intTypePromotion=1

Câu hỏi ôn thi soạn thảo văn bản

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Thanhthanh8873 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

2
2.506
lượt xem
622
download

Câu hỏi ôn thi soạn thảo văn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Kết cấu của thể thức văn bản bao gồm những yếu tố nào? Hãy cho biết Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản sau: a) Quốc hiệu b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản c) Số, ký hiệu của văn bản d) Địa danh và ngày, tháng, năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn thi soạn thảo văn bản

 1. CÂU HỎI ÔN THI Câu 1: Kết cấu của thể thức văn bản bao gồm những yếu tố nào? Hãy cho biết Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản sau: a) Quốc hiệu b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản c) Số, ký hiệu của văn bản d) Địa danh và ngày, tháng, năm Câu 2: Hãy trình bày các bước cơ bản trong quy trình soạn thảo văn bản hành chính và cho biết kết cấu của thể thức văn bản bao gồm những yếu tố nào? Câu 3: Hợp đồng có phải là văn bản hành chính không? Hãy trình bày những nguyên tắc khi soạn thảo Hợp đồng và cho biết có bao nhiêu loại Hợp đồng, kể tên một số Hợp đồng mà Anh/chị biết. Câu 4: Văn bản hành chính cá biệt là gì? Trình bày mẫu và chú giải về nội dung của Quyết định hành chính cá biệt? Câu 5: Hãy trình bày và chú giải các mẫu văn bản sau: • Công văn • Giấy giới thiệu Câu 6: Hãy trình bày và chú giải các mẫu văn bản sau: • Tờ trình • Giấy giới thiệu Câu 7: Hãy cho biết có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thay mặt? Cho ví dụ minh họa. Câu 8: Hãy cho biết có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thay? Cho ví dụ minh họa. Câu 9: Hãy cho biết có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thừa lệnh? Cho ví dụ minh họa. **************************** 1
 2. ĐÁP ÁN Câu 1: Kết cấu của thể thức văn bản bao gồm những yếu tố nào? Hãy cho biết Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản sau: (4 Điểm) e) Quốc hiệu; f) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản g) Số, ký hiệu của văn bản h) Địa danh và ngày, tháng, năm Kết cấu của thể thức văn bản (1 điểm) 1. Tiêu đề văn bản (Quốc hiệu); 2. Cơ quan ban hành; 3. Số /Ký hiệu; 4. Địa danh, ngày… tháng …năm; 5. Tên loại & trích yếu; 6. Nội dung; 7. Chữ ký, đóng dấu; 8. Nơi nhận; 9. Dấu hiệu văn thư khác. a) Quốc hiệu (1 điểm) Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1. Dòng chữ trên: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm. Dòng chữ dưới: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch ngang nhỏ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ. b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (0,75 điểm) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày tại ô số 2. Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. c) Số, ký hiệu của văn bản (0,75 điểm) Số, ký hiệu của văn bản được trình bày tại ô số 3. Từ “số” được trình bày bằng chữ in thường, ký hiệu bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng; sau từ “số” có dấu hai chấm; giữa số, năm ban hành và ký hiệu văn bản có dấu gạch chéo (/); giữa các nhóm chữ viết tắt trong ký hiệu văn bản có dấu gạch nối không cách chữ (-), ví dụ: Số: 33/2009/NĐ-CP; Số: 15/QĐ-UBND; Số: 23/BC-BNV; Số: 234/SCN-VP. d) Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản (0,5 điểm) Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản được trình bày tại ô số 4, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ nghiêng; sau địa danh có dấu phẩy. Ví dụ: Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 2
