intTypePromotion=1
ADSENSE

CÁCH TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG CHO VĂN BẢN

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1.036
lượt xem
270
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cách tạo mục lục cho văn bản, hình ảnh, Bảng biểu, ... một cách tự động. Hãy cùng chia sẻ link này với bạn bè của mình nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁCH TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG CHO VĂN BẢN

  1. A_Cách t o m c l c cho văn b n B n ã so n xong m t tài li u dài, bao g m r t nhi u chương m c, m i m c l i có các s La Mã bên trong ó, vi c cu i cùng b n mu n làm v i tài li u trư c khi in là t o m t m c l c cho nó sao cho gi ng các quy n sách trên th trư ng, v y ph i làm sao? B n yên tâm, Microsoft Word là m t chương trình so n th o văn b n s , ch c ch n ph i có tính năng này, làm vi c ó b n th c hi n như sau: WORD 2003 - Trư c tiên b n vào View > Ch n Toolbars > Outlining, thanh công c t o m c l c s xu t hi n dư i thanh công c chu n. - B n vào View > ch n Outline, ch xem này s giúp b n nh n ra các c p c am c l c. Ti p n b n dùng chu t bôi en các dòng tiêu c n làm m c l c r i ưa tr chu t vào h p Outline Level và ch n t ng Level cho nó.
  2. Word quy nh c p có s th p nh t s là c p cao nh t, các c p ti p theo s là c p con c a c p ó và s có v trí xê d ch v bên ph i, ví d v i 3 m c sau có 3 Level khác nhau. Ho c b n có th ch n tr c ti p Heading 1, Heading 2, Heading 3 trên ph n Style (View -> Toolbars -> Formatting b t thanh công c Format)
  3. Level 1 = Heading 1 ; Level 2 = Heading 2 ; Level 3 = Heading 3 ; … B n có th s d ng phím t t: ctrl – Alt – 1 là heading 1; ctrl – Alt – 2 là heading 2; ctrl – Alt – 3 là heading 3 - Th c hi n xong thao tác ánh m c l c cho toàn b văn b n, b n di chuy n n ph n u hay cu i o n văn nơi c n chèn m c l c ã t o vào (ví d : B n mu n m c l c n m phía trên, phía dư i m i là n i dung văn b n thì b n d u tr chu t phía trên c a văn b n c n t o m c l c). Ti p n vào menu Insert > ch n References > Index and Tables, h p tho i v a hi n b n ch n m c cây thư m c c n hi n ra (ví d : b n mu n th hi n m c 3 tiêu (M c I r i dư i là I .1 r i n I .1.1) thì b n ch n Show levels: 3) r i nh p OK ng ý.
  4. - M c l c mà b n ã t o s xu t hi n, b n ch n l i ch Print Layout (View > Print Layout) xem k t qu - Trong quá trình làm, có th b n s ch nh s a l i m t vài tiêu , ho c b sung thêm cho o n văn , khi ó tên tiêu c a s trang c a các tiêu s có s thay i. Khi ó b n ch n Update TOC trên thanh công c Outining. * Remark: Còn 1 cách khác làm cho m c l c tr nên uy n chuy n hơn: T o m c l c t Styles có i m b t l i là ta không th s a ch a m c trong m c l c khác v i n i dung ư c trình bày trong tài li u b i vì chúng ư c n i r t ch t ch qua các Style. M t b t l i khác là có khi ta ch mu n ưa m t vài ch (ch không h t c o n vào) làm m c l c cho m t m c t nào ó thì cách 1 cũng khó mà gi i quy t ư c. Cách 2 có th gi i quy t v n này và làm cho vi c ưa m t m c lên m c l c tr nên d dàng hơn nhi u. Ti n hành như sau: - t con tr cu i o n c n làm m c l c, chèn m c cho m c l c b ng cách nh n alt-shift-O, ta ư c b ng sau:
  5. t tên m c cho m c l c ô Entry, ch n c p cho m c l c ô Level, còn ô Table identifier gi nguyên, sau ó nh n enter 2 l n (Mark, Close). cách 2 này ho t ng ư c c n enable cho ô Table entry fields trong ph n Options c a b ng Index and Tables. (nh t t b d u check Styles và Outline levels) WORD 2007 ây là m t m c l c m u mà b n mu n t o ra g m các m c l n và nh . Chương 1: Th ng nh t gi a lý lu n và th c ti n 1.1 nh nghĩa 1.1.1 Lý lu n là gì? 1.1.2 Th c ti n? 1.2 V n d ng 1.2.1 Là ai hư ng d n. Khi so n th o văn b n 1. Ch n tiêu b n mu n ưa vào m c l c (bôi en) 2. Ch n th Home, nhìn qua ph i th y nút AaBb (heading 1), click ch n ( ây ch n cho "Chương 1: Th ng nh t gi a lý lu n và th c ti n", sau ó nh d ng font, size... th là xong m t bư c. 3. Tương t làm cho "1.1 nh nghĩa" ch n luôn Heading 1 4. Tương t làm cho các tiêu mà b n mu n ưa vào m c l c, nh là heading 1 là ngoài, r i heading 2 là lùi vào m t tí. 5. Như v y 1.1.1 Ph i là heading 2. kh i m t th i gian, chúng ta s d ng Ch c năng Format painter copy nh d ng cho các heading khác, Cách s d ng gi ng như Excel. Ch n nh d ng mu n copy r i dùng "cây ch i" quét lên r i quét lên tiêu mu n copy. Làm như th ta s có m t lo t các heading. Chính các heading này s là m c l c c a ta. Bư c k ti p là t o m c l c. Ch n th Preferences, Ch n Table of content Ch n Automatic table 1
  6. Ngay l p t c xu t hi n M c l c cho b n, N u mu n c p nh t s trang hay toàn b thì ch vi c click vào Update Table là xong. B_Cách t o m c l c hình và m c l c b ng trong Word Hư ng d n cách t o m c l c hình và m c l c b ng trong m t bài báo cáo vì không có bài báo cáo nào mà không có hình v hay b ng minh h a c . Cách t o m c l c hình: Ch n menu Format –> Styles and Formating –> Ch n New Style –> Nh p vào tên c a Style ( ví d là HINH ) 2. Bôi en tiêu c a hình mà b n mu n ưa vào m c l c –> ch n Style có tên là HINH .
  7. 3. Làm như bư c 2 i v i t t c các hình, sau khi làm xong thì ch n menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Ch n Table of Figures –> Ch n Options –> Ch n style có tên là HINH. Nh n Ok và b n s có k t qu mong mu n.
  8. Cách t o m c l c b ng thì tương t như t o m c l c hình: Ch n menu Format –> Styles and Formating –> Ch n New Style –> Nh p vào tên c a Style ( ví d là BANG ) . Bôi en tiêu c a b ng mà b n mu n ưa vào m c l c –> ch n Style có tên là BANG. Ch n menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Ch n Table of Figures –> Ch n Options –> Ch n style có tên là BANG.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2