intTypePromotion=1
ADSENSE

Cải tiến tốc độ hội tụ của giải thuật tối ưu bầy đàn cho bài toán ánh xạ ứng dụng lên mạng trên chip

Chia sẻ: Wang Ziyi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề xuất các mô hình hệ số kinh nghiệm cá nhân và xã hội trong thuật toán bầy đàn. Sau đó, áp dụng các mô hình này vào bài toán ánh xạ ứng dụng lên chip. Thông qua đánh giá tốc độ hội tụ và độ ổn định của thuật toán tối ưu, mô hình gốc và một số mô hình hệ số kinh nghiệm cá nhân - xã hội đề xuất đã được khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cải tiến tốc độ hội tụ của giải thuật tối ưu bầy đàn cho bài toán ánh xạ ứng dụng lên mạng trên chip

 1. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) +ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 2.  
 3.   !  "#$ %#& ' (
 4. )* +,-.$%/0 1 234%)5 
 5. 6 1178 9 2&: + 1 23;
 6. 6 8 9 24 
 7. 6 > 
 8. 9 : 0 ?.@AB CD:DB:,4%D&.C,:DB:,   
 9.  % 
 10. f +4 O %a 9 [ g.  O E-   ! " #
 11. $%& V 
 12.  
 13. N 8 ,8 %P W K)] P O ,R ' ( )*  
 14.    +,)*-. 8 Z.  [ K(VN 8,8 KDW: ($ /& !! * !0 12&" ! @)RK&h `%a 8 )5 ,RN '  3 !  O P:9S i K&h K)] O%a SQ `.8; 4 ! 356 $78/6(9 
 15. : 6  ;)*-& - K 9 ,RN O SOQ j[_ : !! * !01&
 16. >?@ & +,)*-. ( dJO]& [ K( `%a ,R @U  
 17.  ' A B&    , )* h B :  B  )5 g. S . & ]&  2. +CD$ , 4.\2., dkK)] J 2[M. @UE-:IO  @UE-. ,h B K)] e K(4h B  S/ 
 18.    
 19.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2