 3. Câu 2: Hãy trình bày các bước cơ bản trong quy trình soạn thảo văn bản hành chính và cho biết kết cấu của thể thức văn bản bao gồm những yếu tố nào? (4 điểm) A. Trình bày các bước cơ bản trong quy trình soạn thảo văn bản hành chính 1. Khái niệm (0,75 điểm) • Quy trình soạn thảo văn bản quản lý là một tổng thể các bước soạn thảo được tổ chức theo một trình tự nhất định, từ khi người quản lý hình thành ý tưởng ra một quyết định quản lý đến khi văn bản quản lý hoàn chỉnh, ban hành triển khai. 2. Các bước của quy trình soạn thảo văn bản - Chuẩn bị; - Laøm daøn baøi vaø ñeà cöông; - Vieát thaønh vaên; - Duyeät vaø kyù văn baûn; - Hoøan chænh, ban haønh vaø trieån khai vaên baûn. • Böôùc 1: Böôùc chuaån bò ( 0, 5 đi ểm ) - Xaùc ñònh muïc ñích cuûa vaên baûn: khi döï ñònh ban haønh moät vaên baûn, caàn xaùc ñònh roõ vaên baûn ban haønh caàn giaûi quyeát vaán ñeà gì. - Xaùc ñònh noäi dung vaø teân loaïi vaên baûn: xaùc ñònh vaán ñeà caàn trình baøy, töø ñoù xaùc ñònh bieåu maãu trình baøy cuûa vaên baûn caàn soaïn thaûo. - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng nhaän vaên baûn: xaùc ñònh ñoái töôïng maø vaên baûn seõ taùc ñoäng ñeán. - Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin: taäp hôïp thoâng tin, caàn phaûi löïa choïn nhöõng thoâng tin caàn thieát vaø chính xaùc, loaïi boû nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát, truøng laëp hoaëc coù ñoä tin caäy thaáp. • Böôùc 2: Böôùc laøm daøn baøi vaø ñeà cöông (0,25 điểm) - Döïa treân cô sôû nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñöôïc vaø muïc ñích cuûa vaên baûn, ngöôøi soaïn thaûo vaên baûn caàn löïa choïn caùc thoâng tin ñeå ñöa vaøo töøng phaàn trong caáu truùc cuûa maãu vaên baûn ñaõ löïa choïn. - Caàn chuù yù saép xeáp caùc thoâng tin baèng hình thöùc toùm taét nhöõng yù chính ñeå taïo thaønh ñeà cöông. • Böôùc 3: Böôùc vieát thaønh vaên (0,25 điểm) - Döïa treân ñeà cöông theo maãu, ngöôøi soaïn thaûo seõ tieán haønh vieát thaønh vaên töøng phaàn töø theå thöùc ñeán vaên baûn. - Vaên baûn hình thaønh ôû giai ñoaïn naøy goïi laø baûn thaûo. • Böôùc 4: Böôùc duyeät vaø kyù bieân baûn (0,5 điểm) - Khi vaên baûn hoaøn chænh, ngöôøi soaïn thaûo phaûi trình baøy laïi thaønh baûn saïch seõ ñeå trình duyeät. Baûn thaûo ñöôïc duyeät goïi laø baûn goác. Baûn goác laø cô sôû phaùp lyù ñeå hình thaønh baûn chính. - Khi duyeät baûn thaûo thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn seõ duyeät caùc vaán ñeà sau: + Thaåm quyeàn ban haønh. + Theå thöùc cuûa vaên baûn. + Noäi dung vaên baûn. 3
 4. • Trong vaên baûn ñöôïc duyeät, ngöôøi duyeät phaûi ghi yù kieán 4 noäi dung: duyeät, soá nhaân baûn ñeå ban haønh, ngaøy duyeät, chöõ kyù ngöôøi duyeät. Vò trí ghi ôû phía leà traùi, döôùi soá vaø kyù hieäu cuûa vaên baûn. • Böôùc 5: Böôùc hoøan chæ nh, ban haønh vaø tri eån khai vaên baûn ( 0, 75 đi ểm) - Caùc coâng vòeâc ôû giai ñoaïn naøy do nhaân vieân vaên thö thöïc hieän, ngöôøi soaïn thaûo coù theå phoái hôïp ñeå hoaøn thaønh quy trình. - Töø baûn goác ñaõ duyeät, hình thaønh baûn trình kyù phaûi tuyeät ñoái trung thaønh vôùi baûn goác. Tröôùc khi trình kyù phaûi kieåm tra kyõ vaên baûn veà theå thöùc, veà noäi dung, veà loái dieãn ñaït. - Trình baøy vaên baûn cho tröôûng phoøng, hoaëc thuû tröôûng tröïc tieáp kieåm tra vaø kyù taét veà phía beân phaûi thaønh phaàn theå thöùc kyù cuûa baûn trình kyù. - Trình thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn kyù chính thöùc. - Ñoùng daáu leân chữõ kyù, ñaêng kyù vaøo soå coâng vaên ñi, ghi soá, kyù hieäu vaø ngaøy, thaùng, naêm ban haønh vaên baûn. - Chuyeån vaên baûn ñeán caùc caù nhaân vaø phoøng ban coù lieân quan trong noäi boä vaø beân ngoaøi cô quan, doanh nghieäp. - Sau khi vaên baûn ñaõ ñöôïc trieån khai, caân coù keá hoaïch theo doõi vieäc toå chöùc thöïc hieän cuûa caùc boä phaän ñeå kòp thôøi ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi thöïc teá, ruùt kinh nghieäm trong vieäc ban haønh vaên