bÎ lÂc ba b´ng d¸a trên Trong [13], ∑ xußt mÎt bÎ lÂc thông d£i microtrip ph˜Ïng pháp phân tích cÎng h˜ng mode chÆn, mode ba b´ng có th∫ i∑u khi∫n ˜Òc các t¶n sË trung tâm. l¥, tr kháng ∞c tính và chi∑u dài iªn cıa m§ch cÎng Cßu trúc bÎ lÂc ∑ xußt gÁm mÎt m§ch cÎng h˜ng h˜ng. Trong [8], mÎt cßu trúc bÎ lÂc thông d£i ba b´ng tr kháng b™c truy∑n thËng (SIR), mÎt t£i dây chêm ˜Òc thi∏t k∏ b¨ng m§ch cÎng h˜ng tr kháng b™c ba tr kháng b™c và mÎt t£i dây chêm tr kháng Áng ph¶n /4 t£i dây chêm h m§ch. Các t¶n sË cÎng h˜ng d§ng h m§ch. B¨ng cách i∑u chønh kích th˜Óc các ISBN: 978-604-80-5076-4 307
  2. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) Hình 1. Hình £nh bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn b´ng ∑ xußt. Hình 2. (a) M§ch cÎng h˜ng tr kháng Áng d§ng t£i dây chêm h m§ch. (b) M§ch cÎng h˜ng /4 ng≠n m§ch ¶u cuËi. m§ch cÎng h˜ng t£i dây chêm ba mode thì ba b´ng thông cıa bÎ lÂc có th∫ ˜Òc ki∫m soát. Tuy nhiên, Frequency Identification) [14]. Cßu trúc bÎ lÂc gÁm hai quá trình i∑u chønh các b´ng thông cıa bÎ lÂc t˜Ïng m§ch cÎng h˜ng /4 ng≠n m§ch ¶u cuËi (Hình 2a) và Ëi khó khi thay Íi t lª kích th˜Óc m§ch cÎng h˜ng hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng Áng d§ng t£i dây chêm tr kháng b™c. Trong [14], mÎt bÎ lÂc n´m b´ng ˜Òc h m§ch (Hình 2b) ˜Òc thi∏t k∏ nhúng, uËn gßp khúc thi∏t k∏ khi s˚ dˆng mÎt m§ch cÎng h˜ng a mode ∫ gi£m thi∫u kích th˜Óc tÍng th∫ cıa bÎ lÂc. Trong ó, duy nhßt có nhi∑u t£i dây chêm (MSLR). bÎ lÂc có cßu hai m§ch cÎng h˜ng /4 ng≠n m§ch ¶u cuËi bên trong trúc Ïn gi£n, nh‰ gÂn, chßt l˜Òng tËt. Tuy nhiên viªc ˜Òc nhúng gi˙a hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng Áng i∑u chønh t¶n sË các b´ng ph˘c t§p do nhi∑u mode d§ng t£i dây chêm h m§ch bên ngoài; Hai o§n m§ch cÎng h˜ng có £nh h˜ng l®n nhau. d£i tr kháng ∞c tính 50⌦ ˜Òc k∏t nËi ∏n các m§ch cÎng h˜ng bên ngoài óng vai nh˜ cÍng vào và cÍng Trong bài báo này, hai m§ch cÎng h˜ng /4 ng≠n ra cıa bÎ lÂc ∑ xußt. Các m§ch cÎng h˜ng bên trong m§ch ¶u cuËi và hai m§ch cÎng h˜ng tr kháng Áng t§o ra b´ng thông th˘ nhßt và b´ng thông th˘ bËn (f1 d§ng t£i dây chêm h m§ch ˜Òc ghép vÓi nhau trong và f4 ), trong khi các m§ch cÎng h˜ng bên ngoài ˜Òc mÎt cßu trúc ∫ thi∏t k∏ bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn s˚ dˆng ∫ t§o ra b´ng thông th˘ hai và b´ng thông th˘ b´ng. T¶n sË trung tâm các b´ng thông có th∫ ˜Òc ki∫m ba (f2 và f3 ). soát t˜Ïng Ëi Îc l™p b¨ng cách i∑u chønh hÒp l˛ kích ∫ t§o ra bËn b´ng thông có các t¶n sË trung tâm th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng t˜Ïng ˘ng. HÏn n˙a, tám t˜Ïng ˘ng là f1 , f2 , f3 và f4 ˘ng dˆng cho các hª i∫m truy∑n không ˜Òc t§o ra làm t´ng Î dËc c§nh thËng GPS, WLAN, WiMAX và RFID thì viªc thi∏t k∏ d£i