intTypePromotion=3

Chương 1a: Computer Networking

Chia sẻ: Le Trung Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
353
lượt xem
98
download

Chương 1a: Computer Networking

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Giới thiệu khái quát về Mạng máy tính. Đi sâu hơn trong các khóa học sau. Tiếp cận: Mô tả được mạng máy tính, sử dụng mô hình mạng Internet làm trọng tâm nghiên cứu. Học cái gì? Internet là gì, Giao thức là gì, Network edge ("Rìa"), Network core ("Lõi")..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1a: Computer Networking

 1. Chương I – Computer networking Ph n I : Gi i thi u M c tiêu: H c cái gì ? Gi i thi u khái quát v Internet là gì ? M ng máy tính Giao th c (Protocol) là gì ? ði sâu hơn trong các Network edge (“Rìa”) khoá h c sau Network core (“Lõi”) Ti p c n : Truy nh p m ng, Môi trư ng truy n Mô t ñư c m ng Hi u su t : M t mát và ð tr máy tính Các t ng giao th c và Mô hình d ch S d ng mô hình v m ng Internet làm tr ng tâm nghiên c u Tr c chính (backbones), NAP, ISP L ch s phát tri n Internet 1: Introduction 1
 2. ðơn gi n - Internet là gì ? Hàng tri u các thi t b : h router workstation th ng ñ u cu i server Tr m làm vi c (workstation), mobile tr m ph c v (server) local ISP ði n tho i PDA, Thi t b sinh ho t Ch y các ng d ng m ng regional ISP ðư ng truy n Cáp quang, dây ñ ng, sóng radio, v tinh Router (B ñ nh tuy n): Chuy n ti p các gói d li u qua m ng company network 1: Introduction 2
 3. ðơn gi n - Internet là gì ? Giao th c : Ki m soát vi c g i router workstation và nh n thông ñi p server Ví d : TCP, IP, HTTP, FTP, PPP mobile Internet: “m ng c a m ng” ISP nh C u trúc l ng l o M ng Internet dùng chung ñ i l p v i m ng Intranet ISP khu v c dùng riêng. Các chu n Internet RFC : Khuy n ngh (Request for Comments) IETF: Internet Engineering Task Force M ng c a công ty 1: Introduction 3
 4. Internet là gì ? Theo quan ñi m D ch v Cơ s h t ng truy n thông cho phép cài ñ t ng d ng phân tán: WWW, email, games, thương m i ñi n t , t ch ccơ s d li u, b u c , chia s t p (MP3) Nh ng d ch v truy n thông cung c p: Không hư ng n i Hư ng n i cyberspace [Gibson]: “M t o giác liên ng giàu kinh nghi m hàng ngày b i hàng tri u h ñi u hành, trên m i qu c gia, ...." 1: Introduction 4
 5. Giao th c là gì? Con ngư i: Giao th c m ng: “M y gi r i?” Ph c t p hơn nhi u ! “Tôi mu n h i” M i ho t ñ ng truy n Gi i thi u làm quen thông trên Internet ph i tuân th giao th c … Thông ñi p g i ñi ñư c vi t ntn ? Giao th c ñ nh nghĩa Khuôn … Khi nh n ñư c thông d ng, Trình t g i và nh n ñi p thì ph i làm gì ? các thông ñi p gi a các th c th m ng, cũng như các Hành ñ ng khi nh n và g i thông ñi p 1: Introduction 5
 6. Giao th c là gì ? Quy t c X th c a Con ngư i và Giao th c M ng Máy Tính Xin Ch à o TCP connection req. Xin Chào TCP connection M y gi r i ? reply. GET http://gaia.cs.umass.edu/index.htm 2:00 Th i gian Q: Còn quy t c x th nào khác ? R t nhi u ! 1: Introduction 6
 7. C u trúc M ng – Nhìn g n Rìa c a M ng: ng d ng Thi t b ñ u cu i Lõi c a M ng: B ñ nh tuy n (router) M ng c a M ng Truy c p m ng và Môi trư ng truy n: Các ñư ng k t n i 1: Introduction 7
 8. “Rìa” c a M ng H th ng ñ u cu i (hosts): Ch y chương trình ng d ng Ví d : WWW, email N m “Rìa c a M ng” Mô hình Client / Server Máy tính client g i yêu c u, và sau ñó nh n d ch v t server Ví d WWW client (browser)/ server; email client/server Mô hình ñ ng ñ ng (peer- peer) : Các thi t b ñ u cu i có vai trò tương ñương Ví d : teleconferencing 1: Introduction 8
 9. L p Rìa - D ch v Hư ng n i M c tiêu: Truy n d li u D ch v TCP [RFC 793] gi a các th c th ñ u cu i. Chuy n d li u là m t lu ng B t tay: Thi t l p (chu n byte tin c y, ñúng th t b trư c) cho quá trình M t d li u: Biên nh n và truy n d li u Truy n l i Ví d : Chào h i trư c khi ði u khi n lưu lư ng: trò chuy n T c ñ Nh n th p hơn T c ñ Thi t l p “tr ng thái” hai G i phía ñ u cu i Ki m soát t c ngh n: TCP - Transmission Phía G i s gi m t c ñ khi Control Protocol M ng b t c ngh n D ch v Hư ng n i c a Internet 1: Introduction 9