baûn môùi. B. Kết cấu của thể thức văn bản (1 điểm) 10. Tiêu đề văn bản (Quốc hiệu); 11. Cơ quan ban hành; 12. Số /Ký hiệu; 13. Địa danh, ngày… tháng …năm; 14. Tên loại & trích yếu; 15. Nội dung; 16. Chữ ký, đóng dấu; 17. Nơi nhận; 18. Dấu hiệu văn thư khác. Câu 3: Hợp đồng có phải là văn bản hành chính không? Hãy trình bày những nguyên tắc khi soạn thảo Hợp đồng và cho biết có bao nhiêu loại Hợp đồng, kể tên một số Hợp đồng mà Anh/chị biết. (3,5 điểm) Hợp đồng: là văn bản hành chính phục vụ giao dịch giữa hai hay nhiều bên trên cơ sở thỏa thuận với nhau. (0,5 điểm) • Những nguyên tắc khi soạn thảo hợp đồng: (0,75 điểm) – Sử dụng từ ngữ chính xác, cụ thể, từ ngữ đơn nghĩa, từ ngữ phổ thông. – Không dùng cách viết theo kiểu bỏ lửng (… hay .v.v…). – Không tùy tiện ghép chữ, ghép tiếng hay thay đổi thật ngữ pháp lý. – Hành văn nghiêm túc, rõ ràng. – Nội dung hợp đồng phù hợp yêu cầu pháp lý. • Các loại hợp đồng: Hợp đồng dân sự; Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng lao động; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng đại lý…(0,5 điểm) • Một số hợp đồng như sau: • Hợp đồng dân sự: (0,5 điểm) – Hợp đồng song vụ; 4
 5. – Hợp đồng đơn vụ; – Hợp đồng có đền bù; – Hợp đồng không có đền bù. – V.v… • Hợp đồng kinh tế: (0,75 điểm) – Hợp đồng mua bán hàng hóa; – Hợp đồng mua bán ngọa thương; – Hợp đồng ủy thác, xuất nhập khẩu; – Hợp đồng vận chuyển hàng hóa; – Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng; – Hợp đồng gia công đặt hàng; – Hợp đồng nghiên cứu hoa học – kỹ thuật; – Hợp đồng hợp tác kinh doanh; – V.v… • Hợp đồng lao động: (0,5 điểm) – Hợp đồng xuất khẩu lao động; – Hợp đồng cung ứng lao động; – Hợp đồng đào tạo; – V.v… Câu 4: Văn bản hành chính cá biệt là gì? Trình bày mẫu và chú giải về nội dung của Quyết định hành chính cá biệt? (3,5 điểm) Văn bản hành chính cá biệt: laø loaïi Quyeát ñònh hành chính caù bieät do các cô quan toå chöùc, caù nhaân coù thaãm quyeàn ban haønh. Quyeát ñònh caù bieät ñöôïc ban haønh ñeå ñöôïc giaûi quyeát caùc vuï vieäc cuï theå ñoái vôùi nhöõng ñoái töôïng cuï theå. Ñoù laø quyeát ñònh leân löông, khen thöôøng, kæ luaät, ñieàu ñoäng coâng taùc, boå nhieäm, mieãn nhieäm caùn boä, coâng chöc, xöû phaït vi phaïm haønh chính, pheâ duyeät döï aùn …(1 điểm) Chủ thể ban hành văn bản cá biệt: (0,5 điểm) – Các Cơ quan nhà nước (cơ quan nhà nước thẩm quyền chung, cơ quan nhà nước thẩm quyền riêng); – Các Tổ chức xã hội; – Các Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty; Trình bày phần mẫu Quyết định Phần mẫu: (1 điểm) Phần chú giải: (1 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: . ../ Q Đ-...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … QU YE ÁT   Ò N H Ñ Veà vieäc tuyeån duïng vaø phaân boá coâng taùc ……(5)……. Caên cöù ………………………(6) …………………………………… ; Caên cöù ………………………………………………………………. ; Theo ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng tuyeån duïng……………… (2).................. , QUYEÁT ÑÒNH: 5
 6. Ñ eàu 1: Tuyeån duïng oâng (baø) : ……………….(7)……………, sinh ngaøy……, i queâ quaùn ……. veà coâng taùc taïi ………………..keå töø ngaøy…………………… Ñieàu 2: OÂng (baø) ñöôïc höôûng … % möùc löông khôûi ñieåm cuûa nghaïch ……maõ soá……. Heä soá…. vaø caùc khoaûn phuï caáp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh. Ñieàu 3: Thuû tröôûng caùc ñôn vò tröïc thuoäc coù lieân quan vaø oâng (baø) ………….chòu thi haønh Quyeát ñònh naøy. Nôi nhaän: (9) ……(8)….. -……….; (kyù t eân, ñoùng daáu) -Löu: …. (Hoï teân ñaày ñuû) Chuù gi aûi : (1) Quoác hieäu; (2) Ghi teân cô quan ban haønh quyeát ñònh hoaëc cô quan maø thuû tröôûng cô quan ra quyeát ñònh . (3) Vieát taét teân cô quan hoaëc thaãm quyeàn ban haønh. (UBND) hoaëc chöùc vuï cuûa thuû tröôûng cô quan ban haønh. (4) Ñòa danh. (5) Ghi teân cô quan ban haønh (UBND) hoaëc chöùc