thông và c£i thiªn áng k∫ tính chÂn lÂc cıa bÎ lÂc kích th˜Óc các m§ch cÎng h˜ng ∫ xác ‡nh các b´ng ∑ xußt. thông ˜Òc th¸c hiªn theo trình t¸: Thi∏t k∏ cßu trúc m§ch cÎng h˜ng tr kháng Áng d§ng t£i dây chêm II. PHÂN TÍCH VÀ THIòT Kò BÀ L≈C THÔNG DÉI BA h m§ch có chi∑u dài La và t£i dây chêm h m§ch gßp BãNG ◊—C ó XUáT khúc L7 nh˜ th∫ hiªn trên Hình 2(a); T£i dây chêm h A. Phân tích bÎ lÂc ˜Òc ∑ xußt m§ch gßp khúc L7 ˜Òc thi∏t k∏ r≥ nhánh t§i v‡ trí trung Th¸c hiªn kˇ thu™t ghép, nhúng các m§ch cÎng h˜ng tâm o§n m§ch d£i La có Î rÎng W2 ; o§n m§ch d£i ∫ có mÎt cßu trúc bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn La có chi∑u dài ˜Òc tính theo (1). b´ng ∑ xußt nh˜ Hình 1. BËn b´ng thông do bÎ lÂc t§o ra có các t¶n sË 1.57/2.45/3.5/6.75GHz phù hÒp cho ˘ng dˆng trong GPS, WLAN, WiMAX và RFID (Radio La = L5 + W2 + L8 + W1 + L6 + 2L4 (1) ISBN: 978-604-80-5076-4 308
  3. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) Vì m§ch cÎng h˜ng có cßu trúc Ëi x˘ng nên theo ph˜Ïng pháp phân tích mode l¥, mode chÆn [1], [3] s≥ nh™n ˜Òc hai t¶n sË cÎng h˜ng f2 = fl¥ và f3 = fchÆn xác ‡nh theo (2) và (4). c fl¥ = p (2) (L5 + W2 + L8 + W1 + L6 + 2L4 ) "ef f c = p (3) La "ef f nc fchÆn = p (4) [La + 2(L7 + S1 )] "ef f Trong ó c là tËc Î truy∑n d®n ánh sáng trong không gian t¸ do, "ef f là h¨ng sË iªn môi hiªu dˆng cıa chßt n∑n. Các t¶n sË f2 và f3 ˜Òc thi∏t l™p tu¶n t¸: tr˜Óc tiên, Hình 3. Mô ph‰ng S21 cıa bÎ lÂc khi thay Íi kích th˜Óc L4 . thi∏t l™p và xác ‡nh t¶n sË f2 b¨ng cách i∑u chønh chi∑u dài La (L4 ) cıa o§n m§ch cÎng h˜ng n˚a b˜Óc sóng, sau ó quy∏t ‡nh t¶n sË f3 ˜Òc i∑u khi∫n Ïn gi£n b¨ng cách i∑u chønh chi∑u dài iªn cıa t£i dây chêm h m§ch L7 , nh˜ng v®n gi˙ Î dài La không thay Íi. Theo [15] và [16], mÎt m§ch cÎng h˜ng La ˜Òc thi∏t k∏ có cßu trúc Ëi x˘ng, nên khi g≠n t£i dây chêm h m§ch (L7 ) t§i v‡ trí trung tâm ( iªn áp b¨ng 0 vÓi t¶n sË f2 ) thì không làm bi∏n Íi t¶n sË f2 . Trong khi ó, thay Íi kích th˜Óc t£i dây chêm h m§ch L7 và kho£ng ghép S4 có th∫ ki∫m soát Îc l™p t¶n sË f3 . K∏t qu£ mô ph‰ng áp ˘ng S21 khi thi∏t l™p f2 và f3 ˜Òc th∫ hiªn trong Hình 3 và Hình 4. B´ng thông th˘ 2 ˜Òc i∑u chønh khi thay Íi kích th˜Óc dài L4 , b´ng thông th˘ ba ˜Òc ki∫m soát khi thay Íi kích th˜Óc L7 ; Các kích th˜Óc khác không Íi, t¶n sË b´ng thông th˘ nhßt và t¶n sË b´ng Hình 4. Mô ph‰ng S21 cıa bÎ lÂc khi thay Íi kích th˜Óc L7 thông th˘ bËn v®n cË ‡nh ho∞c thay Íi mÎt l˜Òng nh‰. Các t¶n sË trung tâm b´ng th˘ nhßt và b´ng th˘ bËn cách các khe ghép S2 , S3 , S4 và L8 phù hÒp [10], [18]. (f1 và f4 ) ˜Òc xác ‡nh theo (5) [17] vÓi Î dài iªn Lb và L9 (Hình 2b). K∏t qu£ mô ph‰ng khi ki∫m soát B. Thi∏t k∏ bÎ lÂc ˜Òc ∑ xußt. f1 và f4 ˜Òc bi∫u diπn trên Hình 5 và Hình 6. S˚ dˆng ph¶n m∑m HFSS 15.0 ∫ thi∏t k∏ bÎ lÂc c thông d£i microstrip bËn b´ng ˘ng dˆng cho các hª Lb = p (5) thËng GPS, WLAN, WiMAX và RFID. Theo phân tích, 4f1 "ef f các cßu trúc cÎng h˜ng cÏ b£n ˜Òc ghép vÓi nhau ∫ Trong ó, c là tËc Î truy∑n ánh sáng trong không gian thi∏t k∏ t§o ra bÎ lÂc ∑ xußt có cßu trúc nh˜ Hình 1. t¸ do, f1 là t¶n sË cÎng h˜ng, "ef f là h¨ng sË iªn BËn b´ng thông cıa bÎ lÂc t§o ra ˜Òc ki∫m soát b¨ng môi hiªu dˆng cıa chßt n∑n. cách i∑u chønh kích th˜Óc cıa các m§ch cÎng h˜ng Bên c§nh ó, Î rÎng các b´ng thông và hª sË ghép tr kháng Áng d§ng t£i dây chêm h m§ch và các m§ch cıa bÎ lÂc có th∫ ˜Òc i∑u chønh khi thay Íi kho£ng cÎng h˜ng /4 ng≠n m§ch ¶u cuËi. ISBN: 978-604-80-5076-4 309
  4. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) S4 S3 L5 L7 S1 W2 L2 d W1 W2 W2 L9 L8 L1 S2 L4 L3 L6 W2 Hình 5. Mô ph‰ng S21 cıa bÎ lÂc khi thay Íi kích th˜Óc L1 . Hình 7. B£n thi∏t k∏ bÎ lÂc thông d£i bËn b´ng ˜Òc ∑ xußt. B£ng I KÍCH TH◊ŒC BÀ L≈C THÔNG DÉI B»N BãNG ó XUáT (mm). Tham sË L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Giá tr‡ 7.5 9.4 4.7 6.0 10.3 9.15 12.3 Tham sË W1 W2 S1 S2 S3 S4 d Giá tr‡ 1.5 1.0 0.3 0.3 0.8 0.2 0.5 Tham sË L8 L9 Giá tr‡ 2.2 1.5 t˜Ïng ˘ng là 80/150/80/180MHz: b´ng thông th˘ nhßt có t¶n sË trung tâm 1.57GHz, Î rÎng b´ng thông 3dB là 5.1%, tÍn hao chèn c¸c ti∫u 0.3dB, tÍn hao ph£n x§ là 21.9dB áp ˘ng ˜Òc các yêu c¶u cıa hª thËng GPS; b´ng thông th˘ hai ˜Òc xác ‡nh t§i t¶n sË trung tâm 2.45GHz có Î rÎng b´ng thông 3dB là 6.1%, tÍn hao chèn c¸c ti∫u 0.3dB, tÍn hao ph£n x§ trong b´ng lÓn Hình 6. Mô ph‰ng S11 , S21 cıa bÎ lÂc khi thay Íi kích th˜Óc L9 . hÏn 31dB th‰a mãn yêu c¶u ˘ng dˆng cıa WLAN; b´ng thông th˘ 3 có t¶n sË trung tâm là 3.5GHz, nh™n ˜Òc MÎt bÎ lÂc thông d£i microstrip bËn b´ng có cßu Î rÎng b´ng thông là 2.2%, tÍn hao chèn là 0.2dB, tÍn trúc nh‰ gÂn, thi∏t k∏ trên chßt n∑n Rogers RT/Duroid hao ph£n x§ trong b´ng lÓn hÏn 17dB có th∫ áp ˘ng 5880, Î d¶y 0,8mm và h¨ng sË iªn môi "r = 4,4 c¶u cıa hª thËng Wireless; b´ng thông th˘ bËn có t¶n sË ˜Òc mô ph‰ng và ∑ xußt. BÎ lÂc có kích th˜Óc tÍng trung tâm là 6.75GHz Î rÎng b´ng thông 3dB là 6.4%, th∫ (17 x 16)mm, t˜Ïng ˜Ïng vÓi (0.16 x 0.15) g ( g tÍn hao chèn là 0.29dB, tÍn hao ph£n x§ trong b´ng lÓn là b˜Óc sóng d®n t§i t¶n sË 1.57GHz). Các tham sË hÏn 21dB có th∫ ˘ng dˆng cho RFID. Bên c§nh ó, tám kích th˜Óc cıa bÎ lÂc ˜Òc xác ‡nh và liªt kê trong i∫m "không truy∑n d®n" ˜Òc t§o ra ã c£i thiªn áng B£ng I. k∫ Î dËc s˜Ìn d£i thông, nâng cao chßt l˜Òng chÂn lÂc t¶n sË và lo§i b‰ nhiπu d£i ch∞n lÓn hÏn 20dB nh˜ th∫ K∏t qu£ mô ph‰ng áp ˘ng t¶n sË cıa bÎ hiªn trong Hình 8. lÂc ∑ xußt ˜Òc bi∫u diπn trên Hình 8, trong So sánh mÎt sË bÎ lÂc thông d£i bËn (n´m) b´ng ã ó xác ‡nh t¶n sË trung tâm các b´ng thông là công bË trong [14], [19], [20] và [21] vÓi bÎ lÂc thông 1.57/2.45/3.5/6.75GHz, Î rÎng b´ng thông hiªu dˆng d£i bËn b´ng ∑ xußt ˜Òc th∫ hiªn trong B£ng II và thßy r¨ng: BÎ lÂc thông d£i bËn b´ng ∑ xußt có tÍn ISBN: 978-604-80-5076-4 310
