Cảm ứng điện từ

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
213
lượt xem
69
download

Cảm ứng điện từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có hai loại điện tích là điệc tích dương và điện tích âm. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích khác dấu thì hút nhau Đơn vị điện tích là culông, ki hiệu c.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cảm ứng điện từ

 1. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 1. Hai loaïi ñieän tích - Coù hai loaïi ñieän tích laø ñieän tích döông vaø ñieän tích aâm. - Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, caùc ñieän tích khaùc daáu thì huùt nhau. - Ñôn vò ñieän tích laø culoâng, kí hieäu laø C. Ñieän tích cuûa eâlectron coù giaù trò tuyeät ñoái e = 1,6.10-19 C. Trong töï nhieân khoâng coù ñieän tích naøo coù coù giaù trò tuyeät ñoái nhoû hôn e. Giaù trò tuyeát ñoái cuûañieän tích moät haït bao giôø cuõng baèng moät soá nguyeân laàn e
 2. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 1. Hai loaïi ñieän tích Döïa vaøo söï töông taùc giöõa caùc ñieän tích cuøng daáu, ngöôøi ta cheá taïo ra ñieän nghieäm. Ñieän nghieäm
 3. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 2. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät Nhieãm ñieän do coï xaùt Sau khi coï xaùt vaøo luïa, thanh thuûy tinh coù theå huùt ñöôïc caùc maåu giaáy vuïn ⇒ Thanh thuûy tinh ñöôïc nhieãm ñieän do coï xaùt.
 4. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 2. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät Nhieãm ñieän do tieáp xuùc Cho thanh kim loaïi khoâng nhieãm ñieän tieáp xuùc vôùi quaû caàu ñaõ nhieãm ñieän, thanh kim loaïi ñöôïc nhieãm ñieän do tieáp xuùc. Ñöa thanh kim loaïi ra xa quaû caàu thì thanh kim loaïi vaãn nhieãm ñieän. ⇒ Thanh kim loaïi ñöôïc nhieãm ñieän do tieáp xuùc .
 5. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 2. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät Nhieãm ñieän do höôûng öùng Ñöa thanh kim loaïi khoâng nhieãm ñieän ñeán gaàn quaû caàu ñaõ nhieãm ñieän, hai ñaàu thanh kim loaïi ñöôïc nhieãm ñieän, ñaàu gaàn quaû caàu hôn nhieãm ñieän traùi daáu vôùi ñieän tích cuûa quaû caàu, ñaàu xa hôn nhieãm ñieän cuøng daáu. ⇒ Thanh kim loaïi ñöôïc nhieãm ñieän do höôûng öùng .
 6. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 2. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät
 7. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 2. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät
 8. I. HAI LOAÏI ÑIEÄN TÍCH - SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN CUÛA CAÙC VAÄT 2. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät
 9. II. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG 1. Phaùt bieåu ñònh luaät Hai ñieän tích cuøng daáu q2 q1 F21 F12 r
 10. II. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG 1. Phaùt bieåu ñònh luaät Hai ñieän tích traùi daáu q1 F12 q2 F21 r
 11. II. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG 1. Phaùt bieåu ñònh luaät “Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm tæ leä thuaän vôùi tích caùc ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích ñoù vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng” Phöông cuûa löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm laø ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù. Hai ñiueän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau, hai ñieän tích traùi daáu thì huùt nhau.
 12. II. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG 2. Coâng thöùc ñònh luaät F12 q2 q1 F21 q1q2 F = k. 2 r r Trong ñoù : r : Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích ñieåmq1, q2 k : Heä soá tæ leä phuï thuoäc vaøo heä ñôn vò. N.m 2 Trong heä SI : k = 9.10 . 9 C2
 13. III. LÖÏC TÖÔNG TAÙC CUÛA CAÙC ÑIEÄN TÍCH TRONG ÑIEÄN MOÂI Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong ñieän moâi ñoàng tính, chöùa ñaày khoâng gian xung quanh ñieän tích, giaûm ñi ε (ñoïc la epxilon) laàn so vôùi khi chuùng ñöôïc ñaët trong chaân khoâng : q1q2 F = k. 2 ε .r Trong ñoù : ε : Ñöôïc goïi laø haèng soá ñieän moâi. Trong khoâng khí ε ≈1.
 14. CUÛNG COÁ BAØI Caâu 01 Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng : Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm trong khoâng khí. A. tæ leä thuaän vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích. B. tæ leä thuaän vôùi khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích. C. tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích. D. tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích.
 15. CUÛNG COÁ BAØI Caâu 02 Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng : Daáu cuûa caùc ñieän tích q1, q2 treân hình treân laø : A. q1>0; q2
Đồng bộ tài khoản