vuï cuûa thuû tröôûng cô quan ban haønh. (6) Caên cöù vaø lyù do ban haønh quyeát ñònh . (7) Hoï vaø teân ngöôøi nhaän quyeát ñònh. (8) Thaãm quyeàn kyù laø thuû tröôûng cô quan hoaëc phoù thuû tröôûng cô quan kyù thay. (9) Nôi nhaän. Câu 5: Hãy trình bày và chú giải các mẫu văn bản sau: (3,5 điểm) • Công văn • Giấy giới thiệu Công văn: Công văn là hình thức thư công được sử dụng để trao đổi và giao dịch công tác giữa các cơ quan nhà nước với nhau; giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội; giữa Nhà nước với công dân. (0,5 điểm) Trình bày phần mẫu Công văn Phần mẫu: (0,75 điểm) Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: .../...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … V/v………(5)…… Kính göûi:………………(6)………………… Thöïc hieän ……….…………………(7)…………………………………………….. …………………………………………………………………………… 6
 7. Nôi nhaän: ( 9) ….(8)… -…..; (kyù teân, ñoùng daáu) -…..; Hoï vaø teân ñaày ñuû - Löu:…. Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Trích yeáu noäi dung coâng vaên; (6) Nôi ñeà nghò (Kính gôûi…); (7) Noäi dung cuûa coâng vaên; (8) Thaãm quyeàn kyù, đóng daáu; (9) Nôi nhaän; (10) Caùc yeáu toá khaùc (neáu coù). Giấy giới thiệu: dùng để cấp cho cán bộ, công chức đi liên hệ công tác hay giao dịch nói chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết các công việc cần thiết của bản thân cán bộ, công chức đó. (0,5 điểm) Trình bày phần mẫu của Giấy giới thiệu Phần mẫu: (0,75 điểm) Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)…………………… Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:……………………….. CMND soá:……………..caáp ngaøy:……………………… Chöùc vuï:……………………………………………….. Coù nhieäm vuï:………………………………………….. Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï. Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … tháng … năm … ….(6)… (ký tên, đóng dấu) (Họ và tên đầy đủ) Chú giải: (1) Quoác hieäu. (2) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (3) Kyù hieäu teân cô quan caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (4) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (5) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). 7
 8. (6) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù thay (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu do laõnh ñaïo vaên phoøng kyù. Câu 6: Hãy trình bày và chú giải các mẫu văn bản sau: (4 điểm) • Tờ trình • Giấy giới thiệu Tờ trình: Laø vaên baûn ñeà xuaát vôùi caáp treân moät vaán ñeà môùi, xin caáp treân pheâ duyeät. Ñoù coù theå laø moät chuû tröông, moät phöông aùn coâng taùc, moät chính saùch, moät cheá ñoä, moät tieâu chuaån, ñònh möùc hoaëc moät ñeà nghò, boå sung, hoaëc laø nhöõng vaán ñeà thoâng thöôøng trong ñieàu haønh vaø quaûn lyù cuûa cô quan. ( 0,5 điểm) Trình bày phần mẫu Tờ trình Phần mẫu: (0,75 điểm) Phần chú giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: .../TTr-...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … TÔØ TRÌ NH ( 5) Veà………….(6)……………… Kính göûi:………………(7)…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. Nôi nhaän: (10) ….(8)… -….. (kyù teân, ñoùng daáu) (9) -….. Hoï vaø teân ñaày ñuû - Löu:… Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Teân loaïi vaên baûn: Tôø trình; (6) Trích yeáu noäi dung Tôø trình; (7) Noäi dung cuûa Tôø trình; (8) Thaãm quyeàn kyù; (9) Con daáu hôïp phaùp; (10) Nôi nhaän; (11) Caùc yeáu toá khaùc (neáu coù). Giấy giới thiệu: dùng để cấp cho cán bộ, công chức đi liên hệ công tác hay giao dịch nói chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết các công việc cần thiết của bản thân cán bộ, công chức đó. (0,5 điểm) 8
 9. Trình bày phần mẫu Giấy giới thiệu Phần mẫu: (0,75 điểm) Phần chú giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT-..(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)…………………… Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:……………………….. CMND soá:……………..caáp ngaøy:……………………… Chöùc vuï:……………………………………………….. Coù nhieäm vuï:………………………………………….. Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï. Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … tháng … năm … ….(6)… (ký tên, đóng dấu) (Họ và tên đầy đủ) Chú giải: (7) Quoác hieäu. (8) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (9) Kyù hieäu teân cô quan caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (10) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (11) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). (12) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù thay (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu do laõnh ñaïo vaên phoøng kyù. Câu 7: Hãy cho biết có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thay mặt? Cho ví dụ minh họa. (2,5 điểm) A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 1) Trực tiếp 2) Chứng thực 3) Thay mặt: TM. 4) Ký thay: KT. 5) Thừa lệnh: TL. 6) Thừa ủy quyền: TUQ. 7) Quyền: Q. B. Ký thay mặt (TM.): (1 điểm) 9
 10. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt (TM.) tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức; Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo uỷ quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký thay mặt (TM.): Cơ quan thẩm quyền chung Như: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND. C. Ví dụ (0,75 điểm) Ví dụ: Ký thay mặt (TM.) TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TM. CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH THỦ TƯỚNG (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn An Phan Văn A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Câu 8: Hãy cho biết có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thay? Cho ví dụ minh họa. (2,5 điểm) A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 8) Trực tiếp 9) Chứng thực 10) Thay mặt: TM. 11) Ký thay: KT. 12) Thừa lệnh: TL. 13) Thừa ủy quyền: TUQ. 14) Quyền: Q. B. Ký thay (KT.): (0,75 điểm) • Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký thay (KT.): trong hoàn cảnh nào đó công việc được giao cho cấp phó. C. Ví dụ (1 điểm) Ví dụ: Ký thay (KT.) 10
 11. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. GIÁM ĐỐC KT. CHỦ TỊCH PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Phan Văn C Nguyễn Văn A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Câu 9: Hãy cho biết có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thừa lệnh? Cho ví dụ minh họa. (2,5 điểm) A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 15) Trực tiếp 16) Chứng thực 17) Thay mặt: TM. 18) Ký thay: KT. 19) Thừa lệnh: TL. 20) Thừa ủy quyền: TUQ. 21) Quyền: Q. B. Ký thừa lệnh (TL.) (0,75 điểm) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị (dưới một cấp) ký thừa lệnh (TL.) một số loại văn bản.  Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức. Ký thừa lệnh (TL.): Không ký vào những Văn bản quan trọng, ký vào những văn bản giao dịch thông thường với cơ quan ngang cấp, cấp dưới (không được cấp trên). C. Ví dụ (1 điểm) Ví dụ: Bộ trưởng, Giám đốc uỷ nhiệm cho Vụ trưởng, Chánh Văn phòng ký các văn bản hành chính thông thường (không phải văn bản quyết định một chủ trương, chính sách, chế độ) như: thông báo, công văn đôn đốc, trả lời mang tính chuyên môn, nghiệp vụ, điều hoà, phối hợp để thực hiện một quyết định của cấp trên hoặc của Thủ trưởng cơ quan đã ban hành, các giấy tờ hành chính như mời họp, giấy giới thiệu… Ví dụ: Ký thừa lệnh (TL.) TL. GIÁMĐỐC TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TRƯỞNG PHÒNG TL. CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) GIÁM ĐỐC SỞ (Chữ ký, dấu) Huỳnh Văn C Lê Văn A 11
 12. **************************** 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2