  5. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) B£ng II SO SÁNH BÀ L≈C ó XUáT VŒI MÀT S» BÀ L≈C B»N BãNG T◊ÃNG T‹. SË b´ng T¶n sË(GHz) -S21 (dB) -S11 (dB) SË i∫m "0" truy∑n d®n [20] 4 1.56/2.42/3.57/5.23 1.1/2.5/2.5/2.8 16/12/13/12.5 5 [21] 5 1.57/2.5/3.5/5.2/5.9 1.0/0.4/1.1/1.6/1.8 13/38/19/26 7 [14] 5 0.9/2.3/3.5/5.4/6.8 0.38/0.59/1.47/1.53/2.4
  6. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) [13] S. Yang, B. Wu, F. Qiu, and C. H. Liang, "Compact tri- lectivity Performances," Progress In Electromagnetics Research band bandpass filter with controllable frequency using stub- C, vol. 58, pp. 117-123, 2015. loaded triple-mode resonator," in Communication Problem- [18] L. Hai-Wen, W. Yan, W. Xiao-Mei, L. Jiu-Huai, X. Wen-Yuan, Z. Solving (ICCP), 2014 IEEE International Conference on, 2014, Yu-Long, et al., "Compact and High Selectivity Tri-Band Band- pp. 150-153. pass Filter Using Multimode Stepped-Impedance Resonator," [14] A.Sami and M.Rahman, "A Very Compact Quintuple Band Microwave and Wireless Components Letters, IEEE, vol. 23, pp. Bandpass Filter Using Multimode Stub Loaded Resonator," 536-538, 2013. Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 93, 211–222, [19] Yasir I. A. Al-Yasir, Yuxiang Tu and et all, "New multi-standard 2019. dual-wideband and quad-wideband asymmetric step impedance [15] X.-J. Zhou, Y.-J. Zhao, Y. Fu, and Y.-Y. Liu, "Compact dual- resonator filters with wide stop band restriction," Inter. Journal mode tri-band microstrip BPF with three sets of resonators," of RF and Microwave Computer-Aided Engineeringh, vol. 29, Progress In Electromagnetics Research Letters, vol. 33, pp. 47- pp. 21802-21809, 2019 54, 2012. [20] R.-Y. Yang, C.-Y. Hung, and J.-S. Lin, "Design and fabrication of [16] D. Minh Tan, C. Wenquan, and F. Wenjie, "Novel compact a quad-band bandpass filter using multi-layered SIR structure," dual-band bandpass filter with multiple transmission zeros and Progress In Electromagnetics Research, vol. 114, pp. 457-468, good selectivity," in Microwave and Millimeter Wave Technology 2011 (ICMMT), 2012 International Conference on, 2012, pp. 1-4. [21] Chen, L. and W. Feng, “Compact quad- and quint-band BPFs [17] S. Yang, J. Z. Chen, B. Wu, and C.-H. Liang, "Compact Tri-Band based on multimode stub loaded resonators,” Microw. Opt. Bandpass Filter Based on Hybrid Resonator with Improved Se- Technol. Lett., Vol. 57, 2837–2841, 2015. ISBN: 978-604-80-5076-4 312
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2