 10. L p Rìa - D ch v Không Hư ng n i M c tiêu : Truy n d li u ng d ng s d ng TCP: gi a các th c th ñ u cu i HTTP (WWW), FTP (file Gi ng Hư ng n i ! transfer), Telnet (remote UDP - User Datagram login), SMTP (email) Protocol [RFC 768]: D ch v Không Hư ng n i c a Internet ng d ng s d ng UDP: Không tin c y ða phương ti n theo lu ng, Không ñi u khi n lưu lư ng H i th o t xa, ði n tho i Không ki m soát t c ngh n Internet 1: Introduction 10
 11. “Lõi” c a M ng H th ng các Thi t b ð nh tuy n k t n i v i nhau V n ñ cơ b n: Làm th nào ñ chuy n d li u qua m ng? Chuy n m ch o: M ch dùng riêng cho m i cu c truy n: M ng ñi n tho i Chuy n gói: D li u ñư c truy n theo t ng c m 1: Introduction 11
 12. Qu ng bá (Broadcast) và Chuy n (Switched) M ng truy n thông M ng Chuy n M ng Qu ng bá M ng Qu ng bá T t c các nút chia nhau kênh truy n chung; thông tin ñư c m t nút truy n s ñư c t t c các nút khác nh n ñư c Ví d : TV, radio M ng Chuy n Thông tin ph i chuy n qua nhi u ch ng m i ñ n ñư c ñích 1: Introduction 12
 13. Phân lo i M ng Chuy n M ng truy n thông M ng Chuy n M ng Qu ng bá Chuy n M ch Chuy n Gói (ví d telephone, (ví d Internet, ISDN) ATM) Chuy n m ch o: M ch dùng riêng cho m i phiên truy n thông: Ví d : ði n tho i, GSM High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), Integrated Services Digital Networks (ISDN) Chuy n gói: D li u ñư c g i ñi theo t ng c m Ví d : Internet, General Packet Radio Service (GPRS), Asynchronous Transfer Mode (ATM) 1: Introduction 13
 14. “Lõi”: Chuy n m ch o T t c tài nguyên trên ñư ng truy n ñư c c p phát cho k t n i Băng thông kênh truy n, Năng l c x lý c a thi t b trung gian Không chia s tài nguyên ñã ñư c c p phát ð m b o Hi u su t như trong M ch ñi n tho i ðòi h i thi t l p ñư ng truy n 1: Introduction 14
 15. Chuy n m ch o M i ñư ng k t n i g m nhi u “m ch - circuits” “circuit” còn ñư c g i là channel Trong kênh truy n gi a hai ñ u cu i ph i có riêng m t “circuit” t i m i ñư ng k t n i T ng ñài ñi n tho i thương m i ñ u tiên khai trương vào năm 1878 và cho ñ n nay v n ti p t c ñư c s d ng nhi u nơi 1: Introduction 15
 16. “Lõi”: Chuy n M ch o Tài nguyên (băng thông) ñư c chia thành “ph n” M i ph n ñư c c p phát cho m tk tn i “Ph n” s rơi vào tr ng thái r in uk tn is h u không s d ng (không chia s ) Băng thông ñư c chia theo: T ns Th i gian 1: Introduction 16
 17. Chuy n M ch o : Quá trình Ba giai ño n 1. Thi t l p các m ch 2. Truy n D li u 3. Gi i phóng t t c các m ch N u không thi t l p ñư c m t m ch nào ñó: “tín hi u b n” 1: Introduction 17
 18. Lư c ñ Th i gian Chuy n m ch o Host A Host B Node 1 Node 2 ð tr x lý t i nút 1 ð tr lan t a t A t i Nút 1 Thi t l p các m ch ð tr lan t a t Bt iA Truy n d li u D Li U ðóng m ch 1: Introduction 18
 19. Tính toán ð tr trong M ng Chuy n M ch o ð tr Lan t a: Th i gian ñ bit ñ u tiên ñi t nơi G i ñ n nơi Nh n d/s DATA L/R ð tr Truy n: Th i gian ñ “ñ ” d li u ra kênh truy n v i t c ñ ñ nh trư c ð tr lan t a: ð tr Truy n: d = ð dài kênh truy n v t lý R = Băng thông ñ nh trư c s = T c ñ lan t a trong môi (bps) trư ng (~2x105 km/sec) L = Kích thư c gói d li u ð tr lan t a = d/s (bits) Th i gian ñ truyIntroduction 19 1: n = L/R
 20. Ví d ð tr Lan t a Gi s kho ng cách gi a A và B là 4000 km, ð tr lan t a m t chi u s là: 4000 km 200 , 000 km / s = 20ms ð tr Truy n Gi s chúng ta dành m t slot HSCSD • GSM frame có th truy n v i t c ñ 115 kbps • GSM frame ñư c chia thành 8 slots • M i slot HSCSD có băng thông kho ng 14 Kbps (=115/8) ð tr truy n c a gói tin 1 Kbits là 1kbits 14 kbps ≈ 70ms 1: Introduction 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản