intTypePromotion=1

Chỉ thị 02/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
9
download

Chỉ thị 02/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về chấn chỉnh việc trưng cầu giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ch Ø  thÞ  c ña t æ n g  côc  ë n g  t æ n g  c ôc h¶i q u a n  sè 02/2003/CT­T C H Q   g µy  19  tr n th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  ch Ê n  ch Ø n h  viÖc  n g  c Ç u   9  tr gi¸m ® Þ n h  h µ n g   ãa x u Êt n h Ë p   h È u h k Thêi gian    võa qua, t¹    i H¶i quan  mét  tØnh, thµnh  sè    phè  t×nh  cã  tr¹ng  kiÓm hãa    l∙nh®¹o    viªnvµ    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu    yªu cÇu chñ  hµng  ph¶i  ®Õn     chøc  c¸c tæ  gi¸m ®Þnh    ng  ®Ó tr cÇu  gi¸m ®Þnh hµng  hãa  xuÊt khÈu,    nhËp  khÈu, kÓ  ®èi víinh÷ng  Æt     c¶      m hµng  th«ng  êng  th hoÆc   Æt   m hµng  ®∙  xuÊt,nhËp    khÈu nhiÒu  qua  lÇn  cöa  khÈu  ®ã, lµm chËm   viÖc  trÔ  th«ng  quan  hµng hãa,t¨ngchiphÝ        cho  doanh  nghiÖp  láng lÎotrongqu¶n  vµ        lý. VÊn    ®Ò ph©n  tÝch,ph©n  i gi¸m    lo¹ vµ    ®Þnh  hµng hãa  ® îcquy  ®∙    ®Þnh   t¹  iLuËt H¶i quan,NghÞ        ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy  31/12/2001  cña  ChÝnh  phñ  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn, chØ      ®¹o cña    l∙nh®¹o  TµichÝnh,Tæng  Bé      côc  H¶i quan    nhng  t×nh tr¹ngtrªnvÉn      tiÕp tôctiÕp diÔn.       §Ó  ®¶m  b¶o  qu¶n    lýchÆt    chÏtheo ®óng    quy ®Þnh cña ph¸p luËtvµ        t¹o ®iÒu kiÖn thuËn    lî cho  i ho¹t®éng    xuÊt nhËp    khÈu cña    c¸c doanh nghiÖp,  Tæng  côc  ëng  tr Tæng   côc H¶i quan yªu cÇu Côc  ëng  tr Côc H¶i quan c¸c  tØnh,thµnh    phè: 1. Sau      khikiÓm    tra(kiÓm  hãa) hµng    hãa XNK,  viÖc    x¸c ®Þnh   tªnhµng,   sè îng,khèil   l    îng,chÊt l îng.. hµng    . hãa    lµ tr¸chnhiÖm     cña  kiÓm  hãa    viªnvµ  Chi côc  ëng  tr H¶i quan  cöa  khÈu. V×     vËy, Côc  ëng    tr Côc  H¶i quan  tØnh,  thµnh  phè,Chi côc  ëng        tr H¶i quan  cöa khÈu  ph¶ibè    chÝ  c«ng  chøc   h¶iquan  cã    ®ñ tr×nh   ®é chuyªn  m«n,  phÈm   chÊt ®¹o    ®øc  lµm  nhiÖm   kiÓm   vô  hãa.  Ph¶icã    nh÷ng  chuyªn gia,nh÷ng      kiÓm  hãa    viªngiái  ,nhiÒu  kinh nghiÖm       ®Ó kiÓm  hãa  nh÷ng  Æt   m hµng khã    x¸c®Þnh, m Æt     hµng  thuÕ  cã  xuÊtcao,m Æt       hµng  nh¹y c¶m.    Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè, Chi    côc    H¶i quan  cöa khÈu  ph¶ichuyªn m«n      hãa    ®éi ngò  kiÓm  hãa        viªn®èi víi tõng  i Æt   lo¹ m hµng,m Æt     kh¸c,ph¶i thµnh      lËp  phËn   vÊn    bé  t ®Ó gióp  cho   l∙nh ®¹o    x¸c ®Þnh  nh÷ng  m Æt   hµng  khã. 2. §èi víinh÷ng  Æt         m hµng thuéc danh môc  hµng hãa xuÊt nhËp    khÈu  ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊtl     îcphÐp  nícvÒ   îng míi®   xuÊtnhËp    khÈu    th× ph¶iyªu    cÇu chñ  hµng  thùc hiÖn nghiªm c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ     kiÓm     tra chÊtl    îng hµng  hãa. 3. §èi víinh÷ng  Æt         m hµng    míi (kh«ng  thuéc  danh  môc  hµng  hãa xuÊt   nhËp  khÈu  ph¶i kiÓm       tra Nhµ       níc vÒ chÊt îng  nh÷ng  Æt   l vµ  m hµng  theo  th«ng  bu«n  lÖ  b¸n quèc  ph¶ithùc hiÖn  tÕ      gi¸m  ®Þnh),víi®iÒu      kiÖn,ph¬ng    tiÖn cña    m×nh, kiÓm    hãa    Chi côc  ëng    viªnvµ    tr H¶i quan  cöa khÈu  kh«ng  thÓ  x¸c®Þnh  îcth× míitr cÇu    ®       ng  ph©n  tÝch,ph©n  i i   lo¹ t¹ Trung      t©m  ph©n  tÝch,  ph©n  ilo¹ hµng    hãa  thuéc Tæng    côc    H¶i quan  íi (d  ®©y      gäilµTrung  t©m).KÕt    qu¶  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ cña Trung t©m      ®Ó     lµc¨n cø  Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  lµm      thñ tôcth«ng  quan  hµng hãa.Trêng      hîp kh«ng  nhÊt trÝvíi       kÕt luËn  cña Trung  t©m    th× ph¶ib¸o c¸o Tæng        côc    H¶i quan    îcchØ  ®Ó ®   ®¹o. 4.§èivíi       nh÷ng  Æt   m hµng  cã  ®∙  kÕt  luËn  cña Trung  t©m    th× kh«ng  ng  tr cÇu ph©n tÝch,ph©n  i   lo¹ trong c¸c lÇn      xuÊt,nhËp    khÈu sau    ®ã cña    tÊtc¶ 
  2. 2 c¸c doanh    nghiÖp    êng  ph¸thiÖn  (trõtr hîp    kÕt qu¶ ph©n tÝch,ph©n  i   lo¹ lÇn  tr     íclµkh«ng  chÝnh x¸c). 5. Côc      H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, Chi côc        H¶i quan cöa khÈu ph¶i   trang bÞ    ®Çy       ®ñ c¸c thiÕtbÞ,    c«ng  cÇn  cô  thiÕtcho    kiÓm  hãa    Chi  viªnvµ  côc    H¶i quan cöa khÈu    ®Ó phôc  nhiÖm  kiÓm  vô  vô  hãa. 6. C¸c    Trung t©m  ph©n tÝch,ph©n  i   lo¹ ph¶i ®¸p    øng kÞp thêi,chÝnh    x¸cc¸cyªu cÇu        ph©n tÝch,ph©n  i   lo¹ cña      Chi côc    H¶iquan  cöa khÈu. ChØ   nµy  îcqu¸n tr       c¸cc«ng  thÞ  ®     iÖttítÊtc¶    i chøc  trong toµn    ngµnh    H¶i quan. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, Thñ  ëng      ttr c¸c ®¬n vÞ  trùc thuéc    Tæng   côc H¶i quan  tr¸ch nhiÖm   chøc  cã    tæ  thùc hiÖn nghiªm  chØnh  ChØ   nµy. thÞ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2